Predikce potenciálních míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. Certifikovaná metodika

Jana Mazáčková, Petr Žaža, Andrej Púčať
Anotace

Certifikovaná metodika přináší postup pro stavebníky malých vodních nádrží při zachování prvků kulturně historické krajiny a možnosti archivace faktů o vývoji krajiny. Jedná se o využití hrází zaniklých vodních nádrží, které se dochovaly v kulturně historické krajině a jejich zahrnutí do nových vodohospodářských staveb.  Metodika řeší způsob samotného vyhledávání těchto reliktů v krajině a jejich možné uplatnění v nově budovaných vodohospodářských stavbách (retenčních nádržích). Systematika zohledňuje nutné úkony od identifikace v terénu, zapojení do projektové dokumentace, po ošetření při samotné výstavbě se zapojením těles starých hrází. Metodika zmiňuje i státní legislativu, které se zapojuje do ochrany kulturně historické krajiny.
Využití historických hrází zaniklých vodních děl dovoluje jejich zachování do budoucna a poukazuje na nutné prvky při výstavbě nové vodní nádrže s nutným archeologickým výzkumem většinou v místě proražené výpusti. Metodika vychází z praxe, protože používá již se stavebníky diskutované a následně  použité  stavební postupy a zachování historických hrází.
 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9911-1
Počet stran 40
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

Prameny:

Moravský zemský archiv, G 10 (Sbírka rukopisů zemského archivu), inv.č. 638. – Urbář panství brtnického z doby před r. 1538

Moravský zemský archiv, F 16 (Velkostatek Brtnice), mapy 1033, 1034, 1035, 1038, 1068, 1070, 1072, 1073

Dubravius, I., 1559: De piscinis et Piscu qui eis aluntur naturis libri quinque. https://doi.org/10.5962/bhl.title.6309

Edice pramenů:

ZDB     Chlumecký, P. – Chytil, J. – Demuth, K. – Wolfskron, A.: Moravské zemské desky. I. sv. řady brněnské 1348–1466. Brno 1856.

Literatura:

Berková, J., (ed.), 2018: Historická sídla v historické krajině. Praha.

Černá, L. a kol., 2015: Brno (okr. Brno-město). Přehled výzkumů 56/2, 226–252.

Just, T. a kol., 2020: Doporučení k projektům malých vodních nádrží. Poznámky k tématu, AOPK regionální pracoviště Střední Čechy. Dostupné online z: https://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/male-vodni-nadrze/

Kupka, J., 2017: Historická krajina, její hodnoty a územní plánování. In: Přestavba a regenerace sídel a krajiny. Sborník z konference AUÚP, Litoměřice 6.–7. 10. 2016, 69–73.

Krajíc, R., 2019: Středověké vodní dílo v Táboře. Archeologický výzkum Jordánu, Archaeologia historica 44/2, 1001–1027. https://doi.org/10.5817/AH2019-2-21

Kyncl, T., 2019: ZAV U Malovaného mostku. Potrubí z hráze rybníku, Jestřebí u Brtnice. Nepublikovaná dendrochronologická zpráva. Brno.

Matějek, F., 1956: Přehled rozvoje rybníkářství na Moravě v 2. pol. 15. a v 1. pol. 16. století, Časopis Slezského muzea 5, 1956, 28–59.

Mazáčková, J. – Doležalová, K., 2012: Stančice, povrchová prospekce a systematické zaměřování zaniklé vsi. Acta Mus. Moraviae, Sci. Soc. XCVII/2, 259–284.

Míka, A., 1955: Slavná minulost českého rybníkářství, Praha.

Nový, R. a kol., 1974: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století), Praha.

Petřík, J. a kol., 2017: Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století, Archaeologia historica 42/2, 789–817. https://doi.org/10.5817/AH2017-2-19

Šíp, M., 2012: Predikční modelování v archeologii. Rukopis dizertační práce uložen na Katedře archeologie, Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň.

Štefan, I., 2019: Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě, Praha.

Vorel, I., 2011: Ochrana krajinného rázu v územním plánu – fikce nebo reálná možnost? In: Vorel, I. – Kupka, J. (eds): Krajinný ráz v sídlech. Sídla v rázu krajinném. Praha, 45–55.

Zaoralová, M., 1988: Období druhého nevolnictví 1648–1740, In: Janák, J. et al. (eds.), Dějiny Brtnice a připojených obcí, Brno – Brtnice, 151–177. 

 

Internetové zdroje:

MZA – indikační skica http://www.mza.cz/indikacniskici/index.php#show:MOR091118350

MZA – urbáře http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/URB01/A8SL4DD2Bad3URB01.htm

Potenciál aplikace přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině a zlepšení ekologického stavu vodních útvarů http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/podklad/potencial_aplikace_prirode_blizkych_opatreni.pdf

Zákony:
Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Zákon č. 20/1987 Sb. České národní rady o státní památkové péči

 

Podobné publikace