Vojtěch Žák

Vystudoval Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy (Mgr., 2003) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 obhájil dizertační práci „Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky“ (Ph.D., RNDr., 2006) tamtéž. Rovněž vystudoval Pedagogiku na FF UK (Mgr., 2013). Od roku 2007 je odborným asistentem na katedře didaktiky fyziky MFF UK. Na vysoké škole vyučuje jak didaktické a pedagogické předměty, tak obory fyzikální a matematické. Zabývá se nejen konkrétní výukou fyziky na různých stupních vzdělávání, ale také její teoretickou reflexí. Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou kvalita výuky fyziky a didaktika fyziky jako obor (teoretické a metodologické otázky). Věnuje se práci se středoškoláky (učil na dvou gymnáziích) a spolupracuje s dalšími institucemi, např. Akademií věd ČR, Českou školní inspekcí, PedF UK. Dále je lektorem kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, popularizátorem fyziky a věnuje se mladým fyzikálně talentovaným lidem.