Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021

Kapitola

Abstrakt

Integrovaná výuka je chápána různým způsobem – obecně ji lze vymezit jako výuku, ve které jsou propojovány vzdělávací obsahy jednotlivých integrovaných předmětů, přičemž integrovaný vzdělávací obsah sleduje cíle všech integrovaných předmětů. Myšlenka integrované výuky se v současné době objevuje především v souvislosti s koncepcí vzdělávání pro budoucnost a rovněž jako reakce na avizovanou redukci vzdělávacích obsahů v Rámcových vzdělávacích programech. Učitelé se k principům integrované výuky nestaví negativně, nicméně dle předchozích výzkumů je jedním z hlavních důvodů nerealizace integrované výuky nedostatek vhodných materiálů. Příspěvek si klade za cíl prezentovat obsah a strukturu výukového materiálu (pracovního listu), který lze použít v integrované přírodovědné výuce (především na gymnáziu). K praktické dokumentaci uvedených obecných pravidel využívá ukázky z navrženého pracovního listu na téma „Cyklus chloru“, který je v současné době oponován středoškolskými učiteli chemie, biologie, geografie a fyziky. Zároveň prezentuje možné propojení vzdělávacích cílů jednotlivých integrovaných předmětů s novým cílem, který vyplývá z integrovaného celku. Zahajuje tak diskusi o tom, jaké parametry by měl splňovat výukový materiál pro integrovanou (přírodovědnou) výuku, který učitelům schází.

Klíčová slova

integrovaná přírodovědná výuka, integrovaná výuka, pracovní listy, výukové materiály


Reference

[1] Průcha J., Walterová E., Mareš J.: Pedagogický slovník. 3. vydání. Praha, Portál, s.r.o. 2001, p. 34, p. 87, p. 174.

[2] Rakoušová A.: Integrace obsahu vyučování v primární škole: Integrované slovní úlohy napříč předměty. Grada Publishing, a.s, 2008, p. 15.

[3] Korvas P., Cacek J.: Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. Brno, Masarykova univerzita 2009, p. 26.

[4] Fogarty R.: Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership 49 (1991), p. 64.

[5] Průcha J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál s.r.o. 1997, p. 264.

[6] Widodo W., Sudibyo E., Sari D.A.P.: Analysis of expert validation on developing integrated science worksheet to improve problem solving skills of natural science prospective teachers. Journal od Physics: Conference Series 1006 (2018), p. 2. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1006/1/012026

[7] Lepil O.: Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. Olomouc, 2010, p. 5.

[8] Čapek R.: Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha, Grada Publishing, a.s. 2015, p. 124.

[9] Ransom M. & Manning M.: Worksheets, worksheets, worksheets. Childhood Education 89(3) (2013), p. 188. https://doi.org/10.1080/00094056.2013.792707

[10] Nurrohmahadita W.: Worksheet development with the problem solving methods at grade IV of elementary school students. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 212 (2018), p. 142. https://doi.org/10.2991/icei-18.2018.31

[11] Bartoňová M., Kričfaluši D. Názory a povědomí učitelů Moravskoslezského kraje o integrované výuce a její realizaci na středních školách. Biologie-Chemie-Zeměpis, 29(4) (2020), p. 18. https://doi.org/10.14712/25337556.2020.4.2

[12] Bartoňová M., Kričfaluši D. Integrovaná výuka na gymnáziích v České republice, In: Sborník příspěvků 16. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie a příbuzných doktorských studijních programů (2021), p. 45.

[13] Nováková J.: Aktivizující metody výuky. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (2014), p. 8.

[14] Švec V., Filová H., Šimoník O.: Praktikum didaktických dovedností. Masarykova univerzita v Brně (1996), p. 55-57.

[15] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, (2007), p. 28, p. 29, p. 30, p. 32, p. 35, p. 37, p. 38, p. 76.

[16] Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia – 3. díl. Brno, (2014), p. 12.

[17] Atashgahi S., Liebensteiner M.G., Janssen D.B., Smidt H., Stams A.J.M., Sipkema D.: Microbial Synthesis and Transformation of Inorganic and Organic Chlorine Compounds. Front. Microbiol. 12 (2018). https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.03079

[18] Matucha M., Novotný R., Uhlířová H.: Sůl and zlato, ale ne v lesních porostech podél silnic. Vesmír 86 (2007).

[19] https://arnika.org/chlorofluorouhlovodiky-cfc (navštíveno 7. května, 2021).

[20] https://arnika.org/dichlordifenyltrichloretan-ddt (navštíveno 7. května, 2021).

[21] https://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralogie (navštíveno 7. května, 2021).

[22] http://fauna-flora-mineralia.cz/vlastnosti-nerostu/barva-mineralu-a-barva-vrypu.html (navštíveno 7. května, 2021).

[23] http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_4_2_mechan/kap_4_2_mechan.htm (navštíveno 7. května, 2021).