Digitální archivnictví

Stanislav Bárta, Hana Brzobohatá, Radana Červená, Jiří Jelínek, Zbyšek Stodůlka, Michaela Zemánková
Anotace

Název anglicky: Digital archiving

Monografie přináší texty, které shrnují problematiku digitálního archivnictví v českém prostředí. Jednotlivé kapitoly sledují životní cyklus digitálního dokumentu od jeho vzniku, přes výběr, evidenci, trvalé uložení, zpracování až po zpřístupnění badatelům. První kapitola se věnuje problematice standardů a norem a jejich praktického užití v elektronické spisové službě. Následuje popis projektu Národního digitálního archivu a Archivního portálu včetně problematiky výběru elektronických archiválií, validace a dlouhodobého uchování dat. V další kapitole jsou popsány vybrané základní nástroje pro elektronickou evidenci archiválií a jejich zpracování. Závěrečná kapitola se věnuje digitalizaci archivních dokumentů a jejich zpřístupňování na archivních portálech. Text je doplněn slovníčkem vybraných pojmů z oblasti digitálního archivnictví.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9450-5
Počet stran 134
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

10 Seznam literatury a použitých zdrojů

10.1 Směrnice, normy a metodiky

ČSN ISO 14721. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model. Praha 2014.

ČSN ISO 16363. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť. Praha 2014.

ČSN ISO 6199 (013845). Mikrografie. Snímkování dokumentů na 16 mm a 35 mm halogenidostříbrný mikrografický film. Pracovní postupy. Praha 1996.

ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, 2nd Edition. Dostupné z: https://www.ica.org/en/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-corporate-bodies-persons-and-families-2nd. Cit. 22. 11. 2018.

Metodický návod č. 1 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví, č. j. MV–73402–1/AS–2012.

Metodický návod č. 1/2014 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, kterým se vydává standard apeEAD pro vytváření a zasílání archivních pomůcek v digitální podobě podle schématu XML apeEAD. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-standardy.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D. Cit. 22. 11. 2018.

Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě. Tomáš Dvořák, Karel Koucký, Jaroslav Šulc, Jiří Vichta, Milan Vojáček. Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, 2015, verze 1.0. Dostupné z: http://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2015/11/metodika2015.pdf. Cit. 6. 8. 2018.

Návod na vytvoření archivní pomůcky v digitální podobě podle schématu XML apeEAD (2014). Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/navod-na-vytvoreni-archivni-pomucky-v-digitalni-podobe-podle-apeead-pdf.aspx. Cit. 22. 11. 2018.

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Věstník Ministerstva vnitra - částka 57/2017.

Směrnice MV ČR č. 2/1975, o ochraně a kategorizaci archiválií.

US Code 44 Public Printing and documents. Dostupné z: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44. Cit. 22. 11. 2018.

Věstník Ministerstva vnitra – částka 65/2012: Vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě.

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví.

10.2 Literatura a další zdroje

BARTL, Benjamin – Paulusová, Hana – Straka, Roman. Ochrana archivních fondů a sbírek. In: Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954–2004, Praha 2004, s. 219–236.

BERNAS, Jiří – STODŮLKA, Zbyšek. Národní archivní portál – brána k digitálnímu archivu. Prezentace konference Internet ve státní správě a samosprávě 2017. Dostupné z https://www.isss.cz/archiv/2017/download/prezentace/na_bernas.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

Bewertungsmatrix zur Archivtauglichkeit von Dateiformaten (2017). Dostupné z: https://kost-ceco.ch/cms/Bewertungsmatrix.html. Cit. 22. 11. 2018

BRATKOVÁ, Eva. Metadata a jejich hlavní schémata. Učební materiál pro posluchače ÚISK. Praha 2012.

CAPLAN, Priscilla. Chapter 1: What is digital preservation? Library technology reports. 2008, 44(2), s. 7–9. Dostupné z: https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4224/4808. Cit. 22. 11. 2018.

CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. Praha 2010.

CUNNINGHAM, Adrian. Digital Curration/Digital Archiving: A View From The National Archives of Australia. Paper for DigCurr2007 Conference, Chapel Hill, North Carolina. Dostupné z: https://ils.unc.edu/digccurr2007/papers/cunningham_paper_7.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

DCC Curation Lifecycle Model (2018). Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model. Cit. 22. 11. 2018.

Digitalizace. Heslo na internetovém portálu wikisofia.cz (2018). Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Digitalizace. Cit.6. 9. 2018.

Digital Preservation Handbook (2008). Dostupné z: https://www.dpconline.org/docs/digital-preservation-handbook/299-digital-preservation-handbook/file. Cit. 22. 11. 2018.

Digital Preservation Handbook (2015). Dostupné z: http://handbook.dpconline.org/. Cit. 22. 11. 2018.

eGOVERMENT. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/egovernment.aspx. Cit. 22. 11. 2018.

Empfehlungen zur Anwendung von PDF/A bei der Aufbewahrung elektronischer Unterlagen in Behörden und Gerichten. Erarbeitet vom Ausschuss „Digitale Archive“, Version 1.1 (Juli 2017). Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (KLA). Dostupné z: https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Downloads/KLA/pdfa-aufbewahrung-elektronischer-unterlagen.pdf?__blob=publicationFile. Cit. 22. 11. 2018.

Emulation Framework (2012). Dostupné z: http://emuframework.sourceforge.net/. Cit. 22. 11. 2018.

Encoded Archival Description Tag Library Version EAD3 1.1.0 (2018). Dostupné z: https://www.loc.gov/ead/EAD3taglib/EAD3.html. Cit. 22. 11. 2018.

HAJZLEROVÁ, Irena. Spisová služba ve školství. Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty. Karviná 2017.

Hanousek, Tomáš. Projekt digitalizace v Archivu hlavního města Prahy Ad fontes. In: Digitalizace aneb konec oslích uší. Sborník vydaný u příležitosti stejnojmenné konference konané 14.–16. 6. 2010 v Městské knihovně v Praze. Praha 2010, s. 32–35.

HARVEY, Ross. Preserving Digital Materials. Berlin 2012. https://doi.org/10.1515/9783110253696

HUTAŘ, Jan – MELICHAR, Marek. Dlouhodobá archivace digitálních dat – od teoretických úvah k praktické realizaci? Knihovna: knihovnická revue, 2015, 26(2), s. 58–68. Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/aktualni-cislo/knihovny-a-informace/dlouhodoba-archivace-digitalnich-dat-2013-od-teoretickych-uvah-k-prakticke-realizaci. Cit. 22. 11. 2018.

HUTAŘ, Jan. Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty. Disertační práce. Praha: 2012. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/25756/. Cit. 22. 11. 2018.

HUTAŘ, Jan. Optické nosiče v knihovnách: jejich struktura a ochrana, Knihovna, 2005, ročník 16, číslo 2, s. 83–88.

KEITEL, Christian. Der einzige Kompass, den wir haben: Zielgruppen und Nutzungsziele in der digitalen Archivierung. Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis, Bd. 5 (2018), Nr. 1, s. 25–37. Dostupné z: https://bop.unibe.ch/iw/article/view/4245/6333. Cit. 22. 11. 2018.

KUNT, Miroslav (red.). Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004. Praha 2010. Dostupné z: http://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2015/11/moznosti_02.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

KUNT, Miroslav – LECHNER, Tomáš. Spisová služba. 2. vyd. Praha 2017.

LAVOIE, Brian. Úvod do referenčního modelu otevřeného archivačního informačního systému (OAIS) [online]. LTP-pilot (Fond rozvoje CESNET, výzkumný projekt LTP-pilot, č. 516R1/2014), 2015. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0BzOLuOh094X8ejZ0NHVOY3VuOTg/view. Cit. 22. 11. 2018.

LEE, Christopher A., Open Archival Information System (OAIS) Reference Model, in: Bates, M. (Ed.), Maack, M. (Ed.). Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition. Boca Raton 2009, s. 4020–4030. https://doi.org/10.1081/E-ELIS3-120044377

Leitfaden zur digitalen Bestandserhaltung. Vorgehensmodell und Umsetzung, Version 2, nestor-Materialien 15, Frankfurt am Main: nestor a Deutsche Nationalbibliothek 2012. Dostupné z: https://d-nb.info/1047612364/34. Cit. 22. 11. 2018.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor – CUKIER, Kenneth. Big Data. Brno 2014.

MODS to Dublin Core Metadata Element Set Mapping Version 3 (2012). Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/mods/mods-dcsimple.html. Cit. 22. 11. 2018.

nestor Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung - Version 2.3. Hg. von H. Neuroth, A. Oßwald, R. Scheffel, S. Strathmann, K. Huth. Boizenburg 2010. Dostupné z: https://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/. Cit. 22. 11. 2018.

Novotný, Jan. Obrazová dokumentace historických fondů a její možné využití. Bakalářská práce. Praha 2007.

OLIVER, Gillian – HARVEY, Ross. Digital Curation. 2nd editon. Chicago 2016.

PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Analýza výzkumných dat na základě fondu disertačních prací Univerzity Karlovy v Praze s ohledem na dlouhodobé uložení digitálních objektů. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, 2016. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103851/. Cit. 22. 11. 2018.

PETERKA, Jiří. eIDAS a elektronické podpisy: jak poznáme, o jaký podpis jde? (2016). Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/eidas-a-elektronicke-podpisy-jak-pozname-o-jaky-podpis-jde/. Cit. 22. 11. 2018.

REINSEL, David – GANTZ, John – RYDNING, John. Data Age 2025: The Digitization of the World. From Edge to Core. IDC White Paper 2018. Dostupné z: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

ROSENTHAL, Colin – BLEKINGE-RASMUSSEN, Asger – HUTAŘ, Jan. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). Praha 2009.

ROSENTHAL, David S. H. Emulation & Virtualization as Preservation Strategies, 2015. Dostupné z: https://mellon.org/media/filer_public/0c/3e/0c3eee7d-4166-4ba6-a767-6b42e6a1c2a7/rosenthal-emulation-2015.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

SCOTT, Jason. Emulation in the Browser adds WebAssembly, 2018. Dostupné z: https://blog.archive.org/2018/02/13/emulation-in-the-browser-adds-webassembly. Cit. 22. 11. 2018.

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Modern Archives. Principles and Techniques. Chicago 2003.

Spisová služba v otázkách a odpovědích (2018). Dostupné z: http://www.nacr.cz/predarchivni-pece/predarchivni-pece/spisova-sluzba-v-otazkach-a-odpovedich/. Cit. 22. 11. 2018.

STODŮLKA, Zbyšek. Digitales Archiv mit eigenen Kräften? Erfahrungen und Herausforderungen. In: Digitale Archivierung. Innovationen – Strategien – Netzwerke. Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, Bd. 59 (2016), s. 33–38.

STODŮLKA, Zbyšek. E-Identität als Schlüssel zu den Dienstleistungen des digitalen Archivs. Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis, Bd. 5 (2018), Nr. 1, s. 119–124. Dostupné z https://bop.unibe.ch/iw/article/view/4254. Cit. 22. 11. 2018

SULITKOVÁ, Ludmila – POKORNÝ, Radek. Archivní teorie a metodika. Ústí nad Labem 2015. Dostupné z: http://ff.ujep.cz/archivnictvi/archivni_teorie.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

UNESCO – Charter on the Preservation of Digital Heritage (2003). Dostupné z: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/charter_preservation_digital_heritage_en.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

UNESCO – Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form (2015). Dostupné z: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Cit. 22. 11. 2018.

Vysvětlující informace k Pečeti nestoru pro důvěryhodné digitální archivy (verze 2.0), nestor-Materialien 17, 2018. Dostupné z http://files.dnb.de/nestor/materialien/nestor_mat_17_cs.pdf. Cit. 22. 11. 2018.

WANNEr, Michal a kol. Základní pravidla pro zpracování archiválií. 2. vyd. Praha 2015.

Záňová, Sandra. Digitalizace dokumentů v archivech a jejich zpřístupnění na internetu. Diplomová práce. Hradec Králové 2017.

Podobné publikace