Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Spotrebiteľský materializmus je definovaný ako hromadenie majetku a následné vystavovanie tohto majetku na obdiv. Pri nutkavom spotrebnom správaní ide o nutkavú činnosť zameranú na nekontrolované nakupovanie a spotrebu. Etnocentrickí spotrebitelia považujú nákup zahraničných výrobkov za zlý čin vzhľadom na dopad na domácu ekonomiku.

Cieľe. Cieľom príspevku je skúmať špecifické formy spotrebiteľského správania z hľadiska rodu a vzdelania spotrebiteľov.

Metóda. Výskumnú vzorku tvorilo 160 respondentov, konkrétne 95 žien a 65 mužov vo veku od 18 do 65 rokov (m= 35,621, SD= 2,578). Na výskumné účely bola použitá metodika CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale) od autorov Shimpa a Sharma (1987), ktorá zisťovala úroveň spotrebiteľského etnocentrizmu. Spotrebiteľské správanie bolo zisťované aj dvoma subškálami inšpirovanými Schiffmanom a Kanukom (2004), konkrétne subškála spotrebiteľského materializmu a subškála nutkavého spotrebného správania.

Výsledky. Na základe použitia t- testov pre dva nezávislé výbery boli zistené štatisticky významné rozdiely v úrovni nutkavého spotrebného správania v prospech žien. V úrovni spotrebiteľského etnocentrizmu, spotrebiteľského materializmu a nutkavého spotrebného správania neboli zistené štatisticky významné rozdiely vzhľadom na stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie respondentov.

Limity. Limitom výskumnej štúdie je príležitostný výber výskumnej vzorky.


Reference

Baláž, V.(2014). Komplexné voľby. Bratislava: Slovenská akadémia vied.

 

Birknerová, Z.,& Kovaľová, J. (2016). Posudzovanie vybraných determinantov nákupného správania z hľadiska rodu. JOGSC Journal of Global Science, 1(1). http://jogsc.com/pdf/2016/posudzovanie.pdf.

 

Dittmar, H., Beattie, J.& Friese, S. (1996). Objects, decision considerations and self-images in men's and women's impulse purchases. Acta Psychologica. 93(1-3), 187-209.
https://doi.org/10.1016/0001-6918(96)00019-4

 

Ďaďo, J. et al.(2006). Marketing služieb. Bratislava: Miroslav Mračko.

 

Chiger, S. (2001). COnsumer shopping survey. Catalog Age. 18(9), 57-60

 

Kretter, A. et al.(2008). Marketing.Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

 

Marks, J. (2002) More than a few good men. Home Textiles Today. 23(35), 12-18.

 

Mattos N. C. et al. (2016). Gender Differences in Compulsive Buying Disorder: Assessment of Demographic and Psychiatric Co-Morbidities. PLoS ONE, 11(12): e0167365.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167365

 

Otnes, C. & McGrath, M. (2001) Perceptions and realities of male shopping behavior. Journal of Retailing, 77(1), 11-137.
https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00047-6

 

Petrusek, M.(2007). Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství.

 

Richins, L. M., &Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, 19(2), 303-316.
https://doi.org/10.1086/209304

 

Rook, D. W.& Hoch, J. S. (1985). Consuming impulse. Advances in Consumer Research. 12(1), 59-62.
https://doi.org/10.1086/208514

 

Schiffman, L.G., &Kanuk, L.L.(2004). Nákupní chování. Brno: Computer Press.

 

Šiler, J.(2014). Vybrané shody o odlišnosti ve spotřebitelském chování Čechů a Slováků.https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/72194/DPTX_2012_2_11210_0_381033_0_138597.pdf?sequence=1.

 

Valence, G., d'Astous, A., &Fortier, L. (1988). Compulsive buying: Concept and Measurement. Journal of Consumer Policy. 11(4), 419-433.
https://doi.org/10.1007/BF00411854