Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law

Kapitola

Abstrakt

This contribution is dedicated to the concept of gap (lacuna in Latin, Lücke in German), more precisely to the theory of gaps and its role in legal thought, particularly in the Czech Republic. The starting point to this analysis is the notion of vagueness. For the beginning, different meanings of vagueness shall be presented and explained. Then the focus shall be laid on the relation between the ‘theory of gaps’ and vagueness. Therefore main attention is paid to the theoretical distinctions between various types of legal gaps and their usage in the legal practice. As a conclusion I will try to resolve the question whether or not the notion of ‘gap’ shall apply for instances of vague terms (uncertainty) of normative text.

Klíčová slova

Vagueness; Uncertainty; Indeterminacy; Legal Gap; Genuine Gap; Interpretive (non) Gap.


Reference

Alchourrón, C. E., Bulygin, E. (1971) Normative Systems. California University: Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-7118-9

Barak, A. (2005) Purposive Interpretation in Law. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400841264

Beltrán, J. F., Ratti, G. B. (2012) Theoretical Disagreements: A Restatement of Legal Positivism. In: Canale, D., Tuzet, G. The Planning Theory of Law: A Critical Reading. Springer Science & Business Media, pp. 170–184. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4593-3_8

Canaris, C. W. (1964) Feststellung von einer Lücken im Gesetz. Berlin: Duncker & Humblot.

Chiassoni, P. (2006) Civil Law, Common Law and Legal Gaps. A Tale of Two Traditions. Analisi e Diritto, pp. 51–74. Available at: http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2007/03chiassoni.pdf

Dahlman et. al. (2012) The Effect of Imprecise Expressions. In: Araszkiewicz, M., Myška, M., Smejkalová, T., Šavelka, J., Škop, M. (eds.). Argumentation. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, pp. 15–30.

Endicott, T. (2005) The Value of Vagueness. In: Bhatia, V. K., Engberg, J., Gotti, M., Heller, D. (eds.). Vagueness in Normative Texts. Bern: Peter Lang, European Academic Publishers, pp. 27–48.

Engisch, K. (2010) Einführung in das juristische Denken. 11. edition. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Filip, J. (2010) In: Bahýľová, L. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, p. 74ff.

Holländer (2003), P. Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde.

Holländer, P. (2006) Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk.

Kadlec, O., Blažková, K. (2018) Co je právo? Právně-teoretický pohled na rozhodnutí Soudního dvora ve věci Al-Chodor. Jurisprudence, XXVII (1), pp. 16–27.

Kelsen, H. (1960) Reine Rechtslehre. 2. edition. Wien: Franz Deuticke Verlag, (Nachdruck 1983).

Knapp, V. (1958) Některé otázky aplikace a interpretace občanského práva ve vztazích socialistických organisací. Právník, 97 (3), pp. 235–246.

Knapp, V. (1969) Soudcovská tvorba práva v socialistických zemích. Právník, 108 (2), pp. 81–91.

Knapp, V. (1989) Řešení problému tzv. mezer v právu ve velkých buržoazních kodifikacích. In: Doležal, M., Urfus, V. (eds.). Velké kodifikace: sborník příspěvků z mezinárodní konference, Prague 5th – 8th September 1988. Volume 1. Praha: Univerzita Karlova, pp. 273–280.

Kühn, Z. (2002) Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum.

Malenovský, J. (2013) O legitimitě a výkladu české ústavy na konci století existence moderního českého státu. Právník, 8, pp. 745–772.

Melzer, F. (2011) Metodologie nalézání práva. Praha: C. H. Beck.

Pavčnik, M. (2012) Questioning the Nature of Gaps in the Law [(organic) gaps in the law] In: i-lex, 16, pp. 119–128

Reimer, F. (2016) Juristische Methodenlehre. 1. edition. Baden-Baden: Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845259819-1

Rodríguez, J. L. Normative Systems, Legal Gaps and Logical Closure. [online]. Available at: https://www.academia.edu/23130960/Normative_Systems_Legal_Gaps_and_Logical_Closure

Rüthers, B. (2005) Die Unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialism. 6. edition. Tübingen: Mohr Siebec.

Shapiro, S. (2017) The Planning Theory of Law. Yale Law School. Public Law Research Paper No. 600. Available at: http://uchv.princeton.edu/workshops/DHVP/Shapiro.pdf

Solan, L. M. (2005) Vagueness and Ambiguity. In: Bhatia, V. K., Engberg, J., Gotti, M., Heller, D. (eds.). Vagueness in Normative Texts. Bern: Peter Lang, European Academic Publishers, pp. 73–96.

Tiersma, P. M. (2005) Categorical List in the Law. In: Bhatia, V. K., Engberg, J., Gotti, M., Heller, D. (eds.). Vagueness in Normative Texts. Bern: Peter Lang, European Academic Publishers, pp. 109–132.

Tryzna, J. (2008) Právotvorba legislativní: role parlamentů a výkonné moci. In: Gerloch, A. a kol. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, pp. 63–85.

Tryzna, J. (2012) Garance právní jistoty z hlediska metodologie interpretace práva předvídané novým občanským zákoníkem. In: Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, pp. 190–205.

Večeřa, M. (2012) O soudcovském dotváření práva. In: Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk.

Zitelman, E. (1903) Lücken im Recht. Leipzig: Duncker & Humblot.

Žák-Krzyžánková, K. (2019) Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer.