The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy. Conference Proceedings

Petr Mrkývka (ed.), Jolanta Gliniecka (ed.), Michal Radvan (ed.), Edward Juchniewicz (ed.), Tomasz Sowiński (ed.), Eva Tomášková (ed.)
Anotace

Tato publikace je výsledkem mnohaleté kooperace řady univerzit, právnických fakult a kateder finančního práva z řady zemí. Cílem publikace je nabídnout nové přístupy k řešení financování místní samosprávy s ohledem na regionální politiku EU.  Publikace je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá financováním místní samosprávy z obecného hlediska. Ve druhé části jsou analyzovány příjmy místní samosprávy. Ve třetí části jsou řešeny místní daně z různých úhlů pohledu. Čtvrtá část pak sumarizuje problémy spojené s místními financemi ve světle evropského práva.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9087-3
Počet stran 640
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9086-6
Formát
Počet stran 640
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Reference

Acevedo, A.: Abusive Tax Practices: the 100-year Onslaught on the Tax Code, Barry Law Review, 2012. Available at: https://lawpublications.barry.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064 & context=barrylrev

Adamiak, B., Borkowski, J. (eds.): Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (Administrative and Judicial-Administrative Procedures), Warsaw: Wolters Kluwer, 2006.

Adamiec, J.: Polityka regionalna Unii Europejskiej (Regional Policy of the European Union), Infos 5 (228), Warsaw: Sejm Analysis Office, 2017.

Alexa, K.: Lhůty při správě daní, Plzeň: Aleš Čeněk. 2014. ISBN 978-80-7380-522-7.

Andal, N.: Subventionen, Handworterbuch der Wirtschaftswissenschaft (Subsydies, Book of Economics), Stuttgart-Tubingen-New York, 1977.

Babčák, V.: Daňové právo na Slovensku (Tax law in Slovakia), Bratislava: EPOS, 2015.

Babčák, V.: Fiskálna decentralizácia na Slovensku (vízia a skutočnosť) / Fiscal decentralization in Slovakia (the vision and the reality), in: Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2005.

Babiarz, S.: Ochrona zabytków w prawie podatkowym (Monuments protection in the tax law), in: Kwartalnik Prawa Podatkowego (Tax Law Quarterly), 2016, no. 4.

Bakeš, M, et al: Finanční právo (Financial law), 3. ed., Praha: C. H. Beck, 2003.

Basic Law for the Federal Republic of Germany (Federal Law Gazette I p. 2438).

Beher, V. V.: Public hearings as one of the mechanisms for implementing the principle of transparency of the budgetary process, in: Leningrad Juridical Journal, 2013, no. 1, pp. 203–209.

Bellinger, W. K.: The Economic Analysis of Public policy, New York: Routledge, 2007.

Bligny-Bondurant, E.: Cahiers de Doléances de la sénéchaussée de Nimes (Notebooks od the Seneschal of Nimes), Paris, 1908.

Boguszak, J., Čapek, J. (eds.): Theory of Law, Prague: Codex Bohemia, 1997.

Bolland, S.: Wstęp do nauki finansów, Warszawa: PWE, 1979.

Borodo, A.: Polish financial law, general outline, Toruń, 2014.

Borodo, A.: System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce (The financial system of local government in Poland), Toruń: Dom Organizatora, 2011.

Borodo, A.: Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 2014.

Borowski, G.: Dział V. Rodzaje funduszu inwestycyjnych (Part V. Types of the investments funds), in: Mroczkowski, R. (ed.): Investment Funds Act. Comments LEX, Warszawa: Lex, 2014.

Borszowski, P, Stelmaszczyk, K.: Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny Podatek leśny, Warsaw: Wolters Kluwer, 2016.

Borszowski, P., Stelmaszyk, K.: Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz (Local taxes and charges. Agricultural tax. Forest tax. A commentary), Warszawa: WoltersKluwer, 2016.

Borszowski, P.: Elastyczność a kompetencje rady gminy w podatku od nieruchomości (Flexibility and the competence of the commune council in property tax), in: Gliniecka, J., Juchniewicz, E., Sowiński, T., Wróblewska, M. (eds.): Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (The financial law of local self-government. Financial law in the face of the challenges of the 21st century), Warsaw, 2013.

Borysiak, W., in: Wiercinski, J. (ed.): Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz [Family and Guardianship Code. Commentary], 1. ed., Warsaw: LexisNexis, 2014.

Bouvier, M.: Finances publiques (Public finance), Paris: L.G.D.J., 2017.

Bražina, R., Liška, M.: Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení (Right to be heard in administrative and tax procedure), Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, 196 p., Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 606. ISBN 978-80-210-8895-5.

Brooke-Rose, Ch.: A ZBC of Ezra Pound, Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1971.

Brzeziński, B.: Internacjonalizm jako koncepcja wykładni prawa i jego krytyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki, in: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, red. A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, J. Głuchowski, H. Dzwonkowski, Lublin: Wyd. UMCS, 2005.

Brzeziński, B.: Szkice z wykładni prawa podatkowego (Sketches from the interpretation of tax law), Gdańsk, 2002.

Brzeziński, B.: Wstęp do nauki prawa podatkowego (Introduction to tax law), Toruń, 2001.

Buczek, A., in: Dzwonkowski H, Etel L, Gliniecka J, Glumińska-Pawlic J, Huchla A, Miemiec W, Ofiarski Z, Serwacki J, Zdebel M, Zgierski Z.: Prawo podatkowe, Warsaw: C. H. Beck, 2006.

Bujňáková, M.: Aktuálne otázky financovania územnej samosprávy v Slovenskej republike / The current issues of financing of the municipality in the Slovak Republic, in: Financování územní samosprávy ve sjednocující sa Evropě Financing of the municipality in the integrating Europe, Brno: MUNI, 2005.

Burdeau, F.: Liberté, Libertés locales chéries! (Freedom, Liberties Local cherished!), Cujas, 1983.

Butler, G., McManus, F.: Psychologia, Sopot: GWP, 2012.

Bydlinski, F., Bydlinski, P.: Grundzüge der juristischen Methodenlehre (Main features of the legal methodology), 2. ed. Wien: Facultas.wuv, 2012. ISBN 978-3-8252-3659-5.

Červená, K.: Úloha politického faktora v ekonomickom dianí (s akcentom na verejné financie) [The role of political factors in economic affairs (with an emphasis on public finances)], in: Bratislavské právnické fórum 2013 [Bratislava Legal Forum 2013], Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2013.

Chłopecki, A. et. al: Prawo rynku kapitałowego (The Capital Market Law), Warszawa: C. H. Beck, 2003.

Chłopecki, A.: Rola banku-powiernika (The role of a bank-depositary), Przegląd Podatkowy (Tax Review) No. 5 (1994).

Chojna-Duch, E.: Financial Law. Finanse publiczne, Warszawa: Wyd. Wiedza i Praktyka, 2017.

Chojna-Duch, E.: Instrumentalne wykorzystanie prawa w procesie prawotwórczym w świetle zmian ustawy o finansach publicznych z 2004 r., in: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, red. A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, J. Głuchowski, H. Dzwonkowski, Lublin: Wyd. UMCS, 2005.

Chojna-Duch, E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne (Polish Financial Law. Public Finances), Warszawa: LexisNexis, 2004.

Chojna-Duch, E.: Prawo Finansowe. Finanse Publiczne (Financial Law. Public Finances), Warsaw: Oficyna Prawa Polskiego, 2017.

Chojna-Duch, E.: Struktura dotacji budżetowej. Studium teoretycznoprawne (The structure of the budget subsidy. Theoretical and legal study), Warsaw, 1988.

Chudzicka-Czupała, A: Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia [Unemployment. Various Faces of Support], Wydawnictwo Uniwerstytetu Śląskiego Katowice [Silesian University Publications], 2004.

Cieślik, Z.: Information regarding EU aid in repatriation. Legal opinion: Zeszyty Prawnicze BAS, 2006, no. 3.

Čipkár, J., Červená, K.: Ekonomika, politika a právo v kontexte súčasnej globálnej krízy [Economics, Politics and Law in the Context of Contemporary Global Crisis], in: Právo, obchod, ekonomika II. Prague: Leges, 2012.

Clepkens, H.: Réformer la decentralisation (Reform the decentralization), Paris, 2017.

Cordewener, A.: The prohibitions of discrimination andrestriction within the framework of the fuUyintegrated internal market, in: Vanistendael, F.: EU Freedoms and Taxation, Amsterdam, IBDF, 2006.

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax.

Council Regulation (EC) No. 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund.

Council Regulation (EC) No. 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy, Official Journal of the EU L 209 of 11. 08. 2005, p. 1.

Council Regulation (EC) No. 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of budgetary positions supervision and supervision and coordination of economic policies, Official Journal of the EC L 209 of 02. 08. 1997, p. 1; Official Journal of the EU Polish special edition, ch. 10, vol. 1, p. 84 (as amended).

County Government Act of 5 June 1998 (cons. text: JoL 2017: it. 1868, as amended).

Cyman, D.: Pieniądz jako wartość konstytucyjna (Money as a constitutional value), in: Lewkowicz, P. J., Stankiewicz, J. (eds.): Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego (The constiutional determinants of financial and tax law creation and application), Białystok: Temida 2, 2010.

Cyman, D.: The impact of cryptocurriences on financial market: the bitcoin case, in: Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.): Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. (The financial law towards challenges of the XXI century), Warszawa: CeDeWu, 2015.

Czaja-Hliniak, I.: Odpowiedzialność prawnofinansowa na przykładzie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Financial and Legal Responsibility on the Example of Responsibility for the Breach of Public Finance Discipline), Studia Prawnicze: rozprawy i materiały (Legal Studies: Dissertations and Materials) (2009).

Czarnecki, K.: Uwagi na temat dotacji z budżetu państwa i kwestii ich prawnego dochodzenia, in: Litwińczuk, H. (ed.): Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, Warszawa: Wyd. Wiedza i Praktyka, 2010.

Dąbek, D.: Prawo miejscowe (Local Law), Warsaw: Wolters Kluwer, 2015.

Data obtained in the mode of Article 2a item 1 of the Act of 6 September 2001 on Access to Public Information (OJ.2016.1764, as amended).

Dawydzik, A. et al (eds.): Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014–2020 (Commentary on EU regulations for cohesion policy for 2014–2020), Warsaw, 2015. Available at: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13228/Komentarz_do_rozporzadzen_unijnych_2014_2020.pdf

Dębowska-Romanowska, T. et al: Prawo Finansowe (Financial Law), Warsaw: C. H. Beck, 2000.

Dębowska-Romanowska, T.: Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich (Calculation of tax and guarantees of civil rights), Państwo i Prawo, 1998, vol. 7.

Dębowska-Romanowska, T.: Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji (The concept of taxes and other public levies in the light of the constitution), in: Miemiec, W. (ed.): Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego (Establishment and application of tax law. Jubilee book of Professor Ryszard Mastalski), Wrocław, 2009.

Dębowska-Romanowska, T.: Tendencje tworzenia regulacji prawnofinansowych i ich wpływ na rozumienie prawa organicznego (ustrojowego) w Polsce, in: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, red. A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, J. Głuchowski, H. Dzwonkowski, Lublin: Wyd. UMCS, 2005.

Dębowska-Romanowska, T.: Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych (Public expenditures, their legal forms and rules of implementation in the public finance sector), in: Kosikowski, C. (eds.): System prawa finansowego, T. III, Teoria i nauka prawa finansowego (The System of Financial Law, vol. III, Theory and Science of Financial Law), Warsaw: Wolters Kluwer business, 2010.

Dembczyńska, J., Pietrasz, P.: Gmina jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną przez samorządowe kolegium odwoławcze (Municipality as an entity entitled to file a complaint before the administrative court against the decision issued by the local government appeal college), Samorząd Terytorialny(Local Government), 2009, no. 7–8.

Dembczyńska, J.: Pietrasz P.: Gmina jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu podatkowym przez samorządowe kolegium odwoławcze (The Commune as an Entity Entitled to Challenge Rulings in Administrative Court Issued in Tax Proceedings by Local Appeals Boards), Samorząd Terytorialny (Local Self-government), no. 7–8 (2009).

Descheemaeker, C.: La Cour des comptes. La Documentation française, (The Court of Auditors. The French Documentation), Paris, 2005.

Dias, Nelson (ed.): Hope for democracy – 25 years of participatory budgeting worldwide. Edition: in loco association avenida da liberdade, 101 sãobrás de alportel, portugal, 2014. ISBN 978-972-8262-09-9.

Dobosz, P.: Koncepcja Listy Skarbów Dziedzictwa w systemie prawa ochrony zabytków w Polsce, in: Jagielska-Burduk, A., Szafrański, W. (ed.): Kultura w praktyce: zagadnienia prawne, volume 2. Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013.

Dolnicki, B.: Samorząd terytorialny (Local Government), Crakow: Wolters Kluwer, 2003.

Dolnicki, B.: Samorząd terytorialny, (Local Government), Warsaw: Wolters Kluwer, 2012.

Domiter, M., Marciszewska, A.: Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka (Management of EU projects. The theory and practice), Warsaw: Difin, 2013.

Dorożyński, T.: Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski (The role of the European Union cohesion policy in removing the economic inequalities. Conclusions for Poland), Łódź: University of Łódź Publishing House, 2012.

Dowgier, R.: Kiedy infrastruktura portowa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (When does real estate tax exemption apply to port infrastructure?), Przegląd podatkowy, 2012, no. 2.

Dowgier, R.: Różnicowanie stawek oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna (Differentiation of tax rates and exemptions from local tax and fees and State aid), in: Pietrasz, P., Gawrońska, K., Kościuk, D., Kulikowska-Kulesza, J., Perkowska, M. (eds.): Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce, Bialystok-Warsaw: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2012.

Dowgier, R.: Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego (Impact of State aid regulations on making and applying local tax law), Warsaw: Taxpress, 2015.

Dowgier, R.: Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej – czego mogą oczekiwać gminne organy podatkowe? (Directional assumptions of the new tax ordinance: what can municipal tax authorities expect?), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (The Review of Local Taxes and Local Government Finance), 2015, no. 7.

Dowgier, R.: Procedura stanowienia miejscowego prawa podatkowego a przepisy o pomocy publiczne (The Procedure of Establishing Local Tax Law and the Provisions on Public Aid), in: Dobaczewska, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.): Daniny publiczne – Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (Public Levies – Financial law Facing the Challenges of the 21st Century), Warszawa: CeDeWu, 2010, pp. 323–331.

Dowgier, R.: Zakres władztwa podatkowego gmin w prawie Rzeczypospolitej Polskiej w świetle standardów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (The scope of fiscal jurisdiction of municipalities in the Polish law in the light of standards resulting from the European Charter of Local Self-Government), in: Ofiarska, M. (eds.): Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego (The European Charter of Local Self-Government and the law of local government), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 2015.

Dowgier, R.: Zwolnienie muzeów i zabytków z podatku od nieruchomości (Property tax exemption for museums and monuments), in: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (Local Taxes and Local Self-Government Finances Review), 2005, no. 9.

Dowgier, R.: Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych do rejestru zabytków (Property tax exemption for buildings and lands entered into the monuments’ register), Analysis: System Informacji Prawnej Lex (Law Information System), Available at: https://sip.lex.pl/#/analysis/738236756/zwolnienie-z-podatku-od-nieruchomosci-budynkow-i-gruntow-wpisanych-do-rejestru-zabytkow?cm=URELATIONS [cit. 18. 1.  2018].

Drucker, P. F.: (2006). The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. New York: Collins.

Drwiłło, A., Gliniecka, J., Lamenta, L., Wójcik, J.: System dochodów samorządu terytorialnego (The system of local government income), Sopot: MISCELLANEA, 1993.

Drwiłło, A., Jurkowska-Zeidler, A. et al (eds.): System prawnofinansowy Unii Europejskiej (System prawnofinansowy Unii Europejskiej), Warsaw: Wolters Kluwer, 2017.

Drwiło. A., Gliniecka. J.: Finanse organów lokalnych (Finances of local autorithies), Gdańsk: Wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego, 1992.

Durczyńska, M.: Zakres ulg w polskim systemie podatkowym, in: Dzwonkowski, H, Kulicki, J.: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2016.

Duwendag, D.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna (The theory of money and monetary policy), Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, 1995;.

Dyl, M.: Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania (The investment funds. Principles of functioning), Warszawa: Wydawnictwo KIK Konieczny i Kruszewski, 2001.

Dyl, M.: Status banku powiernika a pozycja depozytariusza (The status of a bank depositary and the position of the dopository), Gloss, No. 2 (1998).

Dylewski, M., Filipiak, B.: Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych (Risk in the operations of local government units in new legal conditions), Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (International Security Yearbook) no. 7, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2013.

Dylewski, M.: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Risk management in investment projects of local government units) in: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej (Public finances in the conditions of accession to the European Union), Wrocaław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, 2006.

Dziemianowicz, R.: Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi (Tax policy as one of the elements of managing public finances) in: Owsiak, S. (eds.): Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (New management of public finances in crisis circumstances), Warsaw: PWE, 2011.

Dzwonkowski, H., Gołębiowski, G.: Public Finance Act, legal and financial commentary, Warsaw, 2014.

Egorov, I.: “How to teach local authorities:” School of PMMI “in the Tver region” / Proceedings of the 1st All-Russian Conference on Initiative Budgeting. Available at: http://www.nifi.ru/ru/nifi-events/archive/799-211015-pb-conf.html [cit. 1. 8. 2016].

Elkins, David, Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory, in: Yale Law & Policy Review, 2006, Vol. 24, Iss. 1, Article 3. Available at: http://digitalcommons.law.yale.edu/ylpr/vol24/iss1/3

Englmair, V., E.: The relevance of the Fundamental Freedoms for Direct Taxation, in: Lang, M. et. al (eds.): Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, 2. ed., Wien, Linde, 2010.

Epping, V., Hillgruber, Ch. Beck’scher Online-Kommentar Grundgesetz (Beck’s Online Commentary Basic Law), 2. ed., München: Beck, 2013.

Etel, L. (eds.): Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji (The Tax Ordinance. Directional assumptions of the new regulation), Białystok: Temida 2, 2015. Pokojska, A.: W sprawie wiatraków powiało optymizmem (As for windmills, a wind of optimism has appeared), Gazeta Prawna, 2017, no. 116.

Etel, L., Dowgier, R.: Podatki i opłaty lokalne, Białystok, 2013.

Etel, L., Dowgier, R.: Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany. (Local taxes and fees. Time for changes), Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2013

Etel, L.: Ogólna charakterystyka systemów opodatkowania nieruchomości, in: Etel, L.: Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Warsaw: Kancelaria Sejmu, 2003.

Etel, L.: Podatek od nieruchomości. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, 2012.

Etel, L.: Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego (Tax resolutions of local government), Białystok: Temida 2, 2004.

Etel, L., Co nowego w nowej ordynacji podatkowej (What’s new in the new tax code) in: Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.): Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (Practical and theoretical problems of financial law in the face of the challenges of the 21st century), Warsaw, 2017.

Etel, L., Kosikowski, C., Ruśkowski, E. (eds.): Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, (Oversight of Framing and Applying Tax Laws under the Rule of the Constitution of the Republic of Poland), Warsaw: Wolters Kluwer, 2006.

Etel, L., Presnarowicz, S., Dudar, G.: Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny Komentarz (Local taxes and charges. Agricultural tax. Forest tax. A commentary), Warszawa: WoltersKluwer, 2008.

Etel, L., Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego (Local government’s tax resolutions), Bialystok: Temida2, 2004.

Etel, L., Dowgier, R., Liszewski, G., Popławski, M., Presnarowicz, S. (eds.): Prawo podatkowe. Zarys wykładu (Tax law. Lecture outline), Warsaw: Difin, 2013.

Etel, L., Dowgier, R., Pietrasz, P., Popławski, M., Presnarowicz, S., Stachurski, W., Teszner, K. (eds.): Ordynacja podatkowa. Komentarz (Tax Ordinance. Comments), Warsaw: Wolters Kluwer S.A., 2017.

Etel, L.: Presnarowicz S., Podatek od środków transportowych. Komentarz, Warszawa: ABC Publishing House, 2002.

Etel, L.: Zmiany zasad opodatkowania środków transportowych, “Przegląd Podatkowy”, 2002, no. 2.

Etien, R.: Droit public general (General public law), Paris, 2015.

Eucken, W.: Grundsätze der Wirtschaftspolitik [Principles of economic policy], Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1990.

Fedorowicz, Z.: Instytucje finansowe (Financial Institutions), Warsaw, 1965.

Fedorowicz, Z.: Podstawy teorii finansów, Warszawa: Poltext, 1991.

Felis, P.: Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Warsaw: Szkoła Głowna Handlowa, 2012.

Fiala, J. Prekluze (Preclusion), in: Hendrych, D., Bělina, M., Fiala, J., Šámal, P., Šturma, P., Štenglová, I., Karfíková, M. Právnický slovník. (Legal dictionary), 3. ed., Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009.

Filipczyk, H.: Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa, 2013.

Filipiak, B.Z.: Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? (Tax policy of municipalities of the implementation of tax powers)?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (Scientific Papers of the University of Szczecin “Finance, Financial Markets, Insurance”), 2015, no. 76. Available at http://www.wneiz.pl/frfu

Fill, W.: Charakter prawny tzw. płatności z budżetu środków europejskich (Legal character of the so-called payments from the European funds budget), in: Gliniecka, J. et al (eds.): Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The practical and theoretical problems of financial law towards challenges of the XXI century), Warsaw: CeDeWu, 2017.

Finanse, red. J. Ostaszewskiego, Warszawa: Difin, 2007.

Fischer, I.: Stamp scrip, New York: Adelphi co., 1933.

Flejterski, S.: Podstawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki, Szczecin: Wyd. Economicus, 2006.

Fojcik-Mastalska, E.: Bank centralny (The Centralny (The Central Bank), in: Głuchowski, J. (ed.): The system of financial law VOLUME IV. Currency law. Foreign exchange law. The law of the financial market, Warszawa: Wydawnictwo Infor, 2010.

Fundowicz, S.: Zasada skargowości w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym (The Principle of Challenge in Poland’s Judicial-Administrative Procedures) in: Stelmasiak, J., Niczyporuk, J., Fundowicz, S.: Polski model sądownictwa administracyjnego, (Poland’s Model of Administrative Courts), Lublin: VERBA, 2003.

Funk, V.: Finanční věda se zvláštním zřetelem k československému zákonodárství finančnímu (Financial science with the special regard to the Czechoslovak legislation financial), Praha: Všehrd, 1929.

Gajl, N.: Konstytucyjne gwarancje systemu podatkowego (Constitutional warrantees of the tax system), Glosa, 1996, no. 9.

Gajl, N.: Teorie podatkowe w świecie (Tax theories in the world), Warsaw, 1992.

Gaudemet, P. M., Molinier, J.: Finanse publiczne, Warszawa: PWE, 2000.

Gavrilova, N. V.: Foreign trends in the field of participatory budgeting, in: Journal of Finance, 2016, Vol. 30, no. 2, pp. 118–125.

Głąbicka, K., Grewiński, M.: Europejska Polityka Regionalna (European Regional Policy), Warszawa, 2003.

Gliniecka, J., Harasimowicz, J.: Z zagadnień teorii podatku (On the problems of tax theory), Glosa, 1997, no. 5.

Glumińska-Pawlic, J.: Commentary to the Act of 27 August 2009. Provisions introducing the Public Finance Act (Dziennik Ustaw No. 157, item 1241, amending Dziennik Ustaw of 2009 No. 219, item 1706), in: New Public Finance Act with the Introductory Act, Practical Commentary, Ruśkowski, E., Salachna, J.M. (eds.), Gdańsk, 2010.

Glumińska-Pawlic, J.: Podatki i opłaty lokalne: małe podatki – duże absurdy (Taxes and local fees: small taxes – big absurdities), in: Glumińska-Pawlic, J. (eds.): Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka (Absurdities of Polish tax law. Theory and practice), Katowice, 2012.

Glumińska-Pawlic, J.: Prawa i obowiązki skarbnika jako organu kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego (Rights and duties of the treasurer as an organ of financial control in the local-government units), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (Local taxes and Local-government Finances Review), 2007, no. 10.

Glumińska-Pawlic, J.: Windykacja pomocy publicznej udzielonej niezgodnie z zasadami Wspólnego Rynku przes samorządowe organy podatkowe na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (Recovery of Public Aid Granted in Violation of the Rules of the Common Market by Local Tax Authorities on the Basis of a Decision of the European Commission), in: Liszewski, G. (ed.): Opłaty samorządowe w Polsce – Problemy praktyczne (Local Government Fees in Poland – Practical Problems), Białystok: Temida 2, 2010, pp. 118–131.

Golecki, M. J.: Wybrane aspekty odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, in: Honeste Vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.

Gomułowicz, A.: Podatnik a państwo (Taxpayer and the state), in: Dzwonkowski, H. (eds.): Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu? (Tax procedures – procedural guarantees or the instrument of fiscalism?), Warsaw, 2005.

Gomułowicz, A.: Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warsaw: Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o., 2001.

Grabowiecka, W, Słodowa-Hełpa, M.: Podatek od nieruchomości jako przedmiot konfliktów między gminami i płatnikami (studium przypadku), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, no. 1.

Grillo, F., Nanetti, R. Y.: Innovation, Democracy, and Efficiency. Exploring the Innovation Puzzle within the European Union’s Regional Development Policies, Palgrave Macmillan, 2016.

Grodyński, T.: Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczem, Kraków: PAU Publishing House, 1932.

Grzelakowski, A. S., Matczak, M.: Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój (Contemporary sea ports. Functioning and development), Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2012.

Gwizdała, J.: Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego (Credit risk in commercial bank activity), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

Hajdušek, Tomáš, Vodička, Milan: První zkušenosti s EET – elektronickou evidencí tržeb (First experience with ERS – Electronic Registration of Sales), in: ASPI [legal information system]. Wolters Kluwer ČR, 2017.

Hansmeyer, K. H.: Transferzahlugen an Unternehmen (Subventionen), Handbuch der Finanzwissenschatf (Transfer payments to companies (subsidies), Handbuch der Finanzwissenschatf), Tubingen, 1977.

Hanusz, A., Czerski, P.: Zasada prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym a domniemania i fikcje prawne, “Przegląd Sądowy”, 2002.

Hanusz, A., in: Hanusz, A. (eds.): Źródła finansowania samorządu terytorialnego (Sources of financing of territorial self-government), Warsaw, 2015.

Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P.: Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Local Government Revenues), Warsaw: Wolters Kluwer, 2009.

Hanusz, A.: Zwolnienia i wyłączenia w podatku od nieruchomości (Exemptions and exclusions in property tax), Finanse Komunalne, 2008, no. 12.

Hanusz, A.:, Zwolnienia i wyłączenia w podatku od nieruchomości (Property tax exemptions and derogations), in: Finanse Komunalne (Communal Finances), 2006, no. 12.

Hayek, F.: Denationalisation of Money – The Argument Refined, London: The Institute of Economic Affairs, 1990.

Hendrych, D., Bakes, M.: Veřejná správa a právo. Pocta prof. JUDr. Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám / Public administration and law. The tribute for prof. Dr. Dusan Hendrych in occasion of his 70th birthday, 1. ed. Praha: C. H. Beck, 1997, 378 p.

Hendrych, D., Fiala, J.: Právnický slovník (Legal Dictionary), 3. ed., Praha: C. H. Beck, 2009.

Himichev, N. I. (ed.): Financial Law: Textbook / Answers, 5. ed., M.: Norm; INFRA-M, 2012.

Holländer, P.: Filosofie práva (Legal philosophy), 2. ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-366-7.

Hömig, D., Wolff, H. A. et al.: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Handkommentar (Basic Law for the Federal Republic of Germany: Hand Comment), 11. ed., Baden-Baden: Nomos, 2016.

Hospodaření obcí v roce 2016. iRating powered by Cribis [online] [cit. 1. 2. 2018]. Available at: http://www.informaceoobcich.cz/

Hrabovská, Z.: Úloha územnej samosprávy pri podpore regionálneho rozvoja [The role of local self-government in promoting regional development], in: Koncepcie, východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR [Concepts, bases and perspectives of the development of territorial self-government in the SR], Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Faculty of public administration, 2016.

Hwang, J., Song, D.: Participatory Budgeting in Korea: A Focus on Participatory Budgeting in YeonsuGu, Incheon. International Strategy Center Research Paper 1, 2013.

Infanti, Anthony C.: Tax Equity. Buffalo Law Review, 2008; U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2007-01. Available at: https://ssrn.com/abstract=992485

Izdebski, H.: Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności (Local government. The basics of the system and activity), Warszawa: LexisNexis, 2003.

Jagielski, J., Dąbrowski, P.: Special legal status, in: Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (eds.): Administrative law system. Volume 7, Prawo administracyjne materialne, Warszawa: Wyd. C. H. Beck, 2017.

Jagoda, J.: Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, (Judicial Protection of Local Government Independence), Warsaw: Wolters Kluwer, 2011.

Jajuga, K. (ed.): Zarządzanie ryzykiem (Risk management), Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2007.

Janowski, J.: Elektroniczny obrót prawny (Electronic legal trade), Warsaw, 2008.

Jaśkiewicz, J.: Introduction, in: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz (The Act on the principles of conducting development policy. Commentary), LEX /el, 2014a.

Jaśkiewicz, J.: Introduction, in: Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (The Act of implementation of programs in the field of cohesion policy financed in the financial perspective 2014–2020, Komentarz, LEX / el 2014 b.

Jastrzębska, M.: Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego (Risk in the operations of local government units) in: Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (eds.): Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego (Risk management in the activities of local government units with special regard to catastrophic risk), Warszawa: Wyd. LEX, 2014.

Jhering, Rudolf von.: Boj o právo: Právní věda všedního dne (The Struggle for Law), Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, Knihovna společenských věd. ISBN 978-80-7380-102-1.

Jílek, Josef: Money and Monetary Policy – Current Practice, Praha: IEEP, Vysoká škola ekonomická, 2006, 276 p.

Jirásková, Z.: Místní daně a jejich přínos do obecní kasy [online] [cit. 23. 3. 2017]. Available at: http://smocr.cz/data/fileBank/8bc0ea42-3c41-45ea-b2a9-ed829879a9e7.pdf

Kabaj, M.: Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu [Programme of Counteracting Poverty and Unemployment], Warsaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [Institute of Labour and Social Welfare], 2000.

Kaliszewski, A.: Porty piątej oraz szóstej generacji (5GP, 6GO) – ewolucja ekonomicznej i społecznej roli portów (Ports of the fifth and sixth generation (5GP, 6GO) – evolution of the economic and social role of ports), Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2017, s. 93–123.

Kałuża, R.: Nowoczesny model współpracy: partnerstwo publiczno-prywatne, in: Fundusze europejskie na lata 2014–2020, 7 Cudów po raz siódmy. Historie, które inspirują, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Modern model of cooperation: the public-private partnership, in: European funds for the years 2014–2020, 7 wonders for the seventh time. Inspiring stories), Biuletyn informacyjny (Information Bulletin), 2014, no. 33.

Karciarz, M., Kudra, A.: Niedofinansowanie zadań zleconych w świetle wyzwań reformy samorządowej (Underfunding of commissioned tasks in light of the challenges of local government reform), in: Łaga, A.: O samorządzie terytorialnym z okazji jego 25-lecia (About the local government on the occasion of its 25th anniversary), Bielsko Biała: Cum Laude, 2015.

Karlikowska, M. et al: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (Public Finance Act Commentary), Warsaw: Presscom, 2010.

Karlikowska, M.: Commentary to Article 127, in: Karlikowska, M., Miemiec, W., Ofiarski Z., Sawicka K. (ed.): Ustawa o finansach publicznych [Public Finance Law]. Commentary, Wrocław: Wyd. PRESSCOM, 2010.

Kawecka, A., in: Małysa-Sulińska, K. (ed.): A. Kawęcka, J. Sapeta: Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz [Family Benefits Act. Commentary], Warsaw: Wolters Kluwer, 2015.

Kazek, M.: Podatek od nieruchomości. Orzecznictwo z komentarzem (Real estate tax. Case law with a commentary), Warszawa: Difin, 2016.

Kiekebel, J., B., Smit, S., D.: EC Free Movement of Capital, Corporate Income Taxation and Third Countries: Four Selected Issues, Alphen aan den Rijn, K1uwer Law International, 2008.

Kiermaszek, L., Mikosz, R.: Legitymacja skargowa jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (Challenge Entitlement of Local Governments in Judicial-Administrative Proceedings), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (Scientific Journals of Administrative Judiciary) no. 2–3, 2005.

Kiszka, J.: Ochrona podatnika w prawie polskim (Taxpayer’s Protection in Polish Law), Przegląd Podatkowy (Tax Overview) no. 9 (2003).

Klimek, H.: Funkcjonowanie rynków usług portowych (Functioning of port services markets), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

Klimowicz, M.: Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (Structural funds and Cohesion Fund in the countries of Central and Eastern Europe), Warszawa: CeDeWu, 2010.

Klink, M.: Wpływ instytucji zwolnień podatkowych i instytucji ulg podatkowych na kształtowanie się deficytu budżetowego oraz długu publicznego, in: Pomorska, A., Szołno-Koguc J.: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Warsaw: Wolters Kluwer, 2011.

Kocot, W. J.: Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej (Further modernization of the code regulation of the written form of a legal transaction), PPH, no. 10/2016.

Kończal, Cz.: Z prac nad doskonaleniem systemu budżetowego, in: Finanse, 1973, no. 1.

Koopmans, T. C.: Efficient allocation of resources, Econometrica, 1951, no. 19.

Kopecký, M.: Zákon o obcích: komentář (Act on Municipalities: Commentary), 3. ed., Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Koperkiewicz-Mordel, K.: Stanowienie przez rady gminy zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych (Making tax exemptions and reliefs in local taxes and fees), Finanse Komunalne (Municipal Finances) no. 1–2 (2005).

Kornberger-Sokołowska, E. et al: Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich (Local government units as beneficiaries of European funds), Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Kosek-Wojnar, M.: Zasady podatkowe w teorii i praktyce (Tax rules in theory and practice), Warsaw, 2012.

Kosikowski, C., Szpringer, Z.: Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku (Public Finances. Commentary to the act of 26 November 1998), Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 2000.

Kosikowski, C.: Prawo Finansowe Unii Europejskiej (European Union Financial Law), Warsaw: Wolters Kluwer, 2014.

Kosikowski, C.: Remarks to Art. 187, in: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (The Public Finances Act. Commentary), Warsaw: LexisNexis, 2011.

Kosikowski, C., Salachna, J. M.: Finanse samorządowe (Local government finances), Warsaw, 2012.

Kotáb, P., Karfíková, M, Vondráčková, P.: Základní finančněpravní instituty (Basic financial legal institutes), in: Bakeš, M. et al: Finanční právo (Financial Law), 6. rev. ed., Praha: C. H. Beck, 2012.

Kowalski, B. J.: Czynniki determinujące repatriację Polonii z krajów b. ZSRR w świetle realizacji ustawy o repatriacji, Polityka Społeczna, 2006, no. 1.

Kozak, M., Pyszkowski, A., Szewczyk, R.: Słownik Rozwoju Regionalnego (The dictionary of regional development), Warszawa, 1997.

Kozieł, M.: Breach of Budgetary Discipline as a Direct Consequence of the Breach of Conditions on the Management of the EU Funds, in: Kovářová, E., Melecký, L., Staníčková., M. (eds.): Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016: ICEI 2016: 19–20 May 2016, Ostrava, Czech Republic, 2. part, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2016.

Kozieł, M.: Public Finances as Integral Part of Financial Law, in: Mrkývka, P. (eds.): System of financial law: general part: conference proceedings, Brno: Masaryk University, 2015. Available at: http://www.law.muni.cz/sborniky/system-of-financial-law/general-part.pdf

Kryczko, P.: Model odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Responsibility Model for the Breach of Public Finance Discipline), in: Kostecki, A. (ed.): Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków (Financial Law and the Science of Financial Law at the Turn of the Century), Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze Grupa Wolters Kluwer, 2000.

Kubalski, G. P.: Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu prawnego gminy (The Wójt as an Issuing Authority in Procedures Pertaining to Commune Legal Interests), Samorząd Terytorialny (Local Self-government), no. 1–2 (2008).

Kulesza, M., Niziołek, M.: Ethics of the public service, Warsaw, 2010.

Kyncl, L.: Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy (Unification of supervision of financial markets as part of public administration reform), in: Sborník z konference Dny veřejného práva (Days of Public law conference proceedings), Brno: Masaryk University, 2007.

Łączkowski, W.: Daniny publiczne a zasada pomocniczości, in: W Kręgu Prawa Podatkowego i Finansów Publicznych, Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin: UMCS Publishing, 2005.

Łączkowski, W.: Ekonomiczne i socjalne prawa człowieka a dobro wspólne (Economic and social human rights and the common good), in: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich (Human dignity and economic and social rights. Jubilee book published on the fifteenth anniversary of the establishment of the Ombudsman), Warsaw, 2003.

Lapina, M. A., Lapin, A. V.: Public financial control as an indicator of the development of civil society, in: Financial law, 2012, no. 4, pp. 2–6.

Large Family Card Act of 5 December 2014 (cons. text in: JoL 2017: it. 1832).

Lavický, P.: Občanský zákoník: komentář (Civil Code: Commentary), Praha: C. H. Beck, 2014.

Lawsky, Sarah B.: Formalizing the Code (15 June 2017). 70 Tax L. Rev. 377 (2017); Northwestern Public Law Research Paper, No. 17–14. Available at: https://ssrn.com/abstract=2987065

Lipiec-Warzecha, L.: Remarks to Art. 187–188, in: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (The Public Finances Act. Commentary), Warsaw: ABC, 2011.

Lipiec-Warzecha, L.: Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (Act on Liability for the Breach of Public Finance Discipline. Commentary), Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.

Lipková, Ľ. et al.: Medzinárodné hospodárske vzťahy [International Economic Relations], Bratislava: Sprint dva, 2011.

Liška, Michal, Snopková, Petra: Vybrané problémy institutu kontrolního hlášení (Selected Issues of the VAT Control Statement), Daně a právo v praxis (Taxes and Law in Praxis), Prague: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017, XXII, no. 11, pp. 8–15. ISSN 1211-7293.

Liška, V., Gazda, J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování / Capital markets and collective investment. 1. ed. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004, 528 p.

Madar, Z.: Slovník českého práva (Dictionary of the Czech law), Praha: Linde, 1995. ISBN 80-85647-62-1.

Majka, P.: Wykładnia przepisów regulujących ustawowe zwolnienia w podatku od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych (The interpratation of the provisions regulating the legislative property tax excemptions in the case-law of the administrative courts), in: Miemiec, W. M. (ed.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy (Local finances after 25 years of local self-governing. A diagnosis and perspectives), Warszawa: Wolters Kluwer 2015.

Malarewicz-Jakubów, A.: Wirtualizacja życia gospodarczego, aspekty prawne zawierania umów, Virtualization of Commercial Life, legal Aspects of dealing contracts, Zarządzanie i Finanse (Finances and Management), no. 1/2012.

Małysz-Plich, A.: Sądowa kontrola administracji publicznej w sferze podatków i opłat lokalnych. Administrative Court Oversight Regarding Taxes and Local Service Charges, in: Dolnicki B., Tarno J. P., Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, (Local Government in Poland and Administrive Court Oversight), Warsaw: Wolters Kluwer, 2012.

Mandl, U., Dierx, A., Ilzkovitz, F.: The effectiveness and efficiency of public spending. European Economy, Economic Papers of European Commission, 2008,  no. 301.

Marianski, A.: Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego (Resolving doubts in favor of the taxpayer. The principle of tax law), Warsaw, 2011.

Markova, H.: Finance obcí, měst a krajů (Finance of the municipalities and regions). 1. ed. Praha: ORAC, s. r. o., 2000, 196 s.

Maslow, A. H.: Motywacja i osobowość, Warsaw: PWN, 2017.

McGee, Robert W.: Taxation and Public Finance: A Philosophical and Ethical Approach. Commentaries on the Law of Accounting & Finance, 1997, Vol. 1, pp. 157–240. Available at: https://ssrn.com/abstract=461340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.461340

Mégy, R.: Finances publiques (Public finance), Paris, 2017.

Michalski, M. et. al: Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz (The investment funds law. The comment), Warszawa: C. H. Beck, 1999.

Miemiec, W.: Zasady pozyskiwania i wykorzystywania bezzwrotnych środków zagranicznych (Rules for acquiring and using non-returnable foreign funds), in. Kosikowski, C. (eds.): System prawa finansowego, T. III, Teoria i nauka prawa finansowego (The System of Financial Law, vol. III, Theory and Science of Financial Law), Warsaw: Wolters Kluwer business, 2010.

Mikolášová, M.: Co je to devizový trh a jak vlastně funguje? (What is the foreign exchange market and how it works) [online]. Dům financí (House of Finance), 2014. Available at: http://dumfinanci.cz/clanky/48-co-je-to-devizovy-trh-a-jak-vlastne-funguje

Mikos-Sitek, A., in: Misiąg, W. (eds.): Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (Public Finance Act. Act on liability for violation of public finance discipline. Commentary), Warsaw: C. H. Beck, 2017.

Mirić, O.: The Regional Policy of the European Union as an Engine of Economic Development, Belgrade, 2010.

Mironova, S. M., Zhemchuzhnikov, A. A.: Normative consolidation of the principle of citizen participation in the financial activities of the state and municipalities, in: Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017, Vol. 42, no. 3, pp. 15–23.

Mironova, S. M.: Means of self-taxation of citizens in the system of formation of incomes of local budgets: the legal nature and practice of application, in: Scientific Herald of the VF RASHiGS, 2016, no. 1, pp. 31–36.

Mironova, S. M.: Participation of citizens in the financial activities of municipalities as a principle of financial law: monograph. Moscow: Yurlitinform, 2018, 224 p.

Misiąg W. (eds.): Remarks to Art. 187–188, in: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (The Public Finance Act. Act on liability for violation of public finance discipline. Commentary), Warsaw: C. H. Beck, 2017.

Monjal, P.-Y.: La communautarisation de l’organisation décentralisée en France (The communitarization of the decentralized organization in France,), in: Journées juridiques franco-polonaises (French-Polish legal meetings), Paris, 2013.

Montesquieu, Ch.-L.: L’Esprit des lois (The Spirit of Laws), Barrillot & fils (Barrillot & son), 1748.

Moravec, L., Radvan, M.: Chapter 14: Czech Republic, in: Seer, R., Wilms, A. L.: Surcharges and Penalties in Tax Law, Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2016, pp. 259–282.

Morawski, W.: Wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego na zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości – przypadkowa rewolucja? (Influence of change in ‘building object’ definition on the scope of application of real estate tax. An accidental revolution?), Przegląd podatkowy, 2015, no. 6.

Morawski, W.: Zwolnienie infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich, in: Morawski W, Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych Komentarz. Linie interpretacyjne, Warsaw: 2013, pp. 576–578

Mrkývka, P., Czudek, D.: Stability and Stabilization in Financial Law, in: Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017, pp. 53–70.

Mrkývka, P.: Determinace a diverzifikace finančního práva (Determination and Diversification of Financial Law), Brno: Masaryk University, 2012.

Mroczkowski, R.: Dział IV. Depozytariusz (Part IV. The depositary), in: Mroczkowski, R. (ed.): Investment Funds Act. Comments LEX, Warszawa: Lex, 2014.

Mroczkowski, R.: Rola depozytariusza w systemie nadzoru nad rynkiem usług funduszy inwestycyjnych w Polsce (The role of a depositary in the system of supervision over the investmen funds in Poland), Gdańskie Studia Prawnicze (Gdańsk Law Studies), Vol. I (2007).

Nakamoto, S.: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Available at: http://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Niemiec, M, Niemiec, W., Sawicka, K.: Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (Public finance law in the local government sector), Warsaw, 2013.

Niskanen, W.A.: Bureaucracy and representative government. Aldine: Atherton, 1971.

Nykiel, W. (red): Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki (Polish tax law. Academic handbook), Wyd. 11, Warszawa: Difin, 2013.

Nykiel, W.: Ulgi zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warsaw: Dom Wydawniczy ABC, 2002.

Nykiel, W.: Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia), in: Brzeziński B.: Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Torun: TNOiK Dom Organizatora, 1998.

Nykiel-Mateo, A.: Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym (State aid and general measures of intervention in the European Community Law), Warsaw: Wolters Kluwer business, 2009.

Ofiarska, M., Ofiarski, Z.: Udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia administracyjnoprawne i finansowoprawne, in: Borodo, A. (ed.): Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, Toruń: TNOIK “Dom Organizatora”, 2013.

Ofiarski, Z., Ofiarska, M.: Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej – wybrane aspekty, in: Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T. (eds): Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa-Gdańsk: CeDeWu, 2010.

Ofiarski, Z.: Financial Law, Warsaw, 2010.

Ofiarski, Z.: Prawo bankowe (Bank law), Warszawa: Wydawnictwo Oficyna, 2008.

Ofiarski, Z.: Prawo finansowe (Financial law), Warszawa: C. H. Beck, 2010.

Okolski, J.: Prawo handlowe (Commercial law), Warsaw, 2008.

Olechowski, M.: Normatywne podstawy przymusowego umarzania zobowiązań pieniężnych (Normative grounds of compulsory decommitment of monetary liabilities), Państwo i Prawo, 2004, no. 5., pp. 67 et seq.

Olejniczak, A.: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – podstawy prawne, standardy i sposób efektywnego przeprowadzenia (Risk management in units of the public finance sector – legal bases, standards and effective way of conducting), Skarbnik i Finanse Publiczne (Treasurer and Public Finance) no. 5 (2009).

Olson, M.: The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, London: Yale University Press, 1982.

Oręziak, L. (ed.): Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce (Financing Regional Development in Poland), Warszawa: WSHiP im. Łazarskiego, 2008.

Orłowski, J.: Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, Studia Prawnoustrojowe 2013/22. Available at: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Prawnoustrojowe/Studia_Prawnoustrojowe-r2013-t-n22/Studia_Prawnoustrojowe-r2013-t-n22-s81-100/Studia_Prawnoustrojowe-r2013-t-n22-s81-100.pdf

Ostrowska, A.: Charakter prawny i rola dotacji w systemie wydatków publicznych – wybrane zagadnienia, in: Ofiarski, Z. (ed.): XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014.

Ostrowska, A.: Dylemat ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (Dilema of Liability for the Breach of Public Finance Discipline by the Entities Which Do Not Belong to the Public Finances Sector), in: Smaga, M., Winiarz, M. (eds.): Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka (Public Finance Discipline. Doctrine, Judicature, Practice), Warszawa: C. H. Beck, 2015.

Ostrowski, K.: Prawo Finansowe. Zarys ogólny (Financial Law. Overview), Warsaw, 1970.

Oudes, F.: Výklad podmínek pro přiznání nároku na odpočet daně (Interpretation of the conditions for VAT deduction), Rigorózní práce, 2017. Available at: https://is.muni.cz/th/257479/pravf_r/

Owsiak, S.: Finanse, Warszawa: PWE, 2015.

Pahl, B.: Opodatkowanie gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (Taxation of lands and buildings entered into the monuments’ register), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (Local Taxes and Local Self-Government Finances Review), 2009, no. 7–8.

Pahl, B.: Czy indywidualny wpis budynku do rejestru zabytków stanowi podstawę do zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntu, na którym jest posadowiony? (Does an individual entry of a building into the monuments’ register entitles to exempt its owner from the property tax), gloss to the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 August 2010 (II FSK 450/09), Finanse Komunalne (Communal Finances), 2010, no. 11.

Panek, T.: Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru [Poverty, Social Exclusion, and Inequalities. Gauging Theory and Practice], Warsaw: 2011.

Pařízková, I. et al: Místní poplatky v teorii a praxi (Local charges in theory and praxis), Brno: Masarykovu univerzita, 2013.

Pařízková, I. et al: Místní poplatky v teorii a praxi (Local Charges in Theory and Practice), Brno, Masaryk University, 2012.

Pařízková, I.: The Budgetary Process of Territorial Self-Governing Units in the Czech Republic, in: Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017, pp. 172–190.

Pařízková, I.: Finance územních samosprávných celků (Finance of territorial self-governing units), Brno: Masarykova univerzita (Masaryk university), 1998.

Pavlát, V.: Regulace a dozor nad finančními trhy ve světě: současný stav a výhled do budoucna (Regulation and supervision of financial markets in the world: current state and outlook for the future). in: Sborník z mezinárodní konference Regulace a dozor nad finančními trhy (Conference proceedings of the International Conference on Regulation and Supervision of Financial Markets), Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2003.

Peffekoven, R.: Offentliche Finanzen, in: Vohleus Kompedium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik (Public Finances, in: Vohleu’s Compendium of Economic Theory and Economic Policy), vol. I, Munchen, 1983.

Pekao TFI: Press release, 10 lat Pioneera Zrównoważonego, 10 lat rynku funduszy inwestycyjnych (10 years of the Sustainable Pioneer, 10 years of the investment funds) 2002, http://pekaotfi.pl/tfi/arts.ip_20_2002

Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M.: Veřejný sektor – řízení a financování. Wolters Kluwer, 2012, 488 p.

Pelc, V.: Zákon o daních z příjmů (Income Tax Act), 2. ed. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-517-6.

Pietrasz, P.: Kontrola sądowa oraz quasi-sądowa aktów finansowych jednostek samorządu terytorialnego – sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze (Court Oversight and Quasi-Judicial Financial Acts of Local Government Units – Administrative Courts and Appeals Boards) in: Kosikowski C., Salachna J. M., Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, (Finances of Locasl Governments – 580 Questions and Answers, Models of Resolutions, Declarations, Decisions and Contracts), Warsaw: Wolters Kluwer, 2012.

Pietrzyk, I., Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w Państwach

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace