Martina Šmejkalová

Absolvovala učitelské studium českého jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je docentkou UK v Praze pro obor České a československé dějiny a vedoucí katedry českého jazyka PedF UK v Praze. V roce 2012 koncipovala a organizovala přípravu doktorského studia Didaktika českého jazyka, akreditovaného na pedagogické fakultě téže univerzity od roku 2013, nyní je předsedkyní oborové rady. Je členkou odborných expertních orgánů pro oblast filologie (GA ČR, GA UK), vědeckých rad pedagogických fakult v Praze a Ostravě, členkou redakčních rad oborových recenzovaných časopisů (Český jazyk a literatura, Marginalia historica, Didaktické studie, Nová čeština doma a ve světě, Cizí jazyky) a odborných grémií (vědecká tajemnice Jazykovědného sdružení České republiky, členka Rady Univerzitního výzkumného centra Centrum výzkumu základního vzdělávání na PedF UK v Praze a Rady Programu rozvoje vědních oblastí Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání). Ve své odborné činnosti se zabývá vedle didaktických otázek zejm. tzv. vnějšími dějinami vývoje jazyka a historií lingvistiky. Je členkou stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.