Tomáš Doležal

Vystudoval obor učitelství předmětů matematika, základy techniky a dramatická výchova na Pedagogické a Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity. V současné době studuje doktorandský studijní program oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje výuce dramatické výchovy (na pracovišti Střediska volného času Lužánky v Brně, na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity). Působí jako lektor výukových programů, workshopů a kurzů, vedoucí divadelních souborů a skupin, porotce a odborných garant celostátních přehlídek divadla a přednesu. Ve svých výzkumech se zabývá začleněním dramatické výchovy jako vzdělávacího oboru do základního vzdělávání