Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus

Radim Šíp
Anotace

Proč reformy školství jsou často neúspěšné? Proč je prostředí škol v podstatě toxické a systémově brání procesu vzdělávání? Proč přes upřímnou snahu osvícených ředitelů a učitelů změnit tvář školy nedochází k její faktické transformaci? Kniha dokládá, že reformy zasahují pouze povrch škol. Jádro instituce školy řídí racionalita, která je spojená s industriální nacionalistickou érou. Tato racionalita je na mnoha úrovních – od státní, přes regionální až po úroveň každodenního jednání všech aktérů – v rozporu se strukturou globalizujícího se světa, s jeho síťovou a nehierarchickou povahou. V tomto novém světě je instituce školy stále institucí, která systémově normuje a homogenizuje obyvatelstvo a vylučuje všechny nepřizpůsobivé. Stojíme na prahu zcela nové éry, ale školy duní rytmem 19. století.

Radim Šíp
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9378-2
Počet stran 471
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9378-2019

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9377-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 471
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova teorie vědy , sloh myšlení a jednání , pedagogika , instituce školy , kognitivní krajina , nacionalismus , scientizaci kurikula
Jazyky Čeština
Reference

Afary, J. & Anderson, K. B. (2005). Foucault and the Iranian Revolution. Gender and the Seduction of Islam. Chicago & London: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226007878.001.0001

Agnew, H. L. (2008). Češi a Země koruny české. Praha: Academia.

Alexander, T. (1918). The Prussian elementary schools. New York: The Macmillan company.

Alexejevičová, S. (2017). Modlitba za Černobyl: Kronika budoucnosti. Praha: Pistorius & Olšanská.

Arendtová, H. (1954). The Crisis in Education. [on-line] [2017 07 27]. Dostupné z http://learningspaces.org/files/ArendtCrisisInEdTable.pdf

Arendtová, H. (2002). Krize výchovy a vzdělávání (s. 153–171). In táž. Mezi budoucností a minulostí. Brno: CDK.

Aristotelés. (1996). Fysika. Praha: Rezek.

Aristotelés. (1995). O duši. Praha: Rezek.

Aristotelés. (1999). Rétorika / Poetika. Praha: Rezek.

Auerbach, E. (1998). Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta.

Auxier, R. E. (2002). Foucault, Dewey, and the History of the Present. The Journal of Speculative Philosophy, 16(2), s. 75–102. https://doi.org/10.1353/jsp.2002.0009

Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.

Barbaras, R. (2005). Touha a odstup. Praha: Oikoymenh.

Barber, M. D. (2004). The Participating Citizen: A Biography of Alfred Schütz. Albany: State University of New York Press.

Barret, L. F. (2017). How Emotion Are Made. The Secret Life of the Brain. London: Pan Books.

Barša, P. & Fulka, J. (2005). Michel Foucault: politika a estetika. Praha: Dokořán.

Bauman, Z. & Lyon, D. (2013). Tekutý dohled. Olomouc: Broken Books.

Beck, U. (2004). Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. Praha. Slon.

Beck, U. (2007). Moc a protiváha moci v globálním věku. Nová ekonomie světové politiky. Praha: Slon.

Beck, U. (2015). Německá Evropa. Nové mocenské krajiny ve znamení krize. Praha: Filosofia.

Beck, U. & Beck-Gernshein, E. (2014). Dálková láska. Životní formy v globálním věku. Praha: Slon.

Belz, H. & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál.

Berger, P. (2012). Dobrodružství náhodného sociologa: Jak vysvětlit svět a přitom se nenudit. Brno: CDK.

Bernet, R., Kern, I. & Marbach, E. (2004). Úvod do myšlení Edmunda Husserla. Praha: Oikoymenh.

Bloom, H. (1975). A Map of Misreading. New York: Oxford University Press.

Bloom, H. (2000). Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků. Praha: Prostor.

Budil, I. T. (2001). Za obzor západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Praha: Triton.

Damasio, A. (1994). Descartes´ error: Emotion, reason and the human brain. London: Vintage.

Damasio, A. (2010). Self comes to mind. Constructing the conscious brain. New York: Pantheon Books.

Damasio, A. (2018). The Strange Order of Things. Life, Feeling, and the Making of Cultures. New York: Pantheon Books.

Deleuze, G. (2004). Nietzsche a filosofie. Praha: Herrmann & synové.

Deleuze, G. & Guattari, F. (2001). Co je filosofie? Praha: Oikoymenh.

Denglerová, D. (2015). Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti. Brno: MUNI Press.

Denglerová, D. (2016). Testing of Intellectual Abilities in Various Sociocultural Environments. Sociální pedagogika 4(2), s. 7–18. https://doi.org/10.7441/soced.2016.04.02.01

Descartes, R. (2003). Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh.

Dewey, J. (1932). Demokracie a výchova. Praha: Jan Leichter.

Dewey, J. (1992). The Collected Works of John Dewey. L. A. Hickman (ed.). Charlottesville VA: InteLex Corporation.

Dewey, J. (2012). Unmodern philosophy and modern philosohy. Carbondale: Souther Illinois University Press.

Diaz, J. D. (2018). A Cultural History of Reforming Math for All. The Paradox of Making In/Equality. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315637822

Dodds, E. R. (2000). Řekové a iracionálno. Praha: Oikoymenh.

Doorman, M. (2008). Romantický řád. Praha: Prostor.

van Dülmen, R. (2006). Kultura a každodenní život v raném novověku. Praha: Argo.

van Ek, J. A. & Trim, J. L. M. (1998). Threshold 1990. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667176

Ellis, A., Golz, R. & Mayhofer, W. (2014). The Education Systems of Germany and Other European Countries of the 19th Century in the View of American and Russian Classics: Horace Mann and Konstantin Ushinsky, International Dialogues on Education: Past and Present, 5, January. [on-line] [cit. 2018-O3-18]. Dostupné z http://www.ide-journal.org/article/ellis-golz-mayrhofer-education-in-19thcentury-europe-views-of-mann-and-ushinsky-countries-of-the--19th-views-of-mann-and-ushinsky/

Eribon, D. (2002). Michel Foucault (1926–1984). Praha: Academia.

Eriksen, T. H. (2008). Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národní příslušnost, rituál. Praha: Portál.

Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová beseda.

Feyerabend, P. K. (2001). Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

Feyerabend, P. K. (2004). Věda jako umění. Rychnov nad Kněžnou: Ježek.

Fine, R. (2011). Kosmopolitismus. Základní ideje globálního uspořádání. Praha: Filosofia.

Floridi, L. (ed.) (2015). The Online Manifesto. Being Human in Hyperconnected Era. Dotrecht, London & New York: Springer Open.

Floss, P. (2005). Poselství J. A. Komenského současné Evropě. Brno: Soliton.

Fontana, A. & Bertani, M. (2005). Situace, za níž byl kurz přednesen (s. 246–261). In Foucault, M. Je třeba bránit společnost. Praha: Filosofia.

Foucault, M. (1994a). Dějiny šílenství. Praha: NLN.

Foucault, M. (1994b). Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda.

Foucault, M. (1999). Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: Hermann & synové.

Foucault, M. (2000a). Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Bratislava: Kalligram.

Foucault, M. (2000b). Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

Foucault, M. (2000c). Etika starostlivosti o seba ako prax slobody (s. 132–154). In týž. Moc, subjekt a sexualita. Články a rozhovory. (Marcelli, M., ed.). Bratislava: Kalligram.

Foucault, M. (2000d). Technológie seba samého. In týž. Moc, subjekt a sexualita. Články a rozhovory. (Marcelli, M., ed.). Bratislava: Kalligram.

Foucault, M. (2002). Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové.

Foucault, M. (2003a). „Omnes et Singulatim.“ Ke kritice politického rozumu (s. 153–194). In týž. Myšlení vnějšku. Praha: Hermann & synové.

Foucault, M. (2003b). Subjekt a moc (s. 195–226). In týž. Myšlení vnějšku. Praha: Hermann & synové.

Foucault, M. (2005a). Je třeba bránit společnost. Praha: Filosofia.

Foucault, M. (2005b). Is It Useless to Revolt (s. 263–267). In. Afary, J. & Anderson, K. B. (2005). Foucault and the Iranian Revolution. Gender and the Seduction of Islam. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Foucault, M. (2010). Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Frank, A. G. (1998). ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley, Los Angels & London: University of California Press.

Gellner, E. (1997). Podmínky svobody. Brno: CDK.

Gellner, E. (2003). Nacionalismus. Brno: CDK.

Goody, J. (2006). Proměny rodiny v evropské historii. Praha: NLN.

Green, A. (2013). Education and State Formation. London: Palgrave Mcmillan. https://doi.org/10.1057/9781137341754

Greger, D. & Černý, K. (2007). Současnost vědění a kurikulum budoucnosti. Orbis Scholae, 2(1), 21–39. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.147

Greger, D. & Ježková, V. (eds.). (2010). Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum.

Gross, N. (2008). Richard Rorty. The Making of American Philosopher. Chicago & London: The Chicago University Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226309910.001.0001

Gulová, L. & Šíp, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada.

Habermas, J. (2013a). Koncept lidské důstojnosti a realistická utopie lidských práv (s. 16–42). In týž. K ustavení Evropy. Praha: Filosofia.

Habermas, J. (2013b). Krize Evropské unie ve světle konstitucionalizace mezinárodního práva. Esej o ustavení Evropy (s. 43–101). In týž. K ustavení Evropy. Praha: Filosofia.

Habermas, J. (2015). Idea university (s. 159–183). In. Jirsa, J. (ed.). Idea university. Praha: Academia.

Hábl, J. (2017). Člověk „dobrý“ a/nebo „zlý“? Antropologická varianta výchovy mezi autoritářstvím a liberalitou, Pedagogická orientace, 27(1), s. 181–197. https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-181

Hagēge, C. (1998). Člověk a řeč. Praha: Karolinum.

Heidegger, M. (2013). Už jenom nějaký bůh nás může zachránit. Praha: Oikoymenh.

Helus, Z. (2001). Čtyři teze k tématu „změna školy“. Pedagogika, 51(1) s. 25–41.

Hejný, V. (2012). Achív Víta Hejného I (Bachratý, H. ed.). Žilina: EDIS- vydavateľstvo Žilinskej univerzity.

Hejný, V. (2016). Achív Víta Hejného II (Bachratý, H. ed.). Žilina: EDIS- vydavateľstvo Žilinskej univerzity.

Hickman, L. A. (1992). John Dewey’s Pragmatic Technology. Bloomington: Indiana University Press.

Hrdá, M. & Šíp, R. (2011). Role pragmatické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka a utváření sociální identity. Pedagogická orientace, 21(4), 436–456.

Hrdá, M. & Šíp, R. (2012). Komunikace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (s. 115–136). in Němec, J. (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Brno: Paido.

Hroch, M. (2009). Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utvářením moderních evropských společností. Praha: Slon.

Hroch, J., Šíp, R., Madzia, R. & Funda, O. (2010). Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii. Brno: Paido.

Hrubec, M. (ed.) (2008). Interkulturní dialog o lidských právech západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Praha: Filosofia.

Humboldt, W. v. (2015). O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých ústavů (s. 31–39). In. Jirsa, J. (ed.). Idea university. Praha: Academia.

Husserl, E. (1968). Kartesiánské meditace. Praha: Svoboda.

Husserl, E. (1996a). Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Akademia.

Husserl, E. (1996b). Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha: Ježek.

Husserl, E. (2004). Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Praha: Oikoymenh.

Husserl, E. (2006). Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II. Praha: Oikoymenh.

Husserl, E. (2009). Logická zkoumání I. Prolegomena k čisté logice. Praha:Oikoymenh.

Husserl, E. (2010). Logická zkoumání II/1. Praha: Oikoymenh.

Husserl, E. (2012). Logická zkoumání II/2. Praha: Oikoymenh.

Hvižďala, K. & Přibáň, J. (2018). O české státnosti a identitě. Hledání Dějin. Praha:Karolinum.

Chaluš, P. (2012). Nepředstavitelný Schoenebeckův respekt k dítěti při výchově a vzdělávání. In. Blog.Respekt.Cz. [on-line] [cit. 2018-03-20]. Dostupné z https://chalus.blog.respekt.cz/nepredstavitelny-schoenebeckuv-respekt-k-diteti-pri-vychove-a-vzdelavani/

Charle, C. (2004). Intelektuálové v Evropě 19. století. Brno: CDK.

Cherubini, G. (1999). Rolník a zemědělství (s. 101–121). In: LeGoff, J. (ed.). Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.

Chomsky, N. (1975). Reflection on Language. New York: Pantheon Books.

Chomsky, N. (1980). Rules and Represetations. New York: Columbia University Press.

Chomsky, N. (1998). Perspektivy moci. Praha: Karolinum.

Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce (recenze). Pedagogická orientace, 23(3), s. 410–412.

Iacoboni, M. (2008). Mirroring People. The Science of Empathy and How We Connect with Others. New York, NY: Picador.

Illich, I. (2000). Odškolnění společnosti. Praha: Slon.

James, W. (1998). Existuje „vedomie“? (s. 206–220). In. Višňovský, E. & Mihina, F.(eds.). Pragmatizmus. Bratislava: Iris.

Janík, T. et al. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. (Výzkumná zpráva). Praha: Výzkumný ústav pedagogický. https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-15

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Johnson, M. (2008). The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding. Chicago & London: Chicago University Press.

Judt, T. (2019). Zapomenuté 20. století. Osobnosti, události, ideje. Praha: Prostor.

Kant, I. (1993). Odpověď na otázku: co je osvícenství? Filosofický časopis, 41(3),s. 381–387.

Kant, I. (1996). Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda.

Kant, I. (2001). Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH.

Kant, I. (2011). Úvod ke kritice soudnosti. Praha: OIKOYMENH.

Kaščák, O. & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON.

Kaščák, O. & Pupala, B. (2010). Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania. Sociologický časopis, 46(5), s. 771–799.

Kaščák, O. & Pupala, B. (2009). Výchova a vzdělávanie v základných diskurzoch. Prešov:Rokus.

Kaščák, O. & Žoldošová, K. (eds.). (2007). Námety na reformu počiatočného vzdelávania. Bratislava: Renesans.

Key, E. (1909). The Century of the Child. 1st ed. New York: G. P. Putnam’s Sons. [on-line] [cit. 2019-06-25]. Dostupné z https://www.gutenberg.org/ebooks/57283

Keller, J. (2004). Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon.

Kestenbaum, V. (1977). The Phenomenological Sense of John Dewey: Habit and

Meaning. New Jersey, Humanity Press.

[KKŠG] (2011) Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu [on-line].Webové stránky Výzkumného ústavu pedagogického [cit. 2012 05 12]. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Klicove_kompetence.pdf.

Klosová, M. (2010). O Předehře pansofie a jejím Objasnění. In. Komenský J. A. Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. Praha: Academia.

Knecht et al. (2010). Příležitost k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis Scholae, 4(3), 37–62. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.110

Kohák, E. (2010). Domov a dálava. 2. opravené vyd. Praha: Filosofia.

Komenský J. A. (2010). Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. Praha: Academia.

Komenský, J. A. (1992). Obecná porada o nápravě věcí lidských. Svazek III. Praha: Svoboda.

Kosatík, P. (2018). Jiný Masaryk. Praha: Paseka.

Kříž, A. (2009). Poznámky. In Aristotelés. Etika Níkomachova (s. 249–288). Praha:Petr Rezek.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Kvasz, L. (2016). Princípy genetického konštruktivizmu (s. 15–45). Orbis scholae,10(2). https://doi.org/10.14712/23363177.2017.1

Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programs. In Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.) Criticism and the Growth of Knowledge (s. 91–196). Cambridge, England: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139171434.009

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Chalange to Western Thought. New York: Basic Books.

Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci. Praha: Triáda.

Laloux, F. (2016). Budoucnost organizací. Průvodce budování organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování. Praha: PeopleComm s.r.o.

Latour, B. & Woolgar, S. (1986). Laboratory Life. The Contruction of Scientific Facts. Princeton & New Jersey: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400820412

Latour, B. (2003). Nikdy sme neboli moderný. Bratislava: Kalligram.

Laudan, L. (1977). Progress and its problems: Toward a theory of scientific growth. Berkeley, CA: University of California Press.

Lawton, D. & Gordon, P. (2005). A History of Western Educational Ideas. London & Portland: Woburn Press.

LeGoff, J. (ed.) (1999). Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad. Liesner, A. (2006). Education or Service? Remarks on Teaching and Learning in the Entrepreneurial University. in Educational Philosophy and Theory, 38(4),483–495. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00206.x

Liessmann, K. P. (2009). Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia.

Liessmann, K. P. (2015). Hodina duchů: Praxe nevzdělanosti. Polemický spis. Praha: Academia.

Lojdová, K. (2016). The End of Academic Freedom in the Era of Neoliberalism? Pedagogická orientace, 26(4), s. 605–630. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-4-605

Lokajíčková, V. (2013). Kompetence k učení a možnosti jejího rozvíjení a hodnocení: vymezení pojmů a přehled současných výzkumů. Pedagogická orientace, 23(3), s. 318–341. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-3-318

Lyotard, J.-F. (1998). Rozepře. Praha: Filosofia.

Madzia, R. (2014). George Herbert Mead: Tělo, mysl, svět. Praha: Triton.

Maňák, J. (2007). Kompetence ve struktuře kurikula. In Greger, D. & Ježková, V.(eds.) Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum.

Maňák, J. (2011). K problému teorie a praxe v pedagogice. Pedagogická orientace, 21(3), s. 257–271.

Mead, G. H. (2017). Mysl, já a společnost. Praha: Portál.

Mead, G. H. (1972). Mind, Self, and Society. Chicaco & London: The University of Chicago Press.

Menary, R. (ed.). (2010). The Extended Mind. Cambridge, London: The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262014038.001.0001

Michálek, J. (1996). Topologie výchovy. (Místo výchovy v životě člověkka). Praha: Oikoymenh.

Merleau-Ponty, M. (2009). Struktura chování. Praha: Filosofia.

Merleau-Ponty, M. (2010). Filosof a jeho stín (s. 85–110). In Novotný, K. (ed.). Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii. Praha: Oikoymenh, Středoevropský institut pro filozofii.

Merleau-Ponty, M. (2013). Fenomenologie vnímání. Praha: Oikoymenh.

Navrátilová, J. & Navrátil, P. (2016). Educational Discourses in Social Work. Sociální pedagogika, 4(1), s. 38–56. https://doi.org/10.7441/soced.2016.04.01.03

Neubauer, Z. & Fiala, J. (2011). Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti. Praha: Malvern.

Nietzsche, F. (1996). Radostná věda. Olomouc: Votobia.

Noë, A. (2009): Out of Our Heads. Why You Are Not Your Brain. And Other Lessons from the Biology of Consciousness. New York: Hill and Wang.

Nohejl, M. (2001). Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze. Praha: Slon.

Noiriel, G. (2012). Úvod do historické sociologie. Praha: Slon.

Novotný, K. (2010a). Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec, Praha: Pavel Mervart, Oikoymenh.

Novotný, K. (2010b). O povaze jevů. Úvod do současné fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec, Praha: Pavel Mervart, Oikoymenh.

Nussbaum, M. (2010). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.

Olender, M. (1996). Jazyky raja. Bratislava: CAUSA.

Paletschek, S. (2001). The Invention of Humboldt and the Impact of National Socialism: The German University Idea in the First Half of the Twentieth Century (s. 37–58). In Szöllösi-Janze, M. (ed.). Science in the Third Reich. Oxford & New York: Berg.

Palouš, R. (1991). Čas výchovy. Praha: SPN.

Palouš, R. (2008). Heretická škola. Praha: Oikoymenh.

Patočka, J. (1990). Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia.

Patočka, J. (1991). Úvod do fenomenologické filosofie. Praha: Oikoymenh.

Patočka, J. (1992). Evropa a doba poevropská. Praha: Lidové noviny.

Piaget, J. (1999). Psychologie inteligence. Praha: Portál.

Pigliucci, M. & Müller, G. B. (2010). Evolution. The Extended Synthesis. Cambridge (MA): MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/8278.003.0022

Pinker, S. (2008). Slova a pravidla. Složky jazyka. Praha: Academia.

Platón. (2016). Zákony. Praha: Oikoymenh.

Platón. (2001) Ústava. Praha: Oikoymenh.

Platón. (1994). Euthydémos, Menón. Praha: Oikoymenh. https://doi.org/10.28937/978-3-7873-2645-7

Polanyi, K. (2003). Velká transformace. Brno: CDK.

Popper, R. K. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé I. Praha: Oikoymenh.

Popper, R. K. (2008). Bída historismu. Praha: Oikoymenh.

Pritchard, R. (2005). Education Staff and Students under Neoliberal Pressure – a British – German Comparison. in Beiträge zur Hochschulforschung, 27(4), 6–29.

Průcha, J. (2002). Moderní pedagogika (2. přepracované a aktualizované vydání). Praha: Portál.

Pupala, B. (2004). „Narcis“ vo výchove. Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava: Veda a Universitatis Tyrnaviensis.

Pupala, B., Kaščák, O. & Humajová, Z. (2007). Rub a líce kurikulárnej transformácie. In Kaščák, O. & Žoldošová, K. (eds.). Námety na reformu počiatočného vzdelávania. Bratislava: Renesans.

Rámcové vzdělávací program pro gymnázia [RVPG] (2007). [on-line]. Webové stránky Výzkumného ústavu pedagogického [cit. 2012-05-12]. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf

Ramirez, F. & Boli, J. (1987). “The Political Construction of Mass Schooling: European Origins and Worldwide Institutionalization“, Sociology of Education 60, January, s. 2–17. https://doi.org/10.2307/2112615

Rau, T. J. & Koch-Gonzales, J. (2018). Many Voices, One Song. Shared Power with Sociocracy. Amherst (MA): Sociocracy for All.

Rey, O. (2008). From the Transmission of Knowledge to a Competence-based Approach. Dossier d’Actualité, 34(april). Dostupné z http://www.academia.edu/706747/From_the_transmission_of_knowledge_to_a_competence-based_approach

Rockwell, W. T. (2005). Neither Brain, nor Ghost. A Nondualist Alternative to the Mind-Brain Identity Theory. Cambridge, London: The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/4910.001.0001

 

Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí: Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Praha: Portál.

Röhr, H.-P. (2016). Narcismus – vnitřní žalář. Praha: Portál.

Rorty, R. (2012). Filosofie a zrcadlo přírody. Praha: Academia.

Rose, N. & Miller, P. (1992). Political Power beyond the State: Problematics of Government. The British Journal of Sociology 43(2), s. 173–205. https://doi.org/10.2307/591464

Rossiaud, J. (1999). Měšťan (s. 123–156). In: LeGoff, J. (ed.). Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.

Seigfried, C. H. (1989). William James’s Phenomenological Methodology. The Journal of the British Society for Phenomenology, 20, 62–76. https://doi.org/10.1080/00071773.1989.11006819

Senge, P. M. (2007). Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press.

Shusterman, R. (2000a). Pragmatist Aesthetics: Living Beuty, Rethinking Art. New York: Rowman & Littlefield.

Shusterman, R. (2000b). Performing Life. Aesthetic Altermatives for the Ends of Art. Ithaca & London: Cornell University Press.

Shusterman, R. (2002). Surface and Depth. Dialectics of Criticism and Culture. Ithaca: Cornell University Press.

Schauer, H. G. (1886). Naše dvě otázky. Čas. 1(1). Dostupné z http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/gagan/jag/rukopisy/osobnost/tgm/schauer.htm

Schmitt, C. (2007). Pojem politična. Text z roku 1932 s předmluvou a se třemi korolárii. Praha: Oikoymenh.

Schoenebeck, H. (2001). Škola s přívětivou tváří. Skutečnost a představa. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Schön, D. A. (1987) Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass. Sieyès, E.-J. (nedatováno). What Is the Third Estate? [on-line] Uveřejněno na webové stránce prof. Luebkeho, University of Oregon [cit. 2008-08-11]. Dostupné z http://pages.uoregon.edu/dluebke/301ModernEurope/Sieyes3dEstate.pdf

Simmel, G. (1997). Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Slon.

Skalková, J. (2004). Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Sokol, J. (2004). Člověk a náboženství. Praha: Portál.

Sýkora, M. (1976). Nové podněty k rozvoji obecné didaktiky v SSSR. Pedagogika, 36(6), s. 651–662.

Stiglitz, J. E. (2003). Jiná cesta k trhu. Hledání alternativy k současné podobě globalizace. Praha: Prostor.

Strouhal, M. (2015). Deweyho epistemologie a pedagogika problému. In Pánková, M., Kasperová, D. & Kasper, T. (eds.). Meziválečná školská reforma v Československu (s. 112–135). Praha: Academia a Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského.

Strouhal, M. (2010). Émile Durkheim – sociolog a pedagog. Praha: Humanitas.

Šíp, R. (2008a). Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. Brno: Paido.

Šíp, R. (2008b). Kalokagathia jako ideál? (s. 13–24). In týž (ed.) Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Brno: Paido.

Šíp, R. (2012). Rortyho „Zrcadlo“ konečně v českém střihu. Filosofický časopis, 60(6), s. 851–869.

Šíp, R. (2013). Nové paradigma vědy, nové paradigma pedagogického výzkumu (s. 12–37). In. Gulová, L. & Šíp, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada.

Šíp, R. (2015). Pedagogika a paradigmatický obrat v metodologii a teorii. Pedagogická orientace, 25(5), s. 671–699. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-5-671

Šíp, R. (2016). Dewey a „český Dewey“, pedagogika a ideologie. Pedagogika, 66(2), s. 134–153. https://doi.org/10.14712/23362189.2015.723

Šíp, R. (2018). Lest filozofie dějin: Patočka a neohellénismus (s. 124–145). In. Lesňák, S. & Vacková, B. (eds.). Brno: Masarykova univerzita.

Šíp, R. (2019). Pedagogická filozofie 21. století: Filozofie přítomnosti versus filozofie počátků. Studia paedagogica [přijato k tisku do monočísla].

Švec, V., Lawley, J., Nehyba, J. et al. (2016). Studenti mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Štech, S. (2001). Návrat vojenských vysloužilců. Pedagogika, 50(2), 147–149.

Štech, S. (2006). Reforma kurikula jako kulturní změna. In V. Zikmundová (Ed.), Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova. Sympozium ČS INSEA Plzeň, 16.– 18. října 2004 (s. 11–19). Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace 23(5), s. 615–633. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Thelen, E. & Smith, L. B. (1994). Dynamic System Approach to the Development of Cognition and Action. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Thompson, E. (2007). Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Science of Mind. Cambridge (MA), London: Harvard UP.

Tretera, I. (1989). J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě. Praha: Univerzita Karlova.

Varela, F., Thompson, E. & Rosh, E. (1993). The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. Cambridge (MA): The MIT Press.

Veyne, P. (2016). Foucault, jeho dílo, jeho osobnost. Praha: Filosofia.

Weber, M. (2009). Metodologie, sociologie, politika. Praha: Oikoymenh.

Whilshire, B. (1968). William James and Phenomenology: A Study of „The Principles of Psychology“. Bloomington, London: Indiana University Press.

Wittgenstein, L. (1993). Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh.

Wittgenstein, L. (1998). Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia.

Yolton, J. (1990). Mirrors and Veils. Thoughts and Things (s. 58–72). In Malachowski, A. R. (ed.) Reading Rorty. Cambridge: Basil Blackwell.

Audiovizuální zdroje:

Ramachandran, V. Neurony, které formovaly civilizaci. TED. [on-line] [2018-07-22]. Dostupné z http://www.ted.com/talks/lang/cs/vs_ramachandran_the_neurons_that_shaped_civilization.html

Starý, K. (2012) Analýza výsledků českých žáků ve výzkumu PISA 2009. (Záznam přednášky) [on-line] In webové stránky Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. [cit. 2017-11-24] Dostupné z http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zdroje-k-tematu/analyza-pisa-2009

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9378-2019 (4)

1. MODELS OF APPROACHES TO DIGITAL COMPETENCES
Michal ČERNÝ
Journal of Technology and Information  ročník: 12,  číslo: 2,  první strana: 47,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5507/jtie.2020.019

2. Výuka v přírodě: módní hit či smysluplná výuka?
Jaroslava Ševčíková
Pedagogická orientace  ročník: 31,  číslo: 2,  rok: 2022  
https://doi.org/10.5817/PedOr2021-2-144

3. University education and its pandemic response COVID-19
Michal Černý
e-Pedagogium  ročník: 20,  číslo: 3,  první strana: 32,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/epd.2020.016

4. Connectivism in phenomenological-pragmatist tradition
Michal Černý
e-Pedagogium  ročník: 20,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/epd.2020.017


Podobné publikace