XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Hlavním cílem článku je percepce potenciálních parametrů plánovaných vysokorychlostních tratí/VRT v České republice jako klíčové součásti aplikace originální metodiky multikriteriálního hodnocení veřejných projektů v oblasti dopravní infrastruktury. V tomto kontextu jsou příslušné analýzy orientovány na prognózy vývoje relevantních dopravních proudů zpracované na základě souborů dat o pohybu SIM karet od společnosti T-Mobile a dále oficiálních statistických informací, doplněných analýzami odpovídajících preferencí cestujících a konkrétních zkušeností s provozováním VRT ve vybraných evropských zemích. Praktickým výsledkem provedeného výzkumu jsou shromážděné informace o perspektivních provozních parametrech čtyř plánovaných VRT jako podkladu pro stanovení hlavních priorit daného investičního záměru. V tomto kontextu byl přijat důležitý závěr, že žádný z navržených projektů nesplňuje ekonomické kritérium užitečnosti a jejich účelnost tak může být objektivně prokázána pouze na základě využití metody multikriteriální analýzy.

Klíčová slova

doprava, vysokorychlostní trať, provozní parametry, hodnocení


Reference

[1] ALBALATE, Daniel a Germà BEL. High-Speed Rail: Lessons for Policy Makers from Experiences Abroad. Public Administration Review, vol. 72, no. 3, pp. 336-349. ISSN 00333352. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2011.02492.x. AUGUR, (2020). Šetření preferencí cestujících automobilem, autobusem i vlakem na trase Brno – Praha zaměřené na identifikaci ochoty přestoupit na vysokorychlostní železnici. Brno: Augur consulting.

[2] BERGER, G., STEURER, R., (2009). Horizontal policy integration and sustainable development: conceptual remarks and governance examples. [online]. [cit. 2022-1-03] Dostupné z: http://www.sd-network.eu//?k= quarterly%20reports. BLANQUART, C, KONING, M., (2017). The local economic impact of high-speed railways: theories and facts. European Transport Research Review, vol. 9, no. 2, pp. 1-14. ISSN 18668887. DOI:10.1007/s12544-017-0233-0.

[3] BREZINA, T., KNOFLACHER, H., (2014). Railway trip speeds and areal coverage. The emperor's new clothes of effectivity? Journal of Transport Geography, vol. 39, no. 1, pp. 121-130. ISSN 0966-6923. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2014.06.024.

[4] ČECH, P., (2019). Výstavba vysokorychlostních tratí. [online]. [cit. 2021-16-11]. Dostupné z: https://www.ztscb.cz/wp-content/uploads/2019/10/07xCech_SZDC.pdf

[5] ČESKÉ DRÁHY, (2019). Data o prodeji jízdenek cestujících drah na relevantních koridorech korespondujících s datovou sadou signálních dat, České dráhy. [online]. [cit. 2019-29-11]. Dostupné z: https://www.google.com/ search?q=%C4% CESK%C3%89+DR%C3%81HY+%282019a%29.+Data+o+prodeji.

[6] EUROPEAN COMMISSION, (2011). Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. [online]. [cit. 2020-12-14]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0144.

[7] EUROPEAN COMMISSION, (2019). Handbook on the external costs of transport. Brussels: Directorate General for Mobility and Transport. ISBN 978-92-79-96917-1. DOI 10.2832/27212.

[8] EUROPEAN COURT OF AUDITORS, (2018). A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective patchwork. Brussels: European Union, Special report no. 19, 103 p.

[9] EUROSTAT, (2021). Spatial Units - Cities (Urban Audit). [online]. [cit. 2021-16-06]. Dostupné z: https://ec. europa.eu/eurostat/about/ ho-we-are.

[10] FICEK, M., (2020). Předávací dokumentace zakázky Big Data v rámci Nové mobility. Praha: CE-Traffic.

[11] GUNDLEGÅRD, D., RYDERGREN, N., BOTOND, B., RAJNA, B., (2016). Travel demand estimation and network assignment based on cellular network data. Computer Communications., vol. 95, no 1, pp. 29-42. ISSN 0140-3664. DOI: 10.1016/j.comcom.2016.04.015.

[12] HOŘELICA, Z., ČOČEK, T., a kol., (2018). Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Praha: SFDI, Ministerstvo dopravy. ISBN 978-80-907177-6-3.

[13] IDOS, (2019). Informační systém o dopravě. [online]. [cit. 2019-16-09]. Dostupné z: https://idos.idnes.cz/vlaky autobusymhdvse/spojeni/. KIM, H., SULTANA, S., WEBER, J., (2018). A geographic assessment of the economic development impact of Korean high-speed rail stations. Transport Policy, vol, 66, no. 3, pp. 127-137. ISSN 096770X. DOI: 10.1016/j.tranpol.2018.02.008.

[14] LUHMANN, N., (2006). Sociální systémy. Nárys obecné teorie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 80-7325-100-0.

[15] McNAUGHTON, A., (2017). Česká republika má dobrý potenciál pro vysokorychlostní železnice. Silnice – železnice, vol. 12, no. 5, pp. 54-57. ISSN 1803-8441.

[16] MINISTERSTVO DOPRAVY, (2017). Program rozvoje rychlých železničních spojení [online]. [cit. 2018-09-12]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Vysokorychlostni-trate.

[17] MINISTERSTVO DOPRAVY, (2020). Ročenka dopravy České republiky [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2019/index.html.

[18] NASH, CH., (2015). When to invest in highspeed rail. Journal of Rail Transport Planning & Management, vol. 5, no. 1, pp. 12-22. ISSN 2210-9706. DOI: 10.1016/j.jrtpm.2015.02.00.

[19] PAŘIL, V., VITURKA, M., (2020). Assessment of Priorities of Construction of High-Speed Rail in the Czech Republic in Terms of Impacts on Internal and External Integration. Review of Economic Perspectives, vol 20, no. 2, pp. 217-241. ISSN 1213-2446. DOI: 10.2478/revecp-2020-0010.

[20] ŘSD, (2016). Základní výsledky sčítání dopravy. [online]. [cit. 2016-11-16]. Dostupné z http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx. ŘSD, (2021). Directorate on motorways and expresways. Czech toll gate data on cargo truck transport on the year 2019. [online]. [cit. 2016-11-16]. Dostupné z: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C5% 98SD+(2021).+Directorate+on+motorways+and+expressways.

[21] SŽDC, (2018). Plánovaná síť vysokorychlostních koridorů v České republice [online]. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z https://www.vysokorychlostni-zeleznice.cz/.

[22] VITURKA, M., a kol. (2010). Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3638-9.

[23] VITURKA, M., PAŘIL, V., (2015). Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects. International journal of transport economics, vol. 42, no. 4, pp. 507-528. ISSN 1724-2185. DOI: 1018267/j. polek.767.

[24] VITURKA, M., PAŘIL, V., LÖW, J., (2021). Territorial assessment of environmental and economic aspects of planned Czech high-speed rail construction. Folia Geographica, vol. 63, no. 2, pp. 135-154. ISSN 1336-6157.

[25] ZHANG, D., LUCHIAN, S., RAYCROFT, J., ULAMA, D., (2019). Induced travel demand modeling for high-speed intercity transportation, vol. 2673, no. 3, pp. 189-198. ISSN 0361-1981. DOI: 10.1177/0361198119837189.