Jan Slavík

V roce 1980 vystudoval Učitelství ruského jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. V letech 1981–1989 pracoval jako učitel základní školy v Praze. Na UK v Praze získal titul PaedDr. (1982), hodnost kandidáta pedagogických věd (1989) a habilitoval se (1997). Od roku 1989 dosud působí jako akademický pracovník (PedF UK v Praze, FPE ZČU v Plzni, PdF MU v Brně). V letech 1989–2000 současně s výukou didaktiky na VŠ vyučoval na základních a středních školách. Specializuje se na transdisciplinárně pojatou didaktiku a na pedagogiku uměleckých oborů ve všeobecném vzdělávání. Působil jako člen vědecké rady UK v Praze, je členem vědeckých rad pedagogických fakult v Praze, Brně a Plzni. Byl řešitelem Výzkumného záměru PedF UK v Praze CEZ:J13/9811410006, spoluřešitelem a členem rady Výzkumného záměru MSM 0021620862, v brněnském Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU je řešitelem projektu GA ČR 14-06480S. V oboru pedagogických věd publikoval od roku 1989 přes 170 recenzovaných publikací (v České republice, Slovenské republice, Francii, Rusku, Německu, Spojených státech amerických), z toho čtyři individuální a několik kolektivních monografií. Je členem stálé pracovní skupiny AK pro oborové didaktiky.