Otevírání ...
Otevírání ...

Školní vzdělávání: učitel – vyučování, žák – učení

Tomáš Janík, Jan Slavík, Veronika Lokajíčková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7569-6
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 196
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Čeština

V knize jsou rozpracovány teoretické rámce a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum z různých hledisek současné školy: školní výuky a její kvality anebo žáků. V jednotlivých kapitolách jsou řešena témata jako komunikační habity ve třídě, produktivní kultura vyučování a učení v matematice, rozvíjení kompetence k učení, žákovské miskoncepce v genetice ad. Každá kapitola je dílčí sondou, která přispívá k cíli sdílenému všemi autory: rozpoznávat ve školní realitě důležité fakty, zaznamenávat jejich výskyt, interpretovat je a nabízet jejich vysvětlení


Tomáš Janík

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Absolvent oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, oboru Pedagogika na univerzitě v Derby (UK) a doktorského studia pedagogiky na PdF MU. V roce 2008 se habilitoval v oboru Pedagogika na PdF MU, kde v současnosti vede Institut výzkumu školního vzdělávání. Zaměřuje se na problematiku didaktického výzkumu a výzkumu kurikula. Předmětem jeho odborného zájmu jsou také otázky související se vzděláváním učitelů.

Autorovy publikace

Jan Slavík

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Vystudoval obor Učitelství ruského jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Habilitoval se v oboru Pedagogika na PdF UK v Praze. Vyučuje na katedře výtvarné kultury PdF ZČU v Plzni a na katedře výtvarné výchovy PdF UK v Praze. Specializuje se na umělecké obory ve všeobecném vzdělávání, na arteterapii a transdisciplinárně pojatou didaktiku.

Autorovy publikace

Veronika Lokajíčková

Mgr. Veronika Lokajíčková

Vystudovala kombinaci oborů Učitelství dějepisu a Učitelství zeměpisu pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Působí jako interní doktorandka v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku kompetence k učení.

Alena Bendová

Mgr. Alena Bendová

Je absolventkou oboru Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, Učitelství občanské výchovy, speciální pedagogiky a tělesné výchovy pro střední školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Nyní studuje doktorský studijní program v oboru Pedagogika. Ve svém výzkumu se zabývá problematikou sociálního klimatu ve školní třídě.

Autorovy publikace

Kateřina Gažová

PhDr. Kateřina Gažová

Vystudovala magisterský studijní obor Učitelství chemie a přírodopisu pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, v rámci rigorózního řízení tamtéž absolvovala studijní obor Učitelství chemie pro základní školy. Působí jako interní doktorandka Katedry biologie PdF MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na mylné představy žáků základních škol a na postoje žáků k přírodovědnému vzdělávání.

Autorovy publikace

Marie Horáčková

ing. Marie Horáčková, Ph.D.

Absolventka Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně a oboru Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti studuje doktorský studijní program v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci svého studia se ve výzkumu zaměřuje na environmentální vzdělávání na středních školách.

Autorovy publikace

Iva Janoušková

Mgr. Iva Janoušková

Osobní identifikace 322218 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/322218

Absolventka oborů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí v rámci doktorského studia oboru Pedagogika na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU. Výzkumně se profi luje v oblasti problematiky čtenářské gramotnosti žáků prvního stupně základní školy.

Autorovy publikace

Lenka Pavlíčková

Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Osobní identifikace 104296 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/104296

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Učitelství matematiky a fyziky pro 2. stupeň základní školy. V současné době vyučuje matematiku a fyziku na střední odborné škole. Působí na Katedře matematiky PdF MU jako doktorand v rámci doktorského studia v oboru Pedagogika. Zaměřuje se na didaktiku matematiky a na vzdělávání žáků se specifi ckými poruchami učení v matematice a ve fyzice.

Autorovy publikace

Kateřina Ševčíková

Mgr. Kateřina Ševčíková

Osobní identifikace 14653 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/14653

Vystudovala magisterský studijní obor Učitelství přírodopisu a rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Působí jako interní doktorandka Katedry biologie PdF MU. Ve své disertační práci se zaměřuje na kvalitu výuky přírodopisu event. biologie a v rámci rigorózní práce na realizované kurikulum ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Pěstitelské práce.

Autorovy publikace

Jana Vlčková

Mgr. Jana Vlčková

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obory Učitelství přírodopisu a zeměpisu pro 2. stupeň základních škol. Nyní působí jako doktorandka na Katedře pedagogiky PdF MU. Současně pracuje jako asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy. Zaměřuje se na problematiku postojů a miskoncepcí.

Autorovy publikace

Lucie Ziembová

Mgr. Lucie Ziembová

Vystudovala obory Učitelství matematiky pro střední školy na PřF a Speciální pedagogika na PdF Masarykovy univerzity. V současné době vyučuje na základní škole a působí jako doktorandka v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. V rámci doktorského studia se zabývá podporou produktivní kultury vyučování a učení, konkrétně analýzou videozáznamů z výuky matematiky.

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Znalostní báze učitelství
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Nabídka publikací MU

  Katalog