Milan Kubiatko

Je absolventem oboru Učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorského studia ve specializaci Teorie vyučování biologie na téže fakultě. V akademickém roce 2007/2008 působil jako odborný asistent na katedře biologie PedF Trnavské univerzity v Trnavě. Od roku 2008 působí jako odborný asistent na PdF MU v Brně, jeho současným pracovištěm je Institut výzkumu školy a zdraví. Výzkumně se zaměřuje na problematiku postojů a miskoncepcí v přírodovědných předmětech a na zkoumání postojů k ICT. Metodologicky se profiluje v oblasti statistického zpracování dat.