Příspěvek k teorii diferenčních rovnic/Contribution à la théorie des équations aux différences finies

Josef Kaucký

Podobné publikace