Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cíl. Účelem příspěvku je podat informaci o výzkumném projektu, jehož cílem je podpora implementace konceptu Smart Factory (systém řízení s podporou digitalizace a robotizace) v prostředí výrobního závodu ALPS Electric CZ, Sebranice, s ohledem na změny pracovních rolí, pracovních podmínek, kvalifikačních požadavků, kariérových modelů rozvoje pracovníků, změny podmínek pro vnitrofiremní komunikaci a celkové změny firemní kultury v ALPS Electric CZ, Sebranice. Pro účely výzkumu byl formulován výzkumný problém a stanoveno šest výzkumných otázek.

Metoda. V ALPS pracuje cca 400 pracovníků, z toho cca 350 operátorů ve výrobě. Cílovou skupinou výzkumu je sedm okruhů pracovních míst, která mají přímý vztah k výrobě – procesní inženýři, předáci a mistři, nákup, plánování a příprava výroby, logistika (se zaměřením na zásobování výroby materiálem), operátoři ve výrobě a střední management. Metody pro sběr dat: analýza dokumentů, rozhovory, dotazník, poznatky z vybraných firem. S ohledem na realizaci výzkumu v podmínkách jedné firmy použijeme pro analýzu a interpretaci dat popisnou statistiku.

Závěry. Závěry výzkumu pomohou vedení ALPS identifikovat a eliminovat možné bariéry na straně pracovníků při implementaci konceptu Smart Factory. Navrhneme opatření na podporu implementace konceptu Smart Factory v prostředí ALPS specificky zaměřené na jednotlivé okruhy pracovních pozic a systémová opatření podporující „smart“ změnu firemní kultury ALPS Electric CZ.

Limity. Závěry výzkumu vycházejí z podmínek jednoho výrobního závodu střední velikosti, nemají obecnou platnost. Koncept Smart Factory je zaměřen jen na okruh pracovních míst, které mají přímý vztah k výrobě, není brána do úvahy potřeba vyhodnocovat vliv digitalizace pracovních míst nepřímo souvisejících s výrobou (EKO, HR, MKT).


Reference

Amidi, A., M., Jabar, Y. Y., & Abdullah, R. (2017). Appropriation of social media for fostering effective tacit knowledge sharing: developing conceptual model. Journal of Physics: Conference Series [online]. 892(1), 012012. ISSN 1742-6596. Dostupné z:
https://doi.org/10.1088/1742-6596/892/1/012012

 

Balga, B. (2018). SMART factory - inteligentní továrna - IPA Czech [online] [vid. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.ipaczech.cz/cz/tisk-a-media/aktuality/smart-factory-inteligentni-tovarna

 

Bock, G., Zmud, R. W., Kim, Y., & Lee J. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS quarterly. s. 87-111.
https://doi.org/10.2307/25148669

 

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, Mass: Harvard Business School Press. ISBN 978-0-87584-655-2.

 

Horváthová, P., Bláha, J. & Čopíková, A. (2016). Řízení lidských zdrojů: Nové trendy [online]. B.m.: Management Press [vid. 2019-04-28]. ISBN 978-80-7261-430-1. Dostupné z: https://www.kosmas.cz/knihy/216908/rizeni-lidskych-zdroju/

 

Frey, C. B. & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? Oxford University, September 17, 2013. (cit. 2019-04-28). Dostupné z: https://grid.cs.gsu.edu/ ~nkeller4/The%20Future%20of%20Employment.pdf.

 

Chmelař, A. et al. (2015). Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU. OSTEU Discussion paper, 2015, č. 12. (cit. 2019-06-28). Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzyEU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf.

 

Jackson, S. E., Hitt, M. A. & Denisi, A. S. ed. (2003). Managing knowledge for sustained competitive advantage: designing strategies for effective human resource management. San Francisco: Jossey-Bass. The organizational frontiers series. ISBN 978-0-7879-5717-9.

 

Kohout, P. & Palíšková, M. (2017). Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců [online]. červenec 2017. Dostupné z: http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/bba5a5c7366cdaf3/uploads/

 

 

 

Studie_Dopady_digitalizace.docx

 

Kolektiv NVF-NOZV. (2017). Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v ČR [online]. 2017. B.m.: Národní vzdělávací fond. Dostupné z: http://www.nvf.cz/cms/assets/docs/88ffb3e9f7da58fefd9741bca08796a3/794-0/dopady-prumyslu4.0-na-trh-prace-v-cr.pdf

 

Ras, E., Wild, F., Stahl, Ch. et al. (2017). Bridging the Skills Gap of Workers in Industry 4.0 by Human Performance Augmentation Tools: Challenges and Roadmap. In: the 10th International Conference: Proceedings of the 10th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments - PETRA '17 [online]. Island of Rhodes, Greece: ACM Press, s. 428-432 [vid. 2019-03-22]. ISBN 978-1-4503-5227-7. Dostupné z: https://doi.org/10.1145/3056540.3076192

 

Šlapalová Čepelová, Z. (2013). Cesta k multikulturnímu týmu [online] [vid. 2019-07-01]. Dostupné z: //modernirizeni.ihned.cz/c1-60518520-cesta-k-multikulturnimu-tymu

 

Yang, J. (2007). Knowledge sharing: Investigating appropriate leadership roles and collaborative culture. Tourism Management [online]. 28(2), 530-543. ISSN 0261-5177. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.08.006

 

Yuan, Y. H., Tsai, S. B., Dai, C.Y., et al. (2017). An empirical research on relationships between subjective judgement, technology acceptance tendency and knowledge transfer. PLoS ONE [online]. 12(9). Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183994