Profil
Zlatý fond Masarykovy univerzity

Žádost o badatelský přístup do Zlatého fondu Masarykovy univerzity.


Potvrzuji, že jsem v registračním formuláři uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje, a že svoji registraci k přístupu do Zlatého fondu MU hodlám využít pouze a jenom pro účely vlastního vědeckého výzkumu, jehož cílem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu v souladu s § 31 autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb). Jsem si vědom/a toho, že u děl, která nejsou ve Zlatém fondu označena jako „volná“ trvají majetková autorská práva a dílo proto nemohu kopírovat, stahovat, úplatně ani bezúplatně šířit ve fyzické ani elektronické podobě, zpracovávat ani jakkoliv jinak užívat v rozporu s chráněnými právy autora. Jsem si vědom/a možných trestněprávních důsledků plynoucích z porušení zmíněných zákonných ustanovení.

Přístup se uděluje na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby je potřeba přístup do Zlatého fondu obnovitZpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Zpracovávané údaje jsou neveřejné údaje sloužící výhradně k interním účelům provozovatele Munispace (Masarykova univerzita). Pokud registrace čtenáře bude neaktivní po dobu 1 roku, má se členství v čítárně Munispace za ukončené a provozovatel provede likvidaci osobních údajů (vymazání z počítačové databáze). Pro další přístup do čítárny Munispace a k obsahu vyžadujícímu registraci je nutné registraci obnovit.