Kateřina Ševčíková

Vystudovala magisterský studijní obor Učitelství přírodopisu a rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Působí jako interní doktorandka Katedry biologie PdF MU. Ve své disertační práci se zaměřuje na kvalitu výuky přírodopisu event. biologie a v rámci rigorózní práce na realizované kurikulum ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Pěstitelské práce.