Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele

Tomáš Janík, Monika Černá, Petra Vystrčilová a kol.
Anotace

Kniha je určena budoucím učitelům mateřských a základních škol. Jejím prostřednictvím se budou seznamovat se základy pedagogické evaluace, a to v souvislosti s kvalitou vzdělávání a jejím řízením. Evaluace je zde představena jako oblast výzkumu a praxe. Jsou zde rozlišeny různé typy evaluací mj. také z hlediska jejich aktérů. Dále je zde předložen model kvality vzdělávání, který umožňuje strukturovat výběr dostupných domácích evaluačních rámců, metod a nástrojů využitelných (budoucími) učiteli v praxi.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9957-9
Počet stran 97
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9957-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9956-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 97
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova evaluační nástroje , kvalita vzdělávání , pedagogická evaluace , učitel
Jazyky Čeština
Reference

Adamus, P. (2015). Metodika hodnocení inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě.

 

Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farrell, P., Frankham, J., Gallannaugh, F., Howes, A. & Smith. R. (2006) Improving Schools, Developing Inclusion. New Your: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203967157

Böttcher, W. (2006). Standards-Based Reform oder: Kann man für die Schulreform von den USA lernen? In F. Eder, A. Gastager, & F. Hofmann (Hrsg.), Qualität dur Standards (pp. 71–84). Münster: Waxmann.

Brychová, A., Janíková, V., Sladkovská, K., Čičváková, M., Hublová, P., Šmídová, T., Zahradníková, J., & Zbranková, M. (2012). Evropské jazykové portfolio v praxi. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; Plzeň: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

CILT (2006). European Language Portfolio – Teacher´s Guide (3rd ed.). London: The National Centre for Languages. Dostupné z http://deniscousineau.pbworks.com/f/teachersguide_revised.pdf

Council of Europe (2000). European Language Portfolio (ELP): Principles and Guidelines. Strasbourg: Council of Europe. (Document DGIV/EDU/LANG(2000) 33)

Council of Europe (2001). A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Česká školní inspekce (2019). Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS. Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň základní školy (2. vyd.) Praha: ČŠI.

Česká školní inspekce (2020a). Základní informace o České školní inspekci. Dostupné z https://www.csicr.cz/cz/ZAKLADNI-INFORMACE/O-nas

Česká školní inspekce (2020b). Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021. Dostupné z http://www.csicr.cz/html/2020/Kriteria_hodnoceni_2020_2021/html5/index.html?&locale=CSY

Ditton, H. (2009). Schulqualität – Modele zwischen Konstruktion, empirischen Befunden und Implementierung. In J. van Buer & C. Wagner (Eds.), Qualität von Schule: ein kritisches Handbuch. (pp. 83–92). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Helmke, A. et al. (2007). Der Ratingbogen der DESI-Videostudie. Dostupné z http://www.uni.landau.de/helmke/download/index_buch.php

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum (3. vydání). Praha: Portál.

Hrubá, J. & Chvál, M. et al. (2019). Na cestě ke kvalitní škole. Praha: Wolters Kluwer.

Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání výuky. Brno: Masarykova univerzita. 

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., & Slavík, J. (2009). K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: Představení projektu Kvalitní škola. In T. Janík & V. Švec et al., K perspektivám školního vzdělávání (s. 75–99). Brno: Paido.

Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlček, P. (2011). Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP.

Janoušková, S., & Maršák, J. (2008). Indikátory kvality vzdělávání. Pedagogika, 58(4), 315–326.

Klafki, W. (1967). Studie k teorii vzděláni a didaktice. Praha: SPN. 

Klečková, G., Hanušová, S., Píšová, M., Janíková, V., Orlova, N., Mašková, I., Kourkzi, A., Kolmašová, K. (2019). Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Kolář, Z., & Šikulová, R. (2009). Hodnocení žáků. Praha: Grada.

Košťálová, H. (ed.) (2005) Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu (sborník z projektu Varianty – projekt interkulturního vzdělávání). Praha: Kritické myšlení.

Kratochvílová, J. & Svojanovský, P. et al. (2020). Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

Kratochvílová, J., Zavadilová, B., Nehyba, J., Vaculík Pravdová, B., Svojanovský, P., Prokop, D., Picka, K., & Kunc, M. (2021). Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky. Dostupné z https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxxOBCa_RE3XwJPkWcGCelC4HlQiUVwaky-suxDR06w/edit?usp=sharing

Kuhn, J., & Drahotová, I. Aplikace monitor. Nástroj pro monitorování průběhu a výsledků pedagogických procesů Praha, SEVT 2008

Kuper, H. (2005). Evaluation im Bildungssystem. Stuttgart: Kohlhammer.

Little, D., & Perclová, R. (2001). The European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainers. Strasbourg: Council of Europe. Dostupné z https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459fa6

Lukas, J. (2012) Připravenost k inkluzivnímu vzdělávání. Dotazník pro učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Michek, S. (2014). Kolegiální evaluace školy. Hradec Králové: Gaudeamus.

NIDV (2018). Osnova modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety. Praha: NIDV.

OMEP ČR. (2020). Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Evaluační nástroj pro hodnocení udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání. Dostupné z: https://www.omep.cz/esd-projekty

Pančocha, K. & Slepičková, L. (2012) Postoje, obavy a emoce spojené s inkluzí u studentů pedagogických oborů. In Opatřilová et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. (s. 27-42). Brno: Masarykova univerzita.

 

Pančocha, K. & Vaďurová, H. (2010) Analýza inkluzivního prostředí v základních školách prostřednictvím Indexu Inkluze. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. (s. 25-40). Brno: Paido.

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního učení studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Píšová, M., & Černá, M. (2006). Pro mentory projektu Klinický rok. Vedení pedagogické praxe (2. rozšířené vydání). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Zounek, J. (Eds.), (2005). Kultura školy: Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J. (1996). Pedagogická evaluace. Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J. (2009a). Moderní pedagogika (4. vydání). Praha: Portál.

Průcha, J. (Ed.), (2009b). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Rámce a metodiky (Frameworks and methodologies). In: ManagementMania.com [online]. Wilmington (DE) 2011-2020, 07.11.2016 [cit. 16.12.2020]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/ramce-a-metodiky

 

Sandwell Metropolitan Borough Council (2016) Sandwell Inclusion Quality Mark. http://www.oldparkprimary.com/wp-content/uploads/sites/15/2016/09/SIQm-Old-Park-July-2016.pdf

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching. Foundations of the new Reform. Harvard Educational Review, 57(1), s. 1–23. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Shulman, L. S. (1986). Paradigms and research programs in the study of teaching: A contemporary perspective. In Wittrock, M. C. (Ed.), Handbook of research on teaching. Third Edition (pp. 3–36). New York, Macmillan.

Schmidt, H. W. & Cogan, L. S. (1996). Development of the TIMSS context questionnaires. In M. O. Martin & D. L. Kelly (Eds.), Third international mathematics and science study (TIMSS). Technical report. Volume 1. Chestnut Hill: Boston College. 

Spilková, V. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství. Pedagogika, 55(1), 20–25.

Spilková, V., & Tomková, A. a kol. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: PedF UK

Svoboda, Z., Říčan, J., Morvayová, P., Zilcher, L., Valášková, M. (2015) Metodika tvorby strategického plánu školy pro vytváření inkluzivního prostředí. Ústí nad labem: UJEP.

Syslová, Z. & Chaloupková, L.  (2015). Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/551/1718/316-1/#preview

Syslová, Z. & Kratochvílová, J. (2018). Metodika pro učitele. Praktická příručka k diagnostickému nástroji Predict. Praha: Raabe. Dostupné z: http://www.raabe.cz/nase-projekty/good-start-to-school-projekt-erasmus/gss-vystupy.aspx

 Šamalíková, S., Zlatníček, P., Knecht, P., Janík, T. (2010). Monitoring a evaluace kvality kurikula a výuky. In T. Janík, T., P. Knecht & P. Navjar et al. Nástroje pro monitoring a evaluace kvality výuky a kurikula (s. 13-32). Brno: Paido. 

 

Tannenberbgerová, M. (2012) Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Walter Kluwer.

 

Tannenbergerová, M., Svoboda, Z., Zilcher, L. & Smolík, A. (2015) Autoevaluace školy v oblasti inkluze. Ústí nad Labem: UJEP.

Terhart, E. (2000). Qualität und Qualitätssicherung im Schulsystem: Hintergründe - Konzepte - Probleme. Zeitschrift für Pädagogik, 41(4), 809-829.

Thijs, A., & van der Akker, J. (Eds.), (2009). Curriculum in development. Enschede: SLO-Netherlands Institute for Curriculum Development.

Tomková, A., Spilková, V., Píšová, M., Mazáčová, N., Krčmářová, T., Kostková, K., Kargerová, J. (2012). Rámec profesních kvalit učitele. Praha: Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Tupý, J. (2008). Dobrá škola. Podklad pro práci koordinační skupiny pro vyhodnocování kurikulární reformy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze (nepublikováno).

Turek, I. (2009). Kvalita vzdelávania. Praha: Wolters Kluwer (Iura Edition).

Vašťatková, J. (2006). Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

Walterová, E., & Greger, D. (2006). Transformace vzdělávacích systémů zemí visegradské skupiny: srovnávací analýza. Orbis Scholae, 0(1), 13–29. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.132

Walterová, E., Černý, K., Greger, D., & Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Zlatníček, P. (2014). Zjišťování kvality výuky cizího jazyka: Vývoj a aplikace nástroje pro posuzování míry zastoupení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky. (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/nygzf/Disertacni_prace_Zlatnicek.pdf

Zlatníček, P., & Pešková, K. (2012). Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka. Orbis scholae, 6(3), 57−76. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.32

Žák, V. (2006). Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. (disertační práce). Dostupné z https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/4984

Žák, V. (2018). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Praha: Karolinum.

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9957-2021 (1)

1. Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání II.
Petr Adamec, Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-870-2  rok: 2022  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-870-2


Podobné publikace