Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se obrací za historií hudebně pedagogické konference Musica viva in schola a bilancuje téměř 60 let její existence. Zaměřuje se na vybrané současné problémy hudebního vzdělávání v souvislosti s tématy konferenčních příspěvků.

Klíčová slova

Musica viva in schola, hudební vzdělávání, škola, rámcový vzdělávací program, digitální technologie


Reference

Zdroje

Digitální gramotnost. (2021). Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti. https://digigram.cz/

KlasikaPlus.cz. (2021, 8. února). Asociace učitelů hudební výchovy k revizím Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. KlasikaPlus.cz. https://www.klasikaplus.cz/souvislosti/item/4674-asociace-ucitelu-hudebni-vychovy-k-revizim-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-zakladniho-vzdelavani

Košut, M. (2013). E-learning – dobrý sluha, špatný pán. Hudební výchova – časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 21(2), 19–20.

Kučerová, J. (2017, 18. srpna). Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita. https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1004428

Masarykova univerzita. (2021). Musica viva in schola: historie konferencí MVIS. https://khv.ped.muni.cz/veda-a-vyzkum/konference-mvis

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 2021. (2021). https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-informatika

Řehořová, R. (1999). Konference Musica viva in schola v kontextu vývoje české hudební pedagogiky [Diplomová práce]. Masarykova univerzita.

Smetáčková, M. (2001). ISME – International Society for Music Education: Mezinárodní společnost pro hudební výchovu. In P. Hala (Ed.), Musica viva in schola XVII. (s. 15–24). Masarykova univerzita.

Šabouk, S. (1989). Problém argumentace ve prospěch estetické výchovy. In Musica viva in schola IX. (s. 35–54). UJEP.