Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí

Jana Mazáčková, Petr Žaža
Anotace

Název anglicky: Sustainable development of historical landscape and heritage protection in forested areas

Publikace představuje základní charakteristiky kulturně-historické krajiny, její hodnoty a udržitelný rozvoj této krajiny. Pokouší se vysvětlit, jak vznikla a jakým způsobem se přeměňuje a jaké faktory významně ovlivňují degradaci památek (antropogenních reliktů) v zalesněném prostředí. Jedná se o publikaci vhodnou pro majitele zalesněných prostor, ale i zájemce z řad veřejnosti o archeologické památky, které vystupují nebo naopak se zahlubují do přírodního reliéfu krajiny.

Petr Žaža
Autor
Petr Žaža
Překladatel
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0269-5
Počet stran 101
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0269-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0268-8
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 101
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova archeologie , krajina , udržitelný rozvoj , TAČR
Jazyky Čeština, Angličtina
Reference

Baierl, P. – Hložek, J. – Křivánek, R. – Menšík, P., 2013: Zaniklá vápenná pec v širším předpolí hradu Příběničky na Táborsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 237–248.

Balcárek, P., 1988: Brtnice ve víru třicetileté války. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí, ed. Janák, J., Brno, 133–150.

Bálek, M. – Šedo, O., 1998: Příspěvek k poznání krátkodobých táborů římské armády na Moravě. Památky archeologické 59, 159–184.

Bartoš, L., 2009: Harvestorové technologie v těžbě dříví. Střední škola lesnická, Hranice. Hranice.

Belcredi, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005. Brno.

Cendelín, D., 2001: Od Habrů k Brodu. Pokus o řešení jednoho problému viatistiky. In: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí, 46–79.

Cílek, V., 2010: Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Druhé doplněné vydání. Vimperk.

Čáni, J. – Militká, L., 2016: Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava. Zprávy památkové péče 76 – příloha Věda a výzkum, 12–19.

Čapek, L., 2011: Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 227–248.

Černý, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině. Zprávy čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd XV, č. 4–6.

Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historickogeografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Praha.

Černý, E., 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno.

Čižmář, M., 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Čtverák, V. – Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L., 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

Demek, J., 1984: Obecná geomorfologie III. UJEP Brno.

Diamond, J., 2000: Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Praha – Columbus.

Durdík, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

Durdík, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů – dodatky. Praha.

Dreslerová, D., 2016: Fields in Prehistoric Bohemia – Fact and Fiction. In: Retamero, F. – Schjellerup, I. – Davies, A. (ed.): Agricultural and Pastoral Landscapes in Pre-Industrial Society. Choices, Stability and Change. Oxford, 109–124. https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dswm.15

Ehrlich, M. – Kuča, K. – Kučová, V. – Pacáková, B. – Pavlátová, M. – Salašová. A. – Šantrůčková, M. – Vorel, I. – Weber, M., 2020: Typologie historické kulturní krajiny České republiky. Metodika s osvědčením Ministerstva kultury. Praha.

Gardiner, M. – Rippon, S., 2007: Introduction: The Medieval Landscapes of Britain. In: Gardiner, M. – Rippon, S. (ed.): Medieval Landscapes. Landscape History after Hoskins, Volume 2. Cambridge.

Gojda, M., 2017: Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny. Archaeology and remote sensing. History, methods, data. Praha.

Gojda, M. – John, J. a kol., 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny – Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. Plzeň.

Hosák, L., 2004: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

Hrazdil, V. – Škrdla P. – Houzar, S. – Vokáč, M., 2012: Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava. Acta rerum naturalium: přírodovědný sborník Vysočiny Jihlava 12, 137–144.

Hurbanová, L., 2014: Vývoj urbanizace ve světě a současné postmoderní město. Rukopis magisterské diplomové práce. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Janák, J., 1988: Od vzniku Československé republiky do konce druhé světové války. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí, ed. Janák, J., Brno, 243–287.

Just, T. a kol., 2020: Doporučení k projektům malých vodních nádrží. Poznámky k tématu. AOPK regionální pracoviště Střední Čechy. Dostupné online z: https://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/male-vodni-nadrze/

Kirchner, K., – Smolová, I., 2010: Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc.

Klír, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 5. Praha.

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Hüssen, C.-M. – Lisá, L. – Lenďáková, Z. – Groh, S., 2014: Projekt interdisciplinárního výzkumu římských krátkodobých táborů ve středním podunají. In: Komoróczy, B. (ed.), Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů, Archeologie barbarů 2011, 341–367. Brno.

Kos, P., 2005: K moravským lochům. Forum urbes medii aevi II. Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16.–18. dubna 2003 v Brně, 166–183.

Kuča, K., 2009: Půdorysné typy sídel. Ground plan types of setlement. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. a kol.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha. Průhonice.

Kuča, K., 2013: Typologie sídel, zásady památkového urbanismu. Hradec Králové.

Kuna, M. – Tomášek, M., 2004: Povrchový průzkum reliéfních útvarů. In: Kuna, M. a kol., 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.

Kypta, J. – Marounek, J., 2023: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Praha.

Láznička, Z., 1946: Typy venkovského osídlení na Moravě. Brno.

Lissek, P., 2005: Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku. Archaeologia technica 16, 72–78.

Löw, J. – Wittmann, M. – Dohnal, T., 2022: Tvorba rurální krajiny a její nástroje. Brno.

Martinón-Torres, M. – d’Errico, F. – Santos, E. a kol., 2021: Earliest known human burial in Africa. Nature 593, 95–100. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03457-8

Málek, J. – Roháček, A., nedatováno: Brevíř stromů. Vojenské lesy a statky CR, s.p. (dostupné online: https://www.vls.cz/lesni-pedagogika/koncepce-lesni-pedagogiky)

Malkovský, Z. – Klč, P., 2011: Výzkum vybraných faktorů a dopadů těžebně-dopravní činnosti na povrch lesní půdy a lesní porosty ve vybraných oblastech národního parku Šumava. Lesnícky časopis – Forestry Journal 57/1, 22–28.

Mazáčková, J., 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu. Brno. Rkp. dizertační práce. Uloženo ÚAM FF MU Brno.

Mazáčková, J. – Doležalová, K., 2012: Stančice, povrchová prospekce a systematické zaměřování zaniklé vsi. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales XCVII/2, 259–284.

Mazáčková, J. – Žaža, P., 2021: Rybník Zweitämmige v historických a archeologických pramenech. Archaeologia historica 46/1, 81–96. https://doi.org/10.5817/AH2021-1-4

Mazáčková, J. – Žaža, P., 2021a: Impact of subsistence on medieval and early modern history land use in the Bohemian-Moravian Highlands. In: Grau Sologestoa, Idoia; Albarella, Umberto. The Rural World in the Sixteenth Century : Exploring the Archaeology of Innovation in Europe. Turnhout, 81–100. https://doi.org/10.1484/M.HDL-EB.5.127106

Mazáčková, J. – Žaža, P. – Púčať, A., 2021: Predikce potenciálních míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. Certifikovaná metodika. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021

Mazáčková, J. – Žaža, P. – Púčať, A. – Vaněčková, D., 2023 (v tisku): Downfall of the Rokštejn castle in 1467. In: Archaeology of Conflicts 2. Proceedings of the conference 21th–23th September 2021. Hradec Králové.

Meduna, P., 1990: Morphology of field fortifications of the 17th–19th centuries. A contribution to surface research. In: Studies in Postmediaeval Archaeology. Praha, 75–86.

Měchurová, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Brno.

Merta, J., 1977: Středověké vápenické pece při Obřanském hradě. Archaeologia Historica 2, 239–246.

Měřínský, Z., 2009: Die anfänge der Keramik mit Rädchenverzierung im Mähren und ihre Herkunft. In: My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages. Praha, 193–198.

Navrátil, V., 1985: Výstražný kamenný kříž v Jestřebském lese. Vlastivědný věstník moravský XXXVII, 82–83.

Navrátil, V., 1986: Uspořádání sídla a plužiny – Pramen k dějinám osídlení úzce vymezeného regionu. Historická geografie 25, 53–96.

Navrátil, V., 1986a: K povrchovému průzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin na jihozápadní Moravě. Historická geografie 25, 201–229.

Nekuda, V., 1961: Aplikace fosfátové půdní analýzy při vymezení zaniklé středověké osady Mstěnice u Hrotovic. Archeologické rozhledy 13, 386–391.

Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

Nekuda, V., 2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic 3. Raně středověké sídliště. Brno.

Neruda, J. – Simanov, V., 2006: Technika a technologie v lesnictví. Brno.

Pejchal, M., 2008: Architektura kořenového systému stromu a její vztah k možnému poškozování staveb. Bartošovice, 4.9.2008, přednáška: prezentace dostupná online https://adoc.pub/milo-pejchal-architektura-koenov.html

Petráň, J. (ed.), 1985: Dějiny hmotné kultury. I. (2). Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha.

Plaček, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

Plaček, M., 2007: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. Praha.

Sádlo, J. – Pokorný, P. – Hájek, P. – Dreslerová, D. – Cílek, V., 2005: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemích. Praha.

Sklenář, K. – Novák, J. – Kadavý, J. – Mikita, T. – Rybníček, M. – Bajer, A. – Kučera, A. – Kolář, T. – Friedl, M., 2022: Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese. Certifikovaná metodika MKČR. Mendelova univerzita v Brně. Brno.

Smetánka, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

Svoboda, F. – Homola, A. – Czajkowski, P. – Markel, M. – Ponešová, B., 2016: Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. Brno.

Štefan, I., 2019: Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě. Praha.

Tuma, D., 2018: Zlatý věk obor. Z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Ulrich, R. – Janata, P. – Mikita, T. – Klimánek, M., 2010: Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS. Závěrečná zpráva výzkumného projektu Grantové služby LČR. Brno.

Unger, J., 1987: Přehled vývoje osídlení na území dnešního břeclavského okresu od příchodu Slovanů do přelomu 15. a 16. století. XVI. Mikulovské sympozium 1986. Praha, 89–107.

Vařeka, P., 2004: Archeologie středověkého domu, sv. 1: Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí. 6.–15. století. Plzeň.

Vařeka, J. – Frolec, V., 2007: Lidová architektura. Encyklopedie. Druhé, přepracované vydání. Praha.

Vyskot, M. a kol., 1971: Základy růstu a produkce lesů. Praha.

Zaoralová, M., 1988: Od husitství k Bílé hoře (Brtnice v majetku Brtnických Valdštejnů). In: Dějiny Brtnice a připojených obcí, ed. Janák, J., Brno, 101–132.

 

Podobné publikace