Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českém jazyce a literatuře – zaměření na žáky s SPU a zdravotním znevýhodněním. Metodická příručka

Květoslava Klímová, Jitka Zítková
Anotace

Cílem je podpora inkluzivního vzdělávání na 1. stupni ZŠ, volba vhodných metod a strategií při výuce českého jazyka a literatury. Zpracována je problematika dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Dílčí pozornost je věnována Aspergerovu syndromu. Stěžejní část textu tvoří výukové lekce všech tří složek českého jazyka (jazyková, slohová a komunikační). Důraz je kladen na takové postupy, jejichž prostřednictvím by mělo docházet k dosažení edukačních cílů a zároveň k odpovídající interakci mezi účastníky pedagogického procesu, k podpoře samostatnosti a tvořivosti. Aktivity rozvíjejí klíčové kompetence, umožňují předmětové přesahy i uplatnění v rámci průřezových témat. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9834-3
Počet stran 410
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova český jazyk , slohová a komunikační výchova , literární výchova , žáci se specifickými poruchami učení , žáci se zdravotním znevýhodněním , výukové lekce , inkluzivní třída
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace