Hana Čtrnáctová

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru Učitelství chemie a matematiky. V roce 1976 získala na této fakultě titul RNDr., v roce 1979 zde obhájila kandidátskou práci na téma strukturace učiva chemie a získala titul CSc. V oboru Didaktika chemie se na PřF UK v roce 1996 habilitovala a po absolvování jmenovacího řízení na PedF TU v Trnavě byla v roce 2006 jmenována profesorkou v oboru Teorie vyučování chemii. Od roku 1975 působí na PřF UK v Praze, nejprve na katedře didaktik, metodologie a dějin přírodních věd (1975–1988) a nyní na katedře učitelství a didaktiky chemie (1988–dosud). Na této katedře působila mj. jako vedoucí katedry (2000–2006 a 2012–dosud) a garant doktorského studia. Je také členem OR DS na PřF UP v Olomouci, PřF UHK v Hradci Králové a PedF TU v Trnavě. Dlouhodobě se zabývá problematikou obsahu učiva a aktivizujícími metodami výuky chemie (problémové úlohy, experimentální a badatelsky orientovaná výuka). Výsledky své odborné práce publikovala v mnoha odborných a výzkumných studiích v časopisech, sbornících i monografiích; je spoluautorkou řady učebnic a textů pro žáky i vyučující chemie. Jako garant oboru Chemie se podílela na řešení řady evropských projektů (CITIES, ECTN-EC2E2N, ESTABLISH, TEMI), i domácích (GAČR, FRVŠ, ESF). Je reprezentantem ČR v evropských (DivCEd EuCheMS) a světových organizacích (IOSTE) zaměřených na chemické a přírodovědné vzdělávání. Je členkou stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.