The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations

Kapitola

Abstrakt

The Slovak Romantic Messianism is perceived by us as a phenomenon growing from a specific current epochal situation relating to a relatively rich tradition, which existed in the Slovak cultural context already in previous historical periods. By considering the characteristic features of production, its existence was often relativised. Nevertheless, it represents an important testimony of a concrete epoch. Its artistic implementation (perhaps today more than in the past) is being well appreciated, thanks to its interesting form and to its expressive and narrative strength or value. By focusing our attention on its expressive and thematic means, it is possible to prove that the authors tried to mediate a mystical experience to the readers. As mystagogues, they introduced and initiated the readers to the mysteries of God’s plans aiming at transformation of this world. In this sense, through their literary production, they invoked and prayed God to give them a chance to live a direct mystic experience in the reality. By pursuing this purpose, they filled their poetry with curious archaisms and neologisms (the so-called self-creation of language). They gave way to a speculative etymologism and poetical forms. Generally, they were syncretically stylying poetical shapes. And they often exploited experiments or complex strophic structures.

Klíčová slova

Romanticism. Messianism. Messiah. Redemption. Nation. Mysticism.


Reference

Baruzi, Jean. 2000. “Úvod do studia jazyka mystiky.” In Encyklopédie mystiky, vol 1., ed. by Marie-Madeleine Davyová, trans. by Helena Beguivinová, Danuše Navrátilová and Jindřich Vacek, 35–54. Praha: Argo.

Books of the Bible. https://bible.usccb.org/bible. Accessed August 18, 2021.

Čepan, Oskár et al. 1965. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava: SAV.

Čepan, Oskár. 1973a. “Romantický mesianizmus a Samo B. Hroboň.” In K problematike slovenského romantizmu, ed. by Pavol Vongrej, 95–127. Martin: Matica slovenská.

Čepan, Oskár. 1973b. “Romantický duch a romantická predmetnosť.” Slovenská literatúra 20, 3: 138–144.

Čepan, Oskár. 1976. “Romantický ʻduchʼ a Levoča.ˮ Literárny archív 75, 12: 15–28.

Čepan, Oskár. 1993. “Rázdelia romantizmu.” Slovenské pohľady 119, 1: 60–80.

Drozdíková, Jarmila. 2012. Na ceste k Armageddonu. Scenáre o konci sveta. Bratislava: Kalligram.

Dupkala, Rudolf. 2001. “Exemplifikácia idey mesianizmu v dejinách filozofického myslenia na Slovensku I.” In Fenomén mesianizmu I., ed. by Rudolf Dupkala, 53–80. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Dupkala, Rudolf. 2003. O mesianizme. Prešov: Slovacontact.

Eliáš, Michal. 1973. “Otvárací prejav.” In K problematike slovenského romantizmu, ed. by Pavol Vongrej, 5–6. Martin: Matica slovenská.

Goszczyňska, Joanna. 2005. “Mesianizmus v poľskom a slovenskom romantickom myslení.” Slovenská literatúra 52, 4–5: 270–277.

Heller, Jan. 1994. Bůh sestupující. Praha: Kalich.

Hleba, Edmund. 1991. “Doslov.” In Slovenské iskrice, Samo Bohdan Hroboň, 255–260. Bratislava: Tatran.

Hleba, Edmund. 2009. Mesianizmus a Samo Bohdan Hroboň. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Hodža, Michal Miloslav. 2010. “Pejan skalného ducha.” In Romantickí mesianisti, ed. by Ľubica Somolayová, 325–326. Bratislava: Kalligram and SAV.

Homza, Martin. 1998. “Mesianizmus ako súčasť národného vedomia Slovákov.” Proglas 9, 3–4: 15–18.

Horňanová, Sidonia. 2001. “Výklad Jánovej apokalypsy a chiliastické hnutie.” Cirkevné listy 114, 11: 172–175.

Hroboň, Samo Bohdan. 1991. Slovenské iskrice. Bratislava: Tatran.

Kamenčík, Marián. 2015. “Model parúzie ako cieľ duchovna v básnickej obraznosti mesianistického projektu S. B. Hroboňa.” In Duchovná cesta a jej podoby v literatúre, ed. by Magda Kučerková, 113–119. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Kováčik, Ľubomír. 2004. “Mytologický model dejín v literatúre slovenského romantizmu.” In Studia Slovaca, ed. by Jozef Tatár, 45–53. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Kovalčík, Vlastimil. 1990. “Samo Bohdan Hroboň – prekliaty básnik, predchodca modernej poézie.” Romboid 25, 11: 69–73.

Kraus, Cyril. 1979. Impulzy a inšpirácia slovenského romantizmu. Bratislava: VEDA.

Kraus, Cyril. 1999. Slovenský literárny romantizmus. Martin: Matica slovenská.

Kraus, Cyril. 2002. “Glosy o slovenskom mesianizme.” Slovenské pohľady. 4+118, 5: 42–54.

Kraus, Cyril. 2007. Slovenskí romantici. 2nd edition. Bratislava: Tatran.

Krčméry, Štefan. 1976. Dejiny literatúry slovenskej. Bratislava: Tatran.

Mráz, Andrej. 1948. Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení.

Pišút, Milan – Karol Rosenbaum – Viktor Kochol. 1960. Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: SAV.

Pišút, Milan. 1936. “Mesianistická báseň Sama Bohdana Hroboňa ʻSlovenskje Iskriceʼˮ. Sborník Matice slovenskej 14, 1, 482–498.

Pišút, Milan et al. 1984. Dejiny slovenskej literatúry. 3rd edition. Bratislava: Obzor.

Poliaková, Mária. 2008. Židovské mesiášske predstavy v literatúre a tradícii z kresťanského pohľadu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Považan, Michal. 1963. Novými cestami. Bratislava: Slovenský spisovateľ.

Somolayová, Ľubica. 2010. “Mesianizmus ako romantická utopická predstava.” In Romantickí mesianisti, ed. by Ľubica Somolayová, 615–636. Bratislava: Kalligram and SAV.

Somolayová, Ľubica. 2008. Mystická misia S. B. Hroboňa. Bratislava: ARS POETICA.

Vajanský, Svetozár Hurban. 1956. State o slovenskej literatúre. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.

Vlček, Jaroslav. 1953. Dejiny literatúry slovenskej. 4th edition. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.

Vojtíšek, Zdeněk. 2007. “Nadchádzajúci vek blaženosti.” In Rozmer 10, 1: 2–7.