Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021

Kapitola

Abstrakt

Školské hodnotenie na Slovensku je v poslednej dobe stále častejšou témou diskusií, ktoré sú zamerané na neférovosť známkovania a jeho negatívne dopady na progres žiakov vo vzdelávaní. Hodnotenie je zamerané na sumatívne hodnotenie, ktoré je realizované známkou, slovným hodnotením alebo ich kombináciou. Príspevok je orientovaný na problematiku formatívneho hodnotenia ako jednej z foriem školského hodnotenia. Formatívne hodnotenie sa zameriava na časté hodnotenie žiakovho pokroku v učení a využívaní spätnej väzby, keď sa jeho výkon dá ešte zlepšiť. Pomocou spätnej väzby môže učiteľ odhaliť a diagnostikovať nedostatky, chyby príčiny a ťažkosti v učení sa žiakov. Pomáha mu určiť rozdiel medzi terajšou úrovňou hodnoteného výkonu a štandardom. Učitelia pre získanie spätnej väzby, pokroku žiakov v učení a rozhodovaní o ďalších postupoch využívajú rôzne nástroje formatívneho hodnotenia. Počas dištančnej formy výučby sme realizovali výskum je zameraný na implementáciu predikčnej karty ako nástroja formatívneho hodnotenia do výučby Biológie na gymnáziu. Výskumnú vzorku tvorilo 12 študentov 4. ročníka gymnázia. Predikčnú kartu sme vypracovali pre témy: Mutácie, Dedičnosť viazaná na pohlavie a Génové manipulácie. Pre implementáciu predikčnej karty sme využili online aplikáciu Socrative, prostredníctvom ktorej študenti uvádzali, či je daný výrok pravdivý, alebo nepravdivý. Vo výsledkoch uvádzame, aký vplyv mala implementácia predikčnej karty na vedomosti a miskoncepcie študentov a ich ďalší progres vo vzdelávaní.

Klíčová slova

formatívne hodnotenie, predikčná karta, spätná väzba, vzdelávanie


Reference

[1] Fadel, C., & Groff, J. (2019). Four-dimensional education for sustainable societies. In Sustainability, human well-being, and the future of education (pp. 269-281). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78580-6_8

[2] OECD 2019. OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 [online]. Paris: OECD, 2019 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD

_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf2

[3] Bennett, N., & Lemoine, J. (2014). What VUCA really means for you. Harvard Business Review. Dostupné z: https://hbr.org/2014/01/what-vucareally-means-for-you

[4] Lemoine, P.A., Hackett, T.P, Richardson, M.D. (2017). Global higher education and VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Handbook of researcg on Adminitśtration, Policy and Leadership in Higher Education. pp.20. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0672-0.ch022

 [5] Ball, L., Drijvers, P., Ladel, S., Siller, H.S., Tabach, M., Vale, C. (2018). Uses of Technology in Primary and Secondary Mathematics Education. Springer, Cham. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-319-76575-4

[6] Glenn, M. (2008). The future of higher education: How technology will shape learning. Austin, Texas: The New Media Consortium. Dostupné z: https://www.learntechlib.org/p/182088/

[7] Ganajová, M., Brestenská, B., Guniš, J., Ješková, Z., Kireš, M., Lešková, A.,  Lukáč, S., Orosová, R., Sotáková, I., Szarka, K., Šnajder, Ľ. (2021). Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky. Košice:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress. 452 s. ISBN 978-80-8152-973-3.

[8] Fonodová, I., Hrušovská, M., Jankovičová, I., Jakubová, G., Kovařík, P., Paveleková, M., Žatkovičová, V. (2014). Metodika na stanovenie hodnotiacich štandardov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania.

[9] Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[10] Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Dostupné z: https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenieziakov-zakladnej-skoly

[11] Zákon č. 596/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

[12] Hipkins, R., & Cameron, M. (2018). Trends in assessment: An overview of themes in the literature. New Zealand: New Zealand Council for Educational Research.

[13] OECD/CERI. (2008). Assessment for Learning: Formative assessment. Paris: OECD Publishing. Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/19/31/40600533.pdf

[14] Chappuis, S., & Chappuis, J. (2007-2008). The best value in formative assessment. Educational Leadership: Informative Assessment, 65(4), p.14-19.

[15] Tomášková, J. (2015). Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra. Bratislava: MPC. pp.51.

[16] Laufková, V. (2017). Formativní hodnocení v zahraničí a v České republice. E-Pedagogium, 17(1):89-99, DOI: 10.5507/epd.2017.008

[17] Tomengová, A. (2012). Aktívne učenie sa žiakov – stratégie a metódy. Bratislava: MPC, pp.65.

[18] MANITOBA EDUCATION. 2009. Grade 3 assessment in reading: support document for teacher.Canada:2009. s 31. ISBN: 978-0-7711-4415-8.

[19] Shewbridge, C., van Bruggen, J., Nusche, D., & Wright, P. (2014). OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Slovak Republic 2014. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264117044-en

[20] Shewbridge, C., van Bruggen, J., Nusche, D., & Wright, P. (2016). Správa OECD o evalvácii a hodnotení vo vzdelávaní: Slovenská republika 2014. Bratislava: NÚCEM.

[21] Mansell, W., & James, M. (2009). Assessment in schools: Fit for purpose? London: Economic and Social Research Council: Teaching and Learning Research Programme.

[22] Stiggins, R. J. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765. https://doi.org/10.1177/003172170208301010

[23] Keeley, P. (2008). Science formative assessment: 75 practical strategies for linking assessment, instruction and learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

[24] Keeley, P. (2015). Science formative assessment, Volume 1: 75 practical strategies for linking assessment, instruction, and learning (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

[25] Billmeyer, R., Barton, M.L. (1998). Teaching Reading in the Content Areas: If Not Me, Then Who? (2nd Edition) Colorado, 1998. ISBN: 1-893476-05-7.

[26] Pegg, J. & Adams, A. 2012. Teachers’ Enactment of Content Literacy Strategies in Secondary Science and Mathematics Classes. In Journal of Adolescent & Adult Literacy 56(2) October 2012. pp.151–161. https://doi.org/10.1002/JAAL.00116

[27] Barton, M. L. & Jordan, D. L. 2002. Teaching Reading in Mathematics and Science. In Educational Leadership, 11(1), 2002.