Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě

Ivana Kolářová
Anotace

Název anglicky: Univerbization in the Contemporary Czech Vocabulary, especially in the Word-formation

Cílem práce je uspořádání univerbizátů (= jednoslovných názvů vzniklých z názvů víceslovných) do systemizované soustavy na základě jejich klasifikace a utřídění podle významu a způsobu vzniku (slovotvorným procesem, elipsou). Jádrem této soustavy jsou univerbizáty vzniklé slovotvorně, především derivací, roztříděné podle slovotvorných sufixů (-áč, -ák, -ař/-ář, -árna, -as, -ajda, -ec, -ice, -ík/-ník, -ka …) a slovotvorných vlastností základových slov. Soustavu derivovaných univerbizátů srovnáváme se slovotvornou soustavou primárních derivátů především z hlediska počtu sufixů. Systemizace je doplněna o frekvenční distribuci, o srovnání jejich frekvence s frekvencí příslušných sousloví a o hodnocení stylových vlastností, které dokazují současnou hlubší stylovou diferenciaci univerbizátů.
  

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8851-1
Formát 170 mm×240 mm
Počet stran 378
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8929-7
Počet stran 378
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017

Obecné informace

Návrh obálky Jana Nedomová
Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

AVRAMOVA, Cvetanka. Univerbáty v lexikálním systému jazyka. Bohemistyka, roč. VII., 2007, s. 190–206. ISSN 1642-9893.

BEDNAŘÍKOVÁ, Božena. Slovo a jeho konverze. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 256 s. ISBN 978-80-244-2220-6.

BÍLKOVÁ, Jana. K slovotvorné analogii v češtině. Korpus – gramatika – axiologie, č. 14/2016, s. 3–11. ISSN 1804-137X.

BOSÁK, Ján. O vymedzení univerbizácie. Slovenská reč, roč. 52, 1987, s. 231–237.

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Tvoření slov skládáním. Praha: Institut sociálních vztahů, 1996. 202 s. ISBN 80-85866-04-8.

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. In MENGEL, Swetlana (ed.). Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. Berlin: LIT Verlag, 2014, s. 514–536. ISBN 978-3-643-12750-1.

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Dekompozice. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek –PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha:Nakladatelství Lidové noviny. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z:https://www.czechency.org/slovnik/DEKOMPOZICE (2016a)

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Derivační kompozice. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek –PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha:Nakladatelství Lidové noviny. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z:https://www.czechency.org/slovnik/DERIVAČNÍ KOMPOZICE (2016b)

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Kompozice. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek –PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha:Nakladatelství Lidové noviny, 2016  [cit. 2017-06-08]. Dostupné z.:https://www.czechency.org/slovnik/KOMPOZICE (2016c)

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Kvazikompozice. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek –PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha:Nakladatelství Lidové noviny, 2016  [cit. 2017-06-08]. Dostupné zhttps://www.czechency.org/slovnik/KVAZIKOMPOZICE (2016d)

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Slovotvorné procesy a prostředky kompoziční.In ŠTÍCHA, František a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny I.Morfologie Část 1. Slovní druhy/Tvoření slov. (v tisku)

BUTTLER, Danuta. Niektóre problemy opisu zjawisk uniwerbizacji. Slavističnarevija, roč. 25, 1977, č. 4, s. 435–448.

ČEJKA, Mirek – ŠLOSAR, Dušan – NECHUTOVÁ, Jana. Gramatika česká JanaBlahoslava. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 430 s. ISBN 80–210–0252–2.

ČECHOVÁ, Marie – CHLOUPEK, Jan – KRČMOVÁ, Marie – MINÁŘOVÁ Eva.Současná česká stylistika, Praha: Nakladatelství ISV, 2003. 382 s. ISBN 80-86642-00-3.

ČECHOVÁ, Marie – KRČMOVÁ, Marie – MINÁŘOVÁ Eva. Současná stylistika, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN 978-80-7106-961-4.

ČERMÁK, František. Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2014. 526 s. ISBN 978-80-246-2660-4.

ČERMÁK, František. Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 287 s. ISBN 978-80-7422-146-0.

DOBROVSKÝ, Josef. Podrobná mluvnice jazyka českého v redakcích z roku 1809 a 1919. Praha: Melantrich, 1940. 991 s.

DOKULIL, Miloš a kol. Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha: Academia, 1962. 263 s.

DOKULIL, Miloš a kol. Tvoření slov v češtině II. Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia, 1967. 780 s.

DOKULIL, Miloš. K otázce slovnědruhových přechodů, zvl. transpozice. Slovo a slovesnost, roč. 43, 1982, s. 257–271.

FURDÍK, Juraj. Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča: Modrý Peter, 1993. 199 s. ISBN 80-85515-03-2.

HAUSER, Přemysl. Tvoření podstatných jmen v době národního obrození. Brno. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 202 s.

HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1986. 196 s.

HAUSER, Přemysl. Tvoření slov. In KOLÁŘOVÁ, Ivana – KLÍMOVÁ, Květoslava – HAUSER, Přemysl – ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 59–92. ISBN 978-80-247-3358-6.

HEBAL-JEZIERSKA, Milena. Výzkum morfologické variantnosti prostřednictvím ČNK. In ŠTÍCHA, František – FRIED, Miriam (eds.). Grammar & Corpora /Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008, s. 345–351. ISBN 978-80-200-1634-8.

HELCL, Miloš. Univerbizace a její podíl při růstu dnešní slovní zásoby. Slovo a slovesnost, roč. 24, 1963, s. 29–37.

HLADKÁ, Zdeňka. Univerbizace – korpusy – slovníky (malá materiálová sonda). In BLATNÁ, Renata – PETKEVIČ, Vladimír (eds.). Sborník k 65. Narozeninám prof. Františka Čermáka. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav Českého národního korpusu, 2005. s. 503–514. ISBN 80-7308-0796.

HLADKÁ, Zdeňka. Kosémie. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KOSÉMIE (2016a)

HLADKÁ, Zdeňka. Univerbizace. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/UNIVERBIZACE (2016b)

HORALÍK, Ladislav. O univerbizaci a homonymii z hlediska principu ekonomie. Československá rusistika, roč. 12, 1967, s. 140–142.

HUBÁČEK, Jaroslav. Výběrový slovník českých slangů. Ostrava: Profi l, 2003. 252 s. ISBN 80-7042-629-2.

CHLOUPEK, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986. 131 s.

ISAČENKO, Alexander Vasiljevič. Obecné zákonitosti a národní specifičnost ve vývoji slovní zásoby slovanských jazyků. In BĚLIČ, Jaromír – DAŇHELKA, Jiří (eds.). K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Olomouc. Vysoká škola pedagogická v Olomouci, 1958, s. 143–151.

JANOVEC, Ladislav – RANGELOVA, Albena. Sufixoidy a sufixoidní lexémy u substantivních kompozit. In MARTINCOVÁ, Olga – RANGELOVA, Albena – SVĚTLÁ, Jindra (eds.). Neologismy v dnešní češtině. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 85–98. ISBN 80-86496-21-X.

JANOVEC, Ladislav. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč, roč. 90, 2007, s. 57–66. ISSN 0027-8203.

JAROSZEWICZ, Henryk. Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna. Slavica Wratislaviensia, roč. CLIV, 2011, 101–120. ISSN 0137-1150.

JEDLIČKA, Alois. Univerbizace a multiverbizace v pojmenovávacích strukturách. Slavica Pragensia, roč. 11, 1961, s. 93 –101.

JEDLIČKA, Alois. Vývojová dynamika současné spisovné češtiny. Naše řeč, roč. 52, 1969, s. 79–94.

KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X.

KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 799 s. ISBN 80-7106-134-4.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence univerbizovaných a víceslovných pojmenování v textech Českého národního korpusu. In BALOWSKI, Mieczyslaw – SVOBODA, Jiří (eds.). Język i literatura czeska w interakcji. – Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: Państwowa Wysza Sżkoła Zawodowa w Raciborzu + Wydawnictwo „Pro“, 2006, s. 99–108. ISBN 83-920312-7-X.

KOLÁŘOVÁ, Ivana Konkurence univerbizátů a neuniverbizovaných názvů průkazů, dokumentů, formulářů v textech různých stylových oblastí. In BALOWSKI, Mieczyslaw – MOLDANOVÁ, Dobrava (eds.) Co všechno slovo znamená. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta univerzity J. E. Purkyně, 2007, s. 147–152. ISBN 978-80-7044-901-1.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované výrazy odvozené sufixy od slov s časovým významem. Stylistyka. Styl a czas Style and time, roč. XVI, 2007, s. 465–477. ISSN 1230-2287.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Významové souvislosti univerbizátů a s nimi stejně znějících výrazů v textech současné češtiny. Stylistyka. Znaczenie i Styl Meaning and Styl, roč. XVII, 2008, s. 295–312. ISSN 1230-2287.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvy jevů prezentovaných v médiích a v publicistických textech. Stylistyka. Styl a media – Style and Media, roč. XIX., 2010, s. 189–207. ISSN 1230-2287.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence víceslovných a univerbizovaných názvů v oblasti gastronomie. In ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana – HAVLOVÁ, Eva (eds.). Užívání a prožívání jazyka. K 90. Narozeninám Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 153–157. ISBN 978-80-246-1756-5.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace. In ŠTÍCHA, František (ed.). Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011, s. 273–410. ISBN 978-80-200-1845-8. (2011a)

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Problematika stylového hodnocení univerbizátů v textech různých stylových oblastí. Stylistyka. Integracja w stylistyce – Integration in Style, roč. XX, 2011, s. 363–379. ISSN 1230-2287. (2011b)

KOLÁŘOVÁ, I. Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu). In ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana – KLÍMOVÁ, Jana (eds.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 561–566. ISBN 978-80-246-2121-0.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizáty. In ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013, s. 163–178. ISBN 978-80-200-2205-9.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvy institucí – stylová hodnota, expresivita a vhodnost jejich užití z hlediska jazykové kultury. Stylistyka. Styl w kulturze – Style in Culture, roč. XXII., 2013, s. 213–232. ISSN 1230-2287.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizační tendence v tvoření názvů dopravních prostředků a jejich součástí. In MINÁŘOVÁ, Eva – TUŠKOVÁ, Jana Marie a kol. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 21–47. ISBN 978-80-210-8090-4.

KOPEČNÝ, František. Základy české skladby. Praha: SPN, 1962. 359 s.

KŘEN, Michal – CVRČEK, Václav – ČAPKA, Tomáš – ČERMÁKOVÁ, Anna – HNÁTKOVÁ, Milena – CHLUMSKÁ, Lucie – JELÍNEK, Tomáš –

KOVÁŘÍKOVÁ, Dominika – PETKEVIČ, Vladimír – PROCHÁZKA, Pavel – SKOUMALOVÁ, Hana – ŠKRABAL, Michal – TRUNEČEK, Petr – VONDŘIČKA, Petr – ZASINA, Adrian Jan. Korpus SYN, verze 4 z 16. 9. 2016. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2016. Dostupné z: http://www.korpus.cz

KАЛИШАН, Ежи. Об универбации в аспекте омонимии. In Studia Rossica Posnaniensia, Vol. XX, 1988. Poznań: Adam Mickiewicz University Press, s. 191–201. ISBN 83-232-0183-8. ISSN 0081-6884.

LÁBUS, Václav. Atyp v cihle aneb o jednom progresívním způsobu neologizace. Naše řeč, roč. 95, 2012, s. 187–197. ISSN 0027-8203.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1971. 868 s.

MASÁR, Ivan. Jednoslovné termíny a univerbizácia v odbornej terminológii. Kultúra slova, roč. 24, 1990, s. 269–273.

MEJSTŘÍK, V. Z 29. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého. Naše řeč, roč. 49, 1966, s. 237–241.

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada publishing, a. s., 2011. 289 s. ISBN 978-80-247-2979-4.

MITTER, Patrik. Poznámky ke složeným hybridním substantivům s prvním komponentem (členem) cizího původu v současné slovní zásobě. Slovo a slovesnost, roč. 64, 2003, s. 289–297. ISSN 0037-7031. (2003a)

MITTER, Patrik. Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. 190 s. ISBN 80-7044-554-8. (2003b)

MITTER, Patrik. Kompozice v kontextu současné češtiny. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. 165 s. ISBN 80-7044-811-3.

MITTER, Patrik. K univerbizaci na základě kompozice v současné češtině. In KLÍMOVÁ, Květoslava – MINÁŘOVÁ, Eva (eds.). Čeština – bádání a učení. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 33–37. ISBN 978-80-210-4278-0.

MITTER, Patrik. Popis a klasifikace hybridních kompozit a odmítavé postoje k nim v české jazykovědě v průběhu 20. století. In Proměny slova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 43–59. ISBN 978-80-244-3489-6. Mluvnice češtiny 1. Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfémika. Tvoření slov. Praha: Academia, 1985. 568 s.

MÜLLER, Peter – OHNHEISER, Ingeborg – OLSEN, Susan – RAINER, Franz (eds.). Word-formation. An International Handbook of the Language of Europe. Volume 1. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015. ISBN 978-3-11-024624-7.

MÜLLEROVÁ, Olga. Soukromá korespondence jako svědectví doby i zdroj poznání současné češtiny. Naše řeč 2007, roč. 90, s. 40–43. ISSN 0027-8203.

NĚMEC, Igor. Vývojové postupy v české slovní zásobě. Praha: Academia, 1968. 192 s.

NĚMEC, Igor. The Redundancy of Grammatical Agreement as a Developing Factor. In Prague Linguistic Circle Papers, Vol. 1., 1995. Amsterodam: John Benjamin Publishing, 1995, s. 131–135. ISSN 1383-7583.

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše. Univerbizační přípona -ice u některých místních jmen v Čechách zakončených na -ovice, -ice. Acta onomastica 47, 2006, s. 366–372. Věnováno k 70. narozeninám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. ISSN 1211-4412.

OLOŠTIAK, Martin. Spolupráca slovotvornej motivácie s inými typmi lexikálnej motivácie. Jazykovedný časopis, roč. 60, 2009, s. 13–34. ISSN 0021–5597.

OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina. Kapitoly z lexikológie (lexikálna syntagmatika a viacslovné pomenovania). Prešov: Filozofi cká fakulta PU v Prešove, 2013. 231 s. ISBN 978-80-555-0938-9.

ONDRUS, Pavel – FURDÍK, Juraj – HORECKÝ, Ján. Súčasný slovenský spisovný jazyk: lexikológia: vysokoškolská učebnica pre fi lozofi cké a pedagogické fakulty vysokých škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980, 225 s.

ORGOŇOVÁ, Olga – BOHUNICKÁ, Alena. Lexikológia slovenčiny. 2. vyd. Praha: Columbus, 2012. 282 s. ISBN978-80-87588-18-5.

ORLOŚ, Tereza Zofi a. O czeskich nazwach kulinarnych. Bohemistyka, roč. VIII, 2008, s. 359–362. ISSN 1642-9893.

PALKOVÁ, Lenka. Terminologická poznámka o pomenovaní výsledku univerbizácie. Kultúra slova, roč. 49, 2015, s. 151–156. ISSN 0023-5202. (2015a)

PALKOVÁ, Lenka. Univerbizácia z hľadiska teorie lexikálnej motivácie. Slovenská reč, roč. 80, 2015, č. 3–4, s. 177–193. ISSN 1338-4279. (2015b)

PALKOVÁ, Lenka. Univerbizácia – syntaktická demotivácia. In OLOŠTIAK, Martin (ed.). Viacslovné pomenovania v slovenčine. Prešov: Filozofi cká fakulta PU v Prešove, 2015, s. 281–356. ISBN 978-80-555-1410-9. (2015c)

PALKOVÁ, Lenka. Morfonologické aspekty slovotvornej motivácie. In OLOŠTIAK, Martin (ed.). Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2015, s. 309–406. ISBN 978-80-555-1406-2. (2015d)

PROŠEK, Martin. O jednom typu univerbizovaných pojmenování míst na -ák. Naše řeč 2005, roč. 88, s. 57–66. ISSN 0027-8203.

RANGELOVA, Albena. Neosémantismy a neosémantizační procesy. In MARTINCOVÁ, Olga – RANGELOVA, Albena – SVĚTLÁ, Jindra (eds.). Neologismy v dnešní češtině. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 159–179. ISBN 80-86946-21-X.

RUDINCOVÁ, Blažena. Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenija v sovremennom russkom i češskom jazykách. In RICHTEREK, Oldřich –

PŮŽA, Miroslav (eds.). Dialog kultur VII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Garamon, 2013, s. 45–51. ISBN 978-80-86472-57-7.

RUSÍNOVÁ, Z. Konverze. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KONVERZE (2016a)

RUSÍNOVÁ, Z. Slovotvorná fundace. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVOTVORNÁ FUNDACE (2016b)

RUSÍNOVÁ, Z. Slovotvorná motivace. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVOTVORNÁ MOTIVACE (2016c)

RUSÍNOVÁ, Z. Zkracování. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/ZKRACOVÁNÍ (2016d)

RUSÍNOVÁ, Z. Desufi xace. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [cit. 2017-06-08. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/DESUFIXACE (2016e)

SCHUSTER, Saskia. Variation und Wandel. Zur Konkurrenz morphologischer und syntaktischer A+N-Verbindungen im Deutschen und Niederländischen seit 1700. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2016. 300 s. ISBN 978-3-11-042699-1. Slovník spisovného jazyka českého I-VIII. Praha: Academia, 1989. [online] Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/

SOCHOVÁ, Zdenka. K slovotvorné a stylotvorné charakteristice mluveného jazyka. Naše řeč, roč. 49, 1966, s. 81–87.

SOKOLOVÁ, Miloslava. Kapitoly z české gramatiky (recenze). Korpus – gramatika – axiologie, č. 6, 2012, s. 60–74. ISSN 1804-137X.

STAŠKOVÁ, Naděžda. Back-Formation in the Newest Layer of English Vocabulary. Acta Universitatis Carolinae Philologica 3 / Prague Studies in English, roč. XXVI, 2013, s. 31–60. ISSN 1804-8722.

STAŠKOVÁ, Naděžda. Zpětné tvoření v češtině a paralelní postupy v angličtině. Naše řeč, roč. 91, 2008, s. 80–95. ISSN 0027-8203.

SZCZEPAŃSKA, Ełzbieta. Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim. Kraków: Universitas, 1994. 102 s. ISBN: 83-7052-211-4.

SZCZEPAŃSKA, Ełzbieta. O wciąż obecnej w języku uniwerbizacji słów kilka. Bohemistyka, roč. 2012, s. 204–213. ISSN 1642-9893.

ŠIPKOVÁ, M. a kol. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Dialektologické oddělení UJČ AV ČR. [online] Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz/

ŠMILAUER, Vladimír. Novočeské tvoření slov. Praha: SPN, 1971. 218 s.

ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 191 s. ISBN 80-210-2027-X.

ŠTÍCHA, František. Usage, frequency, and grammaticality. In ŠTÍCHA, František – FRIED, Miriam (eds.). Grammar & Corpora. Gramatika a korpus 2007, Praha: Academia, 2008, 285–291. ISBN 978-80-200-1634-8.

ŠTÍCHA, František. Tvoření názvů osob (bytostí). In ŠTÍCHA, František (ed.). Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011, s. 25–272.

ŠTÍCHA, František – KLÍMOVÁ, Jana. K možnostem a mezím sufixální derivace substantiv. In Štícha, František (ed.). Možnosti a meze české gramatiky, Praha: Academia, 2006, s. 127–138. ISBN 80-200-1463-2.

ŠTÍCHA, František a kol. Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011. 1189 s. ISBN 978-80-200-1845-8.

ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9.

ŠTÍCHA, František a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie Část 1. Slovní druhy/Tvoření slov. (v tisku)

UHLÍŘOVÁ, Ludmila. Matematické termíny typu jacobián, laplaceián. Naše řeč, roč. 78, 1995, s. 183–188. ISSN 0027-8203.

VONDRÁČEK, Miloslav. Názvy dokladů – aspekt slovotvorný. Korpus – gramatika – axiologie, č. 10, 2014, s. 57–68. ISSN 1804-137X.

ZIKOVÁ, Markéta. Truncation. In KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [cit. 2017-06-08. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/TRUNCATION

БУДНІКОВА, Леся: Cубстантивація назв осіб у словацькій та українській мовах. In KESSELOVÁ, Jana – IMRICHOVÁ, Mária – OLOŠTIAK, Martin (eds.). Registre jazyka a jazykovedy II. Prešov: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, 243–250. ISBN 978-80-555-1111-5.

ДУМЧАК, Іван. Суфіксальна універбація в текстах сучасної періодики. Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Випуск 23, 2011, s. 28–30. ISSN 1815-3070.

ДЬЯЧОК, Наталья. Модели модификации номинатем типа „словосочетание +универб“. Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Випуск 23, 2011, s. 31–34. ISSN 1815-3070.

КАРПЕЦЬ, Любов – НЕЛЮБА, Анатолій – словотвірне номінування осіб у спортивному жарґоні. Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Випуск 23, 2011, s. 28–30. ISSN 1815-3070

ПОЛЯКОВ, Дмитрий Кириллович. Некоторые номинативные и словообразовательные модели чешского и русского языков в свете языковых контактов. In Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других языков // Достигнућа и перспективе конфронтационог проучавања руског и других језика. Белград: Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Славистическое общество Сербии, Кафедра славистики Филологического факультета Белградского университета, 2015. s. 68–77. ISBN 978-86-7391-028-4.

ТРЕНДАК, Агата: Отфразеологические дериваты в польском, русском и чешском языках: попытка сравнительного анализа. Вестник Нижегородского университета Им. Н. И. Лобачевского, 2010, н. 4–2, 752–755. ISSN 1993-1778

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017 (1)

1. Aspects of lexical nomination and a theory of lexical motivation
Martin Olostiak
Juznoslovenski filolog  ročník: 79,  číslo: 1,  první strana: 97,  rok: 2023  
https://doi.org/10.2298/JFI2301097O


Podobné publikace