Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Shrnutí výsledků výzkumného šetření

Lenka Pavlíčková
Anotace

Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které se určitým způsobem podílejí na rozvoji matematických schopností a jsou potřebné pro učení se nejen počítání, ale i čtení a psaní. Monografie je rozdělena na dvě části: teoretickou a výzkumnou. V teoretické části publikace jsou vymezena základní teoretická východiska, která nejsou pouze souhrnem poznatků, ale mají i teoretický přínos. Těžiště knihy tvoří výzkumná část, která se skládá ze tří výzkumných studií, jež mají osvětlit tuto problematiku. Ambicí publikace je přinést souhrn poznatků o poruchách matematických schopností, jejich dílčích funkcích a o jejich dopadu při řešení úloh žákem ve fyzice a v matematice. Z těchto důvodů je předkládaná monografie určena širokému spektru potenciálních čtenářů: učitelům základních škol, speciálním pedagogům; studentům učitelství, primární pedagogiky a speciální pedagogiky v prezenčním, kombinovaném i doktorském studiu, ale také rodičům dětí školního věku.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9091-0
Počet stran 189
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9090-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 189
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Jana Nedomová
Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

Adler, B. (2001). What is dyscalculia? Dostupné z http://www.dyscalculiainfo.org/What%20is%20dyscalculia%20-%20B%20Adler.pdf

Allen, K. E., & Marotz, L. R. (2002). Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál.

Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and behavioral characteristics over a six-year period in youths with persistent and non-persistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263–273. https://doi.org/10.1177/0022219408315637

Bakwin, H. (1965). Learning problems and school phobia. In H. Medowy (Eds.), School Health Problems (s. 995–1014).  Pediatric Clinics of N. America.

Balharová, K., & Bubeníčková, P. (2011). Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. St. ZŠ. Nápravná cvičení – SPU. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Balharová, K., Suchoňová, M., & Svobodová, Z. (2014). Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. St. ZŠ. Nápravná cvičení II. – SPU. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Bartoňová, M. (2005a). Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: Masarykova univerzita.

Bartoňová, M. (2005b). Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: Masarykova univerzita.

Bartoňová, M. (2007). Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido.

Bednářová, J. (2003). Zrakové rozlišování. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 1.

Bednářová, J. (2004a). Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 1.

Bednářová, J. (2004b). Prostorová orientace. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 1.

Berger, E. (1980). Teilleistungsschwächen. In W. Spiel (Eds.), Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band XII (s. 223–254). Zürich: Kindle.

Birkholz, J., Dinges, E., & Worm, H.  L. (2002). Förderpädagogik Matematik. Horneburg: Person.

Blažková, R., Matoušková, K., & Vaňurová M. (1992). Texty k didaktice matematiky pro učitelství 1. stupně základní školy (2. část). Brno: Masarykova univerzita.

Blažková, R. (1998). Slovní úlohy I. Algebra. Brno: PdF MU.

Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M., & Blažek, M. (2000). Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Praha: Paido.

Blažková, R., Matoušková, K., & Vaňurová, M. (2001). Kapitoly z didaktiky matematiky (slovní úlohy, projekty). Brno: Masarykova univerzita.

Blažková, R. (2007). Postavení dyskalkuliků na základní škole. In M. Vítková (Eds.), Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole (s. 66–68).  Brno: Paido.

Blažková, R. (2009). Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. Brno: PdF MU.

Blažková, R., & Široká, L. (2009). Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka. In M. Vítková & V. Vojtová (Eds.), Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students (11 s.). Brno: PdF MU.

Blažková, R. (2010). Dyskalkulie II – poruchy učení v matematice na 2. stupni ZŠ. Brno: PdF MU.

Blažková, R., & Pavlíčková, L. (2010a). Problematika dyskalkulie v rámci inkuzivního vzdělávání na základních školách. In M. Vítková & J. Havel (Eds.), Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (22 s.). Brno: Paido.

Blažková, R., & Pavlíčková, L. (2010b). Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchami učení v matematice na základních školách. In H. Filová & J. Havel (Eds.), Inkluzivní vzdělávání v primární škole (s. 249–258). Brno: Paido.

Blažková, R. (2012). Dyskalkulie III. Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti. Brno: Masarykova univerzita.

Blažková, R. (2013). Matematická cvičení pro dyskalkuliky. Soubor ověřených pracovních listů pro práci se žáky s dyskalkulií na I. stupni ZŠ. Stařeč: INFRA, s.r.o.

Blažková, R. (2014). Matematická cvičení pro dyskalkuliky II. Soubor ověřených pracovních listů pro práci se žáky s dyskalkulií na II. stupni ZŠ. Stařeč: INFRA, s.r.o.

Blažková. R. (2017). Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. Brno: Masarykova univerzita.

Bohuněk, J. (2000). Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Budínová, I. (2010). Vazba mezi systémem vzdělávacích cílů a reálných výukových výstupů na příkladu učiva o funkcích na ZŠ (Disertační práce.) Brno: Masarykova univerzita.

Butterworth, B., & Yeo, D. (2004). Dyscalculia Guidance. London: David Fulton.

Butterworth B, & Yeo, D. (2007): Dyscalculia Guidance: Helping pupils with specific learning difficulties in maths. Abingdon: nferNelson Publishing Company Limited.

Butterworth, B., & Laurillard, D. (2010). Low numeracy and dyscalculia: identification and intervention. ZDM Mathematics Education, 42, 527–539. https://doi.org/10.1007/s11858-010-0267-4

Cohn, R. (1968). Developmental dyscalculia. Pediatric Clinics of N. America.

Dehaene, S., Molko, N., Cohen, L., & Wilson, A. (2004), Arithmetic and the brain. Current Opinion in Neurobiology, 14, 218–224. https://doi.org/10.1016/j.conb.2004.03.008

Denburg, N. L., & Tanel, D. (2012). Acalculia and disturbances of the body schema. In K. M.

Ebhardt, A., & Ebhardt, F. (2004). Neue fröhliche Wege aus der Dyskalkulie. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Ebhardt, A. (2005). Fröhliche Wege aus der Dyskalkulie. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Fenclová, J. (1984). Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Fridman, L. M. (1977). Logiko-psychlogičeskij analiz školnych učebnych zadač. Moskva: Pedagogika.

Fridman, L. M., & Tureckij, E. N. (1984). Kak naučiťsja rešiť zadači. Moskva: Prosveščenije.

Gaidoschik, M. (2003). Rechnenschwäche – Dyskalkulie. Vídeň.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Graichen, J. (1979). Zum Begriff der Teilleistungsstörungen. In R. Lempp (Eds.), Teilleistungsstörungen im Kindesalter (s. 43–60). Wien: Huber–Bern Stuttgart.

Grissemann, H. (1996). Dyskalkulie heute. Bern: Hans Huber.

Hartl, P., & Hartlová, H. (2004). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Havas, H. (2005). Trénink inteligence. Praha: Ikar.

Havas, H. (2006). Využijte svých schopností na 100 %: trénink myšlení, paměti, kreativity. Praha: Grada.

Heilman, K. M., & Valenstein, E. (Eds.), Clinical Neuropsychology (s. 169–197). Oxford: Oxford University Press.

Helus, Z., Kulič, V., &  Mareš, J. (1979). Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Holoušová, D. (1983). Teorie učebních úloh. In Studijní text pro přípravu učitelů pedagogiky na nové pojetí výchovně vzdělávací práce na SPgŠ. Praha: ÚÚFPP.

Chinn, S. (2004). The trouble with maths. A practical guide to helping learners with numeracy difficulties. Abingdon: RoutledgeFalmer.

Chinn, S. (2012). More trouble with maths. A complete guide to identifying and diagnosing mathematical difficulties. Abingdon: Routledge.

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Brno: Paido.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu.

Praha: Grada.

Chvalinová, E. (2003). Specifická intervence v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s dyskalkulií na základních školách (disertační práce). Brno: PdF MU.

Ingeborg, M. (2004). Rechenschwächen erkennen und behandeln. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Janečková, D. (2004). Hry pro pravo–levou orientaci (a pro radost). Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Janás, J. (1996). Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno: Masarykova univerzita.

Jirotková, D. (2010). Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova.

Jucovičová, D., Žáčková, H., & Sovová, H. (2001). Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). Praha: D+H.

Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2008). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál.

Kalhous, Z., & Obst, O. et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Kárová, V. (1996). Počítání bez obav: (jak pomáhat dětem s matematikou). Praha: Portál.

Kaslová, M. (2010). Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Josef Raabe, s.r.o.

Kašpar, E., et al. (1978). Didaktika fyziky. Obecné otázky. Praha: SPN.

Katz, M. (2007). IQ testy: praktická cvičení, rady a tipy pro rozvoj verbálního, numerického a prostorového myšlení. Praha: Grada.

Kolářová, R., & Bohuněk, J. (1999). Fyzika pro 8. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., Bohuněk, J., Štoll, I., Svoboda, M., & Wolf, M. (2000). Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., & Bohuněk, J. (2002). Fyzika pro 6. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., & Bohuněk, J. (2003). Fyzika pro 7. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., Hejnová, E., Lišáková, E., & Kamarádová, Z. (2006). Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP. Praha: Prometheus.

Košč, L. (1971/72). Vývinová dyskalkúlia ako porucha matematických schopností v detskom veku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Košč, L. (1972). Psychológia matematických schopností. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Koukolík, F. (2000). Lidský mozek: funkční systémy: normy a poruchy. Praha: Portál.

Krüll, K. E. (2000). Rechnenschwäche – was tun? München: E. Reinhardt.

Kumorovitzová, M., & Novák, J. (1994). Nauč mě počítat. Litomyšl: Augusta.

Kuřina, F. (1989). Umění vidět v matematice. Praha: SPN.

Lempp, R. (1979). Einführung. In R. Lempp (Eds.), Teilleistungsstörungen im Kindesalter (s. 9–11). Wien: Huber-Bern Stuttgart.

Lucchelli, F., & De Renzi, E. (1993). Primary dyscalculia after a medial frontal lesion of the left hemisphere. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 56(3), 304–307. https://doi.org/10.1136/jnnp.56.3.304

Lynch, Ch., & Kidd, J. (2002). Cvičení pro rozvoj řeči: prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. Praha: Portál.

Makydová, L., & Pavlíčková, L. (2012). Řešení fyzikálních úloh žáky s poruchou učení. In I. Budínová (Eds.), Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Matematika a řešení úloh (s. 39–46). Brno: Masarykova univerzita.

Matějček, Z., & Žlab, Z. (1972). Zkouška laterality. Bratislava: Psychodiagnostika.

Matějček, Z., Šturma, J., Vágnerová, J., & Žlab, Z. (1987). Zkouška čtení. Bratislava: Psychodiagnostika.

Matějček, Z. (1993). Dyslexie – specifické poruchy čtení. Praha: H&H.

McCloskey, M. (1992). Cognitive mechanisms in numerical processing: evidence from acquired dyscalculia. Cognition, 44(1–2), 107–157. https://doi.org/10.1016/0010-0277(92)90052-J

Medková, I. (2013). Dovednosti žáků ve výuce fyziky na základní škole. Brno: Masarykova univerzita.

Metzler, B. (2002). Hilfe bei Dyskalkulie. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Michalová, Z. (2001). Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Milz, I. (1980). Emotionale Störungen in ihren Beziehungen zu Teilleistungsschwächen. Darstellung, Erfassung und Behandlung im Rahmen der Schule. Berlin: Marhold Verlagsbuchhandlung.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metod v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Novák, J. (1994). Nauč mě počítat (Metodika korekce vývojových dyskalkulií). Litomyšl: AUGUSTA.

Novák, J. (1997). Vyšetření matematických schopností u dětí. Brno: Psychodiagnostika.

Novák, J. (2000). Dyskalkulie – specifická porucha počítání. Metodika rozvíjení početních dovedností s přílohou Pracovní listy. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Novák, J. (2002). Diagnostika specifických poruch učení. Brno: Psychodiagnostika.

Novák, J. (2004). Dyskalkulie (Metodika rozvíjení početních dovedností). Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Nováková, E. (2016). Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy: shrnutí výsledků výzkumného šetření. Brno: Masarykova univerzita.

Novotná, J. (2000). Analýza řešení slovních úloh. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta.

Odvárko, O. (1995). Tvorba a řešení aplikačních úloh v matematice pro 11–15 leté žáky. Vzdělávací program Iniciativa, Cyklus Jak tvořit se žáky v matematice. Praha: PedF UK.

Otevřelová, H. (2016). Školní zralost a připravenost. Praha: Portál.

Pavlíčková, L. (2012). Řešení učebních úloh žáky s vývojovou dyskalkulií ve výuce fyziky a matematiky: postup a výsledky pilotních výzkumů. In T. Janík & K. Pešková, et al. (Eds.), Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 247–264). Brno: Masarykova univerzita.

Pavlíčková, L. (2013). Dovednosti v matematice u žáků s dyskalkulií – ověření výzkumného nástroje a výsledky výzkumu. In T. Janík & K. Pešková, et al. (Eds.), Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům (s. 187–207). Brno: Masarykova univerzita.

Pavlíčková, L., & Trna, J. (2014). Hands–on Activities as a Support of Re-education of Students with Specific Learning Disabilities in Science and Mathematics Education. In M. Costa, P. Pombo, & J. Dorrio (Eds.), 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society (s. 103–108). Braga: The Hands-on Science Network.

Pavlíčková, L. (2014). Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Peard, R. (2010). Dyscalculia: What is its prevalence? Research evidence from case studies. Procedia Social and Behavioral Science, 8, 106–113.

Piaget, J. (1997). Psychologie dítěte. Praha: Portál.

Pokorná, V., & Boháčová, Š. (1994). Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii: porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej: soubor volných pracovních listů k rozvoji zrakového vnímání: rodičům, poradnám školám. Praha: Blug.

Pokorná, V. (1997). Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2000). Rozvoj vnímání a poznávání 1. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2010a). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2010b). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál.

Polya, G. (1962). Mathematical Discovery. John Wiley &  Sons.

Preiss, M., & Přikrylová Kučerová, H. (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2017). Dostupné z www.msmt.cz

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2017). Dostupné z www.msmt.cz

Shalev, R. S., Auerbach, J., Manor, O., & Gross-Tsur, V. (2000). Developmental dyscalculia: prevalence and prognosis. In J. K. Buitelaar (Eds.), European child + adolescent psychiatry 9 (s. 58–64). Dresden: Steinkopff Verlag. https://doi.org/10.1007/s007870070009

Simon, H. (2006). Dyskalkulie. Praha: Portál.

Spiel, G. (1977). Vorwort und Einleitung. In E. Berger (Eds.), Teilleistungsschwächen bei Kinder (s. 7–11). Wien: Huber.

Svoboda, M. (2015). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.

Široká, L. (2008). Problematika dyskalkulie na základní a střední škole. In I. Sytařová (Eds.), Setkání učitelů matematiky (s. 91–106). Brno: Masarykova univerzita.

Široká, L. (2009). Využití didaktických her pro reedukaci specifických poruch učení. In Setkání učitelů matematiky II – Matematika a hry (s. 108–120). Brno: Masarykova univerzita.

Široká, L. (2010). Problematika dyskalkulie na střední škole. In P. Horváth, T. Lengyelfalusy, & M. Záborský (Eds.), 7. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. [CD-ROM] Žilina: Žilinská univerzita v Žilině.

Školský zákon. (2017). Dostupné z www.msmt.cz

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Švec, V., Filová, H., & Šimoník, O. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita.

Tollingerová, D. (1970/1971). Úvod do teorie a praxe programované výuky a výcviku. Odborná výchova, (21), 77–78. 

Treuová, H. (1995). Pracovní sešit pro rozvoj početní představivosti a dovednosti. Havlíčkův Brod: Tobiáš.

Trna, J., Makydova, L., & Pavlickova, L. (2011). ICT support of science learning task solving by students with dyscalculia and gifted students. In S. Divjak (Eds.), Proceedings book of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011 (s. 81–87). Ljubljana: University of Ljubljana. 

Vágnerová, M. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.

Vágnerová. M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Univerzita Karlova.

Volf, I. (1996). Několik úvah o výuce fyziky. Hradec Králové: MAFY.

Vyhláška č. 73/2005 Sb. (2016). Dostupné z www.msmt.cz

Wilson, A. (2007/08). What are the symptoms of dyscalculia? Dostupné z http://www.aboutdyscalculia.org/symptoms.html

Zelinková, O. (1994). Poruchy učení. Praha: Portál.

Zelinková, O. (1996). Cvičení pravo-levé orientace. Praha: Nakladatelství „DYS“.

Zelinková, O. (2001). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.

Zelinková, O. (2003). Poruchy učení: specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál.

Zelinová, O. (2009). Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál.

Žáčková, H., & Jucovičová, D. (2007). Metody reedukace specifických poruch učení. Smyslové vnímání. Praha: D+H.

Žlab, Z. (1990). Vývojové poruchy čtení a psaní. UNIS.

Podobné publikace