Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives. Book of Proceedings

Hana Svobodová (ed.), Petr Vlček (ed.)
Anotace


Sborník příspěvku z konference nazvané Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspective, která se konala 22. a 23. června na Masarykově univerzitě v Brně, je zaměřen na mezinárodní a mezioborový výzkum kurikula a výuky v oborech Tělesná výchova a Geografie. Autoři provedli analýzu a srovnání předškolního, základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání a především kurikula různých zemí, například České republiky, Slovinska a Chorvatska, aby analyzovali možnosti integrace tělesné výchovy a geografie v různých formách kurikula.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9075-0
Počet stran 84
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9075-2018

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Reference

Baloh, E., Lenart, B. (2016). Geografija 6. Ljubljana, Slovenija: Mladinska Knjiga Založba.

Baloh, E., Lenart, B., Stankovič, M. (2015). Geografija 7. Ljubljana, Slovenija: Mladinska Knjiga Založba.

Baloh, E., Lenart, B., Stankovič, M. (2015). Geografija 8. Ljubljana, Slovenija: Mladinska Knjiga Založba.

Baloh, E., Lenart, B., Stankovič, M. (2015). Geografija 9. Ljubljana, Slovenija: Mladinska Knjiga Založba.

Burnik, S., Mrak, I. (2010). Mountaneering as an Important Part of Outdoor Education. Encountering, experiencing and Exploring Nature in Education, Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education, 10th conference’s collection of papers (pp. 13–25), Rateče – Planica, Slovenia : CŠOD Ljubljana.

CŠOD. (2018). Retrieved from https://www.csod.si/

Geography Curriculum, 2011. Učni načrt za geografijo (osnovna šola). Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ljubljana, Slovenija: Zavod RS za šolstvo.

Kolenc Kolnik, K., Vovk Korže, A., Otič, M., Senegačnik, J. (2010). Geografija Afrike in Novega sveta. Ljubljana, Slovenija: Modrijan Založba.

Senegačnik. J. (2012). Moja prva geografija 6. Ljubljana, Slovenija: Modrijan Založba.

Senegačnik. J. (2010). Geografija Evrope in Azije. Ljubljana, Slovenija: Modrijan Založba.

Senegačnik, J. (2012). Geografija Slovenije. Ljubljana, Slovenija: Modrijan Založba.

Verdev, H. (2016). Raziskujem Zemljo 6. Ljubljana, Slovenija: Rokus Klett.

Verdev, H. (2015). Raziskujem stari svet 7. Ljubljana, Slovenija: Rokus Klett.

Verdev, H. (2015). Raziskujem novi svet 8. Ljubljana, Slovenija: Rokus Klett.

Verdev, H. (2015). Raziskujem Slovenijo 9. Ljubljana, Slovenija: Rokus Klett.

Arzenšek, K., Deutsch, S., Košpenda, V., Kumer, V., Laco, J., Lamut, N., Lazar, J., & Širec, A. (2011). Medpredmetno povezovanje kot strategija za kakovostno učenje učencev v osnovni šoli. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 9(1), pp. 33–58. Retrieved from http://www.dlib.si

Bevc, V. (2008). Medpredmetno načrtovanje. Fleksibilni predmetnik – pot do večje avtonomije, strokovne odgovornosti in kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela: zbornik prispevkov (ed. Nolimal, F.). Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo (pp. 183–189).

Brophy, J., & Alleman, J. (1991). A Caveat: Curriculum Integration Isn't Always a Good Idea. Educational Leadership, 49(2).

Gehrke, N. (1991). Explorations of Teachers' Development of Integrative Curriculums. Journal of Curriculum Supervision 6/2, 107–112.

Georgescu, D. (2000). The Reform of Education: A Chance for the Change of Mentality. Bucharest, umc.

Fridl, J., & Resnik Planinc, T. (2016). Rezultati analize anketnih vprašalnikov. In: Topole, M. (ed.), et al. Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu, (Geografija Slovenije, ISSN 1580–1594, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, pp. 54–93.

Ilc Klun, M., Štemberger, V., Resnik Planinc, T., Ogrin, M., Umek, M., & Hergan, I. (2016). Republic of Slovenia. In: Vlček, P. (ed.), et al. Integrating physical education and geography: a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2). Brno, Masarykova univerzita. pp. 75–93.

Jacobs, H. (1989). Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation. Alexandria, va:ascd

Lake, K. (1994). Integrated Curriculum. School Improvement Research Series, Northwest Regional Educational Laboratory. Retrieved from http://www.curriculumassociates.com/professional-development/topics/Integrated-Curriculum/extras/lesson1/Reading-Lesson1.pdf

Lake, K. (2014). Integrated Curriculum. School Improvement Research Series. Research You Can Use. Retrieved from http://educationnorthwest.org/sites/default/files/integrated-curriculum.pdf

Lipson, M., Valencia, S., Wixson, K., & Peters, C. (1993). Integration and Thematic Teaching: Integration to Improve Teaching and Learning. Language Arts 70/4, pp. 252–264.

MacIver, D. (1990). Meeting the Need of Young Adolescents: Advisory Groups, Interdisciplinary Teaching Teams, and School Transition Programs. Phi Delta Kappan 71/6, pp. 458–465.

Novak, M. (2005). Vloga učitelja v devetletni šoli. Nova Gorica, Educa.

Project YOUrALPS. (2017). Retrieved from http://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/about/aims-activities

Resnik Planinc, T., & Ilc Klun, M. (2016). Analiza učnih načrtov in katalogov znanja. In: Topole, Maja (ed.), et al. Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu, (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. pp. 13–23. 

Shoemaker, B. J. E. (1989). »Integrative Education: A Curriculum for the Twenty-First Century.« OSSC Bulletin, v. 33, no. 2.

Učni načrt. Program gimnazija: splošna, klasična, ekonomska gimnazija. Geografija. Obvezni predmet, matura. (Curriculum: Gymnasium program: general, classical, economics gymnasium. Geography. Required subject, matura). (2008). Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, National Education Institute.

Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija (Curriculum: Primary school program. Geography). (2011). Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, National Education Institute.

Učni načrt. Program osnovna šola. Športna vzgoja (Curriculum: Primary school program. Physical Education). (2011). Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, National Education Institute.

Vlček, P., Resnik Planinc, T., Svobodová, H., & Witzel Clausen, S. (eds). (2016). Integrating physical education and geography: a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. Physical education and health education, vol. 2. Brno, Masarykova univerzita.

Bierle, S., & Singletary, T. J. (2008). Environmental education and related fields in Idaho secondary schools. The Journal of Environmental Education39(3), 19–31.

Bugge, A., & von Seelen Hansen, J. (2017). Fysisk aktivitet og faglig præstation. Unge Paedagoger2017(1), 20–26.

Buriánková, M. (2008). Využití pohybových her v geografickém a environmentálním vzdělávání. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 87 p.

Dechano, L. M., Shelley, F. M. (2004). Using sports to teach geography: Examples from Kansas City. The Journal of Geography, 103(5), 185–191. https://doi.org/10.1080/00221340408978599

Dyment, J. E., & Potter, T. G. (2015). Is outdoor education a discipline? Provocations and possibilities. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning15(3), 193–208.

Fairbairn, B. & Fulton, M. (2000). Interdisciplinarity and the transformation of the university. Saskatoon: University of Saskatchewan.

Farmer, J., Knapp, D., & Benton, G. M. (2007). An elementary school environmental education field trip: Long-term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. The journal of environmental education38(3), 33–42.

Hayes Jacobs, H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. ASCA: Alexandria, Va.

Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích–minulost a současnost. Scientia in educatione2(2).

Hofmann, E. & Vodová, L. (2017). Didaktika přírodních věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Geografická revue 13(1).

Hofmann, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

Hofmann, E., Trávníček, M. & Soják, P. (2011). Integrovaná terénní výuka jako systém. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masaryk University Press, 310–315.

Janás, J. (1985). Mezipředmětové vztahy a jejich uplatňování ve fyzice a chemii na základní škole. Brno: UJEP, 1985.

Klein, J. T., & Newell, W. H. (1998). Advancing interdisciplinary studies. In W. Newell (Ed.), Interdisciplinary essays from the literature, 3–22. New York: College Board Publications.

Podroužek, L. (2002). Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus.

Posejpal, J. (2012). Integrovaná výuka zeměpisu a tělesné výchovy – teoretická východiska a současná situace na gymnáziích. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 79 p.

Potter, T. G., & Dyment, J. E. (2016). Is outdoor education a discipline? Insights, gaps and future directions. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning16(2), 146–159.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Svatoňová, H., Hofmann, E. a kol. (2012). Integrovaná přírodověda 1–6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. Brno: Masarykova univerzita, 461 p.

Tabulawa, R. (2017). Interdisciplinarity, neoliberalism and academic identities. Journal of Education 69: 11–42.

Bereday, G. Z. (1964). Comparative method in education. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Brandl-Bredenbeck, H. P. (2005). Comparative physical education – Why, what and how? In U. Pühse & M. Gerber. International comparison of physical education: Concepts, problems, prospects. (pp. 19–31). Oxford: Meyer & Meyer Sport.

Bray, M., & Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. Harvard educational review65(3), 472491. https://doi.org/10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877

Cone, T. P., Werner, P. H., & Cone, S. L. (2009). Interdisciplinary elementary physical education. Human kinetics.

Drake, S., & Burns, R. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. Association for supervision and curriculum development.

Educational standards for elementary education – geography (Standardy pro základní vzdělávání, Zeměpis /Geografie/). (2013). Retrieved from http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/17383/zemepis_geografie.pdf

Educational standards for elementary education – physical education (Standardy pro základní vzdělávání, Tělesná výchova). (2013). Retrieved from http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/17383/telesna_vychova_zdravotni_telesna_vychova.pdf

FEP EE – see Framework educational programme for elementary education. (2016). Retrieved from http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hofmann, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

Holmes, B. (1984). Paradigm shifts in comparative education. Comparative Education Review28(4), 584604. https://doi.org/10.1086/446469 

Howell, R., Howell, M, L., Toohey, D., & Toohey, M. D. (1979). Methodology in comparative physical education and sport. Champaign, Illinois: Stipes Publishing Co.

Keeves, J. P., & Adams, D. (1997). Comparative methodology in education. In J., P. Keeves (Eds.), Eucational research, methodology and measurement: An international handbook (pp. 3140). London: Pergamon.

Manzon, M. (2011). Comparative education: The construction of a field. Hongkong: Springer.

Ministrstvo za šolstvo in šport. (2011). Učni načrt Družba. Zavod RS za šolstvo. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf

Ministrstvo za šolstvo in šport. (2011). Učni načrt Geografija. Zavod RS za šolstvo. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf

Ministrstvo za šolstvo in šport. (2011). Učni načrt Spoznavanje okolja. Zavod RS za šolstvo. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf

Ministrstvo za šolstvo in šport. (2011). Učni načrt Športna vzgoja. Zavod RS za šolstvo. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf

Ministry of Education, Science and Sport. (2011). Seznam posodobljenih učnih načrtov za obvezne predmete. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/

Noah, H., & Eckstein, M. (1969). Towards a science of comparative education. London: Macmilan.

Peterßen, W. H. (2000). Fächerverbindender Unterricht. München: Oldenbourg.

Vlček, P., Planinc, T., Svobodová, H., Witzel Clausen, S. et al. Integrating Physical Education and Geography - Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. Brno: Masaryk University, 2016. 167 s. Physical education and Health education, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3. doi:10.5817/CZ.MUNIM210-8519-2016.

Čadilová, V., Žampachová, A. (2008). Strukturované učení dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. 1.vyd. Praha: Portál.

Čechovská, I. (2007). Plavání dětí s rodiči: výuka kojenců, batolat a předškolních dětí:do 6 let. 2. upr. vyd. Praha: Grada Publishing.

Čechovská, I. (2008). Plavecká gramotnost. Tělesná výchova a sport mládeže, r. 74, č. 8, s. 27–32.

Čechovská, I., Miler, T. (2008). Plavání. 2. upr. vyd. Praha: Grada Publishing.

Jelínková, M. (2008). Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova.

Thórová, K. (2016). Poruchy autistického spektra. Roz. a přepr. vyd. Praha: Portál.

Šporclová, V. Poruchy autistického spektra (PAS). Autismus [online]. 28.5.2007 [cit. 2018-05-25]. Dostupné z: http://www.Autismus.cz/poruchy-autistickeho-spektra/poruchy-autistickeho-spektra-pas.html

Štochl, J. Škála hodnocení plavecké úrovně předškolních dětí. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 65 s. Vedoucí práce Irena Čechovská.

Bralic I., Jovancevic M., Predavec S., J. Grguric J. (2010). Childhood obesity – new multidisciplinary prevention programas. Paediatr Croat 54.

Centres for Disease Control and Prevenntion (CDC) (2015). Healthy Weight. Preuzeto 1.8.2017.

Durant RH, (1994). The Relationship among Television Watching, Physical Activity, and Body Composition of Young Children. Pediatrics; 94(4): 449–55.

Farkaš D., Tomac Z., Petric V. & Novak D. (2015). Anthropometric characteristics and obesity indicators among preschool children in an urban area in Croatia. Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research, 2015, 3, 13–27

Gillman, W.M., Rifas-Shiman, S.L., Camargo, C.A., Berkey, C.S., Frazier, A.L., Rockett, H.R.H., Field, A.E., & Colditz, G.A. (2001) Overweight among adolescents who were breastfed as infants. JAMA 19: 2461–2467. https://doi.org/10.1001/jama.285.19.2461

Horvat V., Misigoj-Duraković M., Prskalo I. (2009). Body size and body composition change trends in preschool children over a period of five years. Coll Antropol. 2009 Mar;33(1):99–103.

Kuzman M., Pavić Šimetić I., Pejnović Franelić I. (2008). Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2005/2006. Djeca i mladi u društvenom okruženju. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Kuzman M., Pavić Šimetić I., Pejnović Franelić I. (2012). Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2009/2010. Djeca i mladi u društvenom okruženju. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Grafos- FFK.

Šelović A., Jureša V. (2001): Uhranjenost djece pri pregledu za upis u osnovnu školu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 2001, Pediatria Croatica; 4:159–65

Whitaker, RC., Wright, JA., Pepe, MS., Seidel, KD., Dietz, WH. (1997): Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. The New England Journal of Medicine, 37(13), 869–873.

WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. WHO Technical Report Series 854. Geneva: World Health Organization, 1995.

World Health Organization (WHO) (2016). Growth reference 5–19 years. BMI–for – age (5–19 years) /on line/. Retrieved on 1 August 2017 from: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/

World Obesity (2015). Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity in children. /on line/. Retrieved on 1 August 2017 from: http://www.worldobesity.org/data/cut-points-used/newchildcutoffs/

Yokoyama H, Okudaira M, Otani T, Watanabe C, Takaike H, Miuira J, Yamada H, Mutou K, Satou A, Uchigata Y, Iwamoto Y. (1998). High Incidence of Diabetic Nephropathy in Early-onset Japanese NIDDM Patients: Risk Analysis. Diabetes Care; 21: 10801085.

Boreham, C. and Riddoch, C. (2001). The Physical Activity, Fitness and Health of Children. Journal of Sports Science, 19, 915–929. https://doi.org/10.1080/026404101317108426

Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., & Roberts, C., (2012). Social Determinants of Health and Wellbeing Among Young People. Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: International Report from the 2009/2010 Survey (Health Policy for Children and Adolescents No. 6). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Currie C, Nic Gabhainn S, Godeau E, Roberts C, Smith R, Currie D, Pickett W, Richter M, Morgan A, Barnekow V. Inequalities in young people’s health. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2005/06 survey (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2008.

Hills, A.P., King, N.A., Armstrong, T.P., (2007). The Contribution of Physical Activity and Sedentary Behaviours to the Growth and Development of Children and Adolescents: Implications for Overweight and Obesity. Sports Medicine. 37(6): 533–545. https://doi.org/10.2165/00007256-200737060-00006

Jurakić, D., and Heimer, S. (2012). Prevalencija nedovoljne tjelesne aktivnosti u Hrvatskoj i svijetu. Arh Hig Rada Toksikol, 63(3), 3–12.

Kahn, E. B., Ramsey, L.T., Brownson, R.C., Heath, G.W., Howze, E.H., Powell, K.E., Stone, E.J., Rajab, M.W., & Corso, P. (2002). The Effectiveness of Interventions to Increase Physical Activity (Systematic Review). American Journal of Preventive Medicine, 22(4S), 73–107. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(02)00434-8

Novak, D., Petric, V., Jurakic, D., & Rakovac, M. (2014). Trends and Future Visions of Physical Education: Croatian Challenges. In M-K. Chin & C.R. Edginton (Eds.), Physical education and health – Global Perspectives and Best Practice (pp. 121–133). Urbana, IL: Sagamore Publishing.

Pišot, R. and Planinšec, J. (2005). Struktura motorike in razvoj temeljnih gibalnih kompetenc v zgodnjem otroštvu. Annales Kinesipologiae 1., 2. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales.

Tomac, Z., Vidranski, T., and Ciglar, J. (2015). Tjelesna aktivnost djece tijekom redovnog boravka u predškolskoj ustanovi. Medica Jadertina, 45(3–4), 97–104.

Treuth, M.S., Hou, N., Young, D.R., and Maynard, L.M. (2005). Validity and Reliability of the Fels Physical Activity Questionnaire for Children. Medicine & Science in Sport & Exercise, 37(8), 488–495.

Weiss MR, Williams L. (2004). The Why of Youth Sport Involvement: A Developmental Perspective on Motivational Processes. In: Weiss MR, (Eds.), Developmental Sport and Exercise Psychology: A Lifespan Perspective. Morgantown (pp. 223–68). Fitness Information Technology.

World Health Organizations (2014). Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Available at www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/ Retrieved on 29 January 2018.

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace