Žalobní typy ve správním soudnictví – Aktuální otázky

Tomáš Svoboda, František Halml, David Hejč
Anotace

Název anglicky: Types of Actions in Administrative Justice – Current Issues

Publikace se zaměřuje na problematiku tzv. žalobních typů v našem správním soudnictví. Jedná se o pohledy na stávající legislativní uchopení předmětu soudní kontroly v jeho vnitřní struktuře, a o hodnocení jeho vhodnosti a také efektivnosti. Zpracování vychází nejen z teoretických bádání autorů a jejich studia judikatury, ale i z některých praktických poznatků a zkušeností, které měli, či mají, jednotliví spoluautoři možnost získat ze své spolupráce s praxí.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0249-7
Počet stran 271
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0249-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0248-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 271
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova žalobní typy , žaloba , správní soudnictví
Jazyky Čeština
Reference

Monografie a komentáře

ADAMEC, M. a kol. Soudní řád správní: kritická analýza. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2019, 152 s. ISBN 978-80-87284-79-7.

BACKES, C., ELIANTONIO, M. (eds.). Cases, materials and text on judicial review of administrative action. 1. vyd. Oxford: Hart, 2019, 1032 s. ISBN 9781509921478.

BARNETT, H. Constitutional and Administrative law. 1. vyd. London: Routledge, 2021, 829 s. ISBN 978-0-367-72627-0.

BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podst. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 477 s. ISBN 978-80-7400-667-8.

BLAŽEK, T. a kol. Soudní řád správní. Online komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

BROTHÁNKOVÁ, J., ŽIŠKOVÁ, M. Soudní řád správní: s vysvětlivkami a judikaturou a výňatky ze souvisejících předpisů. 2. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1. 1. 2006, 308 s. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-579-6.

DRAGOS, D., KOVAČ, P., TOLSMA, H. D. (eds.). The Sound of Silence in European Administrative Law: Legal and Empirical Insights in Selected Jurisdictions. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan, 2020, 692 s. ISBN 978-3030452261. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-45227-8

DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád: komentář. II, §201–376. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9.

FILIP, J., HOLLÄNDER, P., ŠIMÍČEK, V. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 896 s. ISBN 978-80-7179-599-5.

FRUMAROVÁ, K. a kol. Správní soudnictví. 1. vyd. Praha: Leges, 2022, 671 s. ISBN 978-80-7502-611-8.

FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. 1. vyd. Praha: Leges, 2012, 323 s. ISBN 978-80-87576-22-9.

GRABENWARTER, C., FISTER, M. Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit: Lehrbuch. 4. vyd. Wien: Verlag Österreich, 2014, 349 s. ISBN 9783704665355.

HAVLAN, P. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, 306 s. ISBN 978-80-7179-617-6.

HEJČ, D., BAHÝĽOVÁ, L. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 252 s. ISBN 978-80-7400-276-2.

HEJČ, D., SVOBODA, T. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021, 198 s. ISBN 978-80-7400-854-2.

HENDRYCH, D. Správní věda: teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 242 s. ISBN 978-80-7478-561-0.

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1.

HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1934, 454 s.

HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1937, 506 s.

HUSSEINI, F. a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. 1. vyd. (1. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2021, 1413 s. ISBN 978-80-7400-812-2.

CHAMRÁTHOVÁ, A. a kol. Zákon o veřejném ochránci práv: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 189 s. ISBN 978-80-7598-401-2.

JEMELKA, L. a kol. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 1142 s. ISBN 978-80-7400-498-8.

JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha V., §251–376 občanského soudního řádu. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 631 s. ISBN 978-80-7598-378-7.

KADEČKA, S. a kol. Správní řád: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 11. 2006. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007, 601 s. ISBN 8073572265.

KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s. ISBN 978-80-7400-727-9.

KOŠINÁROVÁ, B. Správní uvážení a jeho přezkum. 1. vyd. Praha: Leges, 2021, 162 s. ISBN 978-80-7502-560-9.

KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 1073 s. ISBN 978-80-7598-479-1.

KÜNNECKE, M. Tradition and Change in Administrative Law: an Anglo-German Comparison. Berlin: Springer, 2007, 266 s. ISBN 978-3-540-48688-6.

KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 1660 s. ISBN 978-80-7400-365-3.

KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

KRYSKA, D. Srovnání českého a polského správního soudnictví. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, 302 s. ISBN 978-80-87146-80-4.

LATA, J., PAVLÍK, J., ZEZULOVÁ, J. Zákon o státním zastupitelství: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, 459 s. ISBN 978-80-7598-800-3.

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250l): Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 1088 s. ISBN 978-80-7478-986-1.

MACUR, J. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 157 s. ISBN 978-80-210-0484-3.

MACUR, J. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a práva hmotného. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 183 s. ISBN 8021008105.

MATES, P. Správní uvážení. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 120 s. ISBN 978-80-7380-424-4.

MATES, P., SEVERA, J. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, 176 s. ISBN 978-80-7502-021-5.

MAZANEC, M. Správní soudnictví. 1. vyd. Praha: Linde, 1996, 451 s. ISBN 80-7201-021-2.

MELZER, F. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, 276 s. ISBN 978-80-7400-382-0.

MERKL, A. Obecné právo správní. Díl druhý. 1. vyd. Praha-Brno: Nakladatelství Orbis, 1932, 244 s.

MÜLLER, B. Verwaltungsrecht: schnell erfasst. 3., přeprac. a dopl. vyd. Berlin: Springer, 2004, 404 s. ISBN 3-540-20920-4.

OLIPHANT, K. (ed.). The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective. 1. vyd. Cambridge: Intersentia, 2016, 888 s. ISBN 9781780682389. DOI https://doi.org/10.1017/9781780685595

PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R. Evropské správní soudnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998, 343 s. ISBN 80-7179-183-0.

POTĚŠIL, L. a kol. Zákon o obcích: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 838 s. ISBN 978-80-7400-739-2.

POTĚŠIL, L. a kol. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, 890 s. ISBN 978-80-7400-804-7.

POTĚŠIL, L., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, 1151 s. ISBN 978-80-7502-024-6.

POTĚŠIL, L. Kasační stížnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, 320 s. ISBN 978-80-7400-899-3.

PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 8. dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Doplněk, 2012, 427 s. ISBN 9788072392810.

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 510 s. ISBN 978-80-7598-564-4.

SLÁDEČEK, V., MELOTÍKOVÁ, P. (eds.). Aktuální otázky správního soudnictví: (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 1. vyd. Praha: Leges, 2012, 172 s. ISBN 978-80-87576-47-2.

SLÁDEČEK, V., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 257 s. ISBN 978-80-7357-518-2.

SEDLÁČEK, S. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 125 s. ISBN 978-80-210-5746-3.

SIMON, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 386 s. ISBN 978-80-7400-768-2.

SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 484 s. ISBN 978-80-7380-830-3.

SKULOVÁ, S., POTĚŠIL, L. a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 443 s. ISBN 978-80-7400-647-0.

SKULOVÁ, S., KLIKOVÁ, A., HEJČ, D. (eds.). Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě: sborník příspěvků z workshopu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 184 s. ISBN 978-80-210-7537-5.

SKULOVÁ, S. Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 241 s. ISBN 80-210-3237-5.

SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 173 s. ISBN 80-210-1458-X.

SVOBODA, K. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021, 1804 s. ISBN 978-80-7400-828-3.

SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a české správní řízení. Praha: Linde, 2007, 359 s. ISBN 978-80-7201-676-1.

ŠKULTÉTY, P. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2004, 221 s. ISBN 978-80-7160-183-7.

TICHÝ, L., HRÁDEK, J. Deliktní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 496 s. ISBN 978-80-7400-625-8.

VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon. 2012, 1446 s. ISBN 9788072731664.

VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, H. Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. 1. vyd. Praha: Leges, 2018, 240 s. ISBN 978-80-7502-272-1.

VOJTEK, P., BIČÁK, V. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 423 s. ISBN 978-80-7400-670-8.

VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, 327 s. ISBN 80-7179-864-9.

VOPÁLKA, V. (ed.). Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. 1. vyd. Praha: ASPI, 2003, 407 s. ISBN 80-86395-65-0.

WIERZBOWSKI, M. (ed.). Prawo administracyjne. Wyd. III. zm. Warszawa: Wydawnictwa prawnicze PWN, 2001, 634 s. ISBN 83-88296-19-1.

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. Část první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014, 621 s. ISBN 978-80-7201-940-3.

ZAHRADNÍKOVÁ, R. Civilní právo procesní. 2. aktualiz. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 579 s. ISBN 978-80-7380-571-5.

Články v časopisech a příspěvky ve sbornících

CODL, D. Jsou rozdílné lhůty pro podání jednotlivých typů správních žalob překážkou na cestě k jednotné správní žalobě? Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2022, č. 3, s. 107–122. ISSN 0323-0619. DOI https://doi.org/10.14712/23366478.2022.39

CODL, D. Zamyšlení nad stávajícím pojetím veřejných subjektivních práv jakožto základu aktivní žalobní legitimace v soudním řízení správním. Právník. 2021, č. 1, s. 51–64. ISSN 0231-6625.

DOUEK, E. Governing Online Speech: From „Posts-as-Trumps“ to Proportionality and Probability. Columbia Law Review. 2021, č. 3, s. 759–833. ISSN 0010-1958.

FRUMAROVÁ, K. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (vybrané aspekty). In: SLÁDEČEK, V., Petra MELOTÍKOVÁ a kol. Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012, s. 32–38. ISBN 978-80-87576-47-2.

FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností v případě tzv. jiných správních úkonů. Právní rozhledy, 2011, č. 16, s. 575–581. ISSN 1210-6410.

FRUMAROVÁ, K. Vnitřní předpisy, jejich „vnější“ účinky a jiné problematické aspekty. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2020, č. 2, s. 23–35. ISSN 2336-6478. DOI https://doi.org/10.14712/23366478.2020.9

FRUMAROVÁ, K. Správněsoudní ochrana v případě nezahájení správního řízení ex offo. Právní rozhledy. 2021, č. 13–14, s. 468–473. ISSN 1210-6410.

GERLOCH, A., TRYZNA, J. Dualismus soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník: k jednotě a diferenciaci práva. Právník. 2014, č. 9, s. 730–745. ISSN 0231-6625.

HÁCHA, E., Nejvyšší správní soud. In: HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého, Svazek II. I–O. Reprint původního vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, s.???. ISBN 80-902752-6-5.

HALML, F. Vliv soudů na vývoj soudního řádu správního. In: VÍTOVÁ, B., ČERNÝ, M. a kol. Olomoucké právnické dny 2019. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2019. s. 55–69. ISBN 978-80-88266-48-8. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-6

HALML, F. Nečinnost a nezákonný zásah ve veřejné správě – rozdílné kategorie, či nikoliv? Časopis pro právní vědu a praxi. 2019, č. 1, s. 95–113. ISSN 1210-9126.

HAMUĽÁKOVÁ, K. Zamyšlení nad současnou koncepcí soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy. Správní právo. 2012, č. 8, s 471–483. ISSN 0139-6005.

HEJČ, D. Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy. 2014, č. 6, s. 202–206. ISSN 1211-4405.

HEJČ, D. Smíšené správní akty v právním řádu ČR aneb 10 let účinnosti opatření obecné povahy. Právník. 2016, č. 10, s. 829–842. ISSN 0231-6625.

HEJČ, D., SVOBODA, T. K povaze „krizových opatření“, odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv (3. část). Právní rozhledy. 2021, č. 11, s. 391–400. ISSN 1210-6410.

HRUBEŠOVÁ, S., SKLÁDALOVÁ, D. K právní formě a soudnímu přezkumu nařízení izolace a karantény krajskou hygienickou stanicí. In: KŘEPELKA, F., HEJČ, D., JANOVEC, M. (eds.). COFOLA 2022: Sborník z konference (Část 5. – Odpovědnost a opatření moci výkonné při pandemii). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 10–32. ISBN 978-80-280-0162-9.

HUSSEINI, F. Žalobní typy ve správním soudnictví a poučovací povinnost soudu. Soudní rozhledy. 2019, č. 11–12, s. 358. ISSN 1211-4405.

CHAMRÁTHOVÁ, A. Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu. Právník. 2016, č. 8, s. 689–703. ISSN 0231-6625.

CHAMRÁTHOVÁ, A., SVOBODA, T. Žaloba podle § 66 odst. 4 s. ř. s. pro prosazování ochrany životního prostředí. In: HANÁK, J., PRŮCHOVÁ, I. a kol. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 205–221. ISBN 978-80-210-8597-8.

JANDEROVÁ, J. Rozsah přezkumu správních rozhodnutí Nejvyšším správním soudem v letech 1918 až 1938. In: FRUMAROVÁ, K. (ed.). „Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018, s. 17–27. ISBN 978-80-88266-26-6.

JANDEROVÁ, J. Rozhraní mezi řízením podle soudního řádu správního a podle části páté občanského soudního řádu. Správní právo. 2009, č. 1, s. 21–40. ISSN 0139-6005.

KADEČKA, S. Správní soudnictví ve světle ústavněprávní judikatury. Právní rádce. 2002, č. 3, s. 9–14. ISSN 1210-4817.

KOUDELKA, Z. Správní žaloba ve veřejném zájmu. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2013, č. 7–8, s. 18–21. ISSN 1211-2860.

KOUDELKA, Z. Konkurence Ústavního a Nejvyššího správního soudu. In: HLOUŠEK, V., ŠIMÍČEK, V. (eds.). Dělba soudní moci v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, s. 80–84. ISBN 80-210-3318-5.

LAVICKÝ, P. Problémy vymezení pravomoci civilních a správních soudů. Jurisprudence. 2012, č. 4. s. 3–9. ISSN 1802-3843.

MATES, P. Několik poznámek k regulatorní funkci českého práva. Právní rozhledy. 2004, č. 11, s. 435–437. ISSN 1210-6410.

MATES, P. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne. Správní právo. 2014, č. 1–2, s. 28–49. ISSN 0139-6005.

MAZANEC, M. Rozhodování soukromoprávních věcí správními orgány. Právní rozhledy. 2003, č. 2, s. 55–60. ISSN 1210-6410.

MIKULE, V. Pláč nad ztracenou příležitostí aneb Nejvyšší správní soud nebude přezkoumávat právní předpisy. Justiční praxe. 2002, č. 3, s. 85–90. ISSN 1214-276X.

MUČKA PEVALA, P. Nezahájení řízení z moci úřední jako (ne)zásah v judikatuře správního soudu. Právní rozhledy. 2021, č. 18, s. 638–642. ISSN 1210-6410.

NĚMČÁK, V. Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva. Právník. 2013, č. 3, s. 222–234. ISSN 0231-6625.

NOVOTNÝ, O. Hypertrofie práva, její aspekty a jak jí čelit. Právník. 2016, č. 7, s. 619–625. ISSN 0231-6625.

PÍTROVÁ, L. Několik poznámek k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci. Právní rozhledy. 2017, č. 22, s. 788–793. ISSN 1210-6410.

PAZDERKA, S. Rozhodování správních orgánů o soukromých právech a jejich soudní ochrana. Právní rozhledy. 2003, č. 8, s. 421–422. ISSN 1210-6410.

PLACHÝ, J. Rušení právních předpisů jako (staro)nový prvek ve správním soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. 2017, č. 2, s. 299–309. ISSN 1210-9126. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-8

POMAHAČ, R. Modality obecné správní žaloby. Justiční praxe. 2002, č. 3, s. 100–107. ISSN 1214-276X.

POTĚŠIL, L. Materiální pojetí rozhodnutí ve správním soudnictví. Právní rozhledy. 2015, č. 10, s. 359–363. ISSN 1210-6410.

POUPEROVÁ, O. Pravomoc a působnost správních orgánů. In: RAJCHL, J. (ed.). Správní řád: 10 let v akci. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, s. 73–82. ISBN 978-80-87975-57-2.

PRŮCHA, P. Ke správnímu soudnictví po novelizaci soudního řádu správního, s účinností od 1. 1. 2012, aneb naplněná očekávání, promarněné příležitosti a otázky k perspektivní diskuzi. In: SLÁDEČEK, V., MELOTÍKOVÁ, P. (eds.). Aktuální otázky správního soudnictví: (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012.

PRŮCHA, P. Veřejnoprávní souhlasy v režimu stavebního zákona. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2020, č. 2, s. 37–50. ISN 0323-0619. DOI https://doi.org/10.14712/23366478.2020.10

RICHTEROVÁ, A. Problémy současného pojetí veřejné moci v české právní doktríně i praxi. Právník. 2021, č. 7, s. 510–524. ISSN 0231-6625.

SKLÁDALOVÁ, D. Formální znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního pohledem judikatury NSS. Právní rozhledy. 2021, č. 12, s. 435–442. ISSN 1210-6410.

SKLÁDALOVÁ, D. Nezákonný zásah a správní uvážení – několik poznámek k přezkumu správního uvážení v řízení o zásahové žalobě. Správní právo. 2022, č. 2, s. 73–85. ISSN 0139-6005.

SKULOVÁ, S., POTĚŠIL, L., HEJČ, D., BRAŽINA, R. Effectiveness of Judicial Protection against Administrative Silence in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. 2019, č. 1, s. 43–68. ISSN 2591-2240. DOI https://doi.org/10.17573/cepar.2019.1.03

SLÁDEČEK, V. Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy. Právní rozhledy. 2008, č. 4, s. 130–138. ISSN 1210-6410.

STANĚK, M., DVOŘÁKOVÁ, M. Z „laboratoře“ do ostrého provozu – co přinese rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti. Soudní rozhledy. 2021, č. 5, s. 146–153. ISSN 1210-6410.

STAŠA, J. Zpochybnitelnost rudimentární triády správních žalob. In: FRUMAROVÁ, K. (ed.). Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, s. 309–317. ISBN 978-80-88266-25-9.

STAŠA, J. K pojetí a členění forem správní činnosti po 40 letech. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2020, č. 2, s. 11–22. ISSN 0323-0619. DOI https://doi.org/10.14712/23366478.2020.8

SVOBODA, T. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (2. část). Právní rozhledy. 2019, č. 12, s. 435–439. ISSN 1210-6410.

SVOBODA, T. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (3. část). Právní rozhledy. 2019, č. 13–14, s. 477–482. ISSN 1210-6410.

SVOBODA, T., CHAMRÁTHOVÁ, A. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (1. část). Právní rozhledy. 2019, č. 11, s. 388–393. ISSN 1210-6410.

SVOBODA, T., SKLÁDALOVÁ, D. Pandemická opatření a žaloby v českém správním soudnictví. In: SZAKÁCS, A. a kol. (eds.). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 22. – 23. apríla 2021. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2021, s. 100–110. ISBN 978-80-7160-604-8.

ŠIMKA, K. Soudní řád správní – co funguje a co by bylo vhodné změnit? Bulletin Komory daňových poradců. 2018, č. 2, s. 26–35. ISSN 1211-9946.

ŠIMKA, K. Daňové aspekty insolvence se ukazují jako čím dál důležitější agenda. e-Bulletin Komory daňových poradců ČR. 2021, č. 3.

ŠRAMEL, B. Dozor prokuratúry SR nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy: nežiaduci relikt socialistickej minulosti? Časopis pro právní vědu a praxi. 2022, č. 2, s. 367–388. ISSN 1210-9126. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2022-2-6

ŠTENCEL, V., VOMÁČKA, V. Volba žalobního typu ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. 2017, č. 5, s. 146–151. ISSN 1211-4405.

VEČEŘOVÁ, S. Zahájení správního řízení z moci úřední – právo, nebo povinnost? Právní rozhledy. 2022, č. 4, s. 140–143. ISSN 1210-6410.

VEDRAL, J. K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním. Správní právo. 2012, č. 1–2, s. 1–60. ISSN 0139-6005.

VEDRAL, J. K některým otázkám přezkumu „souhlasů“ podle stavebního zákona. Stavební právo – Bulletin. 2015, č. 2, s. 14–23. ISSN 1211-6386.

VOPÁLKA, V. Vyřeší všechny problémy veřejné právo? Správní právo. 2011, č. 1–2, s. 60–67. ISSN 0139-6005.

VOŽENÍLEK, B. K pojetí a klasifikaci forem správní činnosti. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 1980, č. 2. s. 95–117. ISSN 0323-0619.

ZÁRUBA, J. Vývoj žalobního oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního k ochraně veřejného zájmu pod fenoménem dobré víry dotčeného účastníka správního řízení. Státní zastupitelství. 2022, č. 2, s. 11–22. ISSN 1214-3758.

Internetové a jiné zdroje

CIBULKA, J. ‚Hybridně působí ve prospěch Ruska.‘ Vojenští rozvědčíci zveřejnili dopis, proč žádali blokaci webů. IROZHLAS [online]. 2022, 5. 4. 2022 [cit. 27. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vz-rozvedka-armada-blokace-webu-cenzura-svoboda-projevu_2204050644_cib

HALML, F. Dualismus soudní kontroly veřejné správy. Rigorózní práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/pwv6z/ [cit. 18. 9. 2022].

HALML, F. Nezákonný zásah ve veřejné správě z pohledu správního soudnictví.Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022. Vedoucí práce Petr Průcha. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/gurjp/ [cit. 18. 9. 2022].

HRUBEŠOVÁ, S. Materiální pojetí správních aktů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. Vedoucí práce David Hejč. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/mj02m/ [cit. 10. 10. 2022].

LANGÁŠEK, T. Možná nazrál čas zavést jednu univerzální správní žalobu. Česká justice [online]. 13. 2. 2021 [cit. 24. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2021/02/langasek-mozna-nazral-cas-zavest​-jednu-univerzalni-spravni-zalobu

LAVICKÝ, P. a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění 2. verze. Justice.cz [online]. 2020 [cit. 18. 9. 2022]. Dostupné z: https://justice.cz/documents/12681/2872506/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+_prosinec+2020.pdf/83cdd87e-18c5-41e9-948e-8defa2525adb

LIPKA, O. Akty aplikace ústavního pořádku jako správní akty. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022. Vedoucí práce David Hejč. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/vj9ld/ [cit. 10. 10. 2022].

MAZANEC, M. Historie. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 18. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.nssoud.cz/o-soudu/historie-abudova-soudu

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III. část). vlada.cz [online]. 10. 4. 2006 [cit. 24. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/metodicka-pomucka-pro-pripravu-navrhu-pravnich-predpisu-i--cast-16075

SYLLOVÁ, J., VALENTA, P. K ústavnímu a právnímu postavení státního zastupitelství a prokuratury na území České republiky (kompilace zdrojů). Parlamentní institut [online]. 1. 9. 2015 [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=1&t=22

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M280-0249-2022 (1)

1. Smíšené právní instituty ve veřejné správě – k některým otázkám právního dualismu
Tomáš Svoboda
AUC IURIDICA  ročník: 70,  číslo: 1,  první strana: 181,  rok: 2024  
https://doi.org/10.14712/23366478.2024.12


Podobné publikace