The preschool teacher as a reflective practitioner

Zora Syslová
Anotace

Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi na otázky: Co charakterizuje profesi učitele MŠ v současnosti a jaká je její perspektiva? Jak koncipovat přípravné vzdělávání, aby byli učitelé mateřských škol skutečnými odborníky na vzdělávání v měnících se podmínkách? Při hledání odpovědí na uvedené otázky autorka využívá přehledové studie dosavadních empirických zjištění k tomuto tématu v komparaci se zahraničními zkušenostmi. Prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na zkoumání sebe/reflexe v souvislosti s pedagogickým výkonem učitelů mateřských škol ve vybraných aspektech. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9556-4
Počet stran 104
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019

Obecné informace

Klíčová slova předškolní vzdělávání , učitel mateřské školy , kvalita , reflexe , sebereflexe , videostudie , kvalitativní výzkum
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Učitel mateřské školy jako reflektivní praktik

Reference

Ainsworth, M. (1967). Infancy in Uganda: Infant care and the growth of love. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Arnett, J. (1989). Caregivers in day care centres: Does training matter? Journal of Applied Developmental Psychology, 10(4), 541-552. https://doi.org/10.1016/0193-3973(89)90026-9

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world's best-performing schools come out on the top. London: McKinsey.

Barnett, W. S. (2004). Better teachers, better preschools: Students achievement linked to teacher qualifications. Preschool policy matters, NIEER. Retrieved from http//nieer.org/resources/policybriefs/3.pdf

Baxter, M. B. (2004). Evolution of a constructivist conceptualisation of epistemological reflection. Educational Psychologist, 39(1), 31-42. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_4

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2008). Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press.

Berliner, D. (2005). The place of process-product research in developing the agenda for research on teacher thinking. In P. M. Denicolo, & M. Kompf (Eds.), Teacher thinking and professional action (pp. 3-16). Oxon: Routledge.

Bertrand, J. (2007). Preschool programs: Effective curriculum. Comments on Kagan and Kauerz and on Schweinhart. In Encyclopedia on Early Childhood Development. Montreal: Centre of Excellence for early childhood development and strategic knowledge cluster on early child development. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.551.4283&rep=rep1&type=pdf

Biktagirova, G. F., & Khitryuk, V. V. (2016). Formation of future pre-school teachers' readiness to work in the conditions of educational inclusion. International Journal of Environmental & Science Education, 11(3), 185-194.

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). The taxonomy of educational objektives: The clasifications of educational goals, handbook I. New York: David Mc Key Company.

Bolla, V. (2015). Quality framework on early childhood education and care (ECEC). In Hellenic presidency conference on the quality of early childhood education and care (ECEC) 19-20 June 2014, Athens.

Bowlby, J. (1969). http://milanareaschools.org/~pecc/index_files/EagertoLearn_HelpingourPreschoolers.pdfBowlby, JAttachment. New York: Basic Books.

Bowman, B. T., Donovan, M. S., & Burns, M. S. (Eds.). (2001). Eager to learn: Educating our preschoolers. National research council, Committee on Early childhood pedagogy, Commission on behavioral and social sciences and education. Washington DC: National Academy Press. Retrieved from http://milanareaschools.org/~pecc/index_files/EagertoLearn_HelpingourPreschoolers.pdf

Broekhuizen, M., L., Mokrova, I., L., Burchinal, M., R., Garrett-Peters, P., T. (2016). Quarterly classroom quality at pre-kindergarten and kindergarten and children's social skills and behavior problems. Early Childhood Research Quarterly, 36, 212-222. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.01.005

Brotherson, S. E. (2005). Principles for establishing a home of teaching and learning. In S. K. Klein, & E. J. Hill (Eds.), Creating home as a sacred center: Principles of everyday living (pp. 245-260). Provo: Brigham Young University Press.

Burkovičová, R. (2009). Formulace cíle a pedagogické činnosti učitelky MŠ. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: Faculty of education.

Burkovičová, R. (2012). Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii (pp. 48-53). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Burkovičová, R. (2014). Děti předškolního věku v procesu inkluze. In Kaleja, M. (Ed.), Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami (pp. 10-34). Ostrava: Pedagogická fakulta.

Campbell, S. B., & Ewing, L. J. (1990). Follow-up of hard-to-manage preschoolers: Adjustment at age nine and predictors of continuing symptoms. Journal of Child Psychology, Psychiatry and Allied Disciplines, 31(6), 871-889. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1990.tb00831.x

Colley, Ch., H. (1902). Human nature and the social order. New York: Charles Scribner's Sons.

Colom, A. J. (2002). La (de)construccion del conocimiento pedagogico. Nuevas perspectivas en teoria de educacion. Barcelona: Paidos.

Corsaro, W. (2014). The sociology of childhood. Bloomington: Indiana University. https://doi.org/10.4135/9781483399027

Crebbin, W. (1999). Teacher education in Australia. In H. Niemi. Mooving Horizons in Education (pp. 113-137). Helsinki: University of Helsinki.

Crone, L. J., & Teddlie, Ch. (1995). Further examination of Teacher behavior in differentially effective schools: Selection and socialisation process. Journal of Classrooom Interaction, 30(1), 1-12.

ČŠI (2015). Výroční zpráva České školní inspekce za šk. rok 2014/2015. Praha: ČŠI.

Day, Ch., Sammons, P., Stobart, G., Kington, A., & Gu, Q. (2007). Teachers matter: Connecting work, lives and effectiveness. Oxford: McGraw Hill. https://doi.org/10.1037/e615332007-001

Delors, J. (1996). Learning: The teasure within. Report to UNESCO of the International Commission on education for the twenty-first century. Paris: UNESCO Publishing. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590Eo.pdf. https://doi.org/10.7788/ijbe.1996.24.1.253

Dewey, J. (1916). Demogracy and education. New York: Macmillan.

Doyle, W. (1986). Classroom organisation and management. In M. C. Witrock (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 392-431). New York: Macmillan.

EACEA (2014). Key data on early childhood education and care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Early, D., Maxwell, K., Burchinal, M., Bender, R., Ebanks, C., & Henry, G., et al. (2007). Teachers' education, classroom quality, and young children's academic skills: results from seven studies of preschool programs. Child Development, 78(2), 558-580. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01014.x

Education Scotland. (2013). Curriculum for excellence implementation plan 2013S14. Scotland: Education Scotland. Retrieved from http://www.educationscotland.gov.uk/Images/CfEImplementationPlan2013to14_tcm4-810944.pdf

Elliott, J. (2006). Educational research as a form of democratic rationality. Journal of Philosophy of Education, 40(2), 169-185. https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2006.00510.x

Ericsson, K. A. (2006). An introduction to Cambridge handbook of expertise and expert performance: Its development, organisation and content. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman. (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 3-19). New York: CUP. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816796

European Commission (1996). Quality targets in services for young children. http://www.childcarecanada.org/sites/default/files/Qualitypaperthree.pdf

European Commission (2014). Proposal for key principles of a quality framework for early childhood education and care. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf

Eurydice (2009). Early childhood education and care in Europe: Tackling social and cultural inequalities. Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/098CS.pdf

Evans, L. (2008). Professionalism, professionality and the development of education professionals. British Journal of Educational Studies, 56(1), 20-38. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00392.x

Evropská komise (2011). Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti. Brusel. Retrieved from eu/pdf/cs/11/st06/st06264.cs11.pdf

Fantuzzo, J., & McWayne, C. (2002). The relationship between peer-play interactions in the family context and dimensions of school readiness for low-income preschool children. Journal of Educational Psychology, 94(2), 79-87. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.1.79

Farrell, P. (2004). Reflective practice in action: 80 reflective breaks for busy teachers. Thousand Oaks: Corwin Press, 2004.

Feldmanová, A. (2014). Styl vyučování učitele v mateřské škole. Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu, 2(1), 5-115.

Fendler, L. (2003). Teacher relection in a hall of mirrors: Historical influences and political reverbations. Educational Researcher, 32(3), 16-25. https://doi.org/10.3102/0013189X032003016

Finlay, L. (2008). Reflecting on "Reflective practice": Practise-based professional learning centre. Retrieved from http://www.open.ac.uk/cetl-workspace/cetlcontent/documents/4bf2b48887459.pdf

Fook, J., & Askeland, G. (2006). The 'critical' in critical reflection. In S. White, J. Fook, & F. Gardner (Eds.), Critical reflection in health and welfare (pp. 16-31). Maidenhead: Open University Press.

Gardner, H. (1999). Dimenze myšlení - teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál.

Garner, P., & Mahatmay, D. (2015). Affective social competence and teacher-child relationship quality: Race/Ethnicity and family income level as moderators. Social Development, 24(3), 678-697. https://doi.org/10.1111/sode.12114

Gibbs, G. (1988). Learning by doing. Oxford: Oxford Polytechnic.

Goodman, J. (1984). Reflection and teacher education: a case study and theoretical analysis. Interchanges, 15(3), 9-26. https://doi.org/10.1007/BF01807939

Graham, T. (1997). The National curriculum for teacher training: playing politics or ptomoting professionalism? British Journal of In-service Education, 23(2), 163-177. https://doi.org/10.1080/13674589700200014

Gregorc, J., Meško, M., Videmšk, M., & Štihec, J. (2012). Human resource factors as an element of the quality implementation of motor activities in kindergartens. Kinesiology, 44(1), 73-82.

Griffin, M. (2003). Using critical incidents to promote and assess reflective thinking in preservice teachers. Reflective Practise, 4(2), 207-220. https://doi.org/10.1080/14623940308274

Harms, T., Clifford, R., & Cryer, D, (2005). Early childhood environment rating scale - revised. New York: Teachers College Press.

Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and Teacher Education, 11(1), 33-49. https://doi.org/10.1016/0742-051X(94)00012-U

Havlínová, M., Lacinová, I., Petrasová, N., Syslová, Z. Šprachtová, L., & Vencálková, E. (2006). Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný program). Praha: Portál.

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí (přepracované a rozšířené vydání). Praha: Portál.

Hestenes, L. L. et al. (2015). Comparisons among quality measures in childcare settings: Understanding the use of multiple measures in North Carolina's QRISand their links to social-emotional development in preschool children. Early Childhood Research Quarterly 30, 199-214. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2014.06.003

Hindman, A. H., Pendergast, L. L., & Gooze, R. A. (2016). Using bifactor models to measure teacher-child interaction quality inearly childhood: Evidence from the Caregiver Interaction Scale. Early Childhood Research Quarterly, 36, 366-378. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.01.012

Hmelo-Silver, C. E., & Barrows, H. S. (2006). Goals and strategies of a problem-based learning facilitator. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1), 21-39. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1004

Horká, H., Syslová, Z., & Grůzová L., (2014). Stimulace k cílené reflexi zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. ACORát, 1(3), 3-9.

Horká, H., & Syslová, Z. (2011). Studie k předškolní pedagogice. Brno: Paido.

Howes, C., James, J., & Ritchie, S. (2003). Pathways to effective teaching. Early Childhood Research Quarterly, 18(1), 104-120. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(03)00008-5

Hoyle, E. (1974). Professionality, professionalism and control in teaching. London Educational Review, 3(2), 13-19.

Hsueh, Y., & Tobin, J. (2003). Chinese early childhood educators' perspectives on dealing with a crying child. Journal Early Childhood Research, 1(1), 73-94. https://doi.org/10.1177/1476718X03001001005

Husu, J., Toom, A., & Patrikainen, S. (2008). Guided reflection as a means to demonstrate and develop student teachers' reflective competencies. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 9(1), 37-51. https://doi.org/10.1080/14623940701816642

James, A., & Prout, A. (Eds.) (1997). Constructing and reconstructing childhoods: Contemporary issues in the sociological study of childhood. London: Falmer Press.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T. (2017). Krize důvěry v profese a jejich proměny jako téma pro univerzity. Retrieved from https://www.online.muni.cz/komentare/9553-profesni-je-profesni-akademicke-je-kademicke-aneb-promeny-profesi-jako-tema-pro-univerzity

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Jarníková, I. (1908). Index pomůcek pro školy mateřské a nejnižší třídy škol obecných.

Jarníková, I. (1911). Příručka pro školy mateřské. Praha: Spolek pro zájmy škol mateřských.

Jeon, L., Buettner, C.K., & Hur, E. (2016). Preschool teachers' professional background, process quality, and job attitudes: a person - centered approach. Early Education and Development, 27(4), 551-571. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1099354

Johansson, E., & Pramling Samuelsson, I. (2009). To weave together: Play and learning in early childhood education. Journal of Australian research in early childhood education, 16(1), 33-48.

Kagan, S. L., & Kauerz, K. (2006). Preschool programs: Effective curricula. In R. E. Tremblay, R. G. Barr, & R. D. Peters (Eds.), Encyclopedia on early childhood development. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for early childhood development.

Kangas, J., Venninen, T., & Ojala, M. (2016). Educators' perceptions of facilitating children's participation in early childhood education. Australasian Journal of Early Childhood, 41(2), 85-94. https://doi.org/10.1177/183693911604100212

Kargerová, J., & Maňourová, Z. (Eds.). (2013). Individualizace ve výuce. Praha: Step by Step.

Kasáčová, B. (2005). Reflexívna výučba a reflexia v príprave učiteľa. Banská Bystrica: Faculty of education.

Kasáčová, B. (2006). Reflexie študentov učiteľstva z pohľadu kvalitativného výskumu. Pedagogika, 56(1), 58-79.

Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipia E. & Seberová, A. et al. (2011). Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica: Faculty of education.

Key, E. (1900). Století dítěte. Stockholm: Editor.

King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Kolb, D., A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála.

Korthagen, F. (2011). How to combine practice with theory: teaching didactics of realistic education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47-71. https://doi.org/10.1080/1354060042000337093

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerverf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: the pedagogy of realistic teacher education. Mahwah: Lawrence Eribaum. https://doi.org/10.4324/9781410600523

Korthagen, F. A., & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: core reflection as a means to enhance professional growth. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47-71. https://doi.org/10.1080/1354060042000337093

Kosová, B., & Tomengová, A. (Eds.) (2015). Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov. Banská Bystrica: Belianum.

Koťátková, S. (2014). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada.

Krejčová, V., Kargerová, J., & Syslová, Z. (2015). Individualizace předškolního vzdělávání. Praha: Portál.

Kropáčková, J., & Janík, T. (2014). Editorial: Předškolní pedagogika - etablování oboru. Pedagogická orientace, 24(4), 465-467. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-488

Krykorková, H., & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice - cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185-196.

Kurelová, M. (1998). Učitelská profese v teorii a v praxi. Ostrava: Ostravská univerzita.

La Boskey, V. K. (1994). Development of reflective practice: a study of preservice teachers. New York: Columbia University.

Lacinová, I. (2002). Od osnov k Rámcovému programu pro předškolní vzdělávání. In Retrospektiva a perspektiva předškolního vzdělávání a příprava pedagogů. Praha: APV.

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing.

Langmeier, J., & Matějček, Z. (2011). Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum.

Larrivee, B. (2008). Development of a tool to assess teachers' level of reflective practice. Reflective Practice, 9(3), 341-360. https://doi.org/10.1080/14623940802207451

Laudo Castillo, X. (2011). La Hipotesis de la pedagogia postmoderna. Educacion, Verdad y Relativismo. Teoria de la Educacion. Educacion y Cultura en la Sociedad de la Informacion, 23(2), 45-68.

Lazarová, B. (2001). K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi, (pp. 54-70). Brno: Paido.

Lehrl, S., Kluczniok, K., & Rossbach, H-G. (2016). Longer-term associations of preschool education: The predictive roleof preschool quality for the development of mathematical skillsthrough elementary school. Early Childhood Research Quarterly, 36, 475-488. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.01.013

Leijen, Ä., Allas, R., Toom, A., Husu, J., Marcos, M. J., Meier, P., … & Krull, E. (2014). Guided reflection for supporting the development of student teachers' practical knowledge. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 314-322. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1170

Lewis, K., & Burd-Sharps, S. (2011). The measure of America 2010-2011. Mapping risks and resilience. New York: University Press.

Lieberman, J. (1970). The Tyranny of Expertise. New York: Walker and Cy.

Litjens, I., & Taguma, M. (2010). Literature overview for the 7th meeting of the OECD network on early childhood education and care. Paris: OECD.

Lukášová, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů (teorie, výzkum, praxe). Ostrava: Faculty of education.

Lukášová, H., Helus, Z., Kratochvílová, J., Rýdl, K., Spilková, V., & Zdražil, T. (2012). Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Filozofická východiska a pedagogické souvislosti. Praha: Asociace waldorfských škol.

Luttenberg, J., & Bergen, T. (2008). Teacher reflection: The development of a typology. Teachers and teaching. Theory and Practise, 4(5-6), 543-566. https://doi.org/10.1080/13540600802583713

Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of a new, insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T. B. Brazelton & M. Yogman (Eds.), Affective development in infancy, (pp. 95-124). Norwood, New Jersey: Ablex.

Majerčíková, J., & Syslová, Z. (2014). Jako učitelky mateřských škol vnímajů svoju profesijnú zdatnosť pre spoluprácu s rodičmi. In J. Poláchová, Vašťatková, & E. Kaněčková, Dvořáková (Eds.), Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí (pp. 47-58). Olomouc: Geva.

Majerčíková, J., & Syslová, Z. (2014a). Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči: situace v českých a slovenských mateřských školách. In Z. Syslová, & V. Rodová (Eds.), Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás (pp. 124-135). Brno: Masaryk University.

Marcos, M. J., & Tillema. H. (2006). Studying studies on teacher reflection and action: An appraisal of research contributors. Educational Research Review, 2(1), 112-132. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2006.08.003

Marcos, M. J., Sanchez, E., & Tillema, H. (2011). Promoting teacher reflection; What is said to be done. Journal of Education for Teaching, 37(1), 21-35. https://doi.org/10.1080/02607476.2011.538269

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. London: World Heritage Encyclopedia

Mayall, B. (2000). The sociology of childhood in relation to children's rights. The International Journal of Children's Rights, 8(3), 243-259. https://doi.org/10.1163/15718180020494640

McKinsey & Company (2010). Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey & Company.

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: theory to practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 74(1), 5-12. https://doi.org/10.1002/ace.7401

Ministry of Education (1996). Te Whāriki. he Whāriki Mātauranga mō ngā Mokopuna o Aotearoa: Early childhood curriculum. Wellington: Learning Media.

Montessori, M. (1912). The Montessori method; scientific pedagogy as applied to child education in "The children's houses" with additions and revisions by the author. New York: Frederick A. Stokes company. https://doi.org/10.1037/13054-000

Moon, J. A. (2004). a handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. London: Routledge-Falmer.

MŠMT (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: MŠMT.

MŠMT (2018). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT.

Navrátilová, H. (2015). Učitel/ka mateřské školy a jeho postavení ve školském systému. In A. Wiegerová, (Ed.), Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Nehyba, J., Lazarová, B., Kolb, D. A., Korthagen, F. A., Boud, D., Jarvis, P., … & Valenta, J. (2014). Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak. Brno: Masarykova univerzita.

Nezvalová, D. (2000). Reflexe v pregraduální přípravě učitele. Olomouc: Univerzita Palackého.

Novakovič, S. (2014). Preschool Teacher's Role in the Art Activities of Early and Preschool Age Children. Croatian Journal of Education, 17(1), 153-163. https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1497

Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M. J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems. European profiles and perspectives. Opladen & Farminghton hills: Barbara Budrich Publishers. https://doi.org/10.2307/j.ctvddznx2

OECD (2006). Starting Strong II: Early childhood education and care. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264035461-en

OECD (2012). Starting Strong III: a quality toolbox for early childhood education and care. OECD Publishing.

OECD (2012a). Quality matters in early childhood education and care: Czech Republic. http://www.oecd.org/edu/school/50165788.pdf

Opperman, E., Anders, Y., & Hachfeld, A. (2016). The influence of preschool teachers' content knowledge and mathematical ability beliefs on their sensitivity to mathematics in children's play. Teaching and Teacher Education, 58, 174-184. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.05.004

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.

Opravilová, E., & Kropáčková, J. (2016). Od předškolní výchovy k předškolnímu vzdělávání a zpátky k předškolní výchově (Cesta od nedokonalé zmenšeniny dospělého k autonomní osobnosti). Pedagogika, 66(1), 39-50.

Parsons, T. (1939). The professions and social structure. Social Forces, 17(4), 457-467. https://doi.org/10.2307/2570695

Patterson, G. R., Forgatch, M. S., Yoerger, K. L., & Stoolmiller, M. (1998). Variables that initiate and maintain an early-onset trajectory for juvenile offending. Development and Psychopathology, 10(3), 531-547. https://doi.org/10.1017/S0954579498001734

Pavlíková, O. (2009). Návrh profesijných štandardov učiteľov - učiteľ predprimárneho vzdelávania. Príloha Pedagogických rozhľadov, 18(2), nečísl.

Pavlov, I. (2013). Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy). Prešov: Rokus.

Peisner-Feinberg, E. S., Burchinal, M. R., Clifford, R. M., Culkin, M. L., Howes, C., & Kagan, S. L., et al. (2001). The rela¬tion of preschool child-care quality to children's cognitive and social developmental trajectories through second grade. Child Development, 72(5), 1534-1553. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00364

Penn, H. (2009). Early childhood education and care: key lessons from research for policy makers. Technical Report. Brussels: European Comission, Directorate-General for Education and Culture. http://roar.uel.ac.uk/3362/

Petrová, Z. (2009). Mediované učenie: teoretické súvislosti a možnosti jeho aplikácie do predprimárneho vzdelávania. In P. Hic (Ed.), Acta facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej university (pp. 96-108). Trnava: Faculty of education.

Piaget, J. (1999). Psychologie inteligence. Praha: Portál.

Pianta, R. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. Washington, DC: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10314-000

Pianta, R., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., Clifford, R., Early, D., & Barbarin, O. (2005). Features of pre-kindergarten programs, classrooms, and teachers: Do they predict observed classroom quality and child-teacher interactions? Applied Developmental Science, 9, 144-159. https://doi.org/10.1207/s1532480xads0903_2

Pihlaja, M. P., & Holst, T. K. (2013). How reflective are teachers? a study of kindergarten teachers' and special teachers' levels of reflection in day care. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(2), 182-198. https://doi.org/10.1080/00313831.2011.628691

Píšová, M. (2005). Klinický rok: Procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert, jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Muni Press.

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti učitelské profese. Brno: Muni Press.

Pollard, A., Collins, J., Maddock, M., Simco, N., Swaffield, S., Warin, J., & Warwick, P. (2006). Reflective teaching: Evidence-informed professional practice. London: Continuum.

Pollard, A., Anderson, J., Maddock, Swaffield, S., Warin, J., & Warwick, P. (2008). Reflective teaching 3th edition: Evidence-informed professional practice. London: Continuum.

Porubský, Š., Kosová, B., Vančíková, K., & Babiaková, S. (2013). Premeny spoločnosti a perspektívy školy. Banská Bystrica: Belianum.

Pramling Samuelsson, I., & Carlsson, M.A. (2008). The playing learning child: Towards a pedagogy of early childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(6), 623-641. https://doi.org/10.1080/00313830802497265

Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I. (Eds.) (2011). Educational encounters: Nordic studies in early childhood didactics. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1617-9

Rimmele, R. (2002). Videograph. Multimedia-player zur kodierung von videos. Kiel: IPN.

Ripley, A. (2010). What makes a great teacher? Retrieved from http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/01/what-makes-a-great-teacher/307841/

Rogers, C. R. (1956). On becoming a person: a therapist's view of psychotherapy. New York: Houghton Mifflin Company.

Rutter, M., Cox, A., Tupling, C., Berger, M., & Yule, W. (1975). Attainment and adjustment in two geographical areas I: The prevalence of psychiatric disorder. The British Journal of Psychiatry, 126(6), 493-509. https://doi.org/10.1192/bjp.126.6.493

Řehulka, E. (1997). Sebereflexe náročných životních a profesionálních situací u učitelek ZŠ. Pedagogická orientace, 9(4), 7-11.

Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I.-S., Taggart, B., Grabbe, Y., & Barreau, S. (2007). The effective preschool and primary education 3-11 project (EPPE 3-11) (p. 63). London: IoEL. Retrieved from http://webarchive.nationalarchi-ves.gov.uk/20130401151715/https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/RR828.pdf

Sheridan, S. (2009). Discerning pedagogical quality in preschool. Scandinavian journal of educational research, 53(3), 245-261. https://doi.org/10.1080/00313830902917295

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E. (Eds.) (2009). Children's early learning: a cross-sectional study of preschool as an environment for children's learning. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Sheridan, S., Williams, P., & Sandberg, A. (2012). Systematic quality work in preschool. International Journal of Elektronic Commerce, 45, 123-150. https://doi.org/10.1007/s13158-012-0076-8

Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Washington DC: National Academy Press.

Shulman, L. B. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Ref. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Schӧn, D. A. (1983). The reflectivep ractitioner. New York: Basic Books.

Schweinhart, L. J., & Weikart, D. P. (1997). The High/Scope Preschool Curriculum Comparison Study Through Age 23. Early Childhood Research Quarterly, 12, 117-143. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(97)90009-0

Slavík, J., & Janík, T. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263-274.

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I., & Hundeide, K. (2010). Child perspectives and children's perspectives in theory and practice. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3316-1

Spilková, V. (2010). Evropské přístupy k pojetí kvality učitele optikou formálních dokumentů. Pedagogika, 60(3-4), 265-275.

Spilková, V., Tomková, A., Kargerová, J., Wildová, R., Zmrzlík, B., & Trunda, J. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Faculty of education.

Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., & Kargerová, J. et al. (2015). Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida.

Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výzkumný záměr. Úvodní teoreticko-metodologické studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Sternberg, R. J., & Horvath, J. A. (1995). a protype view of expert teaching. Educational Reasercher, 24(6), 9-17. https://doi.org/10.3102/0013189X024006009

Sternberg, R. J., Wagner, R. K., Williams, W. M., & Horvath, J. A. (1995). Testing common sense. American psychologist, 50(11), 912-927. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.11.912

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Strouhal, M. (2012). Teorie výchovy v postmoderní době: Krize, nebo nová příležitost? Úvaha o univerzalitě a komplexnosti v pedagogických souvislostech. Pedagogika, 4(41), 360-369.

Süssová, A. (1912). Kam jsme dospěli v hromadné výchově dětí. Brno: Brněnská matice školská.

Svojanovský, P. (2017). Podpora reflexe praxe v učitelském vzdělávání. (Disertační práce). Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Sylva, K., Ereky-Stevens, K., & Aricescu, A., M. (2015). Overview of European ECEC curriculum and curriculum template. CARE Curriculum quality analysis and impact review of European ECEC. [online]. Retrieved from http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP2_D2_1_European_ECEC_Curricula_and_Curriculum_Template.pdf

Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slott, P. L., & Lerkkanen, M. K. (2016). Integrative Report on a culture-sensitive quality & curriculum framework. [online]. Retrieved from https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/342308

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Suraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2004). The effective provision of preschool education (EPPE) project: Final report. Nothingham.

Syslová, Z. (2010). Sebehodnocení učitelky mateřské školy. In R. Burkovičová (Ed.). Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ze dne 14. 1. 2010. [CD-ROM]. Ostrava: Faculty of education.

Syslová, Z. (2012). Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání. Praha: Portál.

Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada.

Syslová, Z. (2015). Jak učitelé/ky vnímají edukační realitu. In A. Wiegerová (Ed.), Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Syslová, Z. (2016). Kvalita versus kvalifikace: jaké by mělo být přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol? In V. Chytrý, & J. Janovec (Eds.), Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání, (pp. 83-94). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. https://doi.org/10.21062/ujep/29.2017/a/2533-7106/OJPPE/2017/1/1

Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Munipress. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017

Syslová, Z. (2018). Aspekty profesionality učitele mateřské školy. Habilitační práce. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Syslová, Z. (2019). The relation between reflection and the quality of a preschool teacher's education performance. International Journal of Child Care and Education Policy, 13(4), 1-21. https://doi.org/10.1186/s40723-019-0060-y

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Praha: Wlters Kluwer.

Syslová, Z., Horká, H., & Lazarová, B. (2014). Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Brno: Faculty of education.

Syslová, Z., & Hornáčková, V. (2014). Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 24(4), 535-561. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-535

Syslová, Z., & Chaloupková, L. (2015). Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková videa. Brno: Masarykova univerzita.

Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490-515. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490

Syslová, Z., Píšová, M., Rodová, V., Grůzová, L., & Stadlerová, H. (2018). Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. Brno: Masarykova univerzita.

Šilhánová, K. (2012). Videotrenink interakcí. Studijní materiál. Praha: SPIN.

Šmelová, E. (2004). Práce s výukovými cíli při tvorbě třídního vzdělávacího programu v MŠ. In Profese učitele a současná společnost. Sborník příspěvků z 12. konference ČAPV [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP.

Šmelová, E. (2008). Dítě v kontextu současného předškolního vzdělávání. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: Faculty of education.

Šmelová, E. (2009). Terminologie RVP PV jako pedagogický problém. In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference [CD-ROM]. Hradec Králové: Faculty of education.

Šmelová, E. (2013). Zóna nejbližšího vývoje jako ukazatel rozvoje schopností dítěte předškolního věku. Journal of Technology and Information Education, 5(2), 20-23. https://doi.org/10.5507/jtie.2013.021

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době: Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326-337.

Štech, S. (2008). Profese učitele. In S. Bendl, & A. Kucharská (Eds.), Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie, s. 139-144. Praha: Pedagogicka fakulta Univerzity Karlovy.

Šulová, L. (2005). Ranný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum.

Švaříček, R., Šeďová, K. et al. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Švec, V. (1998). Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita.

Švec, V. (2005). Studium implicitních pedagogických znalostí jako inspirace pro osobnostní přípravu učitelství. In V. Švec (Ed.), Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem (pp. 27-40). Brno: Paido.

Švec, V. (2012). Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od teorie k praxi a zpět. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (pp. 99-110). Praha: Faculty of education.

Taguma, M., Litjens, I., & Makowiecki, K. (2012). Quality matters in early childhood education and care: Czech Republic. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264176515-en

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Tomková, A., Spilková, V., Píšová, M., Mazáčová, N., Krčmářová, T., Kostková, K., & Kargerová, J. (2012). Rámec profesních kvalit učitele. Praha: NÚV. Retrieved from http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/08_Ramec_profesnich_kvalit_ucitele.pdf

Urban, M, Lazzari, A., Vandenbroeck, M., Peeters, J., & Laere, K. (2011). Competence requirements in early childhood education and care. Final report. London: University of East London and University of Ghent.

van Manen, M. (1977). Linking ways of knowing with ways of being practical. Curriculum Inquiry, 6, 205-228. https://doi.org/10.1080/03626784.1977.11075533

Vašutová, J. (Ed.). (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum.

Vermeer, H. J., van Ijzendoor, M., H., Cárcamo M., H., & Harrison, L. J. (2016). Quality of Child Care Using the Environment Rating Scales: a Meta-Analysis of International Studies. International journal of early childhood, 48(1), 33-60. https://doi.org/10.1007/s13158-015-0154-9

Višňovský, E., Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Pedagogický dualizmus teoretického a praktického: historické pozadie a súčasné ilúzie. Pedagogická orientace, 22(3), 305-335. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-305

Vygotsky, L. S. (1976). Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN.

Webster-Stratton, C., & Reid, M. J. (2004). Strengthening social and emotional competence in young children: The foundation for early school readiness and success: Incridible years classroom social skills and problem-solving curriculum. Journal of Infants and Young Children, 17(2), 96-114. https://doi.org/10.1097/00001163-200404000-00002

Webster-Stratton, C., & Reid, M. J. (2008). Strengthening social and emotional competence in socioeconomically disadvantaged young children: Preschool and kindergarten school-based curricula. In W. H. Brown, S. L. Odom, & S. R. McConnell (Eds.), Social competence of young children: Risk, disability, and intervention (pp.185-203). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Wiegerová, A. (Ed.). (2015). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-510

Wubbels, T. H., & Korthagen, F. A. J. (1990). The Effects of a Pre-service Teacher Education Program for the Preparation of Reflective Teachers. Journal of Education for Teaching, 16(1), 29-43. https://doi.org/10.1080/0260747900160102

Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M., Espinosa, L., Gormley, W. T., … & Zaslow, M (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. Washington: Society for research in child development.

Zeichner, K. M. (1992). Conceptions of reflective teaching in contem-porary U.S. teacher education program reforms. In L. Valli (Ed.), Re-flective teacher education: Cases and critiques (pp. 161-173). Albany: State University of New York Press.

Zeichner, K. M., & Liston, D. (1996). Reflective Teaching: an introduction. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Podobné publikace