Věra Čížková

Je absolventkou učitelského studia biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Habilitovala se v oboru Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy – biologie. Zaměřuje se na pregraduální, postgraduální a další vzdělávání učitelů biologie. Ve vědeckovýzkumné činnosti se orientuje na strukturaci, ověřování a hodnocení výuky biologie na jednotlivých stupních a typech škol a na využívání aktivizujících výukových postupů, především problémové a badatelsky orientované výuky. Po většinu svého profesního působení byla členkou katedry učitelství a didaktiky biologie, nyní pracuje na katedře experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze.