Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law

Kapitola

Abstrakt

In this paper, we report the findings of a part of a wider complex research related to social representations approach in understanding vague legal concepts. In the course of our research, we have explored our participants’ understanding of public order in a very similar setting to the one presented in this case. Their understanding seems to suggest that although public order points towards basic values of a given society, some of our participants suggest that it is a concept whose interpretation remains strictly legal, confining the judge to – sometimes incomplete – information provided by formal legal sources or legal doctrine. While such a confinement may result in weak argumentation, we believe it may also be explainable in terms of normativist and formalistic tendencies present in the Czech legal culture.

Klíčová slova

Vagueness; Uncertainty; Indeterminacy; Legal Gap; Genuine Gap; Interpretive (non) Gap.


Reference

Abbasi, K., Bončková, H. Kritická reflexe rozhodnutí, v němž se Nejvyšší správní soud poprvé zabýval právy transgender osob. Právo 21 [online]. Available at: https://pravo21.cz/pravo/kriticka-reflexe-rozhodnuti-v-nemz-se-nejvyssi-spravni-soud-poprve-zabyval-pravy-transgender-osob

Abric, J.-C. (1994). Représentations sociales: aspects théoriques. In: Abric, J.-C. (ed.) Pratiques sociales et representations. Paris: PUF, pp. 11–36.

Ásta (Ásta Sveinsdóttir) (2018) Categories we live by: The Construction of Sex, Gender, Race, and Other Social Categories. Oxford: Oxford University Press, pp. 54–69. https://doi.org/10.1093/oso/9780190256791.003.0004

Bataille, M., Blin, J. F., Mias, C., Piaser, A. (1997) Représentation sociales, representations professionnelles, systéme des activités professionnelles. In L’année de la recherche en sciences de l’education. Partis: presses Universitaires de France, pp. 57–89.

Belling, V. (2009) Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie členské státy? Brno, Mezinárodní politologický ústav.

Bobek, M., Kühn, Z., Molek, P., Polčák, R., Vyhnánek, L. (2013) Judikatura a právní argumentace. 2. edition. Praha: Auditorium.

Butler, J. (2004) Undoing gender. New York: Routledge, 2004. https://doi.org/10.4324/9780203499627

Chaib, M., Danermark, B., Selander, S. (eds.). (2011) Education, Professionalization and Social Representations. On the Transformation of Social Knowledge. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203837207

Cserne, P. (2020) Discourses on Judicial Formalism in Central and Eastern Europe: Symptom of an Inferiority Complex? European Review, 2020, 28(6), pp. 880–891. https://doi.org/10.1017/S1062798720000320

Cotterrell, R. (2017) Sociological jurisprudence: juristic thought and social inquiry. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315167527

David, R. (1978) Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. London: Stevens.

Eliáš, K. (2015) K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie, odborný právnický portal, No. 9, p. 12–34.

Flick, U., Forster, J., Caillaud, S. (2015) Researching social representations. In: Sammut, G., Andreouli, E., Gaskell, G., Valsiner, J. (eds.). The Cambridge Handbook of Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 64–82. https://doi.org/10.1017/CBO9781107323650.007

Glenn, H. P. (2004) Legal Cultures and Legal Traditions. In: Van Hoecke, M. (ed.). Epistemology and Methodology of Comparative Law. Oxford – Portland: Hart Publishing, p. 20–21.

Guastini, R. (1998) Normativism or Normative Theory of Legal Science: Some Epistemological problems. In: Paulson, S. L., Paulson Litschewski, B. (eds.). Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes. Oxford: Claredon Press, p. 317ff. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198763154.003.0017

Harašta, J., Smejkalová, T., Novotná, T. et al. (2021) Citační analýza judikatury. Praha: Wolters Kluwer.

Hart, H. L. A. (1994) The Concept of Law. 2. edition. Oxford: Clarendon Press.

Harvánek, J. et al. (2013) Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk,

Havelková, B. (2020) Feminismus, gender a právo. In: Šimáčková, K., Špondrová, P., Havelková, B. (eds.). Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, p. 50ff.

Heck, P. (1932) Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz. Tübinhen: J. C.B. Mohr.

Hendrych, D., Fiala, J. (2009) Právnický slovník. 3. edition. Praha: C. H. Beck.

Knapp, V. (1953) Význam Stalinových statí “Ekonomické problémy socialismu v SSSR” pro právní vědu. Orbis: Praha.

Knapp, V. (1995) Teorie práva. Praha: C. H. Beck.

Kvale, S. (1994). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Sage Publications, Inc.

Kubeš, V. (1935) Čirá nauka právní a věda soukromého práva. Časopis pro právní a státní vědu, 1935, XVII.

Kubeš, V. (1995) Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. Díl první. Brno: Masaryk University.

Kühn, Z. (2002) Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum.

Kühn, Z. (2005) Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: Analýza příčin postkomunistické právní krize. Praha: C. H. Beck.

Kühn, Z. (2009) Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In: Bobek, M., Molek, P. Šimíček, V. (eds.). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masaryk University.

Kühn, Z. (2011) The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in Transformation? Martinus Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789047429005

Lasser, M. de S. O.-l’E. (1994-1995) Judicial (Self-) Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System. Yale L. J., No. 104, pp. 1325–1410. https://doi.org/10.2307/797133

Loth, M. A. (2007) Courts in Quest for Legitimacy: A Comparative Approach [online]. Available at: https://repub.eur.nl/pub/11005/

Manko, R., Škop, M., Štěpáníková, M. (2016) Carving out Central Europe as a Space of Legal Culture: A Way out of Peripherality? Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol 6:2, pp. 4–28. https://doi.org/10.1515/wrlae-2018-0002

Markovits, I. (1996) Children of a Lesser God: GDR Lawyers in Post-Socialist Germany, 94 MICH. L. REV. 2270, p. 2293. https://doi.org/10.2307/1289821

Matczak, M., Bencze, M., Kühn, Z. (2010) Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. Jnl Publ. Pol., 30, 1, p. 81–99. https://doi.org/10.1017/S0143814X09990195

Morag-Levine, N. (2013) Facts, Formalism, and the Brandeis Brief: The Origins of a Myth. U. Ill. L. Rev., 2013, p. 59.

Moscovici, S. (2001). Social representations: explorations in social psychology. Edited by Gerard, Duveen. New York: New York University Press.

Přibáň, J. (1997) Suverenita, právo a legitimita v kontextu modern filosofie a sociologie práva. Praha: Karolinum, 1997.

Přibáň, J. (2002) Sociologie práva: vývoj a trendy po roce 1989. Sociologický časopis, XXXVIII, (1-2/2002), pp. 79–87.

Ratinaud, P., Lac, M. Understanding Professionalization as a Representational Process. In_ Chaib, M., Danermark, B., Selander, S. (eds.). Education, Professionalization and Social Representations. New York: Routledge, 2011, pp. 55ff.

Rodin, S. (2006) Diskurz a autorita v evropské a postkomunistické právní kultuře. Právník, No. 8, pp. 873–875.

Smejkalová, T. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví (forthcoming).

Škop, M. (2009) Normativní škola a tvorba práva. In: Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings [online]. 1. edition. Brno: Masaryk University. Available at: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/misto_brna/Skop_Martin__1301_.pdf

Tichý, L. (2015) Veřejný pořádek jako tzv. Obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu. Acta Universitatis CarolinaeIuridica, 61, No. 3, pp. 77–108.

Večeřa, M. (2016) Weyrova formální teorie práva jako skutečná právní věda? Právní prostor [online]. Available at: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/weyrova-formalni-teorie-prava-jako-skutecna-pravni-veda

Weyr, F. (1920) Základy filosofie právní. Brno: A. Píša.

Weyr, F. (1930) Teorie a praxe. Časopis pro právní a státní vědu, 13, pp. 253–265.

Weyr, F. (1936) Teorie práva. Praha: Orbis, 1936.

Yovel, J., Mertz, E. (2004) The role of social science in legal decisions. The Blackwell Companion to Law and Society.

Zweigert, K., Kötz, H. (1998) An Introduction to Comparative Law. 3rd edition. Oxford: Clarendon Press.