Kateřina Dytrtová

V roce 1987 vystudovala Učitelství hudební výchovy a českého jazyka pro SŠ na PF UJEP v Ústí nad Labem, v roce 1994 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ na PedF UK v Praze. Doktorská studia na katedře hudební výchovy a katedře výtvarné výchovy UJEP, která byla ukončena roku 2005, byla zaměřena na komparaci vizuálních a hudebních oborů. Působila jako učitelka 2 roky na základní škole, doposud učí na gymnáziu výběrový maturitní předmět Estetická výchova. Od roku 1997 vyučuje na katedře výtvarné kultury PF UJEP Ústí nad Labem. Od roku 2010 pracuje na katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP Ústí n. L. Habilitovala se v programu Teorie výtvarné výchovy na PF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na otázky zprostředkování umění, interpretace tvorby, na komparaci výtvarných a hudebních oborů a zakotvení problematiky edukace v teoriích vizuálních oborů. Byla spoluřešitelem ve výzkumném záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání – MSM 0021620862.