Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanist. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students

Kapitola

Abstrakt

The complex, multi-jurisdictional regulation of child protection in Hungary, coordinating the activities of the competent bodies in this field, emerged during the period of the Austro-Hungarian Monarchy (1867–1918). Legislation reflected the change in the way childhood were perceived, recognising that children need additional protection in accordance with their age-related physical and psychological characteristics. In the narrower framework of child protection, administrative child protection dealt with children who had been declared abandoned by the authorities, while judicial child protection dealt with juveniles and children who had been debauched. The two areas were in some ways linked, the legislator’s aim was to ensure cooperation between the public administration and the justice system for the protection of children.

Klíčová slova

Child Protection; Abandoned Children; State-run Children’s Shelters; Child and Juvenile Delinquency; Juvenile Justice.


Reference

ANGYAL, P. A biztonsági intézkedések reformkérdései. Budapest: Attila-Nyomda Részvénytársaság, 1941.

ARIÉS, P. Gyermek, család, halál. Budapest: Gondolat Kiadó, 1987.

BALOGH, J. Adalékok a fiatalkorú bűntettesek psychológiájához. Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. 1909, Vol. 9, no. 3, pp. 145–180.

BALOGH, J. Fiatalkorúak és büntetőjog. Budapest: Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata, 1909.

CONCHA, G. Politika. Második Kötet (első fele). Közigazgatástan. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1905.

CSEMÁNÉ VÁRADI, E., LÉVAY, M. A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről – történeti és jogösszehasonlító szempontból. Büntetőjogi Kodifikáció. 2002, Vol. 2, no. 1, pp. 12–27.

CSEMÁNÉ VÁRADI, E. A Fiatalkorúak Büntető-Igazságszolgáltatása. Reformelképzelések. In: Kriminológiai Közlemények 68. Budapest: Magyar Kriminológiai Társaság, 2011, pp. 152–162.

CSORNA, K. A szociális gyermekvédelem rendszere. Budapest: Eggenberger-Könyvkereskedés, 1929.

EGRESI, K. Szociálpolitika Magyarországon. Nézetek, programok és törvények 19191939. Budapest: Napvilág Kiadó, 2008.

FINKEY, F. A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1913.

FINKEY, F. A magyar büntetőjog tankönyve. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1914.

FINKEY, F. Die Aufgaben der Kriegsfürsorger. Pozsony: Buchdruckerei Carl Angermayer, 1917.

FORBÁTH, T. Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez. Budapest: Márkus Samu könyvnyomdája, 1908.

GERGELY, F. A magyar gyermekvédelem története (18671991). Budapest: Püski Kiadó, 1997.

HERCZOG, M. A gyermekvédelem dilemmái. Budapest: Pont Kiadó, 1997.

HILSCHER, R. Bevezetés a szociálpolitikába. Budapest: MEKDSz Szövétnek-Kiadás, 1928.

HORVÁTH, T. A büntetési elméletek fejlődésének vázlata. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981.

IRK, A. A magyar anyagi büntetőjog. Pécs: Dunántúl Egyetem Nyomdája Pécsett, 1928.

KÁDÁR, L. Gyermekvédelem. In: CZETTLER, J., FELLNER, F., KORÁNYI, F., TELEKI, P. (eds.) Közgazdasági Enciklopédia II. kötet. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadása, 1929, pp. 570–578.

KÁRMÁN, E. A fiatalkorú bűntettesek tanulmányozása. A Gyermek, A Magyar Gyermektanulmányi Társaság Közlönye. 1914, Vol. 8, no. 7, pp. 514–532.

KÁRMÁN, E. A gyermekek erkölcsi hibái és erkölcsi betegségei. Budapest: Tudományos Könyvkiadó Vállalat, 1922.

KATONÁNÉ PEHR, E., HERCZOG, M. A gyermekvédelem nagy kézikönyve. Budapest: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2011.

KELEMEN, R. A polgári kor társadalombiztosítása – Társadalombiztosítási bíráskodás a polgári korban. In: MOLNÁR, A., SZÉPLAKI, L. (eds.). Tanulmányok a győri felsőbíráskodás történetéből a XIXXX. század fordulóján. Győr: Győri Ítélőtábla, 2019, pp. 149–174.

KUN, B., LÁDAY, I. (eds.) A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem Magyarországon. Budapest: Franklin Társulat Nyomdája, 1905.

LENGYEL, A. A Magyar Jogászegylet Büntetőjogi Bizottságának tanácskozásai a büntető-novella tárgyában. In: SZLADITS, K. (ed.). Magyar Jogászegyleti értekezések 36. kötet. Budapest: Franklin Társulat Nyomdája, 1908, pp. 1–45.

LÉVAY, M. Az I. büntető novella fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezései. Jogtörténeti Szemle. 2008, no. 4, pp. 28–32.

LŐRINCZ, J. A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Vác: Duna-Mix Nyomda, 1998.

POMOGYI, L. A szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó, 2001.

RIGÓ, B. A Liber Vagatorum és a világi szegényügyi igazgatás kezdetei Strasbourgban (1509–1523) – Szatíra a koldulásról a reformáció előestéjén. In: MEZEY, B. (ed.). Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2021, pp. 293–300.

SZAKOLCZAY, Á. A gyermekvédelem Magyarországon tekintettel az 1898. évi XXI. törvényczikkre. In: SZLADITS, K. (ed.). Magyar Jogászegyleti értekezések. 20. kötet. Budapest: Magyar Jogászegylet, 1900, pp. 1–22.

TELEKI, P. Sociálpolitika és hadigondozás gyakorlati tapasztalatok alapján. Budapest: Kiadja az Országos Hadigondozó Hivatal, 1918.

VÁMBÉRY, R. Büntetőpolitikai követelések. Budapest: Politzer Zsigmond és Fia kiadása, 1900.

VARGHA, F. A gyermekkorban levő bűnösök. Budapest: Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1895.

ZOMBORY, L. Gyermekvédelem a háború alatt. Budapest: Nyomda R.T., 1916.