Otevírání ...
Otevírání ...

Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Iva Stuchlíková, Tomáš Janík a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7769-0
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 480
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha:

 • ISBN-13 978-80-210-7884-0
 • Velikost souboru 9.3 MiB
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.


Iva Stuchlíková

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Osobní identifikace 48881 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/48881

V roce 1985 ukončila studium učitelství matematiky a fyziky pro základní a střední školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, v roce 1991 pak studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze. V roce 1990 získala vědeckou hodnost kandidátky věd na FF UK (pedagogika), habilitovala se v oboru Obecná psychologie na FF MU v Brně v roce 1997 a v roce 2009 byla jmenována profesorkou pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově. Psychoterapeutické vzdělání získala v pětiletém výcviku v rogersovské psychoterapii v PCA Praha. Věnuje se otázkám obecné psychologie (zejména motivace a emocí), pedagogické psychologie a intenzivně se zabývá otázkami profesního rozvoje učitelů. Dlouhodobě spolupracuje s řadou podobně orientovaných pracovišť, patří ke zvaným organizátorům sympozií na evropských a světových psychologických kongresech. V roce 2003 byla její výzkumná práce oceněna na Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias v Lisabonu cenou Early Career Award of The Stress and Anxiety Research Society. V roce 2007 působila jako Research Fulbright Scholar na University of Minnesota. Byla a je řešitelkou českých i mezinárodních výzkumných projektů zaměřených zejména na emoční determinanty učení a vyučování, na motivační procesy v obecném i školním kontextu a na pedagogicko-psychologické otázky přípravy učitelů. Je autorkou či spoluautorkou sedmi monografií a více než 100 českých a anglických odborných statí. Pracuje v redakční radě časopisu Pedagogika a Pedagogická orientace. Od roku 2011 působí v Board of Educational Affairs of European Federation of Psychologists’ Association. Je předsedkyní stále pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a členkou stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.

Autorovy publikace

Tomáš Janík

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Osobní identifikace 17210 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17210

Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby (UK). Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání Lehrgang Reformpädagogik. V letech 2001–2004 studoval doktorské studium Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 se habilitoval v oboru Pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání. V letech 2009–2011 souběžně působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum zaměřený na zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Jako analytik se v roce 2014 zapojil do zpracování výsledků mezinárodně srovnávacího výzkumu TALIS. V letech 2007–2014 byl vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace, je členem redakcí a redakčních rad časopisů Orbis scholae, Pedagogika, Journal of Pedagogy a Komenský. Působí ve vědeckých radách a oborových radách na různých fakultách MU, UK a UP. Odborně se zaměřuje na problematiku učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku. Je předsedou stále pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky a členem stálé pracovní skupiny AK pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.

Autorovy publikace

Zdeněk Beneš

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osobní identifikace 133844 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/133844

Vystudoval obory Historie a Filosofie na FF UK v Praze, habilitaci a profesuru získal v oboru České dějiny. Působil jako učitel na středních školách a následně jako vysokoškolský učitel v Ústavu českých dějin FF UK v Praze a v Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze. Zabývá se problematikou teorie a metodologie historických věd a školního dějepisu, v posledních letech jej zajímají především otázky soudobé historické kultury a česko-německými vztahy. Je autorem či spoluautorem 14 monografií, 10 učebnic a autorem více jak 150 studií a článků uveřejněných v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu, Itálii, Belgii, Rakousku a ve Francii. Je členem redakční rady Českého časopiu historického, Pedagogiky časopisu Matice Moravská; členem mezinárodní vědecké rady časopisu Sensus historiae (UAM Poznaň) a Religions and Sacred Poetry; Religion, Culture and Education (Krakov); Společné česko-německé komise historiků; za českou stranu spolupředsedou Česko-německé komise pro školní učebnice, členem komise pro školní dějepis při Polsko-české vědecké společnosti, v níž je členem předsednictva za obor historie. Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.

Autorovy publikace

Martin Bílek

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Je absolventem Pedagogické fakulty UHK v Hradci Králové, oboru Učitelství chemie a fyziky pro 5.–12. ročník. V roce 1996 získal graduaci (Ph.D. a PhDr.) na PedF UK v Praze v oboru Pedagogika (se zaměřením na didaktickou technologii). Habilitoval v roce 1999 v oboru Teorie vyučování chemie na Fakultě přírodních věd UMB v Banské Bystrici a po absolvování inauguračního řízení v uvedeném oboru na této fakultě byl jmenován profesorem v roce 2006. Od roku 1989 působí na UHK v Hradci Králové; původně na PdF, nyní na PřF, kde je od roku 1999 vedoucím Oddělení didaktiky chemie katedry chemie a od roku 2011 proděkanem pro rozvoj, mobility a vnější vztahy. V letech 2002–2010 působil paralelně na katedře pedagogiky PF UJEP v Ústí nad Labem a v letech 2008–2014 na katedře chemie UKF v Nitře. Výzkumně se zabývá metodologickými aspekty výuky přírodních a technických věd, a to zejména chemie, aplikacemi ICT a dalšími inovacemi přírodovědného vzdělávání. Publikoval řadu výzkumných studií z uvedených oblastí, monografií, časopiseckých a sborníkových publikací a je spoluautorem učebnic chemie pro základní školy. Řešil řadu výzkumných (GAČR) a rozvojových (FRVŠ, ESF) projektů a v současné době je vedoucím týmu spoluřešitelů evropského projektu MaSciL. Je reprezentantem ČR v evropských (IGIP) a světových organizacích (IOSTE) zaměřených na chemické a přírodovědné vzdělávání.

Autorovy publikace

Karla Brücknerová

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Osobní identifikace 29481 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/29481

Vystudovala pedagogiku a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium pedagogiky ukončila na Ústavu pedagogických věd v roce 2010 obhájením dizertační práce Skici ze současné estetické výchovy. Od roku 2004 působila na řadě vysokoškolských pracovišť věnujících se přípravě pedagogických pracovníků (Ústav pedagogických věd – Akademické centrum osobnostního rozvoje, FF MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví – Akademické centrum rozvoje soft skills; Ústav hudební vědy, FF MU; Ateliér divadlo a výchova, Divadelní fakulta, JAMU; Ateliér taneční pedagogiky, Divadelní fakulta, JAMU). V současnosti pracuje jako odborná asistentka na Ústavu pedagogických věd FF MU, je členkou výkonné redakce časopisu Studia paedagogica a součástí řešitelského týmu GAČR (13-07234S) Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích.

Autorovy publikace

Miroslava Černochová

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

Osobní identifikace 133467 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/133467

Absolvovala učitelské studium matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Habilitovala se v oboru Pedagogika, pracuje na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze. Od konce 80. let se zabývá aplikacemi digitálních technologií ve vzdělávání, zejména pak v informační výchově zaměřené na rozvoj informatického myšlení. Na PedF UK se ve své pedagogické činnosti věnuje didaktice ICT v přípravě ICT učitelů. Byla zapojena do 5. a 6. rámcového projektu EU zaměřeného na vývoj platformy typu LMS a na metodiku využití digitálních objektů ve školním vzdělávání. Zúčastnila se řady workshopů a jednání UNESCO nebo Evropské komise k problematice digitálních technologií ve vzdělávání. Již několik let řídí pracovní skupinu odborníků různých zemí světa RDC: Teacher Education and Digital Technology při ATEE (Association for Teacher Education in Europe).

Autorovy publikace

Věra Čížková

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

Je absolventkou učitelského studia biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Habilitovala se v oboru Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy – biologie. Zaměřuje se na pregraduální, postgraduální a další vzdělávání učitelů biologie. Ve vědeckovýzkumné činnosti se orientuje na strukturaci, ověřování a hodnocení výuky biologie na jednotlivých stupních a typech škol a na využívání aktivizujících výukových postupů, především problémové a badatelsky orientované výuky. Po většinu svého profesního působení byla členkou katedry učitelství a didaktiky biologie, nyní pracuje na katedře experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze.

Autorovy publikace

Hana Čtrnáctová

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru Učitelství chemie a matematiky. V roce 1976 získala na této fakultě titul RNDr., v roce 1979 zde obhájila kandidátskou práci na téma strukturace učiva chemie a získala titul CSc. V oboru Didaktika chemie se na PřF UK v roce 1996 habilitovala a po absolvování jmenovacího řízení na PedF TU v Trnavě byla v roce 2006 jmenována profesorkou v oboru Teorie vyučování chemii. Od roku 1975 působí na PřF UK v Praze, nejprve na katedře didaktik, metodologie a dějin přírodních věd (1975–1988) a nyní na katedře učitelství a didaktiky chemie (1988–dosud). Na této katedře působila mj. jako vedoucí katedry (2000–2006 a 2012–dosud) a garant doktorského studia. Je také členem OR DS na PřF UP v Olomouci, PřF UHK v Hradci Králové a PedF TU v Trnavě. Dlouhodobě se zabývá problematikou obsahu učiva a aktivizujícími metodami výuky chemie (problémové úlohy, experimentální a badatelsky orientovaná výuka). Výsledky své odborné práce publikovala v mnoha odborných a výzkumných studiích v časopisech, sbornících i monografiích; je spoluautorkou řady učebnic a textů pro žáky i vyučující chemie. Jako garant oboru Chemie se podílela na řešení řady evropských projektů (CITIES, ECTN-EC2E2N, ESTABLISH, TEMI), i domácích (GAČR, FRVŠ, ESF). Je reprezentantem ČR v evropských (DivCEd EuCheMS) a světových organizacích (IOSTE) zaměřených na chemické a přírodovědné vzdělávání. Je členkou stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.

Autorovy publikace

Leoš Dvořák

doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Osobní identifikace 56882 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/56882

Absolvoval studium teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je docentem na katedře didaktiky fyziky MFF UK, v letech 1999–2007 byl vedoucím této katedry. Jeho profesionální zaměření se vyvíjelo od obecné teorie relativity přes počítače ve výuce fyziky k problematice fyzikálního vzdělávání. Zajímá se o školní fyzikální experimenty a jejich propojení s teorií, aktivity, které mohou zlepšit vzdělávání učitelů a o obecnější otázky fyzikálního vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje přípravě budoucích učitelů fyziky a jejich dalšímu vzdělávání včetně doktorského studia; na MFF UK je předsedou Rady doktorského studijního oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky, byl a je řešitelem řady projektů z této oblasti, věnuje se i souvisejícím neformálním aktivitám. V posledních letech se také snaží pomáhat rozvoji mezinárodní spolupráce ve fyzikálním vzdělávání a výzkumu v didaktice fyziky, mimo jiné prací ve výborech mezinárodní organizace GIREP a komise ICPE (International Commission on Physics Education) a Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku (IUPAP). Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky. Byrokracie spojená se vším výše uvedeným ho sice deptá, asi jako všechny autory této publikace, ale učit fyziku ho stále baví a stále považuje za velmi důležité přemýšlet a zkoumat, jak to dělat zajímavěji a lépe.

Autorovy publikace

Kateřina Dytrtová

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

V roce 1987 vystudovala Učitelství hudební výchovy a českého jazyka pro SŠ na PF UJEP v Ústí nad Labem, v roce 1994 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ na PedF UK v Praze. Doktorská studia na katedře hudební výchovy a katedře výtvarné výchovy UJEP, která byla ukončena roku 2005, byla zaměřena na komparaci vizuálních a hudebních oborů. Působila jako učitelka 2 roky na základní škole, doposud učí na gymnáziu výběrový maturitní předmět Estetická výchova. Od roku 1997 vyučuje na katedře výtvarné kultury PF UJEP Ústí nad Labem. Od roku 2010 pracuje na katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP Ústí n. L. Habilitovala se v programu Teorie výtvarné výchovy na PF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na otázky zprostředkování umění, interpretace tvorby, na komparaci výtvarných a hudebních oborů a zakotvení problematiky edukace v teoriích vizuálních oborů. Byla spoluřešitelem ve výzkumném záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání – MSM 0021620862.

Autorovy publikace

Blažena Gracová

doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Absolvovala obory Učitelství dějepisu a češtiny pro střední školy, kandidátka věd v oboru Československé dějiny na FF MU, habilitace v oboru Teorie vyučování dějepisu na FHV UMB v Banské Bystrici. Působí na katedře historie FF OU v Ostravě. Zaměřuje se na výzkumy českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, na problematiku etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu a na česko-polské vztahy a regionální dějiny (každodennost ve 20. století). Je členkou Society for History Didactics, členkou Česko-německé komise pro školní učebnice; byla vedoucí pracovní skupiny pro analýzu učebnic při Státní česko-polské komisi humanitních věd při MŠMT ČR a MEN PR (1996–2006). V součastnosti je ze českou stranu spolupřesedkyní komise pro školní dějepis při Polsko-české vědecké společnosti (od roku 2013), členkou Výboru Matice Moravské. Je autorkou či spoluautorkou 6 monografií a editorkou několika dalších kolektivních monografií a sborníků. Kromě knižních publikací uveřejnila 100 studií a článků v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu a Litvě a více jak 30 příspěvků v regionálním tisku.

Autorovy publikace

Ondřej Hník

Ondřej Hník

Vystudoval obor Český jazyk – francouzský jazyk (2001) a poté doktorské studium na PedF UK v Praze v oboru Pedagogika (2007), tamtéž se v oboru Pedagogika habilitoval (2014). Jedenáctým rokem působí na katedře české literatury PedF UK. Dlouhodobě se zaměřuje na inovativní, interpretativní podobu literárního vzdělávání, konkrétně se zabývá konceptem tzv. tvořivé interpretace v hodinách literární výchovy a konceptem dítěte v roli autora, ve většině svých odborných prací poukazuje na poznávací potenciál konstrukce a re-konstrukce textu. Kromě odborných prací je autorem řady pracovních listů, didaktických materiálů a pomůcek, především pro oblast literární výchovy, je také spoluautorem edukačních programů. Působí jako lektor seminářů a workshopů pro učitele ZŠ i SŠ (především v oblasti tvořivé literární výchovy a tvořivého slohu) a jako recenzent čítanek a učebnic, především literární výchovy. Byl řešitelem významných vědeckých projektů včetně mezinárodních. V letech 2006–2009 působil také jako ZŠ učitel, byl dlouholetým lektorem domu dětí a mládeže. Je členem Obce spisovatelů, autorem šesti beletristických knih.

Autorovy publikace

Martina Kekule

RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Vystudovala Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také obhájila dizertační práci „Grafy ve výuce fyziky“. Od roku 2006 je vědeckou pracovnicí na katedře didaktiky fyziky MFF UK. V současné době se věnuje zejména výzkumu metodou oční kamery (eye-trackingu) a analyzování strategií žáků při řešení nejen graficky zadaných úloh. V oblasti fyzikálního vzdělávání se také zajímá o postoje žáků k fyzice, o jejich představy týkající se způsobu práce přírodních věd, učení se těmto vědám apod. Podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů, např. konzultační činnosti v rámci Science and Mathematics Item Review Committee TIMSS 2011 pro IEA, zjišťování dopadu projektu ESTABLISH na žáky v deseti evropských zemích, návrhu a realizaci evaluačního nástroje pro národní projekt AUTOEVALUACE a další. Vzdělávání (nejen) ve fyzice je pro ni hlavně o setkávání lidí a sdílení kultury určované ideálně touhou po poznávání.

Autorovy publikace

Klára Kostková

Mgr. Klára Kostková, Ph.D.

Osobní identifikace 113956 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/113956

Je absolventkou oboru Učitelství anglického jazyka na katedře anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Pardubice a absolventkou doktorského studijního programu Filologie, obor Didaktika konkrétního jazyka na FF Univerzity Karlovy. Kmenově působí na katedře anglického jazyka a literatury PedF UK v Praze. Profesně se věnuje zejména didaktice anglického jazyka, oblasti sociální a pedagogické komunikace, využití profesního portfolia a vedení pedagogických praxí. V Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU pracuje v projektech spadajících do oblasti didaktiky cizího jazyka. Výzkumně se zaměřuje na problematiku učitelské přípravy, učitelské profese, tvorbu a analýzu kurikula a konceptualizaci a rozvoj interkulturní komunikační kompetence.

Autorovy publikace

Milan Kubiatko

PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D.

Osobní identifikace 108312 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/108312

Je absolventem oboru Učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorského studia ve specializaci Teorie vyučování biologie na téže fakultě. V akademickém roce 2007/2008 působil jako odborný asistent na katedře biologie PedF Trnavské univerzity v Trnavě. Od roku 2008 působí jako odborný asistent na PdF MU v Brně, jeho současným pracovištěm je Institut výzkumu školy a zdraví. Výzkumně se zaměřuje na problematiku postojů a miskoncepcí v přírodovědných předmětech a na zkoumání postojů k ICT. Metodologicky se profiluje v oblasti statistického zpracování dat.

Autorovy publikace

Michal Nedělka

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

V roce 1990 uzavřel studium Učitelství ruského jazyka a hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a pro školy střední. V letech 1990–1991 pracoval jako učitel v základní umělecké škole v Čelákovicích a v Praze 7. Na UK v Praze získal v roce 1991 titul PaedDr., v roce 1994 pak ukončil doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika a od té doby pedagogicky a vědecky působil na katedře hudební výchovy PedF UK v Praze. V oboru Hudební teorie a pedagogika se habilitoval v roce 2001, o 5 let později byl jmenován profesorem. Specializuje se na pedagogické kontexty analýzy hudebního díla a na metodické aspekty rozvíjení klavírní tvořivosti formou improvizace. Klavírní improvizaci a její metodiku vyučoval na středních hudebních a vysokých školách v zahraničí (Institut Ippolitova-Ivanova a Ruská akademie hudby v Moskvě), je členem vědeckých rad UK, OU, PedF UK, PedF OU a PF UJEP. Je členem redakční rady časopisu Hudební výchova a poradního výboru ABI (American Biographical Institue), byl řešitelem grantových projektů FRVŠ a GAUK. Je autorem monografií a studií zaměřených na specifika soudobé hudby, zejména hudby liturgické, a na rozvíjení nástrojové tvořivosti učitele hudební výchovy a klavírní hry.

Autorovy publikace

Jarmila Novotná

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Matematická analýza, kde také úspěšně absolvovala rigorózní řízení a získala titul RNDr. Titul CSc. získala na ČVUT v Praze. V roce 1991 se habilitovala na UK v Praze s prací „Některé nerovnosti Wirtingerova typu a jejich využití v geometrii“. V roce 2003 úspěšně absolvovala Habilitation à diriger des recherches v oboru Sciences de l´éducation na Université Victor Segalen Bordeaux 2 ve Francii. Profesorkou byla jmenována v roce 2011 na základě profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích. Pracovala v Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd, ve Státním nakladatelství technické literatury. Učila matematiku na základní škole v Praze a VŠE v Praze. Pracuje na PedF UK v Praze, kde působí jako profesorka na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Vyučuje zejména algebru, vybrané kapitoly z didaktiky matematiky a Content and Language Integrated Learning. Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT učí matematiku v angličtině. Od roku 2007 je chercheur titulaire v Laboratoire LACES na Université Bordeaux Segalen ve Francii. Teoretický rámec jejích výzkumů v didaktice matematiky tvoří Teorie didaktických situací v matematice. Hlavními směry, kterým se ve výzkumu věnuje, jsou analýza řešitelských procesů žáků při řešení úloh v matematice, jazykové faktory ve vyučování matematice, aktivizační postupy při vyučování matematice a profesní příprava učitele matematiky.

Autorovy publikace

Miroslav Papáček

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

Absolvoval učitelské studium biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je profesorem pro obor Zoologie, vede katedru biologie PF JU v Českých Budějovicích a přednáší také studentům PřF JU, ZF JU a PedF UK v Praze. Kromě zoologie bezobratlých (zejm. taxonomie, morfologie, reprodukční biologie a ekologie vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha), se zabývá přípravou učitelů přírodopisu a biologie a koncentruje se na výzkum a možnosti řešení aktuálních problémů vzdělávání v biologii. Organizoval přípravu doktorského studia Vzdělávání v biologii, akreditovaného v konsorciu na PF JU, PřF JU a PedF UK, z velké části jej koncipoval a je předsedou oborové rady tohoto studia.

Autorovy publikace

Jan Petr

Mgr. Jan Petr, Ph.D.

Vystudoval Učitelství matematiky a biologie na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Je odborným asistentem katedry biologie PF JU. Jeho vědecko-výzkumné zaměření zahrnuje dvě oblasti. První je entomologie, ekologie a faunistika vodního hmyzu se zaměřením na vážky (Odonata), druhá zahrnuje teorii a praxi přírodovědného vzdělávání od předškolního po středoškolský stupeň. V současnosti se zabývá didaktickými aplikacemi metod přímého studia přírody ve vyučování přírodopisu a biologie, jako jsou např. školní experimenty nebo pozorování, spojené zejména s využíváním principů tzv. badatelsky orientovaného vyučování. Zabývá se také mimoškolní zájmovou přírodovědnou činností spojenou s přírodovědnými soutěžemi, jako je například Biologická olympiáda. Je členem oborové rady doktorského studia Vzdělávání v biologii.

Autorovy publikace

Michaela Píšová

doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D., M.A.

Osobní identifikace 134100 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/134100

Je absolventkou oboru Učitelství anglického a ruského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, oboru Educational Management na Univerzitě v Nottinghamu a doktorského studia pedagogiky na FF UK v Praze. V roce 2004 se habilitovala v oboru Pedagogika na PdF MU. Je členkou vědecké rady PdF MU v Brně. Je předsedkyní oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Didaktika cizího jazyka na PdF MU v Brně a pracuje rovněž v oborové radě doktorského studijního programu Filologie, oboru Didaktika konkrétního jazyka na FF UK v Praze. Výzkumně se zabývá pedeutologickou problematikou, zejména profesním rozvojem učitele a jeho podporou, dále oborovědidaktickou problematikou (didaktika cizích jazyků, resp. didaktika anglického jazyka), profiluje se zejména v oblasti kvalitativní a smíšené metodologie. Je členkou stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky.

Autorovy publikace

Dana Řezníčková

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Absolventka magisterského oboru Ekonomická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Od roku 1993 je akademickým pracovníkem na této fakultě, kde také absolvovala doktorské studium.
Její dizertační práce byla zaměřena na teoreticko-metodologické otázky geografického vzdělávání. Této problematice
se věnuje i nadále. Posledních pět let vede Centrum výzkumu a rozvoje geografického a environmentálního
vzdělávání na PřF UK. Výzkumně se zaměřuje na četné aspekty geografického vzdělávání, zvláště na dovednosti
osvojované ve výuce geografie. Je autorkou či spoluautorkou více než stovky publikovaných prací.

Autorovy publikace

Jan Slavík

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Osobní identifikace 36617 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/36617

V roce 1980 vystudoval Učitelství ruského jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. V letech 1981–1989 pracoval jako učitel základní školy v Praze. Na UK v Praze získal titul PaedDr. (1982), hodnost kandidáta pedagogických věd (1989) a habilitoval se (1997). Od roku 1989 dosud působí jako akademický pracovník (PedF UK v Praze, FPE ZČU v Plzni, PdF MU v Brně). V letech 1989–2000 současně s výukou didaktiky na VŠ vyučoval na základních a středních školách. Specializuje se na transdisciplinárně pojatou didaktiku a na pedagogiku uměleckých oborů ve všeobecném vzdělávání. Působil jako člen vědecké rady UK v Praze, je členem vědeckých rad pedagogických fakult v Praze, Brně a Plzni. Byl řešitelem Výzkumného záměru PedF UK v Praze CEZ:J13/9811410006, spoluřešitelem a členem rady Výzkumného záměru MSM 0021620862, v brněnském Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU je řešitelem projektu GA ČR 14-06480S. V oboru pedagogických věd publikoval od roku 1989 přes 170 recenzovaných publikací (v České republice, Slovenské republice, Francii, Rusku, Německu, Spojených státech amerických), z toho čtyři individuální a několik kolektivních monografií. Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.

Autorovy publikace

Antonín Staněk

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Vystudoval Učitelství českého jazyka a občanské nauky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Na téže fakultě získal doktorát a habilitaci v oboru Pedagogika. V letech 1991–2001 působil jako učitel na různých středních školách. Od roku 2001 do současnosti působí na katedře společenských věd Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Byl řešitelem projektu GA ČR 406/09/P126 Kvalitativní výzkum konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na problémy výchovy k občanství a evropanství a na didaktiku společenských věd. Je předsedou redakční rady a vedoucím redaktorem časopisu Civilia: odborné revue pro didaktiku společenských věd. Na PdF UP vyučuje didaktiku výchovy k občanství, výchovy demokratického občana a výchovy v evropských a globálních souvislostech a další předměty. Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.

Autorovy publikace

Martina Šmejkalová

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Absolvovala učitelské studium českého jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je docentkou UK v Praze pro obor České a československé dějiny a vedoucí katedry českého jazyka PedF UK v Praze. V roce 2012 koncipovala a organizovala přípravu doktorského studia Didaktika českého jazyka, akreditovaného na pedagogické fakultě téže univerzity od roku 2013, nyní je předsedkyní oborové rady. Je členkou odborných expertních orgánů pro oblast filologie (GA ČR, GA UK), vědeckých rad pedagogických fakult v Praze a Ostravě, členkou redakčních rad oborových recenzovaných časopisů (Český jazyk a literatura, Marginalia historica, Didaktické studie, Nová čeština doma a ve světě, Cizí jazyky) a odborných grémií (vědecká tajemnice Jazykovědného sdružení České republiky, členka Rady Univerzitního výzkumného centra Centrum výzkumu základního vzdělávání na PedF UK v Praze a Rady Programu rozvoje vědních oblastí Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání). Ve své odborné činnosti se zabývá vedle didaktických otázek zejm. tzv. vnějšími dějinami vývoje jazyka a historií lingvistiky. Je členkou stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.

Autorovy publikace

Marie Tichá

Mgr. Marie Tichá, CSc.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství matematiky a fyziky. Tam také získala titul CSc. v oboru Teorie vyučování matematice s dizertační prací vztahující se ke strategiím řešení úloh. Učila matematiku na experimentální základní škole, kde byla výuka matematiky vedena Matematickým ústavem ČSAV. Od absolvování interní aspirantury v roce 1983 je vědeckou pracovnicí v Matematickém ústavu AV ČR v oboru Didaktika matematiky. Jako externistka vyučuje na PedF UK vybrané otázky didaktiky matematiky pro studující učitelství 1. stupně základní školy. Ve výzkumu se věnuje studiu možností pěstování matematické gramotnosti žáků ve věku 6–15 let a v souvislosti s tím hledání cest rozvíjení profesních kompetencí studentů učitelství i učitelů působících v praxi. Zaměřuje se na problematiku role reprezentací pro porozumění pojmu zlomek, přínosu činností spojených s tvořením úloh doprovázených kvalifikovanou pedagogickou reflexí, možností a přínosu badatelsky orientovaného matematického vzdělávání pro rozvíjení matematické gramotnosti. Je spoluautorkou kapitoly v International Handbook of Mathematics Teacher Education, která byla vydána v nakladatelství Sense Publishers.

Autorovy publikace

Josef Valenta

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Studoval Učitelství latiny a dějepisu pro střední školy rozšířené o obor Pedagogika na Filozofické fakultě UK v Praze (absolutorium v roce 1978). Zde získal dále postupně PhDr. (Teorie vyučování latinskému jazyku) a CSc. (Pedagogika se zaměřením na dějiny pedagogiky). Absolvoval rozšiřující studium Výchovné dramatiky na DAMU v Praze, kde v roce 1995 získal docenturu v témž oboru. Absolvoval rovněž postgraduální studia v oborech Pedagogika vysokých škol; Aplikovaná sociální psychologie/sociálně psychologický výcvik. Pracuje na katedře pedagogiky FF UK. Zde konstituoval v 90. letech obor „Osobnostní a sociální výchova“. Dále pracuje na katedře výchovné dramatiky DAMU a podílel se i na výzkumné činnosti Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU. Působil i na Pedagogické fakultě UK v Praze a UJEP v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků z praxe. Odborné zaměření (a pole výzkumu): didaktika osobnostní a sociální výchovy; didaktika vztahu teorie a praxe v přípravě učitelů; dramaticko-scénický koncept edukace; pedagogika a psychologie dramatické hry; scéničnost/ performativita v běžném chování. Je spoluautorem RVP ZV a RVP G. Byl/je spoluřešitelem řady výzkumných úkolů na FFUK a DAMU. Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnuje vlastní monografie, kolektivní monografie, odborné články i metodiky pro praxi atd.

Autorovy publikace

Jiří Vaníček

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Autorovy publikace

Naďa Vondrová

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství matematiky a zeměpisu a PedF UK v Praze, obor učitelství anglického jazyka. V roce 2004 se na UK v Praze habilitovala v oboru Didaktika matematiky s prací týkající se procesu strukturace matematických poznatků studentů učitelství matematiky. Učila matematiku a angličtinu na základní škole a matematiku v angličtině na střední škole. Pracuje jako docentka na PedF UK v Praze, kde působí jako vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky. Vyučuje zejména didaktiku matematiky u budoucích učitelů matematiky 2. a 3. stupně školy a vede pedagogické praxe. Ve výzkumu se zabývá řešitelskými procesy žáků a studentů v matematice a problematikou profesního vidění u studentů učitelství a učitelů matematiky. Byla řešitelkou několika projektů GA ČR. Je členkou stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky.

Radka Závodská

prof. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Vystudovala Učitelství biologie a matematiky na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Habilitovala se v oboru Fyziologie živočichů na PřF JU. Šest let učila na Střední zemědělské škole v Nových Hradech. V současnosti je docentkou na katedře biologie PedF JU. Dlouhodobě se podílí se na výzkumech biologických rytmů hmyzu v Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. V oblasti didaktiky biologie se zabývá koncepcí přírodovědného vzdělávání, výzkumem znalostí z přírodopisu a biologie žáků ZŠ a studentů SŠ, tvorbou výukových materiálů a učebnic a formativním a sumativním hodnocením. Je členkou oborové rady doktorského studia Vzdělávání v biologii.

Autorovy publikace

Vojtěch Žák

RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Vystudoval Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy (Mgr., 2003) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 obhájil dizertační práci „Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky“ (Ph.D., RNDr., 2006) tamtéž. Rovněž vystudoval Pedagogiku na FF UK (Mgr., 2013). Od roku 2007 je odborným asistentem na katedře didaktiky fyziky MFF UK. Na vysoké škole vyučuje jak didaktické a pedagogické předměty, tak obory fyzikální a matematické. Zabývá se nejen konkrétní výukou fyziky na různých stupních vzdělávání, ale také její teoretickou reflexí. Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou kvalita výuky fyziky a didaktika fyziky jako obor (teoretické a metodologické otázky). Věnuje se práci se středoškoláky (učil na dvou gymnáziích) a spolupracuje s dalšími institucemi, např. Akademií věd ČR, Českou školní inspekcí, PedF UK. Dále je lektorem kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, popularizátorem fyziky a věnuje se mladým fyzikálně talentovaným lidem.

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách
 • Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Učitel v teorii a praxi
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Nabídka publikací MU

  Katalog