Josef Valenta

Studoval Učitelství latiny a dějepisu pro střední školy rozšířené o obor Pedagogika na Filozofické fakultě UK v Praze (absolutorium v roce 1978). Zde získal dále postupně PhDr. (Teorie vyučování latinskému jazyku) a CSc. (Pedagogika se zaměřením na dějiny pedagogiky). Absolvoval rozšiřující studium Výchovné dramatiky na DAMU v Praze, kde v roce 1995 získal docenturu v témž oboru. Absolvoval rovněž postgraduální studia v oborech Pedagogika vysokých škol; Aplikovaná sociální psychologie/sociálně psychologický výcvik. Pracuje na katedře pedagogiky FF UK. Zde konstituoval v 90. letech obor „Osobnostní a sociální výchova“. Dále pracuje na katedře výchovné dramatiky DAMU a podílel se i na výzkumné činnosti Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU. Působil i na Pedagogické fakultě UK v Praze a UJEP v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků z praxe. Odborné zaměření (a pole výzkumu): didaktika osobnostní a sociální výchovy; didaktika vztahu teorie a praxe v přípravě učitelů; dramaticko-scénický koncept edukace; pedagogika a psychologie dramatické hry; scéničnost/ performativita v běžném chování. Je spoluautorem RVP ZV a RVP G. Byl/je spoluřešitelem řady výzkumných úkolů na FFUK a DAMU. Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnuje vlastní monografie, kolektivní monografie, odborné články i metodiky pro praxi atd.