Martina Kekule

Vystudovala Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také obhájila dizertační práci „Grafy ve výuce fyziky“. Od roku 2006 je vědeckou pracovnicí na katedře didaktiky fyziky MFF UK. V současné době se věnuje zejména výzkumu metodou oční kamery (eye-trackingu) a analyzování strategií žáků při řešení nejen graficky zadaných úloh. V oblasti fyzikálního vzdělávání se také zajímá o postoje žáků k fyzice, o jejich představy týkající se způsobu práce přírodních věd, učení se těmto vědám apod. Podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů, např. konzultační činnosti v rámci Science and Mathematics Item Review Committee TIMSS 2011 pro IEA, zjišťování dopadu projektu ESTABLISH na žáky v deseti evropských zemích, návrhu a realizaci evaluačního nástroje pro národní projekt AUTOEVALUACE a další. Vzdělávání (nejen) ve fyzice je pro ni hlavně o setkávání lidí a sdílení kultury určované ideálně touhou po poznávání.