Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Dagmar Opatřilová
Anotace

Název anglicky: Special pedagogical diagnostics in education of individuals with physical disability

Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická je nedílnou součástí studijního programu Logopedie a studijního programu Speciální pedagogika. Na významnosti nabývá zvláště u dětí a žáků s tělesným postižením (obrny, deformace, malformace, svalové dystrofie ad.). Důsledky tělesného postižení se projevují nejen v pohybu, v komunikaci, grafomotorice, psaní, kresbě, sebeobsluze, ale i v samotných procesech učení a dalších složkách osobnosti. Tělesné postižení je často kombinované s dalšími vadami, například mentálním nebo smyslovým postižením a s narušenou komunikační schopností, proto je v praxi důležité, aby pedagogové uměli aplikovat diagnostické nástroje u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Abychom mohli správně naplánovat intervenci, je nezbytné nejdříve provést speciálněpedagogickou diagnostiku, která vyústí v pedagogickou diagnózu s následným návrhem opatření. Cílem předkládaného metodického materiálu je stručně popsat teoretická východiska, seznámit studenty se specifiky speciálněpedagogické diagnostiky somatopedické, vysvětlit diagnostické metody a nástroje používané při somatopedické diagnostice, charakterizovat diagnostické domény u žáků s tělesným postižením a popsat specifika somatopedické diagnostiky vzhledem k věkovým obdobím.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9346-1
Počet stran 108
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova speciálněpedagogická diagnostika , žák s tělesným postižením , metody diagnostiky , specifika diagnostiky , školní zralost , předprofesní příprava
Jazyky Čeština

Podobné publikace