Antonín Staněk

Vystudoval Učitelství českého jazyka a občanské nauky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Na téže fakultě získal doktorát a habilitaci v oboru Pedagogika. V letech 1991–2001 působil jako učitel na různých středních školách. Od roku 2001 do současnosti působí na katedře společenských věd Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Byl řešitelem projektu GA ČR 406/09/P126 Kvalitativní výzkum konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na problémy výchovy k občanství a evropanství a na didaktiku společenských věd. Je předsedou redakční rady a vedoucím redaktorem časopisu Civilia: odborné revue pro didaktiku společenských věd. Na PdF UP vyučuje didaktiku výchovy k občanství, výchovy demokratického občana a výchovy v evropských a globálních souvislostech a další předměty. Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.