Martin Bílek

Je absolventem Pedagogické fakulty UHK v Hradci Králové, oboru Učitelství chemie a fyziky pro 5.–12. ročník. V roce 1996 získal graduaci (Ph.D. a PhDr.) na PedF UK v Praze v oboru Pedagogika (se zaměřením na didaktickou technologii). Habilitoval v roce 1999 v oboru Teorie vyučování chemie na Fakultě přírodních věd UMB v Banské Bystrici a po absolvování inauguračního řízení v uvedeném oboru na této fakultě byl jmenován profesorem v roce 2006. Od roku 1989 působí na UHK v Hradci Králové; původně na PdF, nyní na PřF, kde je od roku 1999 vedoucím Oddělení didaktiky chemie katedry chemie a od roku 2011 proděkanem pro rozvoj, mobility a vnější vztahy. V letech 2002–2010 působil paralelně na katedře pedagogiky PF UJEP v Ústí nad Labem a v letech 2008–2014 na katedře chemie UKF v Nitře. Výzkumně se zabývá metodologickými aspekty výuky přírodních a technických věd, a to zejména chemie, aplikacemi ICT a dalšími inovacemi přírodovědného vzdělávání. Publikoval řadu výzkumných studií z uvedených oblastí, monografií, časopiseckých a sborníkových publikací a je spoluautorem učebnic chemie pro základní školy. Řešil řadu výzkumných (GAČR) a rozvojových (FRVŠ, ESF) projektů a v současné době je vedoucím týmu spoluřešitelů evropského projektu MaSciL. Je reprezentantem ČR v evropských (IGIP) a světových organizacích (IOSTE) zaměřených na chemické a přírodovědné vzdělávání.