Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek představuje nabídku kurzů s chemickou tematikou na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni, které jsou určené budoucím učitelům, a to nejen posluchačům učitelství chemie. Pozornost je zaměřena především na experimenty v rámci předmětu Chemie hrou a na zkušenosti s nekontaktní výukou v akademickém roce 2020/2021. Diskutovány jsou zkušenosti posluchačů s experimentálními formami výuky chemie v předchozím studiu na střední škole. V příspěvku jsou uvedeny další možnosti, jak zvýšit kompetence budoucích učitelů v oblasti přírodních věd.

Klíčová slova

chemický experiment, příprava budoucích učitelů


Reference

[1] Sirotek V., Štrofová J.: Zkušenosti s výukou chemie v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia na ZČU v Plzni. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava, Ostravská univerzita 2010, s. 245-248.

[2] Rychtera J., Bílek M. a kol.: Kritická místa kurikula chemie na 2. stupni základní školy I. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2019.

[3] Richtr V., Kraitr M., Štrofová J.: Atraktivita jako významný prvek reálného chemického experimentu. Biologie, chemie, zeměpis 20 (2011), 3x, 193-197.

[4] https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/kch/chehr (navštíveno 22. června 2021)

[5] https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/kch/chpu (navštíveno 25. července 2021)

[6] Šedivec V., Sirotek V.: Současný stav experimentální výuky chemie na středních školách. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 2 část: Přehledové studie a krátké informace. Hradec Králové, Gaudeamus 2009, s. 28-34.

[7] Richtr V., Kraitr M., Štrofová J.: Jak dál s reálným experimentem v přípravě učitelů chemie? In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 2. část: Přehledové studie a krátké informace. Hradec Králové, Gaudeamus 2009, s. 21-27.

[8] Sirotek, V.: Další vzdělávání učitelů chemie na ZČU v Plzni. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzděláván pro XXI. století. Hradec Králové, Gaudeamus 2014, s. 126-129.