Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Shrnutí výsledků výzkumného šetření

Lenka Pavlíčková
Anotace

Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které se určitým způsobem podílejí na rozvoji matematických schopností a jsou potřebné pro učení se nejen počítání, ale i čtení a psaní. Monografie je rozdělena na dvě části: teoretickou a výzkumnou. V teoretické části publikace jsou vymezena základní teoretická východiska, která nejsou pouze souhrnem poznatků, ale mají i teoretický přínos. Těžiště knihy tvoří výzkumná část, která se skládá ze tří výzkumných studií, jež mají osvětlit tuto problematiku. Ambicí publikace je přinést souhrn poznatků o poruchách matematických schopností, jejich dílčích funkcích a o jejich dopadu při řešení úloh žákem ve fyzice a v matematice. Z těchto důvodů je předkládaná monografie určena širokému spektru potenciálních čtenářů: učitelům základních škol, speciálním pedagogům; studentům učitelství, primární pedagogiky a speciální pedagogiky v prezenčním, kombinovaném i doktorském studiu, ale také rodičům dětí školního věku.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9091-0
Počet stran 189
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9090-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 189
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Jana Nedomová
Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

Adler, B. (2001). What is dyscalculia? Dostupné z http://www.dyscalculiainfo.org/What%20is%20dyscalculia%20-%20B%20Adler.pdf

Allen, K. E., & Marotz, L. R. (2002). Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál.

Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and behavioral characteristics over a six-year period in youths with persistent and non-persistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263–273. https://doi.org/10.1177/0022219408315637

Bakwin, H. (1965). Learning problems and school phobia. In H. Medowy (Eds.), School Health Problems (s. 995–1014).  Pediatric Clinics of N. America.

Balharová, K., & Bubeníčková, P. (2011). Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. St. ZŠ. Nápravná cvičení – SPU. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Balharová, K., Suchoňová, M., & Svobodová, Z. (2014). Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. St. ZŠ. Nápravná cvičení II. – SPU. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Bartoňová, M. (2005a). Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: Masarykova univerzita.

Bartoňová, M. (2005b). Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: Masarykova univerzita.

Bartoňová, M. (2007). Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido.

Bednářová, J. (2003). Zrakové rozlišování. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 1.

Bednářová, J. (2004a). Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 1.

Bednářová, J. (2004b). Prostorová orientace. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 1.

Berger, E. (1980). Teilleistungsschwächen. In W. Spiel (Eds.), Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band XII (s. 223–254). Zürich: Kindle.

Birkholz, J., Dinges, E., & Worm, H.  L. (2002). Förderpädagogik Matematik. Horneburg: Person.

Blažková, R., Matoušková, K., & Vaňurová M. (1992). Texty k didaktice matematiky pro učitelství 1. stupně základní školy (2. část). Brno: Masarykova univerzita.

Blažková, R. (1998). Slovní úlohy I. Algebra. Brno: PdF MU.

Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M., & Blažek, M. (2000). Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Praha: Paido.

Blažková, R., Matoušková, K., & Vaňurová, M. (2001). Kapitoly z didaktiky matematiky (slovní úlohy, projekty). Brno: Masarykova univerzita.

Blažková, R. (2007). Postavení dyskalkuliků na základní škole. In M. Vítková (Eds.), Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole (s. 66–68).  Brno: Paido.

Blažková, R. (2009). Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. Brno: PdF MU.

Blažková, R., & Široká, L. (2009). Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka. In M. Vítková & V. Vojtová (Eds.), Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students (11 s.). Brno: PdF MU.

Blažková, R. (2010). Dyskalkulie II – poruchy učení v matematice na 2. stupni ZŠ. Brno: PdF MU.

Blažková, R., & Pavlíčková, L. (2010a). Problematika dyskalkulie v rámci inkuzivního vzdělávání na základních školách. In M. Vítková & J. Havel (Eds.), Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (22 s.). Brno: Paido.

Blažková, R., & Pavlíčková, L. (2010b). Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchami učení v matematice na základních školách. In H. Filová & J. Havel (Eds.), Inkluzivní vzdělávání v primární škole (s. 249–258). Brno: Paido.

Blažková, R. (2012). Dyskalkulie III. Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti. Brno: Masarykova univerzita.

Blažková, R. (2013). Matematická cvičení pro dyskalkuliky. Soubor ověřených pracovních listů pro práci se žáky s dyskalkulií na I. stupni ZŠ. Stařeč: INFRA, s.r.o.

Blažková, R. (2014). Matematická cvičení pro dyskalkuliky II. Soubor ověřených pracovních listů pro práci se žáky s dyskalkulií na II. stupni ZŠ. Stařeč: INFRA, s.r.o.

Blažková. R. (2017). Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. Brno: Masarykova univerzita.

Bohuněk, J. (2000). Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Budínová, I. (2010). Vazba mezi systémem vzdělávacích cílů a reálných výukových výstupů na příkladu učiva o funkcích na ZŠ (Disertační práce.) Brno: Masarykova univerzita.

Butterworth, B., & Yeo, D. (2004). Dyscalculia Guidance. London: David Fulton.

Butterworth B, & Yeo, D. (2007): Dyscalculia Guidance: Helping pupils with specific learning difficulties in maths. Abingdon: nferNelson Publishing Company Limited.

Butterworth, B., & Laurillard, D. (2010). Low numeracy and dyscalculia: identification and intervention. ZDM Mathematics Education, 42, 527–539. https://doi.org/10.1007/s11858-010-0267-4

Cohn, R. (1968). Developmental dyscalculia. Pediatric Clinics of N. America.

Dehaene, S., Molko, N., Cohen, L., & Wilson, A. (2004), Arithmetic and the brain. Current Opinion in Neurobiology, 14, 218–224. https://doi.org/10.1016/j.conb.2004.03.008

Denburg, N. L., & Tanel, D. (2012). Acalculia and disturbances of the body schema. In K. M.

Ebhardt, A., & Ebhardt, F. (2004). Neue fröhliche Wege aus der Dyskalkulie. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Ebhardt, A. (2005). Fröhliche Wege aus der Dyskalkulie. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Fenclová, J. (1984). Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Fridman, L. M. (1977). Logiko-psychlogičeskij analiz školnych učebnych zadač. Moskva: Pedagogika.

Fridman, L. M., & Tureckij, E. N. (1984). Kak naučiťsja rešiť zadači. Moskva: Prosveščenije.

Gaidoschik, M. (2003). Rechnenschwäche – Dyskalkulie. Vídeň.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Graichen, J. (1979). Zum Begriff der Teilleistungsstörungen. In R. Lempp (Eds.), Teilleistungsstörungen im Kindesalter (s. 43–60). Wien: Huber–Bern Stuttgart.

Grissemann, H. (1996). Dyskalkulie heute. Bern: Hans Huber.

Hartl, P., & Hartlová, H. (2004). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Havas, H. (2005). Trénink inteligence. Praha: Ikar.

Havas, H. (2006). Využijte svých schopností na 100 %: trénink myšlení, paměti, kreativity. Praha: Grada.

Heilman, K. M., & Valenstein, E. (Eds.), Clinical Neuropsychology (s. 169–197). Oxford: Oxford University Press.

Helus, Z., Kulič, V., &  Mareš, J. (1979). Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Holoušová, D. (1983). Teorie učebních úloh. In Studijní text pro přípravu učitelů pedagogiky na nové pojetí výchovně vzdělávací práce na SPgŠ. Praha: ÚÚFPP.

Chinn, S. (2004). The trouble with maths. A practical guide to helping learners with numeracy difficulties. Abingdon: RoutledgeFalmer.

Chinn, S. (2012). More trouble with maths. A complete guide to identifying and diagnosing mathematical difficulties. Abingdon: Routledge.

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Brno: Paido.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu.

Praha: Grada.

Chvalinová, E. (2003). Specifická intervence v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s dyskalkulií na základních školách (disertační práce). Brno: PdF MU.

Ingeborg, M. (2004). Rechenschwächen erkennen und behandeln. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Janečková, D. (2004). Hry pro pravo–levou orientaci (a pro radost). Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Janás, J. (1996). Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno: Masarykova univerzita.

Jirotková, D. (2010). Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova.

Jucovičová, D., Žáčková, H., & Sovová, H. (2001). Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). Praha: D+H.

Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2008). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál.

Kalhous, Z., & Obst, O. et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Kárová, V. (1996). Počítání bez obav: (jak pomáhat dětem s matematikou). Praha: Portál.

Kaslová, M. (2010). Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Josef Raabe, s.r.o.

Kašpar, E., et al. (1978). Didaktika fyziky. Obecné otázky. Praha: SPN.

Katz, M. (2007). IQ testy: praktická cvičení, rady a tipy pro rozvoj verbálního, numerického a prostorového myšlení. Praha: Grada.

Kolářová, R., & Bohuněk, J. (1999). Fyzika pro 8. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., Bohuněk, J., Štoll, I., Svoboda, M., & Wolf, M. (2000). Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., & Bohuněk, J. (2002). Fyzika pro 6. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., & Bohuněk, J. (2003). Fyzika pro 7. ročník základní školy. Praha: Prometheus.

Kolářová, R., Hejnová, E., Lišáková, E., & Kamarádová, Z. (2006). Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP. Praha: Prometheus.

Košč, L. (1971/72). Vývinová dyskalkúlia ako porucha matematických schopností v detskom veku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Košč, L. (1972). Psychológia matematických schopností. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Koukolík, F. (2000). Lidský mozek: funkční systémy: normy a poruchy. Praha: Portál.

Krüll, K. E. (2000). Rechnenschwäche – was tun? München: E. Reinhardt.

Kumorovitzová, M., & Novák, J. (1994). Nauč mě počítat. Litomyšl: Augusta.

Kuřina, F. (1989). Umění vidět v matematice. Praha: SPN.

Lempp, R. (1979). Einführung. In R. Lempp (Eds.), Teilleistungsstörungen im Kindesalter (s. 9–11). Wien: Huber-Bern Stuttgart.

Lucchelli, F., & De Renzi, E. (1993). Primary dyscalculia after a medial frontal lesion of the left hemisphere. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 56(3), 304–307. https://doi.org/10.1136/jnnp.56.3.304

Lynch, Ch., & Kidd, J. (2002). Cvičení pro rozvoj řeči: prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. Praha: Portál.

Makydová, L., & Pavlíčková, L. (2012). Řešení fyzikálních úloh žáky s poruchou učení. In I. Budínová (Eds.), Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Matematika a řešení úloh (s. 39–46). Brno: Masarykova univerzita.

Matějček, Z., & Žlab, Z. (1972). Zkouška laterality. Bratislava: Psychodiagnostika.

Matějček, Z., Šturma, J., Vágnerová, J., & Žlab, Z. (1987). Zkouška čtení. Bratislava: Psychodiagnostika.

Matějček, Z. (1993). Dyslexie – specifické poruchy čtení. Praha: H&H.

McCloskey, M. (1992). Cognitive mechanisms in numerical processing: evidence from acquired dyscalculia. Cognition, 44(1–2), 107–157. https://doi.org/10.1016/0010-0277(92)90052-J

Medková, I. (2013). Dovednosti žáků ve výuce fyziky na základní škole. Brno: Masarykova univerzita.

Metzler, B. (2002). Hilfe bei Dyskalkulie. Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann KG.

Michalová, Z. (2001). Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Milz, I. (1980). Emotionale Störungen in ihren Beziehungen zu Teilleistungsschwächen. Darstellung, Erfassung und Behandlung im Rahmen der Schule. Berlin: Marhold Verlagsbuchhandlung.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metod v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Novák, J. (1994). Nauč mě počítat (Metodika korekce vývojových dyskalkulií). Litomyšl: AUGUSTA.

Novák, J. (1997). Vyšetření matematických schopností u dětí. Brno: Psychodiagnostika.

Novák, J. (2000). Dyskalkulie – specifická porucha počítání. Metodika rozvíjení početních dovedností s přílohou Pracovní listy. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Novák, J. (2002). Diagnostika specifických poruch učení. Brno: Psychodiagnostika.

Novák, J. (2004). Dyskalkulie (Metodika rozvíjení početních dovedností). Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ.

Nováková, E. (2016). Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy: shrnutí výsledků výzkumného šetření. Brno: Masarykova univerzita.

Novotná, J. (2000). Analýza řešení slovních úloh. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta.

Odvárko, O. (1995). Tvorba a řešení aplikačních úloh v matematice pro 11–15 leté žáky. Vzdělávací program Iniciativa, Cyklus Jak tvořit se žáky v matematice. Praha: PedF UK.

Otevřelová, H. (2016). Školní zralost a připravenost. Praha: Portál.

Pavlíčková, L. (2012). Řešení učebních úloh žáky s vývojovou dyskalkulií ve výuce fyziky a matematiky: postup a výsledky pilotních výzkumů. In T. Janík & K. Pešková, et al. (Eds.), Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 247–264). Brno: Masarykova univerzita.

Pavlíčková, L. (2013). Dovednosti v matematice u žáků s dyskalkulií – ověření výzkumného nástroje a výsledky výzkumu. In T. Janík & K. Pešková, et al. (Eds.), Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům (s. 187–207). Brno: Masarykova univerzita.

Pavlíčková, L., & Trna, J. (2014). Hands–on Activities as a Support of Re-education of Students with Specific Learning Disabilities in Science and Mathematics Education. In M. Costa, P. Pombo, & J. Dorrio (Eds.), 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society (s. 103–108). Braga: The Hands-on Science Network.

Pavlíčková, L. (2014). Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Peard, R. (2010). Dyscalculia: What is its prevalence? Research evidence from case studies. Procedia Social and Behavioral Science, 8, 106–113.

Piaget, J. (1997). Psychologie dítěte. Praha: Portál.

Pokorná, V., & Boháčová, Š. (1994). Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii: porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej: soubor volných pracovních listů k rozvoji zrakového vnímání: rodičům, poradnám školám. Praha: Blug.

Pokorná, V. (1997). Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2000). Rozvoj vnímání a poznávání 1. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2010a). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál.

Pokorná, V. (2010b). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál.

Polya, G. (1962). Mathematical Discovery. John Wiley &  Sons.

Preiss, M., & Přikrylová Kučerová, H. (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2017). Dostupné z www.msmt.cz

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2017). Dostupné z www.msmt.cz

Shalev, R. S., Auerbach, J., Manor, O., & Gross-Tsur, V. (2000). Developmental dyscalculia: prevalence and prognosis. In J. K. Buitelaar (Eds.), European child + adolescent psychiatry 9 (s. 58–64). Dresden: Steinkopff Verlag. https://doi.org/10.1007/s007870070009

Simon, H. (2006). Dyskalkulie. Praha: Portál.

Spiel, G. (1977). Vorwort und Einleitung. In E. Berger (Eds.), Teilleistungsschwächen bei Kinder (s. 7–11). Wien: Huber.

Svoboda, M. (2015). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.

Široká, L. (2008). Problematika dyskalkulie na základní a střední škole. In I. Sytařová (Eds.), Setkání učitelů matematiky (s. 91–106). Brno: Masarykova univerzita.

Široká, L. (2009). Využití didaktických her pro reedukaci specifických poruch učení. In Setkání učitelů matematiky II – Matematika a hry (s. 108–120). Brno: Masarykova univerzita.

Široká, L. (2010). Problematika dyskalkulie na střední škole. In P. Horváth, T. Lengyelfalusy, & M. Záborský (Eds.), 7. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. [CD-ROM] Žilina: Žilinská univerzita v Žilině.

Školský zákon. (2017). Dostupné z www.msmt.cz

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Švec, V., Filová, H., & Šimoník, O. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita.

Tollingerová, D. (1970/1971). Úvod do teorie a praxe programované výuky a výcviku. Odborná výchova, (21), 77–78. 

Treuová, H. (1995). Pracovní sešit pro rozvoj početní představivosti a dovednosti. Havlíčkův Brod: Tobiáš.

Trna, J., Makydova, L., & Pavlickova, L. (2011). ICT support of science learning task solving by students with dyscalculia and gifted students. In S. Divjak (Eds.), Proceedings book of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011 (s. 81–87). Ljubljana: University of Ljubljana. 

Vágnerová, M. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.

Vágnerová. M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Univerzita Karlova.

Volf, I. (1996). Několik úvah o výuce fyziky. Hradec Králové: MAFY.

Vyhláška č. 73/2005 Sb. (2016). Dostupné z www.msmt.cz

Wilson, A. (2007/08). What are the symptoms of dyscalculia? Dostupné z http://www.aboutdyscalculia.org/symptoms.html

Zelinková, O. (1994). Poruchy učení. Praha: Portál.

Zelinková, O. (1996). Cvičení pravo-levé orientace. Praha: Nakladatelství „DYS“.

Zelinková, O. (2001). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.

Zelinková, O. (2003). Poruchy učení: specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál.

Zelinová, O. (2009). Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál.

Žáčková, H., & Jucovičová, D. (2007). Metody reedukace specifických poruch učení. Smyslové vnímání. Praha: D+H.

Žlab, Z. (1990). Vývojové poruchy čtení a psaní. UNIS.

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018 (1)

1. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách
Tomáš Janík, Jan Slavík, Tereza Češková, Irena Budínová, Eva Minaříková, Petr Najvar, Markéta Bartoňová, Věra Ferdiánová, Lukáš Feřt, Michaela Horniaková, Alena Hošpesová, Jan Husák, Martin Jáč, Jiří Kohout, Petra Konečná, Dana Kričfaluši, Markéta Kuberská, Pavel Masopust, Pavel Mentlík, Alena Nohavová, Markéta Píšová, Lukáš Rokos, Václav Stacke, Stanislav Štěpáník, Kateřina Tomešková, Tereza Topolovská, Michal Vavroš, Matěj Vrhel
ISBN 978-80-280-0241-1  rok: 2022  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022


Podobné publikace