Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku

Irena Loskotová (ed.)
Anotace

Publikace je zaměřena na pozdně středověké keramické komodity s vyšším estetickým efektem. Klíčovou skupinu tvoří kamnové kachle, u kterých lze díky jednotícím prvkům reliéfní výzdoby definovat série motivů pro kamna s konkrétním ikonografickým konceptem nalezených na různých lokalitách. Podobně, i když v nesrovnatelně menší míře výpovědní hodnoty, lze takto pracovat i s drobnou keramickou plastikou, aquamanile a reliéfně zdobenými dlaždicemi. Mikropetrografické, XRF i další analýzy přispěly k upřesnění výrobních míst i distribučního modelu těchto keramických skupin. 3D dokumentace umožnila detailní srovnání reliéfních odchylek a specifických stop výrobního procesu. Jednotlivé kapitoly aktivně odkazují na zdrojovou databázi analyzovaných předmětů a 3D modely vybraných exemplářů referenčních souborů.  

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9920-3
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021

Obecné informace

Klíčová slova kamnové kachle , drobná keramická plastika , aquamanile , konvice se zoomorfními výlevkami , reliéfní dlaždice , středověk , analytické metody , 3D dokumentace
Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

Literatura/ Literature

ADAMSKA, D., 2013: Ceramiczne figurki z terenu średniowiecznego Głogowa. In: Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Goliński, M. – Rosik, S., edd.), Scripta historica Medievalia 3, 141–161, Wrocław.

ALSHAWABKEH, Y. – HAALA, N., 2004: Integration of digital photogrammetry and laser

scanning for heritage documentation. In: Proceedings of the XXth ISPRS Congress 12–23 July 2004 Istanbul, Turkey, 424–430.

BAJC, G., 2013: Die mittelalterlichen Bodenfliesen von der Gozzoburg in Krems, NÖ. Rkp. nepubl. magisterské práce Ústavu pre- a protohistorie FHKS Univerzity ve Vídni, ved. práce C. Theune-Vogt, Vídeň/Manuscript of the unpublished Master’s thesis at the Institut für Ur– und Frühgeschichte, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, thesis adviser C. Theune-Vogt, Universität Wien, Wien.

BAYER, J. V., 1902: Dražické dlaždičky. Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze X, 78–81.

BELCREDI, L., 1993: Archeologický výzkum kaple sv. Kateřiny a areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova – Archäologische Erforschung der Kapelle der Hl. Katharina und des Klosters Porta Coeli in Předklášteří u Tišnova (Vorkloster bei Tischnowitz), AH 18, 315–343.

BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005, Brno.

BENNISON-CHAPMAN, L. - HAGER, L., 2018: Tracking the division of labour through handprints: Applying Reflectance Transformation Imaging (RTI) to clay 'tokens’ in Neolithic West Asia, Journal of Archaeological Science, Vol. 99, 112–123. https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.09.004.

BIEL, R., 2013: Rycerze, święci i potwory, czyli opracowanie materiałów z gródka stożkowatego w Gor­zyczkach. Rkp. nepubl. magisterské práce Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ved. práce prof. dr. hab. K. Wachowski, Wrocław/Manuscript of the unpublished Master’s thesis at the Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, thesis adviser Prof. dr. hab. K. Wachowski, Wrocław.

BLÁHA, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě – Probegrabung in der Burg Sternberg und einige Probleme der Keramik des hohen Mittelalters in Südwestmähren, Příloha VVM 22, 3, 5–36.

BLÁHA, J., 1996: Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury – Klerikale und laikale Gesellschaft in Olmütz in einigen Äusserungen der mittelalterlichen materiellen Kultur, AH 21, 169–182. 

BLÁHA, J., 1999: Kachle. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 III. Olomouc (Hlobil, I. – Perůtka, M., edd.), 596–603, Brno.

BLÁHA, J., 2001: Slovanská a středověká Olomouc v archeologických pramenech. In: Olomoucké zrcadlení, kolektiv autorů, 121–151. Olomouc.

BLÁHA, J., 2002: Dva nálezy drobné hrnčířské plastiky Madony s dítětem z Olomouce. Několik doplňků ke studiu devocionálií a lidové zbožnosti ve středověku – Two finds of ceramic figures of Madonna with child from the town of Olomouc, In: Pro Arte, Sborník k poctě Ivo Hlobila (Prix, D., ed.), 21–30. Praha.

BLÁHA, R. – SEHNOUTKOVÁ, P., 2018: Dvě keramická akvamanilia ze sbírek MVČ HK –Zwei keramische Aquamanilia aus der Sammlung des Museums des Ostböhmens in Hradec Králové, Archeologie východních Čech 16, 154–163.

BLAŽKOVÁ, G. a kol., 2016: Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu – Material finds from the renaissance waste pits at Prague Castle. Díl II. Studie. Castrum Pragense 13, 7–59.

BORKOWSKI, T., 2004: Produkcja figurek ceramicznych w późnośredniowiecznym Wrocławiu. In: Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego (Piekalski, J. – Wachowski, K., edd.), Wratislavia Antiqua 6, 207–244. Wrocław.

BORSKÝ, P., 1993: Výzkum románské architektury na Moravě VI (Oslavany okr. Brno-venkov, bývalý klášter cisterciaček Vallis S. Mariae), SPFFBU F 34–36, 183–204.

BRACHTL, Z., 1998: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský vrch v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śłasku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, Katovice, 134–136.

BRAVERMANOVÁ, M., 2011: Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta – Das Fragment eines Begräbniskleides und ein Schleier, ein sog. Kruseler, aus dem Sarg böhmischer Königinnen aus der Königsgruft im St. Veitsdom, AH 36, 593–624.

BŘICHÁČEK, P., 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera. Milevsko.

CECH, B., 1984: Die Funde aus der spätmittelalterlichen Abfallgrube in Krems, Wegscheid 5. Archaeologia Austriaca 68, 279–311.

CECH, B., 1987: Die mittelalterliche Keramik aus dem Kamptal und dem Horner Becken Die mittelalterliche Keramik aus dem Kamptal und dem Horner Becken. Archaeologia Austriaca 71, 173–302.

Cejnková, D. – Loskotová, I., 1994: Rytířská kamna na Špilberku – Knight’s Stove at Špilberk, Forum brunense 1994, 181–188.

ČAPEK, L.–MILITKÝ, J. et. al., 2016: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozbor hmotných pramenů. České Budějovice.

ČAPEK, L. – PREUSZ, M., 2019: Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia – Medieval and modern-age pottery kilns in the Czech lands: a critical revision of the informative potential of research, AH 44, 1, 313–355. https://doi.org/10.5817/AH2019-1-14

ČAPEK, L. – TĚSNOHLÍDKOVÁ, K. – SLAVÍČEK, K. – VŠIANSKÝ, D. – PRACNÝ, P., 2018: Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. Brno.

ČAPSKÝ, M., 2013: Středověká Opava a její zásobování dřevem, ČSZM, B 62, 107–113.

ČECHÁK, T. – HLOŽEK, M. – MUSÍLEK, L. – TROJEK, T., 2007: X-Ray Fluorescence in Investigations of Archaeological Finds, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 263, 54–57. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2007.04.176

ČIHÁKOVÁ, J. – MÜLLER, M., 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, 100–116.

ČIHÁKOVÁ, J. – MÜLLER, M., 2020: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze. Praha.

Dębowski, T., 1981: Cieszyn-Stare Miasto. Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w 1980 roku. Kraków.

DEHNEROVÁ, H.–ŠLÉZAR, P., 2012: Archeologický atlas SZ Jánský Vrch, Javorník. Olomouc.

DE REU, J. – DE SMEDT, P. – HERREMANS, D. – VAN MEIRVENNE, M. – LALOO, P. – DE CLERCQ, W., 2014: On introducing an image-based 3D reconstruction method in archaeological excavation practice, Journal of Archaeological Science, vol. 41, 251–262. https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.08.020.

DIENTSBIER, J., 2016: The Image of the Fool in Late Medieval Bohemia, Umění LXIV, 5, 354–370.

DOLNÍČEK, Z., 2004: Laboratorní metody výzkumu. Olomouc.

DOUPAL, J., 2011: Aquamanile z českých zemí po stránce uměleckohistorické – The aquamanile in Czech lands as arthistorical subject. Rkp. nepubl. bakalářské diplomní práce na KDU FF UP v Olomouci, ved. práce PhDr. J. Bláha, Olomouc/Manuscript of the unpublished Bachelor’s diploma thesis at the Department of Art History, Faculty of Arts, Palacky University, thesis adviser PhDr. J. Bláha, Olomouc.

Dragoun, B., 2005: Středověké a novověké kachle z Podorlicka, Acta musei Richnoviensis, Sect. histor. 5, 1–14.

DRAGOUN, Z., 1993: Středověké podlahy a dlaždice z Břevnovského kláštera. Zprávy památkové péče 53, 170–176.

DRAGOUN, Z. – TRYML, M. – MJARTAN, J., 2010: Restaurování torz středověkých podlah z Dolních Chaber a Břevnovského kláštera. Staletá Praha 26, 2, 122–130.

DŘÍMAL, J. – PEŠA, V. (edd.) 1969: Dějiny města Brna 1. Brno.

DURDÍK, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

DYMEK, K., 1995: Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie. Wrocław.

ERNÉE, M. 2008: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově – Gotische Ofenkacheln aus der Burg und Schloss in Český Krumlov. České Budějovice.

ERNÉE, M. – HANYKÝŘ, V. – MARYŠKA, M. 2004: Výsledky přírodovědných analýz gotických kamnových kachlů z Českého Krumlova – Ergebnisse naturwissenschaftlicher Analysen der gotischen Ofenkacheln aus Český Krumlov, PA 95, 175–222.

FELGENHAUER, S., 1974: Tonerne Spielzeugpferdchen des Mittelalters in Osterreich, Jahrbuch des Oberosterreichischen Musealvereines, 119, I. Abhandlungen, 39–52.

FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1982: Katalog der mittelalterlichen Keramik. In: Keramische Bodenfude aus Wien, Mittelalter – Neuzeit (Harl, O., ed.), 31–126. Wien.

FLEKOVÁ, K. – ČIŽMÁŘ, Z. – PROCHÁZKA, R., 2012: Nález románských dlaždic z Rokytné – A find of romanesque paving tiles from Rokytná. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J. – Wihoda, M., edd.), 279–300.

FINGERLIN, I., 1990: Ein Tonfigürchen aus Alt-Breisach, Archäologische Nachrichten aus Baden 44, 34–41.

FOLTÝN, D. a kol., 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha.

FROLÍK, J., 1998: Ke snahám o údržbu zříceniny hradu Lichnice, Chrudimský vlastivědný sborník 3, 19–34.

FROLÍK, J., 1999: Dlaždice 12. – 13. století z Pražského hradu – Fliesen aus dem 12. – 13. Jahrhundert auf der Prager Burg, Castrum Pragense 2, 203–218.

FROLÍK, J., 2014: Zlomek akvamanile ze zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích (okr. Chrudim) – Aquamanile-Bruchteil aus dem gegangenen Benediktinerkloster in Podlažice (Bez. Chrudim), Archeologie západních Čech 7, 144–149.

FRÖLICH, J., 2006: Gotické dlaždice z královského hradu v Písku – Gotische Fliesen aus der Königlichen burg in Písek, Archeologie ve středních Čechách 10, 879–901.

FURMANEK, M.– KULPA, S., 2003: Zamek Wodzisławi i jego właściciele. Wodzisław Śląski.

GAIMSTER, D., 1997: German Stoneware 1200–1900. Archaeology and Cultural History. London.

GAJSKI, D – SOLTER, A. – GASPAROVIC, M., 2016: Applications of macro photogrammetry in archaeology. In: ISPRS – International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XLI–B5. 263–266. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XLI-B5-263-2016

Geisberg von, M., 1909: Die Anfänge des deutschen Kupferstiches und der Meister E. S. Meister der Graphik Band II. Leipzig.

GLOWA, W., 2014: Średniowieczne "kachle" krakowskie. Wybrane zagadenia technologiczne. In: Rzeczy i ludzie. Kulturamaterialna w późnym średniowieczu i w okresie nowozytnym, 91–104. Warszaw.

GOŠ, V. – KAREL, J., 2007: Hry a zábava ve středověkém Rýmařově – Spiele und Unterhaltung im mittelalterlichen Rýmařov, Pravěk NŘ 15, 451–458.

GREGEROVÁ, M., 1996: Petrografie technických hmot.: Masarykova univerzita, Brno.

GREGEROVÁ, M. – ČOPJAKOVÁ, R. – BERÁNKOVÁ, V. – BIBR, P. – GOŠ, V. – HANULÁKOVÁ, D. – HLOŽEK, M. – HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, B. – KRISTOVÁ, L. – KULJOVSKÁ, Z. – MACHÁČEK, J. – MAZUCH, M. – PROCHÁZKA, R. – ŠKODA, R. – VŠIANSKÝ, D., 2010: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

GREGEROVÁ, M. – FOJT, B. – VÁVRA, V., 2002: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Brno.

GRIMM, G. V., 2013: Paragone einmal anders I: Bilddruck versus Briefdruck, in: Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches Landesmuseum Karlsruhe 24.–28. 9. 2012 (Siebenmorgen, H., ed.), 53–61. Karlsruhe.

GRIMM, G. V., 2020: Stove Tiles with Knight Figures and their Master. New Finds and Results on the Low Countries – German – Hungarian Relations. In: Honor of the Late Imre Holl. Acta Archaeologia – Altum Castrum Online, Visegrád.

GRÖNKE, E., – WEINLICH, E., 1998: Mode aus Modeln, Nürnberg.

GROSS, U., 1983: Das Aquamanile der rotbemalten Feinware, Bemerkungen zu den mittelalterlichen tönernen Gießgefäßen, Pfälzer Heimat 34, 1983, 146–155.

GROSS, U., 1991: Mittelalterliche Keramik zwischen Neckarmündung und Schwäbischer Alb. Bemerkungen zur räumlichen Entwicklung und zeitlichen Gliederung. Forschungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württenberg, Band 12. Stuttgart.

GRUIA, A. M., 2013: Religious Representations on Stove Tiles from the Medieval Kingdom of Hungary. Cluj-Napoca.

GRÜNBAUMOVÁ, I., 2007: Okrajové skupiny středověkého Brna (Možnosti studia) – Randgruppen der Bevölkerung mittelalterlichen Brünns. Möglichkeiten ihrer Erforschung, Brno v minulosti a dnes 20, 39–57.

GÜNDEL, CH., 1934: Figürliche Ofenkacheln des 15. Jahrhunderts, Altschlesien 4, 288–293.

GYÖRKÖS, D. – BAJNÓCZI, B. – SZAKMÁNY, G. – SZABÓ, M. – BALOGH-LÁSZLÓ,

  1. – TÓTH, M., 2018: A besztercebányai (Banská Bystrica) típusú kályhacsempék archeometriai kutatásának előzetes eredményei – Preliminary results of the archeometric investigation on the so-called Besztercebánya / Banská Bystrica type stove tiles, Archeometriai Műhely 15, 1, 45–56.

GYÜRKY, K. H., 1981: Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda. Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

HAVLICE, J. 2012: Středověké reliéfní dlaždice z Českého Krumlova – Mittelalterliche Relieffliesen aus Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 165–177.

HAVRDA, J. – MATĚJKOVÁ, K., 2014: Hrnčíři ve středověké Praze. Výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků – Töpfer im mittelalterlichen Prag. Ergebnisse einer Untersuchung von Produktionsanlagen von der Prager Kleinseite im Kontext der bisherigen Erkenntnisse, AH 39, 23–51.

HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů – Beitrag zur Technologie der spätmittelalterlichen Reliefkacheln. AH 11, 489–503.

HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

HEEGE, A., 2007: Einführung in das Thema. In: Töpferofen – Pottery kilns – Fours de potiers. Die Erforschung frühmittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.–20. Jh.) in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Basler H. Arch. 4 (Heege, A., ed.), 11–203. Basel.

HEJDOVÁ, D. – NECHVÁTAL, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách – Frühmittelalterliche Fliesen in Böhmen, PA LXI, 100–183.

HERMANN, M., 2004: Neues von den Augsburger Bilderbäckern, Knasterkopf 17, 27–40.

HLOBIL, I., 1986: Zajímavá pozdněgotická plastika z terakoty nalezená v Olomouci – Eine interessante spätgotische Tonplastik aus Olomouc (Olmütz), VVM 38, 3, 295–298.

HLOBIL, I. – PERŮTKA, M. (edd.), 2002: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1450. Úvodní svazek I. Olomouc.

HLOŽEK, M., 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Praha.

HLOŽEK, M. – LOSKOTOVÁ, I., 2014: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století – Die Keramikrohstoffquellen der Brünner Kachelproduktion des 15. Jahrhunderts, AH 39, 1, 139–153.

HLOŽEK, M. – JORDÁNKOVÁ, H. – LOSKOTOVÁ, I., 2018: The provenance of raw materials for the manufacture of a knight stove from Petrov, Brno, AH 43, 2, 491–509. https://doi.org/10.5817/AH2018-1-5   

HLOŽEK, M. – KRUPA, P. – KŘÍSTEK, J., 2008: Aplikace počítačové tomografie (CT) v archeologii, antropologii a konzervaci. In: Muzea, památky, konzervace 2008, 47–52. Brno.

HLOŽEK, M. – TYMONOVÁ, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience – In Tschechisch-Schlesien entdeckte Kacheln mit dem Motiv der Jagd und ihre Provenienz, AH 43, 2, 511–535. https://doi.org/10.5817/AH2018-2-11

HLUBEK, L. – FALTÝNEK, K. – ŠLÉZAR, P. 2016: Nález fragmentu kachle z tzv. rytířských kamen v Litovli – Der Fund eines Kachelfragments aus der Kollektion der sog. Ritteröfen in Litovel, AH 41, 2, 437–447. https://doi.org/10.5817/AH2016-2-22

HIMMELOVÁ, Z. – PROCHÁZKA, R. 1990: On the characteristic of some components of material culture and public health care of the town of Brno in the 16th–17th century. Studies in Postmedieval Archaeology 1, 127–162. Praha.

HOFFMANN, V., 1996: Allerlay kurtzweil – Mittelalterliche und frühneuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodenkmalpflege, Band 38, Landesamt für Archäologie Dresden, 127–200. Dresden.

HOLL, I., 1958: Közepkori kályhacsempék magyarországon I., Budapest Régiségei XVIII, 211–300.

HOLL, I., 1971: Közepkori kályhacsempék Magyarországon II., Budapest régiségei 22, 161–207.

HOLL, I., 1995: Neutronenaktivierungsanalyse mittelaterlicher Ofenkacheln II, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XLVII, 257–294.

HOLL, I., 1999: Középkori kályhácsempék Magyarországon, VII. A lovagalakos kályha címertatró sarokcsempéjének új példánya – mühelykérdések – Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn VII. Ein neues Eckenkachelexemplar des Ofens mit Ritterfiguren – Werkstattsfragen, Budapest régiségei XXXIII, 313–323.

HOLL, I., 2000: Funde aus dem Zisterzienserkloster von Pilis, Budapest.

HOLL, I., 2001: Spätgotische Öfen aus Österreich. Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn IX., Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 52, 353–414. https://doi.org/10.1556/AArch.52.2001.4.4

HOLL, I., 2005: Der gedeckte Tisch vom 13. bis 15. Jahrhundert in Buda im Lichte der archäologischen Funde. Tischgerät im spätmittelalterlichen Buda. Archäologische Angaben und deren Schranken. Acta Archaeologica Academie Scientiarum Hungarie 56, 321–384. https://doi.org/10.1556/AArch.56.2005.1-3.10

HOLL, I. – BALLA, M., 1994: Neutronenaktivierungsanalyse mittelaterlicher Ofenkacheln, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XLVI, 381–404.

HÖLTKEN, T. – TRIER, M., 2012: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit – im Spiegel der Kölner Funde. In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum: VIII. Kindheit und Jugend, Ausbil dung und Freizeit, (Gläser, M., ed.), 173–186. Lübeck.

HOLUB, P. – ANTON, O., 2020: 99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna. Brno.

HOLUB, P. – KOLAŘÍK, V. – MERTA, D. – PEŠKA, M. – ZAPLETALOVÁ, D. – ZŮBEK, A., 2005: Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna, Forum urbes medii aevi II, 44–101.

HOLUB, P. – MERTA, D. – ZŮBEK, A., 2006: Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně-Králově Poli, AT 17, 45–51.

HORSCHIK, J., 1978: Steinzeug. 15. bis 19. Jahrhundert. Von Bürgel bis Muskau. Dresden.

HOŠŠO, J., 1997: Odpadová jama patricijského domu v Bratislave (Príspevok k výbave domácnosti v neskorom stredoveku). In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy (Nekuda, R. – Unger, J., edd.), 175–183. Brno.

HOŠŠO, J. – LESÁK, B., 2001: Archeologický výskum horizontu 12. až 13. storočia v historickom jadre Bratislavy – Archäologische Erforschung des 12.-13. Jahrhundertshorizonts im Stadtkern Bratislava: (Beitrag zu den morphologischen und technologischen Veränderungen in der Keramikproduktion und zum Anfang der Sladtbildung), AH 26, 241–256.

HRDLIČKA, L. – RICHTER, M. – SMETÁNKA, Z. 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1965 – Bericht über die Forschungstätigkeit in Sezimovo Ústí im J. 1965, AR 18, 663–680.

HUBER, E. H., 2011: Spielen mit der Form. Bügelkannen mit zoomorphen Ausgussröhren aus dem keramischen Fungut Wiens, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 27, 91–101.

HUBER, E. H., 2013: Der Löwe ist ein Löwe, auch wenn ihm der Kopf fehlt! Ein erstmals vorgestelltes keramisches Aquamanile aus Wien, In: Stadt – Land – Burg. Festschrift für Sabine Felgenhauer-Schmiedt zum 70. Geburtstag, (Theune, C. – Scharrer-Liška, G. – Huber, E. H. – Kühtreiber, T., edd.), 61–68.

CHAMONIKOLA, K. (ed.), 1999: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, II díl, Brno.

CHYBOVÁ, H., 2009: Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města. Kroměříž.

JAKUBEC, O. – WINZELER, M., 2011: Horní Lužice a Žitava v dějinách a kultuře českých zemí – Die Oberlausitz und Zittau in Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. In: Spojeni křížem. Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sternlinga – Vom Kreuz berührt. Schätze aus den Städtischen Museen Zittau und aus der Sammlung Wolfgang Sternling 20–38. Olomouc 2011.

JANÁČEK, J. 1961: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha.

JÁNI, M. 2010: Odraz hmotnej kultúry v archeologických prameňoch na príklade objektu č. 54 z druhej polovice 15. storočia z Dominikánskej ulice 5 v Brne – The reflection of the material culture in archaeological sources on an example of object No. 54 from the second half of the 15th century from Dominican street 5 in Brno. Rkp. nepubl. bakalářské práce na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ved. práce PhDr. I. Loskotová, Brno/Manuscript of the unpublished of Bachelor’s thesis at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, thesis adviser PhDr. I. Loskotová, Brno.

Jordánková, H. – Loskotová, I., 2002: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci – Špilberker Kachelöfen und ihre Besteller, AH 27, 555–587.

Jordánková, H. – Loskotová, I., 2005: Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně – Die Kachelöfen in den Räumen des Minoritenklosters in Brno (Brünn), AH 30, 445–456.

Jordánková, H. – Loskotová, I., 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně – Spätmittelalterliche Kachelöfen in der Königsstadt Brünn, Brno v minulosti a dnes XX, 325–380.

Jordánková, H. – Loskotová, I., 2007: A single type of tile stove in various late 15th century social milieus. In: Studies in post-medieval archaeology 2, 521–260. Praha.

Jordánková, H. – Loskotová, I. – Merta, D., 2004: Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů 2. poloviny 15. století – Widerspiegelung des Heimkrieges in der Produktion der Brünner Ofensetzer in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, AH 29, 581–597.

JORDÁNKOVÁ, H. – SULITKOVÁ, L., 1994: Hlavní tendence brněnské řemeslné výroby od počátků města do zániku cechovních sdružení. Brno v minulosti a dnes 12, 15–37.

JORDÁNKOVÁ, H. – SULITKOVÁ, L., 2020: Předbělohorské Brno. Hospodářský potenciál města a sociální situace jeho obyvatel. Brno.

JUŘINOVÁ, Š., 2017: Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky) – Folk religiosity during High Middle Ages and Early Modern times as reflected in material culture (the example of small ceramic sculpture). Rkp. nepubl. rigorózní práce na Ústavu dějin křesťanského umění FF UK v Praze, ved. práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Praha/ Manuscript of the unpublished of Rigorous thesis at the Institute of the History of Christian Art, Faculty of Arts, Charles University, thesis adviser prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Prague.

KABELÁČOVÁ, P., 2017: Drobná keramická plastika ze středověké Prahy – Small ceramic figures from medieval Prague. Rkp. nepubl. bakalářské práce na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze, ved. práce prof. PhDr. J. Klápště, CSc./Manuscript of the unpublished of Bachelor’s thesis at the Institute for archeology, Faculty of Arts, Charles University, thesis adviser PhDr. J. Klápště, CSc., Prague.

KALINOVÁ, A., 2017: Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns v Moravském zemském muzeu (1600–1765). Brno.

KALTENBERGER, A., 2009: Keramik des Mittelalters und der Neuzeit in Oberösterreich. Band 1. Grundlagen, Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 23. Linz.

KASTEN, E., 1976: Tönerne figürliche Giessgefässe des Mittelalters in Mitteleuropa, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 20/21, 387–558.

KIECOŇ, M. – ZEZULA, M., 2005: Dřevohliněná zástavba v Opavě ve středověku (současný stav výzkumu), Forum urbes medii Avii II. (Merta, D. – Peška, M., edd.), 26–43. Brno.

KLÁPŠTĚ, J. 2007: Aquamanilia – otazníky kolem jednoho artefaktu/Aquamanilia – Question marks hanging above an artefact. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky (Doležalová, E. – Šimůnek, R., edd.), 131–146. Praha.

KLOUDA, P., 2003: Moderní analytické metody: učebnice základů instrumentálních analytických metod. Ostrava.

KLOUŽKOVÁ, A. – KAVANOVÁ, M. – ŠEFCŮ, R. – RANDÁKOVÁ, S. – KOHOUTKOVÁ, M. – MSALLAMOVÁ, Š. – BLAŽKOVÁ, G., 2019: Charakterizace povrchových úprav kachlů a reliéfů z hradčanských paláců a identifikace zdrojů poškození glazur, Fórum pro konzervátory-restaurátory 9, 116–125.

KLUČINA, P., 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6. – 17. století. Praha-Litomyšl.

KOCSIS, E. 2013: The stoves from the royal palace. In: The medieval royal palace at Visegrád (Buzás, G.–Laszlovszky, J. edd.), Archaeolingua, volume 27, 220–236.

KOLÁŘ, F., 2008: Opava (k. ú. Opava Předměstí, okres Opava) – Krnovská ulice č. 17, č. p. 206, PV 49, 429–431.

KOLÁŘ, F., 2009: Opava Krnovská ul. č. o. 17. Předběžná nálezová zpráva. Archiv nálezových zpráv NPÚ Ostrava.

KORBELÁŘOVÁ, I., 2006: Opava za třicetileté války a v pobělohorském období. In: Opava (Müller, K. – Žáček, R., edd.), 165–206. Opava.

KORNHÄUSEROVÁ, L., 2007: Soubor z odpadní jímky z 2. poloviny 15. století z Brna, náměstí Svobody 9. Rkp. nepubl. bakalářské diplomové práce na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ved. práce PhDr. Irena Loskotová, Brno/Manuscript of the unpublished of Bachelor’s thesis at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, thesis adviser PhDr. I. Loskotová, Brno.

KOSMEĽOVÁ, N. – NOSEK, V., 2020: Porovnanie digitálnych a klasických archeologických dokumentačných metód na príklade stredovekých šachových figúrok – Digital and analogue documentation approaches in archaelogy: chess pieces as a case study, Studia archaeologica Brunensia 24, 2, 29–74. https://doi.org/10.5817/SAB2019-2-2.

Kostowski, J. 1999: Slezské umění a husitství, svědectví pozdně gotického malířství. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 IV. Opava (Chamonikola, K., ed.), 101–171. Brno.

Kouba, J. 1964: Další doklady česko-uherských styků v oblasti středověké keramiky – Weitere Beweise für böhmisch-ungarischen Beziehungen auf dem Gebiet der mittelalterlichen Keramik, Časopis Národního musea CXXXIII, oddíl věd společenských, 185–199.

KOUŘIL, P., 1992: Nástin dějin Těšínska. Ostrava – Praha.

KOUŘIL, P. – PRIX, D. – WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno–Opava.

KRABATH, S. 2012: Die Entwicklung der Keramik im Freistaat Sachsen vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert. Ein Überblick. In: Smolnik, R., Keramik in Mitteldeutschland. Stand der Forschung und Perspektiven. 41. Internationales Hafnerei-Symposium des Arbeitskreises für Keramikforschung in Dresden, Deutschland, vom 21. September bis 27. September 2008, 35–172.

KRÁSENSKÁ, L. 2007: Hmotná kultura brněnského měšťana v 15. století (Na základě výzkumu v Mečové ulici č. p. 2) – The Material Culture of the Citizen in the 15th Century in Brno. Rkp. nepubl. diplomové práce na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ved. práce prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno/Manuscript of the unpublished of Master’s thesis at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, thesis adviser prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno.

KRASNOKUTSKÁ, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy. Katalog nálezů z archeologických výzkumů. Olomouc.

KRENN, M., 2000: Der „Goldene Ofen“ – Heizen. In: Fundort Kloster. Archäologie im Klosterreich. Katalog zur Ausstellung im Stift Altenburg vom 1. Mai bis 1. November 2000. Fundberichte aus Österreich, Materialhefte Reihe A/Heft 8, 206–222. Wien.

KRENN, M., 2011: Wüstungsforschung und Denkmalpflege in Niederösterreich. Fundberichte aus Österreich. Band 20, Materialhefte Reihe A. Wien.

KUČA, K., 2000: Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha – Brno.

KUDĚLKOVÁ, A. – ZEMINOVÁ, M., 1961: Habánská fajáns v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Brně. Praha.

DIE KUENRINGER: Die Kuenringer. Das Werden des Landes Niederösterreich (Wolfram, H. – Brunner, K. – Stangler, G., edd.). Wien 1981.

KUTHAN, J., 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách, Praha.

KYBALOVÁ, L., 2001: Dějiny odívání. Středověk. Praha.

Kypta, J., 2017: „Rytířská kamna“ z Uherského království. In: Gotické kachle z Jindřichova Hradce (Havlice, J. – Kypta, J. et al., edd.), 59–67. České Budějovice.

Kypta, J., 2017a: Výzdobné motivy „rytířských kamen“. In: Gotické kachle z Jindřichova Hradce (Havlice, J. – Kypta, J.,  edd.), 186–194. České Budějovice.    

Kypta, J. – BŘICHÁČEK, P., 2013: Fantaskní a exotická zvířata a bájné bytosti. In: Gotické kamnové kachle na Písecku. Výběrový katalog výstavy Obrazový svět pozdního středověku (Jiřík, J.– Kypta, J., edd.), 92–98. Písek.

Kypta, J. – SIMOTA, V., 2013: Reliéfní výzdoba gotických kamen ve světle jindřichohradeckých nálezů. In: Gotické kachle z Jindřichova Hradce (Havlice, J. – Kypta, J., edd.), 95–105. České Budějovice.    

Lexikon 1972: Lexikon der christlichen Ikonographie. Algemaine Ikonographie A–E, 1er Band. Rom – Freiburg – Basel – Wien.

LOSKOTOVÁ, I., 1991: Brno – město, ul. Veselá – parkoviště. Nálezová zpráva 1/89, uložena v archeologickém oddělení Muzea města Brna.

LOSKOTOVÁ, I., 1997: Keramika ze švédského zákopu před Brnem – Die Keramikfunde aus einer schwedischen Schanze vor Brno, AH 22, 309–313.

LOSKOTOVÁ, I., 2000: Špilberská kamna doby lucemburské, BMD XIV, 37–64. 

LOSKOTOVÁ, I., 2008: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna – Pflanzenmotive auf Brünner mittelalterlichen Reliefkacheln, AH 33, 529–538.

LOSKOTOVÁ, I., 2008: Ornament na kachlích. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D. – Měřínský, Z., edd.), 138–155. Uherské Hradiště.

LOSKOTOVÁ, I., 2008a: Žánrové motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D. – Měřínský, Z. edd.), 56–71. Uherské Hradiště.

LOSKOTOVÁ, I., 2010: Neznámé kachlové reliéfy brněnského Velkého Špalíčku – Previously Unknown Tile Reliefs from Velký Špalíček, Brno, ČMMZ XCV/ 2, 105–112.

LOSKOTOVÁ, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Brno./Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Brno.

LOSKOTOVÁ, I., 2021 (v tisku): Otopná zařízení. In: Dějiny Brna 3. Brno.

LOSKOTOVÁ, I. – DRAGOUN, B. – KOCMAN, F., 2013: Kachlové nálezy na Orlíku, In: Humpolec v zrcadle času V. Archeologie na Humpolecku, 151–196. Humpolec.

LOSKOTOVÁ, I. – HLOŽEK, M., 2016: Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle – Ein Beitrag zur Mobilität im Hafnerhandwerk, AH 41, 2, 449–460. https://doi.org/10.5817/AH2016-2-23

LOSKOTOVÁ, I. – HLOŽEK, M., 2017: Kachle s otisky textilu – Kacheln mit Textilabdrücken, AH 42, 2, 849–861. https://doi.org/10.5817/AH2017-2-21.

Loskotová, I. – Menoušková, D., 2010: Kachle se lvím motivem. Příspěvek ke způsobům zobrazování lva na neheraldických reliéfech ČVS kachlů na příkladech z Brna a Uherského Hradiště. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 406–411. Praha.

MÁCELOVÁ, M., 1998: Kachľová pec z 15. storočia z Banskej Bystrice – Der Kachelofen aus dem 15. Jahrhundert aus Banska Bystrica, Studia archaeologica slovaca mediaevalia I, 85–96.

MÁCHYTOVÁ, K., 2011: Dětské hračky ve středověku na severní Moravě – Medieval Toys in northern Moravia. Rkp. nepubl. bakalářské práce na Katedře dějin umění FF UP v Olomouci, ved. Práce PhDr. J. Bláha/Manuscript of the unpublished Bachelor’s thesis at the Department of Art History, Faculty of Arts, Palacky University, thesis adviser PhDr. J. Bláha, Olomouc.

MARETHOVÁ, B. – TURAKIEWICZ, R. – ZEZULA, M., 2018: Katalog vybraných archeologických nálezů u Opavy a Ratiboře. In: S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři (Korbelářová, I. – Zezula, M., edd.), 209–233. Ostrava – Ratiboř.

MAZUR, D., 2014: Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne. Znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw – Ofenkacheln als materielle und okonographische Quelle. Die Bedeutung von Kacheln bei der Rekontruktion von materi­ellen und immateriellen Aspekten des Alltags vergangener Gesellschaften, AH 39, 177–203.

MCCARTHY, J., 2014: Multi-image photogrammetry as a practical tool for cultural heritage survey and community engagement, Journal of Archaeological Science, Vol. 43, 175–185. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.01.010.

MEHLER, N., 2013: Tönerne Aquamanilien aus dem Ingolstädter Donauraum und der Fränkischen Alb. In: Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt, vol. 122, 20–42.

MEIER, F., 2006: Mit Kind und Kegel. Kindheit und Familie im Wandel der Geschichte. Stuttgart.

Měchurová, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně – Mittelalterliche Kleinplastik in den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums in Brünn, Acta Musei Moraviae – ČMMZ 73, 71–78.

Měchurová, Z., 1988a: Drobná středověká plastika ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov) – Mittelalterliche Kleinplastik aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky (Bez. Vyškov), VVM 40, 76–79.

Měchurová, Z., 1991: Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském náměstí 5 a 8 v Brně – Vorläufige Ergebnisse der Rettungsgrabung auf dem Kapucínské náměstí (Kapuzinerplatz) Nr 5 und 8 in Brno, AH 16, 145–168.

Měchurová, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese, Studie AÚ AV ČR v Brně 17/1. Brno.

Měchurová, Z., 1999: Zur Problematik der mittelalterlichen Kleinplastik in Mähren (Fragment einer Puppe aus Určice bei Prostějov), Acta Musei Moraviae – ČMMZ 84, 133–138.

Měchurová, Z., 2009: Drobná středověká plastika koníčka na Moravě. Úvahy a postřehy – Mittelalterliche Kleinplastiken von Pferdchen in Mähren : Überlegungen und Beobachtungen/Small mediaeval morse sculptures from Moravia : deliberations and observations, AH 34, 173–187.

Měchurová, Z., 2010: Kunštátská sbírka středověké keramiky a kachlů uložená v Moravském zemském muzeu v Brně. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 419–433. Brno.

Měchurová, Z., 2010: Mittelalterliche Reiterfigürchen aus Mähren. (Zur Typologie und Technologie der kleinen Töpferplastiken), Acta Musei Moraviae – ČMMZ 95, 2, 2010, 91–10.

Měchurová, Z., 2010a: Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech – Die mittelalterliche Welt der Kinder und Spiele in archäologischen Quellen., AH 35, 95–107.

Měchurová, Z., 2011: Na koníčka si vyskočím… o drobné středověké plastice koníčků s jezdcem z Moravy. In: 16 příspěvků k dějinám (Velké) Moravy. Sborník k narozeninám Bohuslava F. Klímy, 99–106, 194–202. Brno.

Měchurová, Z., 2012: Pri strážnickej bráně stojá koně vrané… Středověký keramický koníček na Slováku a ve Slezsku. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé kolegové a žáci (Doležel, J. – Wihoda, M., edd.), 333–350. Brno.

Měchurová, Z., 2016: Drobná středověká plastika na Moravě. Příspěvek k tématu archeologie hračky – Small medieval sculptures in Moravia. Contribution to the topic “Archaeology and toys”, Mediaevalia Historica Bohemica 19, 2, 51–58.

Měchurová, Z., 2016a: Chvála středověké každodennosti. Pohled do archeologických sbírek objektivem Silvie Doleželové – Lob des mittelaterlichen Alltagslebens: ein Blick in archäologische Sammlungen durch das Objektiv von Silvie Doleželová. Brno.

Měchurová, Z., 2018: Zur Interpretation kleiner mittelalterlicher Figuralplastik aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums, Acta Musei Moraviae – ČMMZ 103, 1, 35–50.

MĚCHUROVÁ, Z. – NETOPILOVÁ, A., 2013: Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů, Brno.

MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady I. Praha.

MENDL, B., 1935: Knihy počtů města Brna z let 1343–1365. I. a II. díl. Brno.

Menoušková, D., 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna – Ikonographie und Ikonologie im Zusammenhang mit den mittelalterlichen Kacheln aus Brünn, AH 24, 375–385.

Menoušková, D., 2008: Fantaskní, mytologické a alegorické motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renaissancezeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D. – Měřínský, Z., edd.), 38–55. Uherské Hradiště.

MERTA, D. – PEŠKA, M., 2009: The remnants of a feast or house cleaning at Starobrněnská Street no. 8? On the typology and chronology of Brno goblets. Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 93–104. Praha.

MERTA, D. – PEŠKA, M., 2010: Barbora Celská v Brně. In: Zaměřeno na středověk (Ungermann, Š. – Přichystalová, R., edd.), 395–405. Brno.

MĚŘÍNSKÝ, Z., 1979: Středověká keramická akvamanilia ze střední Evropy, VVM 31, 1, 75–79.

MIKŠÍK, M. – HANYKÝŘ, V. – HAZLBAUER, Z., 1986: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů – Studie der Herstellungsbedingungen von Reliefflächen spätmittelaterlichen Kacheln, AH 11, 505–513.

Michna, P. J., 1970: Ein Massenfund mittelalterlicher Keramik aus Brünn, ČMMZ 55, 121–156.

Michna, P. J., 1972: Příspěvek historické archeologie k dějinám tzv. „královského domu“ v Brně, VVM 24, 264–271.

Michna, P. J., 1974: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhundert, Folia archaeologica 25, 179–205.

Michna, P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji/ Státní památková péče v Severomoravském kraji 3, 7–44.

Michna, P. J., 1998: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích. In: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích – Late gothic and renaissance tiles from the Hranice Chateau (Miloš, S. – Michna, P. – Sedláčková, H., edd.), 7–12, 19–50. Hranice.

MORAVEC, Z., 2007: Tvář středověké Ostravy. Ostrava.

MORAVEC, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě. Ostrava.

MÜLLER, U., 2006: Zwischen Gebrauch und Bedeutung. Studien zur Funktion von Sachkultur am Beispiel mittelalterlichen Handwaschgeschirrs (5./6. bis 15./16. Jahrhundert). Bonn.

MUSIL, J., 2018: Další nález akvamanile z Podlažic (okr. Chrudim). In: Profil archeologie středověku. Studie věnované Janu Frolíkovi (Kapustka, K., ed.), 275–287. Praha.

MUSTY, J. – ALGAR, D. J. – EWENCE, P. F, 1968: The Medieval Pottery Kilns at Laverstock near Salisbury, Wiltshire. In: Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity, vol. 102 (1969), 83–150. https://doi.org/10.1017/S0261340900003751

NAGY, P., 2003: Stredoveká stavebná keramika na Slovensku – Medieval building ceramics in Slovakia. Rkp. nepubl. diplomové práce na Katedře archeologie FF UK v Bratislavě, Bratislava/Manuscript of the unpublished of Master’s thesis at the Department of archeology, Faculty of  Arts, Komenského University, Bratislava.

NAGY, P., 2012: Archeologický výskum na dostavbe hotela Holiday Inn v Trnave – Die archäologische Grabung beim Bau des Holiday Inn in Trnava, AH 37, 113–132.

NECHVÁTAL, B., 1984: Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách – Funde mittelalterlicher Fliesen in Westböhmen, AH 9, 247–261.

NECHVÁTAL, B., 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách – Mittelalterliche Fliesen in Südböhmen, AH 13, 575–604.

NECHVÁTAL, B., 1999: Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice) –

Kollektion der mittelalterlichen Fliesen aus der Kirche des Hl. Nikolaus in Čečovice (Bez. Domažlice), AH 24, 363–385.

Nekuda, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMMZ 48, 57–84.

– 2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Díl 3. Raně středověké sídliště. Brno.

NEKUDA R. – NEKUDA V., 1997: Mstěnice 2. Zaniklá středověká ves. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.

NEKUDA, V. – REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Keramik in Böhmen und Mähren. Brno.

NEKUDA, V. – UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě – Hausberge und Feste in Mähren. Brno.

NEU-KOCK, R., 1993: Eine „Bilderbäcker“ Werkstatt des Spätmittelalters an der Goldgasse in Köln, Zeitschrift für archeologie des Mittelalters 21, 3–70.

NEWMAN, S., 2015: Applications of Reflectance Transformation Imaging (RTI) to the study of bone surface modifications, Journal of Archaeological Science, Vol. 53, 536–549. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.11.019.

NOVOTNÝ, B., 1959: Hromadný nález ze 16. stol. v Brně, FAM I. Brno.

PAJER, J., 1982: Hromadný nález ze začátku 17. století ve Strážnici. Strážnice.

PAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem – Gothic and Renaissance tiles in the Ždánický Forest region, Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM, 74–90.

PAVLÍK, Č., 2008: Náboženské motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D. – Měřínský, Z., edd.), 10–35. Uherské Hradiště.

PAVLÍK, Č., 2014: Andělé na gotických kachlových reliéfech Čech a Moravy – Engel auf Gotischen Kachelreliefs aus Böhmen und Mähren, Časpopis společnosti přátel starožitností, 122, 3, 129–155.

PAVLÍK, Č., 2017: Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů. Čechy, Morava, české Slezsko. Praha.

PAVLÍK, Č. – VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikono­grafický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

PARÁDI, N., 1957: Késöközépkori kályhacsempe negatívok – Late Medieval Stove Tile Molds, Folia Archaeologica 9, 179–187.

PAŘÍK, V. – HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou, AH 16, 293–304.

PEARCE, J. E. – VINCE, A. G. – JENNER, M. A., 1985: A dated type-series of London medieval pottery, Part 2. London-type ware. Special paper No. 6. London and Middlesex Archaeological Society. London.

PEÑA-VILLASENÍN, S. – GIL-DOCAMPO, M. – ORTIZ-SANZ, J., 2019: Professional SfM and TLS vs a simple SfM photogrammetry for 3D modelling of rock art and radiance scaling shading in engraving detection, Journal of Cultural Heritage, Vol. 37, 238–246. https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.10.009.

PIĄTKIEWICZ-DERENIOWA, M., 1961: Kafle wawelskie okresu wczesnego renesansu, Studia do Dziejów Wawelu 2, 303–375.

PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů. hrádků a tvrzí. Praha.

POJSL, M., 1990: Velehrad – stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno.

PROCHÁZKA, A., 1934: Starobylé kachle, Vlastivědný sborník okresu Vyškovského, II. díl: Soupis památek pravěkých a historických 17, 3–20.

PROCHÁZKA, R., 1989: Die Keramik des 16.–17. Jahrhunderts in Brno (Brünn) und die Frage der Importe aus dem Rheingebiet. In: Naumann, J., Die Keramik vom Niederrhein und ihr internationales Umfeld. Beitrage zur Keramik 3, 55–59.

PROCHÁZKA, R., 2013: Obraz města a předměstí. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L. ed.), 532–568. Brno.

PROCHÁZKA, R., 2013a: Přímé doklady zaměstnání obyvatel a jejich výrobní činnosti od 13. do 15. století. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L., ed.), 271–287. Brno.

PROCHÁZKA, R., 2015: Mittelalterliche Töpferöfen in Mähren. In: Den Töpfernauf der Spur. Orte der Keramikherstellung im Licht der neuesten Forschung 46. Internationales Symposium Keramikforschung des Arbeitskreises für Keramikforschung und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz vom 16. bis zum 20. September 2013 in Mayen (Grunwald, L., ed.), 215–224. Mainz.

PROCHÁZKA, R. – PEŠKA, M., 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století – Forschungstand und bisherige Methodik des Studiums der Erforschung der Keramikproduktion des 12. Jhs.–Anfang 14. Jhs. in Mähren, PV 48, 143–299.

PROCHÁZKA, R. – STEHLÍKOVÁ, D., 1999: Keramika. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. Díl II, 584–595, Brno.

PROCHÁZKA, R. – ŠTROF, A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory na Blanensku – Zur Besiedlungsentwicklung von Bořitov und Černá Hora in der Gegend Blansko, VVM 35, 46–58.

PROKOPOVÁ, L. 2013: Keramická produkce 2. poloviny 15. století v Brně – Ceramic production of the 2nd half of the 15th century in Brno. Rkp. nepubl. bakalářské diplomové práce na ÚAM FF MU v Brně, ved. práce PhDr. Rudolf Procházka, CSc., Brno/ Manuscript of the unpublished of Master’s thesis at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, thesis adviser PhDr. Rudolf Procházka, CSc., Brno.

RAVIK, S., 2006: O světcích a patronech. Praha.

RICHTER, M., 1978: Středověká keramická plastika ze Sezimova Ústí. Katalog ke stejnojmenné výstavě v Bechyni. Hluboká nad Vltavou.

RICHTER, M. – KRAJÍC R., 2001: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962–1988. Praha.

Richterová, J., 1991: Pozdně gotický kachlový materiál ze zámku ve Velkých Losinách, VVM 43, 3–9.

ROTH KAUFMANN, E. – BUSCHOR, R. – GUTSCHER, D., 1994: Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive. Bern.

SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ, 2006: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století – Die Saga der mährischen Přemysliden. Das Leben in Mähren vom 11. Bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts. Sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců. Olomouc – Brno.

SEDLÁČKOVÁ, H., 1999: Přehled výsledků a soubor drobných plastik ze záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici, in: Památkový ústav v Olomouci 1998, Výroční zpráva, 104–109, 170–173.

SEDLÁČKOVÁ, H., 1999a: 3. Útvar archeologických výzkumů. Důležitější archeologické průzkumy. 7. Hrnčířská ulice. In: Památkový ústav v Olomouci, Výroční zpráva 1998, 63–64. Olomouc.

SEDLÁČKOVÁ, H., 2000: Výsledky druhé sezony archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici. Drobná plastika a gotické emailem zdobené sklo. In: Památkový ústav v Olomouci 2000, Výroční zpráva 2000, 114–118.

SEDLÁČKOVÁ, L., 2020: Proměny vybavení brněnské měšťanské kuchyně vrcholného a pozdního středověku – Changes in Equipment of Town-house Kitchens in Brno during High and Late Middle Ages. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MUv Brně, ved. práce PhDr. I. Loskotová, Ph.D., Brno/Manuscript of the unpublished Dissertation’s thesis at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser PhDr. I. Loskotová, Ph.D., Brno.

SEDLÁČKOVÁ, L. – STANĚK, P. – HLOŽEK, M., 2019: Konvice s třmenovým uchem a zoomorfními výlevkami v brněnském prostředí, AH 44, 2, 1069–1097. https://doi.org/10.5817/AH2019-2-24

SEEWALDT, P., 1990: Tonstatuetten aus Spätmittelalter und Neuzeit. In: Trierer Zeitschrift 53, 293–310.

SCHARRER, G., 2002: Ein Aquamanile aus der Latrine im so genannten Augustinerturm in Wien, Fundort Wien. Berichte zur Archäologie 5, 160–167.

SCHARRER-LIŠKA, G.– SCHERRER, P., 2010: Hafner, Händler, Franziskaner. Archäologische Untersuchungen zum Mittelalter in St. Pölten, Niederösterreich. BMÖ, Beiheft 8, 99–100.

SCHENK, Z., 2015: Velehrad – archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚHM FF MU v Brně, ved. práce prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno/Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno.

SCHENK, Z., 2019: Soubor pozdně gotických kachlů z opatského domu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad, Slovácko 61, 105–125.

SCHENK, Z., 2020: Helfštýn ve světle archeologických pramenů. In: Hrad Helfštýn strážce Moravské brány (Lapáček, J. – Lauro, J. – Maloň, L. – Schenk, Z., edd.), 7–39. Přerov.       

SCHOLKMANN, B., 1989: Die Aquamanilien aus Bebenhausen und Jettenburg. In: Fundberichte aus Baden-Württemberg 14, 669–691.

SKALICKÁ, B., 2010: Středověké a raně novověké cisterny v českých městech. Cisterna č. 568 z Opavy – Medieval and Early cisterns of the towns in the Czech Republic. Cistern n. 564 from Opava. Rkp. diplomové práce na Ústavu archeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, ved. práce PhDr. V. Goš, CSc., Opava/Manuscript of the unpublished Master’s thesis at the Institut of archeology, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University, thesis adviser PhDr. Vladimír Goš, CSc., Opava.

SKRUŽNÝ, L., 1996: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených, Čelákovice.

SLAVÍČEK, K. – PETŘÍK, J. – ŠPANIHEL, S., 2020: Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava) – Archäometrisches Studium frühneuzeitlicher Keramik aus der Nordwest-Slowakei (Žilina, Budatín und Lietava), AH 45, 1, 405–428. https://doi.org/10.5817/AH2020-1-19

SLIVKA, M., 1991: Mittelalterliche figurale Keramik in der Slowakei – Stredoveká figurálna keramika na Slovensku, Slovenská archeológia 39, 1–2, 331–364.

SMETÁNKA, Z., 1961: K problematice drobné hrnčířské plastiky, Sborník ČSA při ČSAV 1, 106–109.

SMETÁNKA, Z., 1961a: Základy uhersko – česko – polské skupiny pozdně gotických kachlů – Die Grundlagen der ungarisch – böhmisch – polnischen Gruppe der spätgotischen Ofenkacheln, PA LII, 2, 592–598.

SOUCHOPOVÁ, V. – NOVOTNÝ, B., 1974: Záchranný výzkum středověké služebné osady u Černé Hory (okr. Blansko), PV 1973, 82–84, tab. 91:2.

STAŇKOVÁ, V., 2008: Brněnská předměstská osada Novosady v odrazu hmotné kultury – Novosady - The Suburban Village of the Town of Brno in the Reflection of Material Culture. Rkp. nepubl. diplomové práce na ÚAM FF MU v Brně, ved.práce prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno/Manuscript of the unpublished Dissertation’s thesis at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno.

STEHLÍKOVÁ, D., 1999: Umělecká řemesla mezi vrcholnou gotikou a renesancí. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 IV. Opava (Chamonikola, K. ed.), hesla č. 117–121, 207–244. Brno.

STELZE-HÜGLIN, S., 2000: Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Ofenkacheln aus der Talvogtei. In: Die Kirchzartener Talvogtei (Leusch, F. T.–Schärf, H.M.–Stelzle-Hüglin, S.–Fingerlin, I., edd.), 103–121. Lindenberg.

STRAUSS, K., 1972: Die Kachelkunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavie. II. Teil. Basel.

SULITKOVÁ, L., 1984, Řemesla v Brně ve středověku. Časopis Matice moravské 103, 64–83.

SULITKOVÁ, L., 1998: Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619. Katalog. Úvodní svazek. Brno.

SULITKOVÁ, L., 1999: Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619. Katalog. Svazek I. Knihy městského hospodaření. 1. Knihy početní, a) komorní počty 1467–1619. Brno.

SULITKOVÁ, L., 2004: Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Práce z Archivu Akademie věd. Řada B, svazek 17. Praha.

ŠEBESTA, P., 1979: Výzkum středověké studny v Chebu – Der mittelalterliche Brunnen in Cheb, Mincovni-Gasse, AH 4, 267–271.

Ševčíková, K., 2003: Středověká produkce kachlů z okolí Rychnova nad Kněžnou – The Production of Stove Tiles in the Middle Ages from Rychnov n. K. Region. Rkp. nepubl. diplomové práce na Katedře dějepisu PF Technické univerzity v Liberci, ved, práce Mgr. M. Stará, Liberec/Manuscript of the unpublished Master’s thesis at the Department of History, Faculty of Education, Technical University, thesis adviser Mgr. M. Stará, Brno.

ŠIKULOVÁ, V., 1966: Dvacet let archeologické práce na území opavského okresu, Opavsko 12, 27–32.

ŠIKULOVÁ, V 1999: Umělecká řemesla mezi vrcholnou gotikou a renesancí. Hesla č. 122–128. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. Sv. IV, 227–229. Brno.

ŠIKULOVÁ, V 2004: Habánské umyvadlo Jana Jiřího Krnovského nalezené v Opavě. In: Sborník k dějinám města 4, 19–28.

ŠMÍDOVÁ, K., 2012: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech na příkladu nálezů z Mečové 2 v Brně – The Reflection of the Material Culture in Archeological Sources on an Example from Mečová 2 in Brno. Rkp. nepubl. bakalářské práce na ÚAM FF MU v Brně, ved. práce I. Loskotová, Ph.D., Brno/Manuscript of the unpublished of Bachelor’s thesis at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, thesis adviser PhDr. I. Loskotová, Brno.

Tamási, J., 1995: Verwandte Typen im schweizerischen und ungarischen Kachelfundmaterial in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Vergleichsuntersuchungen zu den Werkstattbezihungen zwischen dem oberrheinischen Raum und Ungarn. Budapest.

TĚSNOHLÍDKOVÁ, K. – SLAVÍČEK, K. – VŠIANSKÝ, D,. 2019: Keramický soubor z trati Ohrada u hradu Lichnice – Die Keramikkollektion von der Lage Ohrada bei Burg Lichnice, AH 44, 1, 383–419. https://doi.org/10.5817/AH2019-1-16

TYMONOVÁ, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) – Mittelalterli­che Reliefkacheln als Quelle der Sachkultur (Schlesien), AH 34, 185–199.

TYMONOVÁ, M., 2010: Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína ve středověku a raném novověku – Archäologische Belege des Alltagslebens der Bewohner von Burg Cvilín in der Zeit des Mittelalters und der frühen Neuzeit, AH 35, 63–79.    

TYMONOVÁ, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Díl I.–III. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, vedoucí práce doc. PhDr. P. Kouřil, CSc., Brno/Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser doc. PhDr. P. Kouřil, CSc., Brno.

TYMONOVÁ, M., 2011a: Keramický kadlub z Opavy – Kolářské ulice s letopočtem 1571. In: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, 35–52. Brno.

TYMONOVÁ, M., 2014: Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě – Belege für die Herstellung von Ofenkeramik in den Ländern Böhmens und eine Werkstatt in Opava, AH 39, 155–175.

TYMONOVÁ, M., 2015: Medailonové kachle z Javorníka – Medallion Tiles from Javorník, AH 40, 2, 941–959. https://doi.org/10.5817/AH2015-2-30

TYMONOVÁ, M., 2018: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen (Spreading of tile motifs in the light of raw material analyzes). In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen (Šrejberová, J., ed.), 120–134. Ústí nad Labem.

URBÁNKOVÁ, K. – WIHODOVÁ, V., 2008: Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století. Prameny dějin moravských, sv. 15. Brno.

URBANOVÁ, P. – VACHŮT, P. – MĚCHUROVÁ, Z., 2011: Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů – Quantitative analysis of morphological similarities of small-scale medieval figurines using 3D virtual models, SPFFBU,  M 16, 219–232.

VACHTL, J., 1946: Kameny a zeminy ve službách člověka. Praha.

VALOŠEK, Č., 1979: Počátky archeologických nálezů v Albrechticích u Č. Těšína a jejich blízkém okolí (z kronikářské aktivity v Albrechticích), Zpravodaj Okresního muzea v Českém Těšíně 56, 8–11.

VAŘILOVÁ, Z., 2001: Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic –

Material sources and provenance of Romanesque terra-cotta tiles, AR 53, 3, 515–563.

VESELÁ, P., 2003: Nálezy hliněných akvamanilií v Brně. Rkp. nepubl. první seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, Brno/ Manuscript of the unpublished first seminar work dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno.

VIČAR, O., 1969: Plán 2. Brno a jeho předměstí roku 1348. In: Dějiny města Brna 1 (Dřímal, J. – Peša, V., edd.), Brno.

VINCE, A. G. 1985: The Saxon and Medieval Pottery of London: A review, Medieval Archaeology 29, 25–93. https://doi.org/10.1080/00766097.1985.11735465

VITANOVSKÝ, M., 2000: Nové nálezy historických kachlíc v Kremnici a technológia ich výroby. In: Kremnické múzeum. Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici, Kremnica, 158–165.

VITANOVSKÝ, M., 2001: Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle – Ton und Holz im Entstehungsprocess der mittelalterlichen Kachel, AH 26, 403–409.

VITANOVSKÝ, M., 2008: Kadluby. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D. – Měřínský, Z., edd.), 156–165. Uherské Hradiště.

VITANOVSKÝ, M. – HAZLBAUER, Z., 1995: Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric – otázky výtvarné formy a technol

Podobné publikace