Blažena Gracová

Absolvovala obory Učitelství dějepisu a češtiny pro střední školy, kandidátka věd v oboru Československé dějiny na FF MU, habilitace v oboru Teorie vyučování dějepisu na FHV UMB v Banské Bystrici. Působí na katedře historie FF OU v Ostravě. Zaměřuje se na výzkumy českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, na problematiku etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu a na česko-polské vztahy a regionální dějiny (každodennost ve 20. století). Je členkou Society for History Didactics, členkou Česko-německé komise pro školní učebnice; byla vedoucí pracovní skupiny pro analýzu učebnic při Státní česko-polské komisi humanitních věd při MŠMT ČR a MEN PR (1996–2006). V součastnosti je ze českou stranu spolupřesedkyní komise pro školní dějepis při Polsko-české vědecké společnosti (od roku 2013), členkou Výboru Matice Moravské. Je autorkou či spoluautorkou 6 monografií a editorkou několika dalších kolektivních monografií a sborníků. Kromě knižních publikací uveřejnila 100 studií a článků v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu a Litvě a více jak 30 příspěvků v regionálním tisku.