Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cieľe. Vzdelávanie a podpora lídrov v edukácii v SR nie sú dostatočne teoreticky a empiricky ukotvené. V týchto súvislostiach má ambíciu prispieť projekt APVV-17-0557 "Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii". Predpokladom koncipovania teoreticky ukotveného kompetenčného modelu je aj východiskové uchopenie a definovanie kľúčových konceptov oblasti líderšipu aplikovaného do edukačného kontextu, čo predstavuje hlavný cieľ príspevku.

Metóda. Na vybraných reprezentatívnych medzinárodných zdrojoch z oblasti líderšipu v edukačnom prostredí z obdobia rokov 2002 až 2018 bola aplikovaná metóda Rámcovej analýzy (Ritchie & Spencer) s využitím CAQDAS a zapojením viacerých posudzovateľov.

Výsledky. Analyzované zdroje majú vysokú tematickú i metodologickú variabilitu. Vymedzovanie líderšipu v edukácii sa dá kategorizovať podľa kľúčových konceptov školského, edukačného a učiteľského líderšipu, čo je v príspevku diskutované spolu so súvisiacimi konceptmi v oblasti, ako aj mierou zastúpenia psychologického poznania témy líderšipu.

Závery. Potenciálne podnetné sa javí porovnanie charakteristík konceptov školského a edukačného líderšipu, ako aj identifikovanie tém nedostatočne ukotvených v psychologickej teórii a výskume.

Limity. Zúženie záberu na severoamerický kontext, keďže iným (napr. európskemu) sa budú venovať ďalšie štúdie.


Reference

Ärlestig, H., Day, Ch. & Johansson, O. (Eds.). (2016). A Decade of Research on Schools Principals. Cham, Switzerland: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-23027-6

 

Earley, P. & Weindling, D. (2004). Understanding School Leadership. London, UK: PCP/SAGE.

 

English, F.W. (Eds) (2006). Encyclopedia of Educational Leadership and Administration (vol. 1, 2). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
https://doi.org/10.4135/9781412939584

 

Gates, G.S. & Gilbert, B. (2016). Mindful school leadership. In: K. Schonert-Reichl & R. Roeser (Eds.) Handbook of mindfulness in education (99-118). New York, NY: Springer.

 

Grace, G. (1995). School Leadership: Beyond Education Management. London : The Falmer Press, 240 s., ISBN 0-203-97478-6

 

Grootenboer, P. (2018). The Practices of School Middle Leadership
https://doi.org/10.1007/978-981-13-0768-3_2

 

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Portál: Praha.

 

Khangura, S. et al. (2012). Evidence summaries: the evolution of a rapid review approach. Systematic Reviews, 1:10
https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-10

 

Krüger, M. & Scheerens, J. (2012). School Leadership Effects Revisited: Review and Meta-Analysis of Empirical Studies. Dordrecht, Netherlands: Springer.

 

Leithwood, K. et al. (Eds) (1996). International Handbook of Educational Leadership and Administration. Boston, USA: Kluwer Academic Publishers.
https://doi.org/10.1007/978-94-009-1573-2

 

Leithwood, K. & Hallinger, P. (Eds) (2002). Second International Handbook of Educational Leadership and Administration. Dordrecht, Netherlands: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-010-0375-9

 

Marzano, R.J. et al. (2005). School leadership that works: From Research to results. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

 

Maulding, W., Peters, G. et al. (2012). Emotional intelligence and resilience as predictors of leadership in school administrators. Journal of Leadership Studies, 5(4), 20-29.
https://doi.org/10.1002/jls.20240

 

Miller, P.W. (Ed) (2018). The Nature of School Leadership. Global Practice Perspectives. New York, NY: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70105-9

 

Moureira, O. (2006). Dirrección y Eficacia Escolar. Revista Iberoamericana de Educación, 4(4), 1-10.

 

OECD (2013). Leadership for 21st Century Learning, Educational Research and Innovation, OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/9789264205406-en

 

Pashiardis, P. (Ed) (2014). Modeling School Leadership across Europe. Dordrecht, Netherlands: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-7290-8

 

Pont, B., Nusche, D. & Moorman, H. (2008). Improving School Leadership. Volume 1 & 2: Policy and Practice. Paris, France: OECD.

 

Ritchie, J. & Spencer, L. (1994). Qualitative data analysis for applied policy research. In A. Bryman and R. G. Burgess [eds.] Analyzing qualitative data, 1994, pp.173-194.
https://doi.org/10.4324/9780203413081_chapter_9

 

Scheerens, J. (Ed) (2012). School Leadership Effects Revisited. Review and Meta-Analysis of Empirical Studies. Dordrecht, Netherlands: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-2768-7

 

Schleicher, A. (2015). Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches, international Summit on the teaching profession, OECD publishing.
https://doi.org/10.1787/9789264231191-en

 

Spector, J.M., Ifenthaler, D. et al. (Eds.) (2016). Competencies in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-30295-9

 

Spillane, J.P. & Healey, K. (2010). Conceptualizing school leadership and management from a distributed perspective: An exploration of some study operations and measures. Elementary School Journal, 111(2), 253-281.
https://doi.org/10.1086/656300

 

Srivastava, A. & Thomson, S. (2009). Framework Analysis: A Qualitative Methodology for Applied Policy Research. Journal of Administration and Governance 72 (2009).

 

Sugrue, C. (2015). Unmasking School Leadership. A Longitudinal Life History of School Leaders. Dordrecht, Netherlands: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-017-9433-6

 

Tomal, D.E., Schilling, C.A. & Wilhite, R.K. (2014). The Teacher Leader: Core competencies and strategies for effective leadership. London UK: Rowman & Littlefield.

 

Touchton, D.J., Rodriguez, M.A. et al. (Eds) (2018). Quandaries of School Leadership. Voices From Principals In The Field. New York, NY: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-59120-9

 

Volante, L. (Ed) (2012). School leadership in the context on standards-based reform: International perspectives, volume 16. Dordrecht, Netherlands: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4095-2

 

Waite, D. & Bogotch, I. (Eds) (2017). The Wiley International Handbook of Educational Leadership. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc.
https://doi.org/10.1002/9781118956717

 

Williams-Boyd, P. (2002). Educational Leadership - A Reference Handbook. Santa Barbara, USA: ABC-CLIO.