Podpora motivace ve výuce německého jazyka (i mimo ni)

Petra Fuková
Anotace

Název anglicky: Motivation Support in Teaching German as a Foreign Language (and Beyond)

S ohledem na prokázaný významný vliv motivace na učení a jeho úspěšnost lze podporu žákovy motivace označit za důležitou součást pedagogické činnosti. Tato odborná kniha prezentuje výzkumné šetření zabývající se motivováním žáků k učení se němčině. Za účelem získání hlubšího vhledu do problematiky motivování byl zvolen kvalitativní výzkumný design v podobě vícepřípadové studie. Získané výsledky ukázaly, jak široké je pole motivujícího působení učitele na jeho žáky. Mnohé dosavadní poznatky o motivování mohly být verifikovány, navíc byla zdůrazněna specifika motivování k němčině jako druhému cizímu jazyku i kulturně podmíněná specifika týkající se postojů českých žáků k německému jazyku.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0400-2
Počet stran 193
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0400-2023

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0399-9
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 193
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova němčina jako cizí jazyk , motivace k učení se cizím jazykům , motivování k učení se cizím jazykům , učitel , žák , výuka německého jazyka , postoje k cizímu jazyku
Jazyky Čeština
Reference

Albert, R., & Marx, N. (2010). Empirisches Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

Andrášová, H. (2012). Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině (Habilitační práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Andrasova/habi

Barkowski, H., & Krumm, H.-J. (Eds.). (2010). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Thübingen: A. Francke Verlag. https://doi.org/10.36198/9783838584225

Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. Buckingham: Open University Press.

Biel, K. (2012). Motivation und Fremdsprachenunterricht. Theorie, Forschung und Praxis. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.

Csizér, K., & Dörnyei, Z. (2005). Language learners' motivational profiles and their motivated learning behaviour. Language Learning, 55(4), 613-659. https://doi.org/10.1111/j.0023-8333.2005.00319.x

Česká školní inspekce (2019). Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019. Dostupné z https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-jazykove-gramotnosti-na-ZS

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York: Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Dörnyei, Z. (2001). Motivation Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667343

Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation. Harlow: Longman.

Dovalil, V. (2011). Sprachnormen im Schulunterricht: Eine Untersuchung aus soziolinguistischer Perspektive. In A. Lejsková, & J. Valdrová (Eds.), Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung und Vermittlung (s. 66-88). Augsburg: Wißner-Verlag.

Doyé, P. (1995). Lehr- und Lernziele. In K.-R. Bausch, H. Christ, & H.-J. Krumm (Eds.), Handbuch Fremdsprachenunterricht (s. 161-166). Tübingen: Francke Verlag.

Dunowski, E. (2016). Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/984 https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8783-2017

Edmondson, W. J., & House J. (2006). Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen: A. Francke Verlag.

Eurydice (2008). Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa. Ausgabe 2008. Brusel: Evropská komise. Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5717961/EC-81-08-375-DE.PDF/3677ad0d-1bf6-49a9-804b-f21d128d45a8

Eurydice (2017). Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa - Ausgabe 2017. Brusel: Evropská komise. Dostupné z http://publications.europa.eu/resource/cellar/3b929832-3f61-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1

Evropská komise (1995). Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Dostupné z https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_de.pdf

Evropská komise (2003). Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004 - 2006. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%20COM:2003:0449:FIN:DE:PDF

Evropská komise (2005). Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:DE:PDF

Fuková, P. (2013). Deutsch als Fremdsprache in der Tschechischen Republik im Kontext von Mehrsprachigkeit (Diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://is.muni.cz/th/m3das/DP.pdf

Fuková, P. (2015). Motivace k učení se němčině po angličtině a ovlivňování této motivace učitelem ve výuce: přehledová studie. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Eds.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV (s. 35-47). Brno: Masarykova univerzita.

Fuková, P. (2016). Motivování žáků k učení se německému jazyku: metodologie výzkumu a pilotáž. In V. Janíková, & S. Hanušová (Eds.), Výzkum učení a vyučování cizích jazyků (s. 25-40). Brno: Masarykova univerzita.

Gardner, R. (1985). Social Psychology and Second Language Acquisition. The Role of Attitudes and Motivation. London: Arnold.

Gardner, R., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Grein, M. (2013). Neurodidaktik. Grundlagen für Sprachlehrende. Ismaning: Hueber Verlag.

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Hufeisen, B., & Riemer, C. (2010): Spracherwerb und Sprachenlernen. In H.-J. Krumm, C. Fandrych, B. Hufeisen, & C. Riemer (Eds.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (s. 738-753). Berlin: De Gruyter Mouton.

Cheng, H.-F., & Dörnyei, Z. (2007). The Use of Motivational Strategies in Language Instruction: The Case of EFL Teaching in Taiwan. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 153–174. https://doi.org/10.2167/illt048.0

Janíková, M., & Janík, T. (2009). Vyučování, učení, výuka. In M. Janíková (Ed.), Základy školní pedagogiky (s. 90-106). Brno: Paido.

Janíková, V. (2007). Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2011). Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2013). Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

Karppinen, M. (2005). Lernmotivation der Deutschlernenden in der gymnasialen Oberstufe in Finnland. Eine Vergleichsstudie über den Motivationsstand der A- und B3-Deutschlernenden (Pro-Gradu-Arbeit). Jyväskylä: Universität Jyväskylä. Dostupné z https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/11456/URN_NBN_fi_jyu-2005155.pdf?sequence=1

Kirchner, K. (2004). Motivation beim Fremdsprachenerwerb. Eine qualitative Pilotstudie zur Motivation schwedischer Deutschlerner. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 9(2). Dostupné z https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/486/462

Kleppin, K. (1998). Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudieneinheit 19. Berlin: Langenscheidt.

Kleppin, K. (2002). Motivation. Nur ein Mythos? (II). Deutsch als Fremdsprache, 39(1), 26-30. https://doi.org/10.37307/j.2198-2430.2002.01.05

Kohoutek, R. (1996). Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm.

König, J. (2010). Lehrerprofessionalität - Konzepte und Ergebnisse der internationalen und deutschen Forschung am Beispiel fachübergreifender, pädagogischer Kompetenzen. Dostupné z https://www.hf.uni-koeln.de/data/eso/File/Koenig/Beitrag_Koenig_2010.pdf

Krumm, H.-J. (2003). Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit. In B. Hufeisen, & G. Neuner (Eds.), Mehrsprachigkeitskonzept - Tertiärsprachen - Deutsch nach Englisch (s. 35-42). Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Lindemann, B. (2007). Motiviert für Deutsch? Eine qualitative Studie zum Anfängerunterricht DaF in Norwegen. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 12(1). Dostupné z https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/281/273

Marečková, P. (2011). Emoce a učení se cizímu jazyku. In V. Janíková (Ed.), Výuka cizích jazyků (s. 78-100). Praha: Grada Publishing, a.s.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113-142.

Mareš, J. (2018). Příklady dobré praxe v pedagogice. Pedagogika, 68(4), 378-412. https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1186

Mešková, M. (2012). Motivace žáků efektivní komunikací: praktická příručka pro učitele. Praha: Portál.

Ondráková, J. (2014). Chyba a výuka cizích jazyků. Hradec Králové: Gaudeamus.

Patočka, J., et al. (1958). Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Pelikán, J. (2007). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Pohl, D. (2004). Motivation im Fremdsprachenunterricht der Grundschule als Grundlage für die Förderung der Mehrsprachigkeit (Magisterská práce). Erfurt: GRIN Verlag.

Preiser, S., & Sann, U. (2006). Motivationsforschung und Schule: Was Lehrerinnen und Lehrer von der Motivationsforschung erwarten können. In A. Küppers, & J. Quetz (Eds.), Motivation revisited. Festschrift für Gerd Solmecke (s. 25-34). Berlin: LIT Verlag.

Průcha, J. (2002). Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Rada Evropy (2014). Council conclusions of 20 May 2014 on multilingualism and the development of language competences. Official Journal of the European Union, C 183, 26-29. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(06)&from=EN

Rheinberg, F., & Vollmeyer, R. (2012). Motivation. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Riemer, C. (2003). "Englisch war für mich nur ein Teil meines Stundenplans" - Motivation zum Englischlernen in Zeiten der Globalisierung. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 8(2/3). Dostupné z https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/536/512

Riemer, C. (2010a). Motivation. In W. Hallet, & F. G. Königs (Eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik (s. 168-172). Seelze-Velber: Kallmeyer.

Riemer, C. (2010b). Motivierung. In H.-J. Krumm, C. Fandrych, B. Hufeisen, & C. Riemer (Eds.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (s. 1152-1157). Berlin: De Gruyter Mouton.

Rost-Roth, M. (2010). Affektive Variablen / Motivation. In H.-J. Krumm, C. Fandrych, B. Hufeisen, & C. Riemer (Eds.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (s. 876-886). Berlin: De Gruyter Mouton.

RVP ZV (2013). Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1.9.2013. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

RVP ZV (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2021. Dostupné z https://www.msmt.cz/file/56051/

Říčan, P. (2008). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.

Schlag, B. (1995). Lern- und Leistungsmotivation. Opladen: Leske + Budrich

Stuchlíková I. (2010). Motivace a osobnost. In M. Blatný (Ed.), Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy (s. 137-166). Praha: Grada Publishing, a.s.

Šeďová, K., Švaříček, R, & Šalamounová Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šichová, K (2011). Zum Stand und Bedarf an Deutschkenntnissen in Tschechien. In V. Janíková, & B. Sorger (Eds.), Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform (s. 93-115). Brno: Tribun EU.

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Brno: Paido.

Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.

Weiner, B. (1986). An Attributional Theory of Motivation and Emotion. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4948-1

Witte A., & Harden T. (2010). Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin im Unterricht des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache. In H.-J. Krumm, C. Fandrych, B. Hufeisen, & C. Riemer (Eds.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (s. 1324-1340). Berlin: De Gruyter Mouton.

Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Podobné publikace