Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021

Kapitola

Abstrakt

Identifikácia mylných koncepcií predstavuje pomerne náročnú úlohu, nakoľko ide o identifikáciu konceptov pevne zakorenených v myšlienkovej štruktúre jedinca. Použitie výskumných nástrojov ako trojúrovňový test, didaktický test, kresba či rozhovor je náročné nielen z hľadiska metodologického, ale i zdĺhavé a náročné z pohľadu jednoznačného vyhodnotenia a interpretácie. Cieľom príspevku je predstaviť prípravu jednoduchého nástroja – bipolárnu výrokovú škálu, zostavenú na zistenie adekvátnych, vhodných alebo primeraných predstáv žiakov základných škôl o štruktúre atómu, nevynímajúc dôležitosť osvojenia spôsobilostí vedeckej práce. Predstavovaný nástroj je zostavený zo súboru výrokov, ktoré prezentujú prijateľné alebo neprijateľné výroky o atóme, jeho štruktúre a vlastnostiach. O validite metodiky uvažujeme s využitím konštruktovej validity. Na základe našich predbežných, čiastočných výsledkov na dostupnej vzorke žiakov diskutujeme zistené korelácie bipolárnej škály so skóre testu formálnych operácií (Piagetovej kognitívnej úrovne) a sumatívnym hodnotením výkonov žiakov ich učiteľmi. 

Klíčová slova

miskoncepcie, stavba atómu, výroková škála, test Piageových vývinových úloh (IPDT)


Reference

[1] Rybár J.: Úvod do epistemiológie Jeana Piageta. Bratislava, Iris 1997, 124 s.

[2] Čáp, J., Mareš, J:. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. 656 p.

[3] Škoda, J., Doulík, P., et al.: Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. Ústí nad Labem : Acta Universitatis Purkynianae, 2010. 274 p.

[4] Held, Ľ., a kol.: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. 2011. 138 s.

[5] Nakhleh, M. B.: Why Some Students Don’t Learn Chemistry. Chemical Misonceptions. J. Chem. Educ. 69 (1992), 191–196. https://doi.org/10.1021/ed069p191

[6] Taslidere, E.: Development and use of a three-tier diagnostic test do assess high school students’ misconceptions about the photoelectric effect. Res. Sci. Technol. Educ. 34 (2016), 164–186. https://doi.org/10.1080/02635143.2015.1124409

[7] Erman, E.: Factors Contributing to Students’ Misconceptions in Learning Covalent Bonds. J. Res. Sci. Teach. 56 (2016), 520–537. https://doi.org/10.1002/tea.21375

[8] Haverlíková, V.: Alternatívne predstavy žiakov vo fyzikálnom poznávaní. Bratislava, Knižničné a edičné centrum FMFI UK 2013, 85 s.

[9] Zoller, U. Students’ misunderstandings and misconceptions in college freshman chemistry (general and organic). J. Res. Sci. Teach. 27 (1990), 1053–1065. https://doi.org/10.1002/tea.3660271011

[10] Abraham, M. R., et al.: Understanding and misunderstanding of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. J. Res. Sci. Teach. 29 (1992), 105–120. https://doi.org/10.1002/tea.3660290203

[11] Avci, F., Sesen, B. A., Kirbaslar, F. G.: Determination of seventh grade students’ understanding of certain chemistry concepts. Procedia Soc. Behav. Sci. 152 (2014), 602–606. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.250

[12] Allred, Z. D. R., Bretz, S. L.: University chemistry students´interpretations of multiple representations of the helium atom. Chem. Edu. Res. Pract. 20 (2019), 358–368. https://doi.org/10.1039/C8RP00296G

[13] Harrison, A. G., Treagust, D. F.: Secondary students´ mental models of atoms and molecules: Implications for teaching chemistry. Sci. Educ. 80 (1996), 509–534. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199609)80:5<509::AID-SCE2>3.0.CO;2-F

[14] Albanese, A., Vicentini, M.: Why Do We Believe that an Atom is Colourless? Reflection about the Teaching of the Particle Model. Sci. Educ. 6 (1997), 251–261. https://doi.org/10.1023/A:1017933500475

[15] Gokdere, M., Calik, M.: A cross-age study of Turkish students´ mental models: An atom concept. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja. 2 (2010), 185–199.

[16] Ekinci, S., Sen, A. I. Investigating grade-12 students’ cognitive structure about the atomic structure: a content analysis of student concept maps. Int. J. Sci. Educ. 42 (2020), 977–996. https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1744045

[17] Hamza, K. M., Wickman, P.: Describing and Analyzing Learning in Action: An Empirival Study of the Importance of Misconceptions in Learning Science. Sci. Ed. 92 (2008), 141–164. https://doi.org/10.1002/sce.20233

[18] Calik, M., et al.: 2009. Investigating effectiveness of analogies embedded within four-step constructivist teaching model: a case of the ‘atom’ concept. J. Sci. Educ. 10 (2009), 36–40.

[19] http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/posudzovacie-skaly.php?id=i13 (navštívené 06. júla, 2021)

[20] Gavora, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : UK 2001, 236 s.

[21] Prokša, M. et al.: Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. Bratislava : UK 2008, 229 s.

[22] Patterson, H. O., Milakofsky, L. A Paper-and-Pencil Inventory for the Assessment of Piaget’s Tasks. Appl. Psychol. Meas. 4 (1980), 341-353. https://doi.org/10.1177/014662168000400306

[23] Furth, H. An Inventory of Piaget’s Developmental Tasks. Washington : Center for Research in Thinking and Language, 1970.