Marie Tichá

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství matematiky a fyziky. Tam také získala titul CSc. v oboru Teorie vyučování matematice s dizertační prací vztahující se ke strategiím řešení úloh. Učila matematiku na experimentální základní škole, kde byla výuka matematiky vedena Matematickým ústavem ČSAV. Od absolvování interní aspirantury v roce 1983 je vědeckou pracovnicí v Matematickém ústavu AV ČR v oboru Didaktika matematiky. Jako externistka vyučuje na PedF UK vybrané otázky didaktiky matematiky pro studující učitelství 1. stupně základní školy. Ve výzkumu se věnuje studiu možností pěstování matematické gramotnosti žáků ve věku 6–15 let a v souvislosti s tím hledání cest rozvíjení profesních kompetencí studentů učitelství i učitelů působících v praxi. Zaměřuje se na problematiku role reprezentací pro porozumění pojmu zlomek, přínosu činností spojených s tvořením úloh doprovázených kvalifikovanou pedagogickou reflexí, možností a přínosu badatelsky orientovaného matematického vzdělávání pro rozvíjení matematické gramotnosti. Je spoluautorkou kapitoly v International Handbook of Mathematics Teacher Education, která byla vydána v nakladatelství Sense Publishers.