Dny práva 2016. Část IX – Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury

David Hejč (ed.), Alena Kliková (ed.), Jiří Valdhans (ed.), Anna Chamráthová (ed.)
Anotace

Již uplynulo deset let od chvíle, kdy účinnosti nabyl správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), který svým širokým rozsahem působnosti poskytuje obecnou právní úpravu pro aplikační procesy ve veřejné správě a obsahuje tak klíčovou právní úpravu pro řádné fungování veřejné správy, včetně ochrany práv jejích adresátů. S ohledem na počet novelizací správního řádu během 10 let jeho účinnosti, který není v porovnání se současnou obecnou hypertrofií legislativy v České republice nijak vysoký, nedosahují legislativní změny správního řádu, a to ani z hlediska jejich obsahu, takového významu, jako změny, které do výkladu a aplikace správního řádu vnáší judikatura zejména správních soudů. Právě závěry a požadavky obsažené v soudní judikatuře v řadě případů podstatně upřesňují či dokonce mění výklad a aplikaci správního řádu, aniž by přitom došlo k jakékoliv legislativní změně samotného textu příslušných ustanovení správního řádu. V souvislosti s některými těmito případy se někdy hovoří až o dotváření či přetváření správního řádu. Sekce je věnována vlivu a důsledkům soudních rozhodnutí na výklad a aplikační praxi správního řádu, resp. na aplikační procesy ve veřejné správě, které se v režimu právní úpravy správního řádu odehrávají, a to v souvislosti s konkrétními právními instituty správním řádem upravenými. Příspěvky zahraničních účastníků sekce se v duchu shora uvedeného věnují problematice vlivu zahraniční soudní judikatury na tamní obecnou právní úpravu aplikačních procesů ve veřejné správě.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8560-2
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace