Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Studijní text

Eva Hýblová, Filip Hampl
Anotace

Název anglicky: International Financial Reporting Standards. Study text

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) představují celosvětově uznávaný soubor účetních pravidel pro přípravu a sestavení účetních závěrek. Jejich posláním je zajistit, aby účetní závěrka obsahovala kvalitní, transparentní a celosvětově srovnatelné informace, které jsou pro uživatele relevantní. Z tohoto důvodu význam IFRS při sestavování účetních závěrek neustále roste. Cílem tohoto studijního textu doplněného o názorné příklady je představit čtenářům základní zásady a principy IFRS a podrobněji je seznámit s vybranými standardy, vztahujícími se zejména k vykazování a oceňování majetku a závazků a k požadavkům na sestavení individuálních účetních výkazů. Vedle toho je pozornost věnována také regulaci a harmonizaci finančního účetnictví v rámci Evropské unie formou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. Tento studijní text je určen nejen studentům Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, ale i široké veřejnosti, která má zájem seznámit se s problematikou harmonizace finančního účetnictví a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9580-9
Počet stran 189
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova IFRS , harmonizace , finanční účetnictví , finanční výkaznictví , individuální účetní závěrka
Jazyky Čeština

Podobné publikace