Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp

Martin Čuta
Anotace

Pro antropologickou praxi má modelování růstu zvláštní důležitost, protože má dopad v řadě oblastí běžného života. Úspěšný, tedy validní a prakticky využitelný model, by měl být založen na individuálním přístupu a poskytovat biologicky interpretovatelné parametry.

Tato monografie přináší přehled dostupných modelů pro hodnocení a modelování lidského růstu a představuje nový modelový přístup, zcela odlišný od jiných přístupů. Liší se tím, že je založen na fyziologickém principu růstu a také tím, že poskytuje biologicky interpretovatelné výstupní parametry. Model byl nazván Dynamický fenotyp – lidský růst je totiž fenotypovým představitelem zděděného genotypu – růstového programu, který jedinec získává od svých rodičů a který je modulován vlivy prostředí. Dynamický fenotyp je založen na fyziologických principech růstu – na anabolických a katabolických dějích. Další z předností Dynamického fenotypu v porovnání s ostatními modely je jeho zaměření na individuální hodnocení. Autor metody Dynamického fenotypu Ludvík Novák vychází z Waddingtonovy (1957) premisy o vzniku růstového programu až do dospělosti (potažmo celkového genetického pozadí organismu) každého biologického jedince v okamžiku jeho vzniku – tedy vzniku zygoty splynutím vajíčka a spermie. Od tohoto okamžiku má každý jedinec nastaven svůj vlastní růstový program (který je modulován výživou a dalšími faktory prostředí) a jeho růst sleduje jeho vlastní růstový kanál. Udržení organismu v hranicích daného růstového kanálu je zabezpečeno fyziologickými regulačními mechanismy, které jsou v souboru nazývány homeorhesis. Ostatní modelové přístupy se biologickým individuem nezabývají; individuální přístup, zvláště v případě longitudinálních dat, je však zásadní. Každý jedinec se od ostatních liší a v případě využití sumarizačních postupů dochází ke ztrátám v záznamu biologické variability a jejích příčin.

Martin Čuta
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-7204-893-9
Velikost souboru 2.9 MiB
Počet stran 107
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace